กิจกรรม เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ นิสิตสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ ประจำปีการศึกษา 2555

กิจกรรม เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ นิสิตสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ ประจำปีการศึกษา 2555

เมื่อวันที่ 18-21 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา นิสิตสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ ประกอบด้วยหลักสูตรทรัพยากรเกษตร และหลักสูตรทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต ชั้นปีที่ 2 ได้ออกศึกษาดูงานนอกสถานที่ในด้านการเกษตร ได้แก่ ศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โรงงานผลิตปุ๋ย บริษัท ศักดิ์สยาม อินเตอร์เนชั่นเเนล จำกัด บริษัทแอร์ออคิดส์ (เกี่ยวกับกล้วยไม้) จ.นครปฐม และเข้าศึกษาดูงานภายใน ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กิจกรรมนี้นับว่าเป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงการเรียนรู้ในห้องเรียนสู่การปฏิบัติในวิชาชีพกับหน่วยงาน ต่างๆ เปิดโลกทัศน์นิสิตให้เรียนรู้ในวงกว้าง เพื่อเป็นการต่อยอดและประยุกต์ใช้ในการเรียนต่อไป