ประเภทข่าว
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวสโมสรศิษย์เก่า
ที่ปรึกษาออนไลน์
ประกันคุณภาพ
วิชาการ
ข่าวนิสิต
 
 
 
ประเภทข่าว  ทุนการศึกษา
หัวข้อข่าว  รับสมัครทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ
  -วัตถุประสงค์ของทุน
เพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนภาครัฐ โดยการสรรหาบุคลากรที่มีขีดความสามารถเป็นกำลังสำคัญ
ในการพัฒนาประเทศให้เข้ารับราชการ ด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีศักยภาพสูง
-ลักษณะทุน
เป็นการให้ทุนการศึกษา และมีการวางแผนพัฒนาขีดความสามารถที่ชัดเจนและเป็นระบบ
เช่น ผู้รับทุนจะได้ฝึกงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน ในระหว่างที่ศึกษา
ตลอดจนได้รับการพัฒนาฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทำงานจริง
-กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาปริญญาตรีที่กำลังจะศึกษาในชั้นปีสุดท้าย ของสถาบันการศึกษาในประเทศ
-คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 สำหรับสายวิทยาศาสตร์และไม่ต่ำกว่า 3.00 สำหรับสายสังคม
-ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม http://www.ocsc.go.th/scholarship/uis
-รับสมัครทาง internet ที่ http://uis.ocsc.go.th
  2017-11-14 11:22:01
 
 
  ประเภทข่าว - ทุนการศึกษา
  ทั้งหมด 227 เรื่อง
no. หัวข้อข่าว
1  รับสมัครทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ (155) 2017-11-14 11:22:01
2  ด่วน!! ทุน cp ประจำปี 2560 สำหรับนิสิตปี 2 (รหัส 59) ขยายเวลารับสมัคร ถึง วันทีี่่ 21 พ.ย. 2560 (229) 2017-11-14 10:29:08
3  รับสมัครทุนการศึกษา คณะ ทอ. ประจำปี 2560 ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ (454) 2017-10-12 16:18:07
4  ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตศุนย์ค้สคว้าฯ สะหวันนะเขต (347) 2017-09-14 18:32:06
5  ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณพิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 (427) 2017-09-14 18:29:41
6  Scholarship Announcement: Faculty of Natural Resources and Agro-Industry For Graduate Students, 1st (18) 2017-04-28 11:06:48
7  ประชาสัมพันธ์ ด่วน!!! ทุน ASEAN International Mobility for Student (AIMS) (345) 2017-04-25 14:51:33
8   (361) 2017-04-24 16:39:37
9  ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (9) 2017-04-21 15:14:46
10  ทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ปีการศึกษา 2560 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 (359) 2017-04-18 13:51:52
11  ประกาศผลทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559 (15) 2017-01-31 15:38:00
12  รายชื่อนักเรียน ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ และได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (13) 2017-01-26 14:29:36
13  ทุนการศึกษา อายิโนะโมะโต๊ะ ให้ทุนต่อเนื่อง ปีละ 60,000 บาท (88) 2017-01-24 14:43:34
14  ด่วน รับสมัครทุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ 2 ทุนการศึกษา (318) 2017-01-20 11:22:39
15  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (365) 2016-10-21 15:03:58
16  ทุุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ (cp) ประจำปี 2559 (378) 2016-09-21 10:58:27
17  ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการจัดบรรยายจากสถานทูตฝรั่งเศส (381) 2016-09-10 17:04:51
18  ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 (370) 2016-09-05 17:08:07
19  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนทุนเพชรพระพิรุณ ประจำปีการศึกษา 2559 (304) 2016-08-08 14:10:45
