ประเภทข่าว
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวสโมสรศิษย์เก่า
ที่ปรึกษาออนไลน์
ประกันคุณภาพ
วิชาการ
ข่าวนิสิต
 
 
 
ประเภทข่าว  ที่ปรึกษาออนไลน์
หัวข้อข่าว  โครงการกลุ่มเครือข่ายอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพัฒนานิสิต สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ ประจำปีการศึกษา 2553
  **วัตถุประสงค์ของโครงการ**
1. เพื่อกระตุ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ทำหน้าที่ ดูแล และช่วยเหลือนิสิตได้อย่างทั่วถึง ทั้งในด้านวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ และด้านคุณธรรม จริยธรรม
2. เพื่อให้อาจารย์ในสาขา ฯ สามารถเป็นที่พึ่งของนิสิต สำหรับรับฟังปัญหา และให้การปรึกษาแนะนำนิสิตให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ เพื่อให้การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยดำเนินไปอย่างมีความสุข และสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และความเข้าใจอันดีระหว่างกลุ่มคณาจารย์ภายในสาขา ฯ และระหว่างอาจารย์กับนิสิต และนิสิตกับนิสิต ภายในกลุ่มเครือข่ายเดียวกัน ให้ดียิ่งขึ้น
----------------------------------------------------------------------------
กลุ่มเครือข่ายอาจารย์ที่ปรึกษา ออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย
1.1 อาจารย์ประมง เบกไธสง
1.2 อาจารย์ ดร.พรทิพย์ ศรีมงคล
1.3 อาจารย์วัชรวิทย์ มีหนองใหญ่
1.4 อาจารย์ภาคภูมิ ตันเตชสาธิต
กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย
2.1 อาจารย์ ดร.เจษฎา ภัทรเลอพงศ์
2.2 อาจารย์ ดร.สุรัสวดี พรหมอยู่
2.3 อาจารย์ สิทธิชัย ฮะทะโชติ
2.4 อาจารย์ ปานชีวัน ปอนพังงา

กลุ่มที่ 3 ประกอบด้วย
3.1 อาจารย์ ดร.วิมลนันทน์ กันเกตุ
3.2 อาจารย์เจษฎา เตชมหาศรานนท์
3.3 อาจารย์ ดร.กรรณิการ์ วงษ์พานิช
3.4 อาจารย์ธีระยุทธ จันทะนาม

กลุ่มที่ 4 ประกอบด้วย
4.1 อาจารย์ชื่นจิต แก้วกัญญา
4.2 อาจารย์ภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์
4.3 อาจารย์พัชชา เศรษฐากา

กลุ่มที่ 5 ประกอบด้วย
5.1 อาจารย์ ดร.รุ่งทิพย์ มาศเมธาทิพย์
5.2 อาจารย์ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช
5.3 อาจารย์ ดร.ภิญญารัตน์ กงประโคน
------------------------------------------------------------------------
บทบาทและหน้าที่ของกลุ่มเครือข่ายอาจารย์ที่ปรึกษา
1) อาจารย์ที่ปรึกษาในกลุ่มเครือข่ายต้องพบนิสิตในกลุ่มเครือข่าย (นิสิตใหม่) เพื่อให้นิสิตทำความรู้จัก อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ สู่อ้อมอกแห่งไออุ่น ทอ.)
2) เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาประจำตัวนิสิตไม่อยู่ปฏิบัติราชการ นิสิตภายในกลุ่มสามารถขอรับคำแนะนำ หรือขอคำปรึกษา ได้จากคณะอาจารย์ภายในกลุ่มเครือข่ายเดียวกัน
3) อาจารย์ในกลุ่มเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาและสิ่งที่ควรปรับปรุงของนิสิตในความดูแล เพื่อให้การช่วยเหลือ และการพัฒนานิสิตเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนิสิต

***คำสั่งกลุ่มเครือข่ายอาจารย์ที่ปรึกษา
[ download ]
  2010-07-28 11:32:28
 
 
  ประเภทข่าว - ที่ปรึกษาออนไลน์
  ทั้งหมด 17 เรื่อง
no. หัวข้อข่าว
1  ขอพบนิสิตชั้นปีที่ 2 ในที่ปรึกษา อ.ดร.พรทิพย์ ศรีมงคล (354) 2016-08-09 12:36:30
2  ขอพบนิสิตในที่ปรึกษาของอาจารย์ศุภาวรรณ (343) 2016-08-04 23:18:33
3  ขอพบนิสิตในที่ปรึกษาของ อ.วิมลนันทน์ กันเกตุ ชั้นปีที่ 1-4 (327) 2016-01-15 09:11:20
4  ขอพบนิสิตในที่ปรึกษาของ อ.วิมลนันทน์ กันเกตุ ชั้นปีที่ 2-4 (335) 2015-08-18 16:34:50
5  Home Room นิสิต วท.บ. (สัตวศาสตร์) (331) 2015-04-30 11:43:40
6  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดี และผู้รักษาราชการแทนผู้ช่วยรองอธิการบดีวิทยาเขต (329) 2015-03-18 09:26:27
7  ขอพบนิสิตในที่ปรึกษาของ อ.วิมลนันทน์ กันเกตุ ชั้นปีที่ 1-3 (12) 2015-01-20 16:27:08
8  ขอพบนิสิตในที่ปรึกษา อ.ชื่นจิต แก้วกัญญา (ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรทรัพยากรเกษตร) (337) 2014-11-14 10:04:38
9  ขอพบนิสิตในที่ปรึกษาของ อ.วิมลนันทน์ กันเกตุ ชั้นปีที่ 2-4 (7) 2014-08-18 16:06:34
10  ขอให้นิสิตในที่ปรึกษาของ อ.วิมลนันทน์ กันเกตุ ชั้นปีที่ 2-4 (320) 2013-06-06 15:50:02
11  อาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต ประจำปี 2556 (303) 2013-05-26 21:47:19
12  Home Room อาจารย์เพื่อพัฒนานิสิตคณะทอ. (304) 2013-05-20 11:12:24
13  ขอพบนิสิตในที่ปรึกษาชั้นปีที่ 2-4 ของ อ.วิมลนันทน์ กันเกตุ (302) 2012-11-05 15:40:06
14  นิสิตในที่ปรึกษาของ อ.ดร.เจษฎา ทุกคน ขอให้มาพบเพื่อการอนุญาตลงทะเบียน (5) 2011-11-21 10:00:31
15  โครงการกลุ่มเครือข่ายอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพัฒนานิสิต สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ ประจำปีการศึกษา 2553 (306) 2010-07-28 11:32:28
16  นิสิตในความดูแล อ.ชื่นจิต แก้วกัญญา เปิดเทอมใหม่ขอให้รายงานตัว (5) 2010-05-26 10:29:24
17  แจ้งข้าว นิสิตในความดุแล อ.ชื่นจิต แก้วกัญญา (302) 2010-01-18 16:14:49
 
   
 
 
 
 
พบปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ อ.ภานุวัฒน์   
โทร : 081-670-7743, MSN : khumpeerawat@hotmail.com