ด่วน รับสมัครทุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ 2 ทุนการศึกษา

ด่วน รับสมัครทุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ 2 ทุนการศึกษา

ด่วน รับสมัครนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 2 ทุนการศึกษาๆ 10,000 บาท
คุณสมบัติ
1) ขาดแคลนทุนทรัพย์
2) มีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
3) เป็นนิสิต ทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร คณะ ทอ.
4) มีความประพฤติดี กระทำตัวให้เป็นแบบอย่างแก่ผุ้อื่น
5) ไม่เคยทำผิดวินัยของมหาวิทยาลัย และอื่นๆ

ส่งใบสมัครก่อนเวลา 12.00 น. วันที่ 23 มกราคม 2560
ณ สำนักงานเลขานุการคณบดี ทอ. นายยุทธกร พรหมสาขา ณ สกลนคร (พี่ต่าย)

ใบสมัครทุนการศึกษา [ download ]