20  ใบขึ้นทะเบียนทุนการศึกษา ประจำปี 2559 (4) 2016-07-11 11:21:15
21  ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่การตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (307) 2016-06-06 16:15:54
22  ทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2559 (372) 2016-05-19 10:32:51
23  ประกาศผล ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตความประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ ภาคปลาย 2559 (14) 2016-03-15 14:46:00
24  ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตเรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 4 ทุนการศึกษา (360) 2016-02-24 13:18:18
25  โครงการนิสิตแลกเปลี่ยน ASEAN International Mobility for Students (AIMS) (สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1-2) (9) 2016-02-19 15:34:46
26  ประกาศผลทุนการศึกษา จากสมาคมนิสิตเก่า (12) 2016-01-26 13:21:49
27  ทุนการศึกษาจากสมาคมนิสิต เก่า มก. (12) 2016-01-07 10:10:56
28  ประกาศรายชื่อนิสิต ทอ. ได้รับทุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 (13) 2016-01-07 09:50:43
29  ทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค (347) 2015-12-14 14:22:15
30  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครทุนการศึกษาบริษัท ดัชมิลล์ จำกัด (373) 2015-12-14 14:17:56
31  ประกาศการให้ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโน๊ะโมะโต๊ะ ในระดับอุมศึกษา (16) 2015-12-14 13:56:37
32  ประกาศให้ทุนการศึกษาอายิโนะโมะโต๊ะ ระดับบัณฑิตศึกษา ณ.ม.โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (13) 2015-12-14 13:53:09
33  ประกาศการให้ทุนการศึกษา มูลนิธิอายิโนะโมะโตะ ระดับบัณฑิตศึกษา (310) 2015-12-14 13:30:33
34  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2559 (10) 2015-12-14 12:05:59
35  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (366) 2015-11-18 15:41:21
36  แจ้งเวียนประกาศรับสมัครทุนการศึกษาและข้อมูลทุนการศึกษา (11) 2015-11-18 15:39:48
37  ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา "Hokkaido University President's Fellowship 2016" (307) 2015-11-14 13:46:19
38  ประชาสัมพันธ์ทุน SERCA Regional Professorial Chair Grants ประจำปี 2558-59 (364) 2015-11-10 10:26:07
39  ประชาสัมพันธ์การบรรยายเรื่อง ทุนการศึกษาและทุนวิจัยของรัฐบาลออสเตรเลีย (368) 2015-11-10 10:21:46
40  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยน (357) 2015-11-03 16:18:00
41  ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ระดับปริญญาเอก (350) 2015-11-03 16:14:05
42  ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาจาก Tokyo Institute of Technology (3) 2015-09-16 10:05:11
43  ประกาศผลทุนการศึกษา คณะ ทอ. ประจำปีการศึกษา 2558 (5) 2015-09-09 13:54:06
44  ประกาศรายชื่อนิสิต เข้าสัมภาษณ์ทุนการศึกษา คณะ ทอ. ประจำปี 2558 (10) 2015-09-01 15:54:30
45  รายชื่อนิสิตผู้ได้รับทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ปีการศึกษา 2558 (10) 2015-09-01 15:38:06
46  รับสมัครทุนการศึกษา "ทุนอดุลย์-จินตนา ธนาลงกรณ์" (12) 2015-08-27 09:47:29
47  ขยายเวลารับสมัคร "โครงการทุนไผ่ลอดกอ" ประจำปีการศึกษา 2558 (353) 2015-08-27 09:32:18
48  คณะ ทอ. เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปี 2558 (364) 2015-08-18 14:33:50
49  กพ.เปิดรับสมัครบุคลากรภาครัฐสมัครทุนไปศึกษาต่อ ณ ประเทศจีน (384) 2015-08-11 11:10:54
50  ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี (11) 2015-08-11 10:44:49
