ทุนการศึกษา สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย สำหรับนิสิตหลักสูตรสัตวศาสตร์

ทุนการศึกษา สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย สำหรับนิสิตหลักสูตรสัตวศาสตร์

ด้วยสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาจากเงินกองทุนสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย สถาบันการศึกษาละ 1 ทุนการศึกษา ๆ ล่ะ 5,000 บาท

ทางคณะทอ. จึงประกาศรับสมัครนิสิต เพื่อเข้ารับทุนการศึกษา จำนวน 1 คน โดยมีคุณสมบัติดังนี้
1) เป็นนิสิตชั้นปีที่ 3 (หลักสูตรสัตวศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ 2 ขึ้น ปี 3)
2) เป็นผู้ที่ไม่ได้อยู่ในระหว่างการรับทุนอื่น
3) เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม
4) มีผลการเรียนอยู่ในระหว่างดีถึงดีมาก
5) มีความขัดสนเรื่องการเงิน ค่าใช้จ่าย

กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 22 มิถุนายน 2558 ส่งที่สำนักงานคณบดี ทอ. (พี่ต่าย)
-สัมภาษณ์ 23 มิถุนายน 2558 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะ ทอ.

ดาวน์โหลดใบสมัคร [ download ]