ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ติดประกาศแผ่นป้ายและแนวการศึกษาต่อประเทศอังกฤษ