51  ประกาศผล ผู้ผ่านการคัดเลือกรับทุนการศึกษา จากกองทุนพัฒนานิสิตเพื่อเป็นอาจารย์และบุคลากร (360) 2015-08-10 13:46:19
52  ประกาศ (เพิ่มเติม)รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ทุนพัฒนานิสิตเพื่อเป็นอาจารย์และบุคลากร (316) 2007-05-01 00:53:25
53  ประกาศ รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ทุนพัฒนานิสิตเพื่อเป็นอาจารย์และบุคลากร (20) 2015-08-07 10:30:45
54  ทุนพัฒนานิสิตเพื่อเป็นอาจารย์และบุคลากร มก.ฉกส. สำหรับนิสิตเก่า คณะ ทอ. (12) 2015-07-24 10:24:27
55  โครงการแลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรีและระยะสั้น (371) 2015-07-16 09:03:19
56  ประกาศผลทุนการศึกษา ศ.ดร.จรัญ จันทลักขณา และกองทุนสมาคมสัตวบาล (315) 2015-07-01 14:57:20
57  ผลการพิจารณาทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ปีการศึกษา 2558 (380) 2015-06-17 10:37:23
58  ทุนการศึกษา Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program (361) 2015-06-11 11:56:22
59  ทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างไทย-ออสเตรีย (9) 2015-06-11 11:48:06
60  ทุน Technology Grants ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ (372) 2015-06-11 11:47:02
61  ทุนการศึกษา สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย สำหรับนิสิตหลักสูตรสัตวศาสตร์ (355) 2015-06-08 11:05:24
62  กองทุนศาสตราจารย์ ดร.จรัญ จันทลักขณา สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตรสัตวศาสตร์ (10) 2015-06-15 14:48:21
63  ทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 (9) 2015-04-23 15:10:21
64  ทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์ CP ประจำปี 2558 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 ทุกหลักสูตร (345) 2015-04-24 10:19:16
65   ขอความอนเุคราะห์ประชาสัมพันธ์ติดประกาศแผ่นป้ายและแนวการศึกษาต่อประเทศอังกฤษ (366) 2015-04-03 15:27:33
66  ทุนรัฐบาลจีน ประจำปี 2558 (371) 2015-03-25 09:57:42
67  ทุนรัฐบอลอินโดนีเซีย (13) 2015-03-25 09:54:07
68  ประเทศใต้หวัน มีความประสงค์ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก แก่นักศึกษาต่างชาติ (375) 2015-03-17 13:58:16
69  ทุนการศึกษา (384) 2015-03-12 08:55:52
70  ทุนการศึกษาปริญญาโทและเอกที่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุณหมิง (367) 2015-03-03 16:21:30
71  ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท เกี่ยวกับยางพารา (308) 2015-02-03 21:01:39
72  ทุน Filbright Open Competition Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2559 (367) 2015-02-02 13:10:39
73  ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา "ทุน 72 ปี มก." (9) 2015-01-13 11:58:40
74  ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา "Kyoto University AMGEN Scholar Program" (361) 2015-01-13 11:40:47
75  ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลียนจากสหภาพยุโรป (15) 2015-01-13 11:39:37
76  ทุน Technology Grants ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (362) 2015-01-13 11:37:24
77  ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาปรำจำปี 2558-2559 จาก Kyoto University ประเทศ ญี่ปุ่น (4) 2015-01-13 11:25:44
78  ประกาศขยายเวลาการรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ "ทุนส่งน้องเรียนจบ ประจำปี 2557 (9) 2014-11-19 14:01:01
79  ประกาศการให้ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ในระดับอุดมศึกษา (5) 2014-11-14 14:15:46
80  รายชื่อนิสิตผู้ได้รับทุนการศึกษา "โครงการทุนสานฝัน" มก.ฉกส. ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 (364) 2014-11-14 11:28:37
