กองทุนศาสตราจารย์ ดร.จรัญ จันทลักขณา สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตรสัตวศาสตร์

กองทุนศาสตราจารย์ ดร.จรัญ จันทลักขณา สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตรสัตวศาสตร์

ด้วยกองทุนศาสตราจารย์ ดร.จรัญ จันทลักขณา ในมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาแก่นิสิต ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์ (หลักสูตรสัตวศาสตร์) โดยจะมอบให้นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จำนวน 2 ทุนการศึกษา ๆ ละ 5,000 บาท

ในการทางคณะจึงประกาศรับสมัครทุนสำหรับนิสิต โดยมีคุณสมบัติดังนี้
1) เป็นผู้ที่มีความเดือนร้อนเรื่องเงิน มีความประพฤติดี มีคุณธรรม
2) ไม่เป็นผู้กำลังรับทุนการศึกษาอื่นอยู่
3) กำลังศึกษาในชั้นปีที่ 3 หลักสูตรสัตวศาสตร์ (ปี 2 ขึ้น ปี 3)
4) ได้รับการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา และหัวหน้าภาค และหัวหน้าหลักสูตร

-กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 22 มิถุนายน 2558 ส่งที่สำนักงานคณบดี ทอ. (พี่ต่าย)
-สัมภาษณ์ 23 มิถุนายน 2558 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะ ทอ.

ดาวน์โหลดใบสมัคร [ download ]