ทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2559

ทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2559

คณะทอ. เปิดรับสมัครนิสิต เพื่อเข้าคัดเลือกรับทุนการศึกษา
ทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ปีการศึกษา 2559

คุณสมบัตินิสิต
1) เป็นผู้ที่เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความมุ่งมั่นที่จะใช้ประโยชน์จากเกษตรศาสตร์หรือศาสตร์แห่งแผ่นดินที่ได้ศึกษาให้สอดคล้องกับแนวทางตามพระราชดำริ เพื่อสนองคุณผืนแผ่นดินไทย
2) เป็นนิสิต ชั้นปีที่ 1 (รหัสนิสิต 58)
3) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
4) เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
5) มีความประพฤติดี

รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2559
สัมภาษณ์ 13 มิถุนายน 2559
ประกาศผลผู้ที่ได้เป็นตัวแทนคณะฯ เพื่อคัดเลือกในระดับ
มหาวิทยาลัย ต่อไป จำนวน 2 คน วันที่ 15 มิถุนายน 2559

ใบสมัคร
[ download ]