81  ทุนการศึกษา มูลนิธิการศึกษาเชล 100 ปี ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (357) 2014-10-21 16:14:36
82  ทุนการศึกษา มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ปี 2558 (13) 2014-10-21 14:50:11
83  ทุน เอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2-3 (7) 2014-10-21 14:44:08
84  ทุนศึกษาระดับปริญญาโท เพื่อศึกษาวิจัยยางพารา (357) 2015-02-03 20:57:58
85  ประกาศรายชื่อนิสิตโครงการทุนไผ่ลอดกอชั้นปีที่ 2-4 ภาคต้น ปีการศึกษา 2557 (7) 2014-10-10 15:20:40
86  ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนเพชรพระพิรุณ ภาคต้น ปีการศึกษา 2557 (411) 2014-10-10 14:32:22
87  โครงการพัฒนาความสามารถและการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพในต่างประเทศ (368) 2014-09-29 10:29:09
88  ๋JSPS Fellowship Program for Overseas Researchers (315) 2014-09-18 16:31:51
89  DAAD Scholarship 2015/2016 for Doctoral Candidates Academics and Scientists (361) 2014-09-18 16:28:20
90  ทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์ประจำปี พ.ศ. 2558 (9) 2014-09-18 15:57:38
91  รายชื่อทุนการศึกษา/ทุนวิจัย สำหรับวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (327) 2014-09-18 15:28:17
92  ประกาศผล ครั้งที่ 2 ทุนการศึกษา คณะ ทอ. ประจำปีการศึกษา 2557 (6) 2014-09-17 14:55:50
93  รายชื่อนิสิตที่เคยได้รับทุนการศึกษา ค้างชั่วโมงทำงานบำเพ็ญประโยชน์ (12) 2014-09-11 11:30:19
94  ประกาศผล ครั้งที่ 1 ทุนการศึกษา คณะ ทอ. ประจำปีการศึกษา 2557 (358) 2014-09-10 15:06:05
95  ทุนอดุลย์-จินตนา ธนาลงกรณ์ สำหรับนิสิตทุกชั้นปี (323) 2014-08-28 11:24:37
96  รับสมัครทุนการศึกษา คณะ ทอ. ประจำปี 2557 (368) 2014-08-27 15:52:10
97  ทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ประจำปี 2557 (13) 2014-04-03 09:54:40
98  มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย รับสมัครทุนการศึกษา ประจำปี 2557 (6) 2014-03-06 09:21:46
99  รายชื่อนิสิตที่ได้รับยกเว้นค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ค่าหน่วยกิต ฯ ภาคต้น และภาคปลาย 2556 (17) 2014-02-27 09:50:40
100  ทุนศึกษาต่อ ป.โท และทุนวิจัย ป.โท มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (12) 2013-12-18 11:44:59
101  ทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) ประจำปี 2557 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 (372) 2013-12-12 10:49:34
102  รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของนิสิต เพื่อขอรับความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา (10) 2013-11-27 10:45:06
103  มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล รับสมัครทุนการศึกษา ประจำปี 2557 (5) 2013-11-27 10:12:19
104  ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2556 (380) 2013-11-15 11:34:18
105  ประกาศให้ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโตะ ในระดับอุดมศึกษา (367) 2013-10-24 13:29:32
106  ประกาศมหาิวิทยาลัย รายชื่อนิสิตโครงการทุน "ไผ่ลอดกอ" ชั้นปีที่ 2-4 ประจำภาคต้น 2556 (377) 2013-10-08 10:59:42
107  ขยายเวลารับสมัครทุนการศึกษา ไผ่ลอดกอ ประจำปี 2556 (384) 2013-10-04 15:45:17
108  นิสิต ทอ. ที่่มีผลงานดีเด่น ประเภทต่างๆ ยื่นคำร้องเพื่อขอรับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา (11) 2013-09-26 14:16:58
109  ทุนเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2-3 ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (366) 2013-09-09 14:19:31
110  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษา (401) 2013-08-27 16:41:16
