ค่ายสโมสรนิสิต ทอ. อาสาพัฒนา ครั้งที่ 11

ค่ายสโมสรนิสิต ทอ. อาสาพัฒนา ครั้งที่ 11

เมื่อวันที่ 25-26 ธ.ค.64 สโมสรนิสิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการค่ายสโมสรนิสิต ทอ. อาสาพัฒนา ครั้งที่ 11 ณ โรงเรียนบ้านนาจาน ต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร โดยมีนิสิตที่สนใจและคณะทำงาน เข้าร่วม 150 คน เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน อีกทั้งปลูกฝังให้นิสิตเป็นผู้มีจิตอาสา จิตสาธารณะ โดยกิจกรรมได้ร่วมกับโครงการ U2t มหาวิทยาลัยสู่ตำบลบ้านโพน มีกิจกรรมหลายหลาย ได้แก่
1.กิจกรรมพัฒนาด้านกายภาพ ได้แก่ การจัดทำสวนผักสวนครัว กระชังเลี้ยงปลา ปรับปรุงสนามกีฬา ถนน BBL ปรับปรุงสีรั้วกำแพงโรงเรียน กิจกรรมพัฒนาโรงเรียน และวัด
2. กิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้แก่นักเรียน ชั้น ป.4 -ม.3 ของโรงเรียนบ้านนาจาน ได้แก่การให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่นักเรียน เกษตรทฤษฎีใหม่ SDGs และการบริการดูแลสุขภาพสัตว์แก่ประชาชน
3. กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ผู้เข้าร่วมโครงการ และแก่นักเรียน
ตลอดระยะเวลาการเข้าค่าย 2 วัน 1 คืน ได้รับการตอนรับเป็นอย่างดีและอบอุ่น จากคณะครู อาจารย์ ผู้นำชุมชนและกรรมการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านนาจาน กิจกรรมนี้นอกจากจะช่วยพัฒนาและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และชุมชนแล้ว ยังเป็นการฝึกให้นิสิตได้รู้จักการทำงานเป็นทีม นำความรู้ในห้องเรียนมาประยุกต์การทำงานได้เป็นอย่างดี