ขอเชิญนิสิต ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เข้าร่วมโครงการประกวดโครงร่างงานวิจัย กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง ปี 3

ขอเชิญนิสิต ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เข้าร่วมโครงการประกวดโครงร่างงานวิจัย กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง ปี 3

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาโภชนาการ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาเทคโนโลยีการอาหาร เข้าร่วมโครงการ “การประกวดโครงร่างงานวิจัยกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง” ปี 3 (King Oil Group Award 2019)

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการประกวด

  1. นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี โท เอก สาขาโภชนาการ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาเทคโนโลยีการอาหาร
  2. จำนวนสมาชิกในทีม 1-3 คน/ทีม
  3. อาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย 1 คน

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 กันยายน พ.ศ. 2562

รายละเอียดตามไฟล์แนบ 

คิงรำข้าว

ใบสมัครคิงรำข้าว