111  "ทุนอดุลย์ จินตนา ธนาลงกรณ์" ประจำปีการศึกษา 2556 สำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (376) 2013-08-26 14:12:38
112  รายชื่อนิสิต มก.ฉกส.ได้รับทุนการศึกษา CP ประจำปี 2556 (380) 2013-08-19 14:01:04
113  โครงการทุน “ไผ่ลอดกอ” ประจาปีการศึกษา 2556 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 (4) 2013-08-09 13:27:48
114  ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนานิสิต มก.ฉกส. ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 (369) 2013-08-09 13:22:20
115  ประกาศผลทุนการศึกษา คณะ ทอ. ประจำปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 2 (376) 2013-07-19 14:51:23
116  ขอเชิญนิสิต ที่ได้รับทุนการศึกษา คณะ ทอ. ประจำปีการศึกษา 2556 ประชุมพร้อมกัน (12) 2013-07-08 14:10:32
117  ประกาศผลทุนการศึกษา คณะ ทอ. ประจำปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 1 (9) 2013-07-02 15:28:28
118  ขยายเวลารับสมัครทุนการศึกษา ทอ. ปี 2556 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 (378) 2013-06-24 17:22:30
119  ทุนการศึกษา เทศโก้ โลตัส (11) 2013-06-19 15:26:19
120  ทุนการศึกษาคณะ ทอ. ประจำปีการศึกษา 2556 (373) 2013-06-17 16:01:24
121  ประกาศ มก.ฉกส. เรื่องยกเว้นค่าหน่วยกิตสำหรับนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ในภาคต้น ปีการศึกษา 2556 (354) 2013-06-13 14:44:49
122  ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องยกเว้นค่าธรรมเีนียมการศึกษานิสิตโครงการเพรชพระพิรุณ ภาคต้น 2556 (14) 2013-05-08 10:48:58
123  ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยกเว้นค่่าธรรมการศึกษา นิสิตที่มีภูมิลำเนาใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (386) 2013-05-08 10:47:25
124  ทุนการศึกษาหอการค้าอเมริกัน ในประเทศไทย ปี 2556 (8) 2013-03-28 10:55:18
125  ขอให้นิสิต ทอ. ที่มีผลงานดีเด่น ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 ยื่นคำร้องเพื่อรับรางวัล (4) 2013-02-28 13:43:01
126  โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา OUSSEP ประจำปี 2556-2557 จาก Osaka University (379) 2013-02-22 21:46:21
127  โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2556-2557 จาก Saga University ประเทศญี่่ปุ่น (403) 2013-02-14 11:02:00
128  โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2556 (รอบที่ 2) (17) 2013-02-14 10:57:54
129  โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Chiba University ประเทศญี่ปุ่น (11) 2013-02-06 15:23:32
130  ประกาศผลทุนการศึกษาพัฒนานิสิต มก.ฉกส. ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2555 (367) 2013-02-05 11:37:09
131  ประกาศผลทุนไผ่ลอดกอ นิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 (13) 2013-02-05 11:34:31
132  ทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอพระองค์ีเจ้าทีปังกรรัศมีโชติ (380) 2013-01-30 11:21:51
133  ทุนการศึกษา พัฒนานิสิต มก.ฉกส. ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 (382) 2013-01-18 11:31:44
134  ประกาศผล นิสิต ทอ. ที่ได้รับทุนการศึกษา ดอกผล มก. (364) 2013-01-17 15:09:20
135  ทุนการศึกษาผลการเรียนดี มี A ตั้งแต่ 3 รายวิชา ขึ้นไป (375) 2013-01-16 17:11:33
136  ทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) ประจำปี 2556 (84) 2013-01-16 17:05:40
137  โครงการคัดเลือกเยาวชนคนเก่งด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์ ฯ (15) 2013-01-08 11:04:02
138  รับสมัครนิสิตเพื่อขอรับทุนการศึกษา มก.ฉกส. ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 (4) 2012-12-11 10:25:37
