ประเภทข่าว
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวสโมสรศิษย์เก่า
ที่ปรึกษาออนไลน์
ประกันคุณภาพ
วิชาการ
ข่าวนิสิต
 
 
 
ประเภทข่าว  ประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว  ประกาศเรื่องการขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชา
  ดังแนบ [ download ]
  2017-09-27 10:44:52
 
 
  ประเภทข่าว - ประชาสัมพันธ์
  ทั้งหมด 945 เรื่อง
no. หัวข้อข่าว
1  ขอเชิญร่วมการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง"สร้างโอกาสกุ้งไทยด้วยพันธุศาสตร์โภชนาการและการจัดการ (7) 2017-11-02 16:09:42
2  รับสมัครผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กำแพงแสน (310) 2017-10-05 15:47:54
3  ประกาศเรื่องการขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชา (320) 2017-09-27 10:44:52
4  ประกาศ เรื่อง การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ (313) 2017-09-27 10:41:40
5  ประกาศ เรื่องทุนสนับสนุนงานวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (291) 2017-09-27 10:40:31
6  รับสมัครคณบดีคณะเกษตร (291) 2017-09-11 13:51:15
7  ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Writing a Great Paper Getting it Published in a Research (285) 2017-09-04 16:19:52
8  รับสมัครคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ (292) 2017-09-02 13:04:12
9  รับสมัครคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร (291) 2017-08-09 15:42:51
10  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีและนวุตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์ มก. (277) 2017-07-27 10:26:13
11  ปฏิทิน มก. ประจำสัปดาห์ 17-23 กรกฎาคม 2560 (283) 2017-07-19 17:30:05
12  ปฏิทิน มก. ประจำสัปดาห์ 10-16 กรกฎาคม 2560 (280) 2017-07-13 16:23:16
13  ขอเรียนเชิญบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมรับฟังกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศไต้หวัน (282) 2017-07-12 16:24:59
14  ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Update Database and Searching Skills (283) 2017-07-12 16:20:34
15  ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ Genstat, ASeaml,BMS (281) 2017-06-22 15:16:11
16  ปฏิทิน มก. ประจำสัปดาห์ 19 - 25 มิถุนายน 2560 (282) 2017-06-21 11:36:51
17  ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม (280) 2017-06-15 15:42:31
18  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมโครงการจัดประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 16 (282) 2017-06-15 15:41:25
19  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"การเพิ่มคุณค่าและเผยแพร่หนังสือวิชาการสู่สังคม" (282) 2017-06-09 08:59:13
20  ปฏิทิน มก. ประจำสัปดาห์ 29 พค. - มิถุนายน 2560 (280) 2017-06-02 10:18:38
21  ประกาศคณะทอ.เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการบริการวิชาการประจำปี พ.ศ.2560 (278) 2017-06-02 09:05:42
22  ขอเรียนเชิญเข้าร่วม"โครงการสัมมนาเครือข่ายระบบทะเบียนนิสิตระหว่างสำนักทะเบียนและประมวลผลและคณะทุกวิ (285) 2017-05-29 09:45:26
23  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ "การพัฒนาศาสตร์ของการเรียนการสอน" (277) 2017-05-26 14:35:56
24  ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติฯ (279) 2017-05-26 09:11:43
25  รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (กส.มก.)ประจำเดือนเมษายน 2560 สำหรับสมาชิก (280) 2017-05-26 08:50:19
26  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีการหมัก : จากห้องปฏิบัติการสู่อุตสาหกรรม (285) 2017-05-23 15:57:17
27  ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวด"อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV)"ประจำปี 2560 (283) 2017-05-22 15:20:57
28  ขอเชิญบุคลากรลงทะเบียนออนไลน์เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ (277) 2017-05-22 13:33:51
29  ขอเชิญร่วมสัมมนา (281) 2017-05-22 13:17:57
30  ขอเชิญส่งแบบเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย (279) 2017-05-22 11:52:38
31  ขอเชิญบุคลากรลงทะเบียนออนไลน์เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ (279) 2017-05-22 11:46:21
32  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครนิสิตหญิง เพื่อทำงานพิเศษระหว่างปิดภาคเรียน (283) 2017-05-19 15:22:46
33  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพนธ์และสำรวจผู้เข้าร่วมโครงการ (280) 2017-05-19 11:23:04
34  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติฯ (279) 2017-05-19 10:04:01
35  ขอแจ้งการใช้งานระบบจองห้องออนไลน์ (279) 2017-05-19 09:56:38
36  ทุน ASEA-UNINET Staff Exchange, One Month Scholarship ประจำปี 2560 (284) 2017-05-19 09:53:05
