ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท เกี่ยวกับยางพารา

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท เกี่ยวกับยางพารา

รับสัครนิสิตเพื่อรับทุนศึกษาระดับปริญญาโทในหัวข้อ
1. Photosynthetic capacity and efficiency of rubber tree in drought conditions
2. การพัฒนาระบบการกรีดยาง

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาในสาขาวิชาด้านพืชศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้าย
2. เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5
3. มีความสนใจในการศึกษาวิจัยยางพารา

ทุนที่ได้รับประกอบด้วย
1. การยกเว้นค่าลงทะเบียนเป็นระยะเวลา 2 ปี (สนับสนุนโดยคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร)
2. เงินทุนสำหรับทำวิจัยจากโครงการวิจัย
3. ค่าจ้างนิสิตช่วยงานกรณีช่วยอาจารย์ทำงานวิจัย

สนใจติดต่อ
อ.ดร. เจษฎา ภัทรเลอพงศ์
โทร. 086-7643943
csnjdp@ku.ac.th