139  ขอเชิญนิสิต ทอ. สมัครเพื่อพิจารณารับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา (4) 2012-11-16 12:33:36
140  มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ รับสมัครทุนการศึกษา ประจำปี 2555 (379) 2012-11-15 12:03:11
141  ด่วน! ทุนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา สำหรับนิสิต ปีที่ 2-3 (409) 2012-10-08 13:36:10
142  รับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ประจำปี 2556 (387) 2012-10-04 09:37:56
143  ขอให้นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา ติดต่อรับคูปองรับประทานอาหาร (363) 2012-08-30 13:49:43
144  ประกาศผลทุนการศึกษา คณะฯ ประจำปี 2555 ครั้งที่ 2 (354) 2012-08-09 10:32:10
145  ทุนการศึกษา มูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2555 (10) 2012-08-07 14:28:38
146  ทุนการศึกษา เทศโก้ โลตัส ประจำปีการศึกษา สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 (11) 2012-07-30 13:48:27
147  ด่วน! ขอให้นิสิต ทอ. ผู้ที่ได้รับอนุมัติกู้ยืมรายใหม่ ประจำปี 2555 รายงานตัว (363) 2012-07-26 10:42:38
148  ประกาศผล ทุนการศึกษาคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2555 (12) 2012-07-09 18:32:57
149  ประกาศ รับสมัครทุนการศึกษา คณะทอ. ประจำปีการศึกษา 2555 (10) 2012-06-25 11:06:06
150  โครงการศึกษาภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2555 จาก Chung Hsing University ประเทศใต้หวัน (4) 2012-05-17 16:15:21
151  โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 Inha University เกาหลีใต้ (13) 2012-04-30 14:01:04
152  ทุนการศึกษามูลนิธิหอการค้าอเมริกันประเทศไทย (17) 2012-04-24 14:04:11
153  ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Osaka University Maple Program 2012-2013 จาก Osaka University (5) 2012-02-16 10:51:36
154  ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา OUSSEP ประจำปี 2555-2556 จาก Osaka University ประเทศญี่ปุ่น (364) 2012-02-16 10:50:48
155   ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ประจำปี 2555 ครั้งที่ 1 (3) 2012-02-16 10:46:59
156  ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Osaka University Regular Student Exchange Course 2012-2013 จา (362) 2012-02-16 10:45:54
157  ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 ณ Mie University ประเทศญี่ปุ่น (389) 2012-02-16 10:41:00
158  รางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 (382) 2012-01-17 11:25:06
159  ทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 (รหัส 54) (390) 2012-01-17 10:10:47
160  มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล รับสมัครทุนการศึกษา ประจำปี 2555 (391) 2011-12-26 11:16:54
161  ทุนการศึกษา บริษัทปิโตรเลียมไทย จำกัด สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 (397) 2011-12-16 13:51:54
162  รับสมัครทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) ประจำปีการศึกษา 2555 (373) 2011-12-13 13:58:05
163  ทุนการศึกษาโตชิบา ครั้งที่ 23 ระดับปริญญาตรี (4) 2011-11-07 14:58:46
164  ทนการศึกษาระดับปริญญาโท (TAIST-Tokyo TechX) (11) 2011-10-20 09:23:04
165  ทุนการศึกษา ทปอ/สอท. สร้างสรรค์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 (12) 2011-10-04 14:16:37
166  โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 ณ Seoul National University (359) 2011-10-04 14:12:20
167  โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2555-2556 จาก Saga University ประเทศญี่ปุ่น (14) 2011-10-04 14:09:28
