ทุนการศึกษามูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ ประจำปี 2563

ทุนการศึกษามูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ ประจำปี 2563

ประกาศรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ ประจำปี 2563 

มูลค่าทุนละ 15,000 บาท
คุณสมบัติผู้ขอรับทุน :
1.เป็นนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 – 4
2.เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย
3.เป็นครอบครัวผู้มีรายได้น้อย (รายได้ของผู้ปกครองรวมต่อเดือน ไม่เกิน 30,000 บาท)
4.มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เคยต้องโทษทางวินัย
5.มีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ 75% หรือดุลยพินิจของคณะกรรมการ
************************************
หลักเกณฑ์และใบสมัคร Download

หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว Download

นิสิตที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ลิงค์และส่งใบสมัครที่หน่วยทุนการศึกษา งานกิจการนิสิต ห้อง 9-205 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 1 ก.ย.63
หรือ ผู้สมัครส่งด้วยตนเองทางไปรษณีย์ไปยังมูลนิธิฯ ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 ก.ย.2563