37  แจ้งเตือนมัลแวร์เรียกค่าไถ่ Wanna Cry กระจายผ่านช่องโหว่ของวินโดวส์ (280) 2017-05-18 15:44:00
38  ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาบุคลากร วิทยาเขตสกลนคร (281) 2017-05-17 16:36:50
39  ขอเรียนเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Google Apps For Education ในระหว่างวันที่ 5 และ 8 พค. 25 (284) 2017-05-03 15:25:47
40  แจ้งเปลี่ยนสถานที่สัมมนาทางวิชาการเรื่อง "นวัตกรรมและสหกิจศึกษา 4.0 มก.ฉกส." (277) 2017-05-03 15:23:41
41  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ หลักสูตร การใช้โปรแกรมจัดรายการบรรณานุกรม Enodnote 2560 (276) 2017-04-27 18:14:22
42  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคคลทั่วไปประจำปี2560 (310) 2017-04-03 14:30:53
43  ขอเชิญส่งบทความการประชุมวิชาการ 10th THAICID NATIONAL SYMPOSIUM (308) 2017-04-03 14:19:38
44  สรุปผลการเข้าร่วมการประชุมเตรียมการเพื่อ Kick off การดำเนินการแผนบูรณาการของพื้นที่นำร่องในภาคอีสาน (306) 2017-04-03 14:14:16
45  ประกาศ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานโครงการประชุมวิชาการนานาชาติในงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 12 (308) 2017-03-30 09:46:16
46  ปฏิทิน มก. ประจำสัปดาห์ 20-26 มีนาคม 2560 (305) 2017-03-28 09:41:38
47  ประชาสัมพันธ์รายชื่อหลักสูตรที่สำนักงาน ก.ค.ศ.รับรอง เพื่อนำไปใช้ประกอบการสอบครูผู้ช่วย (308) 2017-03-27 17:02:16
48  รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ(กส.มก.)ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 สำหรับสมาชิก และสรุปสภาวะเศรษฐกิจ 60 (308) 2017-03-27 10:57:19
49  การประกันสุขภาพแบบกลุ่ม (309) 2017-03-27 10:44:02
50  ประกาศ เรื่อง การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการนานาชาติ (301) 2017-03-28 09:45:53
51  ประกาศ เรื่องการขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนาชาต (302) 2017-03-27 10:22:57
52  ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเทคนิคทางด้าน Molecular and Cellular Biolagy (305) 2017-03-21 09:07:21
53  ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรวิจัยเพื่อรองรับโครงการฯ (309) 2017-03-16 16:41:00
54  ประชาสัมพันธ์ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (311) 2017-03-16 16:38:55
55  ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเรื่อง "ยางพารา 4.0 และการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อขอทุนวิจัยมุ่งเป้าด้านยางพารา 61" (310) 2017-03-11 14:12:23
56  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานในงานการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 16 (311) 2017-03-11 14:09:57
57  โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การจัดเตรียมตันฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ (297) 2017-03-11 14:07:43
58  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 4 ทศวรรษสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดลฯ (282) 2017-03-11 14:04:07
59  อาจารย์ผู้สนใจทุนประเทศอิสราเอล (281) 2017-03-11 13:43:08
60  บุคลากรคณะ ทอ. ได้รับรางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559 (284) 2017-03-08 10:00:17
61  รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ(กส.มก.)ประจำเดือนมกราคม 2560 สำหรับสมาชิก (284) 2017-03-07 09:08:40
62  สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2560 (302) 2017-02-23 16:22:02
63   การจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. พ.ศ. 2559 (304) 2017-02-18 15:37:01
64  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานเงินรายได้ สำนักงานตรวจสอบภายใน (308) 2017-02-18 15:36:10
65   มาตรการส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยและปฏิบัติตามกฏหมายการใช้ถนนโดยเคร่งครัด (301) 2017-02-18 15:30:37
66  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารวิชาการนิสิตและผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกอง (278) 2017-02-18 15:27:46
67  การอบรมหลักสูตร ศิลปะการพูด การเป็นพิธีการ และการจัดพิธีการ (306) 2017-02-18 15:26:08
68  แจ้งเวียนเรื่องทุนต่อยอดงานวิจัยสู่อุตสาหกรรม (308) 2017-02-18 15:24:35
69  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติการสอน (303) 2017-02-18 15:23:05
70  ประชาสัมพันธ์E-Learning (302) 2017-02-18 15:21:38
71  การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน (307) 2017-02-18 15:19:56
72  ประกาศเจตจำนงการบริหารด้วยความสุจริต (303) 2017-02-18 15:18:54
73  โครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา (301) 2017-02-18 15:14:39