168  ทุนภูมิพล สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด (744) 2011-10-04 14:06:19
169  แสดงความยินดีกับนิสิต คณะ ทอ. ได้รับทุนการศึกษา จากเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) ประจำปีการศึกษา 2554 (381) 2011-09-08 15:04:19
170  มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ รับสมัครทุนการศึกษา"ส่งน้องเรียนจบ" ปีที่ 5 (393) 2010-12-23 10:44:10
171  ประกาศด่วน ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ม สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (37) 2010-12-16 16:05:20
172  ทุนการศึกษา กองทุนศาสตราจารย์ ดร.จรัญ จันทลักขณา ฯ สำหรับนิสิตชั้นปที่ 3-4 สาขาทรัพยากเกษตร (367) 2010-11-09 10:51:43
173  ทุนการศึกษา จากกองทุนสมาคมสัตวบาลฯ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาทรัพยากรเกษตร (383) 2010-11-09 10:52:15
174  ด่วน กองทุนการศึกษาเอสโซ่สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี รับสมัครทุนการศึกษา (348) 2010-11-08 11:55:59
175  ทุนการศึกษา สำหรับนิสิตกิจกรรมดีเด่น (368) 2010-10-04 10:28:49
176  การเซ็นต์แบบยืนยัน สำหรับนิสิตกู้ยืมฯ ในภาคเรียนที่ 2 (9) 2010-10-04 10:17:40
177  ทุนมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล (TISCO Foundation) (386) 2010-11-23 14:50:55
178  ทุนโครงการทุนการศึกษา MC International Schorlarship 2010 (319) 2010-09-01 09:28:08
179  รับสมัครนิสิตชั้นปีที่ 4 เพื่อขอรับทุนโครงการนักษาภาคฤดูร้อนเดซี (15) 2010-09-01 09:18:56
180  ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนิสิตความประพฤติดี ฯ ประจำปีการศึกษา 2553 (363) 2010-08-18 10:41:29
181  ทุนเทสโก้ โลตัส บูรณาการ การเรียนรู้กับการทำงาน เพื่อนิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัย (11) 2010-06-21 14:03:51
182  ขยายเวลารับสมัครทุนการศึกษา สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 (5) 2010-06-21 12:19:54
183  รับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนิสิตความประพฤติดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2553 (368) 2010-06-10 13:47:15
184  กำหนดการประกาศผลการสัมภาษณ์ผู้กู้รายใหม่ 2553 (360) 2010-05-07 09:23:00
185  เลื่อนระยะเวลานิสิตยื่นความประสงค์ขอรับทุนยังชีพเพื่อการศึกษา ประจำปี 2553 (16) 2010-04-09 16:12:54
186  เปิดรับสมัครนิสิต ที่มีความประสงค์จะขอรับทุนยังชีพเพื่อการศึกษา นิสิต มก.ฉกส. ประจำปี 53 (310) 2010-03-30 16:30:09
187  มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย รับสมัครทุนการศึกษา หมดเขต 24 พ.ค. 53 (4) 2010-03-23 13:58:53
188  รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่บุตรหลานเกษตรกร (9) 2010-03-19 15:15:20
189  ทุนวิจัย/ศึกษาระยะสั้น UNESCO Fellowships Programme 2010 (384) 2010-03-06 18:31:47
190  ทุนรัฐบาลไต้หวันสำหรับนักเรียนไทยเพื่อศึกษาในระดับปริญญาเอก-โท-ตรี (370) 2010-03-06 18:26:50
191  ทุน UNESCO/People’s Republic of China –The Great Wall Co-Sponsored Fellowships Programme 2010/2011 (10) 2010-03-06 18:21:53
192  รับสมัครนิสิตชั้นปีที่ 1 เพื่อคัดเลือกเข้ารับพระราชทานทุนฉลองสัมโภชพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรฯ (11) 2010-03-02 10:13:33
193  ทุนฝึกงาน ญี่ปุ่น 2 (406) 2010-02-15 09:45:43
194  รับสมัครนิสิตฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ปี 2010-2011 (6) 2010-02-15 09:43:43
195  ประกาศผลการคัดเลือกทุนการศึกษาเนื่องในวันที่ 5 ธันวา มหาราช (396) 2010-01-26 16:53:48
196  ประกาศทุนการศึกษาต่อ ต่างประเทศ (14) 2010-01-18 16:42:12
