กำหนดการขั้นตอนฝึกวิชาชีพในต่างประเทศ ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการ รายชื่อหน่วยงานต่างประเทศ
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร อาคาร 7 ชั้น 4
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
59/4 หมู่ 1 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
รหัสไปรษณีย์ 47000 โทรศัพท์ : 042-725036 โทรสาร : 042-725037