74  ขอนำส่งนโยบายและมติการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขต ครั้งที่ 9/2559 และครั้งที่ 10/2559 (309) 2016-11-12 15:32:58
75   ขอนำส่งสำเนาประกาศเรื่อง การแต่งกายนิสิตสำหรับเข้าสอบ โดยอนุโลม (313) 2016-11-12 15:31:33
76  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวดิโอประชาสัมพันธ์คณะประมง "ประมง 360 องศา" (280) 2016-11-12 15:30:26
77  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผู้ประกาศในกิจกรรมกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (302) 2016-11-12 15:29:10
78   ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนจากสหภาพยุโรบ 3rd Cohort ALFABET Project (301) 2016-11-12 15:26:44
79   แนวปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายได้ ประจำปีบัญชี พ.ศ.2560 ตามมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (308) 2016-11-12 15:16:19
80  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย (281) 2016-11-12 15:14:50
81  ประกาศการให้ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ในระดับอุดมศึกษา (281) 2016-11-12 15:12:43
82  รับสมัครคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน (302) 2016-11-12 15:11:03
83  แจ้งแนวทางและมาตรการลดจำนวนคำร้องของนิสิตที่ดำเนินการไม่ทันตามกำหนดการของปฏิธินการศึกษา (306) 2016-10-20 11:16:01
84  รับสมัครผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (298) 2016-10-20 11:12:42
85  การสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญเอกสำหรับนักศึกษาอาเซียน (279) 2016-10-13 10:33:40
86  แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี (306) 2016-10-13 10:27:16
87  แจ้งเวียน ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น ภายในวิทยาเขตฯ (308) 2016-10-13 10:23:35
88  ประกาศหยุดการเรียนการสอน (298) 2016-10-13 10:07:55
89  ประกาศ รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาความสามารถและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพปี 2559 (303) 2016-10-11 16:21:27
90   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชากา (305) 2016-09-30 11:14:23
91   ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักสึกษา บุคลากร ลงทะเบียนเช้าร่วมการประชุม (281) 2016-09-30 11:13:23
92   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (299) 2016-09-30 11:11:47
93  ขอคสวามอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (307) 2016-09-30 11:07:10
94  ขอความอนุเคาะห์ประชาสัมพันธ์ (305) 2016-09-30 11:05:07
95  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 (303) 2016-09-30 11:04:08
96  รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (301) 2016-09-30 10:40:35
97  ทดสอบระดับการใช้ภาษาอังกฤษโครงการพัฒนาความสามารถและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (309) 2016-09-28 10:04:45
98  ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ (306) 2016-09-14 13:21:56
99  Amendment about the acceptance of Sas (Graduate School) of Letters,Hu (303) 2016-09-10 17:24:55
100  แจ้งเวียนประกาศเรื่องการปิดประกาศ ติดตั้งข้อความ ป้ายโฆษณา หรือการโฆษณาโดยวิธีอื่นๆ (304) 2016-09-10 17:22:47
101  ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ เข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับระดับชาติ (308) 2016-09-10 17:21:08
102  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (302) 2016-09-10 17:19:38
103  Requeat of Kagawa Prefectural Government to find a participant of Forum (306) 2016-09-10 17:03:18
104  ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการ (305) 2016-09-10 17:01:43
105  ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด โครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ประจำปี 2560" (298) 2016-09-10 17:00:31
106  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Taylor & Francis Workshop : Peer Review (308) 2016-09-10 16:34:04
107  ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สัปดาห์การสืบค้นและแนะนำฐานข้อมูล (307) 2016-09-10 16:33:17
108  Confenis 2016 : Deadline Extened to August (306) 2016-08-10 10:29:13
109   ประชาสัมพันธ์ RBME Training workshop (309) 2016-08-10 10:19:34
110  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง คิดต่าง สร้างนวัตกรรม (302) 2016-08-10 10:16:43
111  ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2560 (308) 2016-08-10 10:14:58
112  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ BEDO (305) 2016-08-10 10:13:01
113  ขอประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือบริจาคโลหิต ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา (302) 2016-08-10 10:11:03
