ขยายเวลารับสมัครนิสิต เพื่อเข้าคัดเลือกรับทุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์

ขยายเวลารับสมัครนิสิต เพื่อเข้าคัดเลือกรับทุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์

ขยายเวลารับสมัคร ถึงวันที่ 4 มี.ค.2563
ประเภททุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 5 ทุนการศึกษา ๆ ละ 5,000 บาท >

หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และเงื่อนไขการให้ทุน

1) เป็นนิสิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ชั้นปีที่ 1-4 หลักสูตรประมง

 2) เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

 3) มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียรในการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมของคณะฯ มหาวิทยาลัย

 4) ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาต้องทำงานบำเพ็ญประโยชน์ของคณะฯ หรือตามที่คณะร้องขอไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง กำหนดระยะเวลา ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2563  

5) หากนิสิตทำงานบำเพ็ญประโยชน์ไม่ครบตามกำหนด ทางคณะมีสิทธิ์เรียกเงินทุนการศึกษาคืน และนิสิตจะถูกพิจารณาตัดสิทธิ์รับทุนการศึกษาอื่นๆ หากเป็นนิสิตที่กำลังจะจบการศึกษาจะถูกระงับการยื่นขอจบการศึกษา

การสมัครขอรับทุนการศึกษา

 1) สามารถ Download ใบสมัคร ได้ที่นี่


2) กรอกใบสมัครด้วยลายมือของตนเอง ตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมแนบหลักฐานให้เรียบร้อย


3) ยืนใบสมัครได้ที่ ห้องบริการการศึกษานิสิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร (ห้อง 21-201)

กำหนดการรับสมัคร


1) รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 4 มีนาคม 2563
5


2) คัดเลือกนิสิตโดยวิธีการสัมภาษณ์ วันที่ 5-6 มีนาคม ณ ห้อง 21-201


3) ประกาศผลผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา วันที่ 10 มีนาคม 2563