ทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ สำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 2 (รหัส 64)

ทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ สำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 2 (รหัส 64)


คณะทอ. เปิดรับสมัครนิสิต ชั้นปีที่ 2 เพื่อเข้าคัดเลือกรับทุนการศึกษา ทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ประจำปีการศึกษา 2565
คุณสมบัตินิสิต
1) เป็นผู้ที่เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความมุ่งมั่นที่จะใช้ประโยชน์จากเกษตรศาสตร์หรือศาสตร์แห่งแผ่นดินที่ได้ศึกษาให้สอดคล้องกับแนวทางตามพระราชดำริเพื่อสนองคุณผืนแผ่นดินไทย
2) เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี คณะ ทอ. ชั้นปีที่ 2 (รหัสนิสิต 64)
3) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
4) เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
5) มีความประพฤติดี
6) ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ อยู่ หลังจากได้รับทุนนี้
รับสมัคร ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2565
สัมภาษณ์ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ประกาศผล 30 มิถุนายน 2565 ผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 2 คน เพื่อคัดเลือกในระดับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อไป
ส่งใบสมัคร ภายใน 28 มิ.ย.65 ณ ห้อง 21-201
ใบสมัครและรายละเอียด