ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตเรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 4 ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตเรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 4 ทุนการศึกษา

รับสมัครนิสิต ทอ. เพื่อรับทุนการศึกษาเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

1) ทุนดอกผล มก. จำนวน 1 ทุนการศึกษา
-ทุนการศึกษาละ 10,000 บาท
2) ทุนสโมสรนิสิตเก่า ทอ. จำนวน 3 ทุนการศึกษา
-ทุนการศึกษาละ 5,000 บาท

คุณสมบัตินิสิต
1) เป็นนิสิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ชั้นปีที่ 1-4
2) มีความประพฤติดี ช่วยเหลืองาน/ กิจกรรมของคณะฯ มหาวิทยาลัย
3) มีเกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.25

รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2559
สัมภาษณ์ 3 มีนาคม 2559
ประกาศผลผู้ได้รับทุน 4 มีนาคม 2559

ดาวน์โหลดใบสมัคร [ download ]