มารู้จักกับคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร กันก่อนน่ะครับ
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร หรือเรียกชื่อย่อว่า "คณะ ทอ." มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นวิทยาเขตแห่งที่ 4 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งอยู่บน เลขที่ 59 หมู่ 1 ถนนสกลนคร-นครพนม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร บนเนื้อที่ของวิทยาเขตกว่า 4,700 ไร่ อยู่ห่างจากตัวเมืองสกลนคร ประมาณ 17 กิโลเมตร
การเดินทางจากกรุงเทพมหานคร
++ เดินทางโดยรถทัวร์ประจำทาง กรุงเทพฯ-นครพนม (ลงหน้า ม.ได้เลย)
++ เดินทางโดยเครื่องบิน
.......กรุงเทพฯ - สกลนคร (สนามบินห่างจาก วิทยาเขต 6 กม.)
.......กรุงเทพฯ - นครพนม (สนามบินห่างจากวิทยาเขต 40 กม.)


คณะ ทอ. เปิดสอนในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ดังนี้

**ระดับปริญญาตรี 6 หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ได้แก่
รู้จักหลักสูตรนี้... มารู้จักหลักสูตรกัน...
1) วท.บ.(ทรัพยากรเกษตร) 2)วท.บ.(ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต)
รู้จักหลักสูตรนี้...
3) วท.บ.(ประมง) 4) วท.บ.(สัตวศาสตร์)
5) วท.บ.(เทคโนโลยีการอาหาร) 6) วท.บ.(อาหารปลอดภัยและโภชนาการ)

**ระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) ได้แก่
1) วท.ม.(ทรัพยากรเกษตร)
2) วท.ม.(เทคโนโลยีการอาหาร)

 

กำหนดการสมัครเข้าเรียน ประจำปี 2560
เปิดรับสมัคร (ช่วง2)
ถึง 23 มิ.ย.2560
กรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่
http://dbs.csc.ku.ac.th:8080/Admission-60/
(หากข้อสงสัยโทรศํพท์สอบถามพี่โบว์
ผู้ประสานงาน 085-7421609)
- วันรายงานตัวเข้าหอพัก
- ผู้บริหารพบผู้ปกครอง
- วันมอบตัวนิสิตใหม่
- ปฐมนิเทศนิสิตใหม่
- วันเปิดภาคเรียน
 

 
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร อาคาร 7 ชั้น 4
59/4 หมู่ 1 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
รหัสไปรษณีย์ 47000 โทรศัพท์ : 042-725036 โทรสาร : 042-725037