ทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ (cp) ประจำปี 2559

ทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ (cp) ประจำปี 2559

เครื่อเจริญโภคภัณฑ์ (CP) เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปี 2559 มูลค่าทุนการศึกษา 30,000 บาท/ปี

คุณสมบัติ
1) เป็นนิสิตชั้นปีที่ 2 เกรดเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป
2) มีความประพฤติดี
3) เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
4) ไม่เป็นผู้รับทุนอื่นๆ ประเภทต่อเนื่อง ยกเว้น กยศ.

ส่งใบสมัครที่ หน่วยแนะแนวและทุนการศึกษา งานกิจการนิสิต อาคาร 16
หมดเขตวันที่ 7 ตุลาคม 2559

ใบสมัครและรายละเอียด [ download ]