ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559