197  มูลนิธิเอมสตาร์ รับสมัครทุนการศึกษา สำหรับนิสิต 2 สาขาวิชา (390) 2010-01-13 16:48:10
198  เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPF) รับสมัครนิสิตชั้นปีที่ 2 รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 (383) 2010-01-07 15:41:20
199  กำหนดการสอบสัมภาษณ์ทุนฯ เนื่องในวโรกาส 5 ธันวามหาราช 2552 ครั้งที่ 2 (376) 2010-01-07 09:19:29
200  รับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนิสิตยากจนและความประพฤติดี (9) 2009-12-04 16:47:02
201  ประกาศรายชื่อนิสิตเพื่อเป็นตัวแทนคณะ เข้ารับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา (54) 2009-12-04 16:35:45
202  ประกาศรายชื่อนิสิตสมัครเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา 2552 (3) 2009-11-17 13:24:29
203  รับสมัครนิสิตชั้นปีที่ 2-4 เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา 2552 (398) 2009-11-09 10:26:17
204  รายละเอียดการโอนเงินทุนยังชีพการศึกษา นิสิต มก.ฉกส. คณะ ทอ. ครั้งที่ 5 (11) 2009-11-04 09:13:24
205  รายละเอียดการโอนเงินทุนยังชีพการศึกษา นิสิต มก.ฉกส. คณะ ทอ. ครั้งที่ 4 (2) 2009-10-07 11:55:00
206  รายละเอียดการโอนเงินทุนยังชีพการศึกษา นิสิต มก.ฉกส. คณะ ทอ. (330) 2009-09-29 15:38:13
207  มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ รับสมัครนิสิตชั้นปีที่ 3 เพื่อเข้ารับทุนการศึกษา (13) 2009-09-28 15:32:00
208  ข้อควรปฏิบัติ สำหรับนิสิตทุนยังชีพการศึกษา มูลนิธิสวิตา (311) 2009-09-17 16:49:17
209  เลื่อนประชุมนิสิตทุนสวิตา จากวันอังคาร ที่ 22 ก.ย. เป็นวันพุธ ที่ 23 ก.ย. 52 (374) 2009-09-17 15:43:09
210  นิสิตกองทุนยังชีพการศึกษา มูลนิธิสวิตา เข้าประชุมพร้อมกัน ในวัน อังคาร ที่ 22 ก.ย. 52 (376) 2009-09-16 09:43:06
211  ด่วน! ประกาศผลทุนการศึกษา คณะ ทอ. ปีการศึกษา 2552 (9/9/52) (367) 2009-09-11 10:32:38
212  แจ้งผลการพิจารณาทุนการศึกษาบริษัทเครื่อเจริญโภคภัณฑ์ (25/8/52) (11) 2009-08-25 13:16:23
213  สาขาเทคโนโลยีการอาหารมีความต้องการ อาจารย์ ด้านโภชนศาสตร์ (312) 2010-01-18 16:45:01
214  นัดประชุมนิสิตกองทุนการศึกษาเสริม มูลนิธิสวิตา (19/8/52) (12) 2009-08-19 18:10:32
215  ประกาศจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่องการขอเบิกเงินค่าเทอมคืน (11/12/52) (17) 2009-08-11 11:23:01
216   (398) 2009-08-11 10:39:16
217  นิสิต 50 คน ที่ได้รับพิจารณา ทุนยังชีพเพือการศึกษา ให้ส่งแบบขอบคุณมูลนิธิสวิตา (14/7/52) (7) 2009-07-14 16:42:49
218  สำหรับนิสิต ที่ได้รับทุนยังชีพเพื่อการศึกษา (จากมูลนิธิสวิตา) ดาวน์โหลดแบบรายงานผลได้ (10/7/52) (363) 2009-07-10 11:00:12
219  กองทุนการศึกษาเสริม มูลนิธิสวิตา รับสมัครนิสิตเข้ารับทุน ปี 2552 (8/6/52) (306) 2009-06-08 19:40:53
220  รับสมัครนิสิตเพื่อเข้ารับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2552 (8/6/52) (376) 2009-06-17 14:34:35
221  รับสมัครนิสิตชั้นปีที่ 1 สมัครทุน GE (5) 2009-03-20 16:53:18
222  ประกาศผลการคัดเลือกนิสิตเข้ารับพระราชทานทุนฉลองสมโภชฯ (396) 2009-02-23 09:59:18
223  ด่วน! รับสมัครนิสิตชั้นปีที่ 1 เข้ารับพระราชทานทุนฉลองสมโภชฯ (368) 2009-02-19 17:22:08
224  ใบสมัครขอขึ้นทะเบียนขอรับทุนการศึกษา ปี 2552 (387) 2009-02-17 14:43:28
225  รับสมัครทุน เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) (387) 2009-01-23 17:08:07
226  ประกาศสำหรับนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา ปี 2551 ภาคต้น (362) 2011-06-28 13:07:37
227  ไฟล์โปสเตอร์คณะ ทอ. (376) 2011-06-14 09:37:36
 
   
 
 
 
 
พบปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ อ.ภานุวัฒน์   
โทร : 081-670-7743, MSN : khumpeerawat@hotmail.com