114  ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเรื่อง "ไร่นาสวนผสม" เพื่อเกษตรยั่งยืน (306) 2016-08-03 10:01:10
115  เชิญสมัครเข้าร่วมอบรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรม (300) 2016-08-01 14:07:58
116  ขอเรียเนชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ (311) 2016-07-12 13:40:03
117  ทุนรัฐบาลไปศึกษาที่สาะารณรัฐประชาชนจีน (303) 2016-07-12 13:38:33
118  รายงานผลการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (310) 2016-07-12 13:36:18
119  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษในการจัดการสัมมนา (307) 2016-07-12 13:34:54
120  ขอเชิญส่งบุคคลเข้าร่วมโครงการอบรมเทคนิคการนำเสนอข้อมูลให้มีประสิทธิภาพด้วย Inforgrapic (302) 2016-07-12 13:30:37
121  แจ้งผลตรวจวิเคราะห์นำ้บริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (301) 2016-07-12 13:29:10
122  ขอแจ้งเรื่องเวลาเปิด/ปิดห้องปฏิบัติการโยธาและขอความร่วมมือเลี่ยงการใช้ห้องปฏิบัติการเป็นทางผ่าน (300) 2016-07-12 13:26:34
123  ประชาสัมพันธ์ (301) 2016-07-04 11:58:09
124  ขอประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ "โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ (309) 2016-07-04 11:50:08
125   ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ปอมท. และการวิจัยระดับการศึกษาไทย ประจำปี 2559 (308) 2016-07-04 11:48:28
126  ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในกาปรระชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ปร (298) 2016-07-04 11:43:52
127  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการของบัณฑฺตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558 (301) 2016-07-04 11:41:42
128   รับสมัครผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (306) 2016-07-04 11:39:37
129   ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อขึ้น "บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย" (307) 2016-07-04 11:37:39
130  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการเขียนผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาต (303) 2016-07-04 11:35:38
131  ขอประชาสัมพันธ์โครงการงัยนักวิจัย ประจำปี 2559 (301) 2016-07-04 11:33:34
132  ขอเชิญเข่าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การคัดเลือกและประเมินคุณภาพวารสาร (278) 2016-06-24 11:19:58
133   ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (วทท 42) (307) 2016-06-24 11:18:39
134  ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมกิจกรรม "มหาวิทยาลัยแห่งความสุข (Happy University)" (280) 2016-06-24 11:17:22
135  ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสนอผลงานการประชุมวิชาการนานาชาติ (278) 2016-06-24 11:15:13
136  ขอเชิญประชุมเสวนากรอบการดำเนินงานและแนวทางการสเนองานโครงการ อพ.สธ.ฯ (280) 2016-06-24 11:13:46
137  รับสมัครคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (278) 2016-06-24 11:11:12
138  บิดาบุคลากรถึงแก่กรรม (278) 2016-06-23 11:16:26
139   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดและเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2559 กรมการวิชาการเกษตร (301) 2016-06-21 12:04:41
140  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ "ธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย" (278) 2016-06-21 12:03:30
141  ขอเชิญส่งข้าราชการและบุคลากรเข้าร่วมอบรม (304) 2016-06-21 12:02:25
142  ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (301) 2016-06-06 16:16:18
143  ขอเชิญการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉลองศิริราชสมบัติครบ 70 ปี (277) 2016-06-06 16:12:05
144  แจ้งเวลาทำการห้องสมุดในช่วงเปิดเทอมภาคปลาย 2558 และภาคฤดูร้อน 2559 (305) 2016-06-03 10:02:25
145  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง How to piblish your articles / (280) 2016-06-03 10:00:11
146  ขอประชาสัมพันธ์อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรด้านไอทีของมก. (303) 2016-06-03 09:53:12
147  การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลคณะประมง (303) 2016-06-01 14:47:50
148  ขอเชิญชมงาน "สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน" ประจำปี 2559 (307) 2016-06-01 14:45:13
149  ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ หัวข้อ "Human Resources Traning to Training to meet (276) 2016-06-01 14:43:39
150  กำหนดอัตราค่าวิเคราะห์-วิจัย ด้านเทคโนโลยีการอาหาร (307) 2016-05-31 15:08:21
151  ประกาศรับนิสิตหลักสูตร วท.บ(ทรัพยากรเกษตร) ทำปัญหาพิเศษ (308) 2016-05-30 14:11:15
152   ประชาสัมพันธ์ sustainable enery & water (305) 2016-05-19 13:32:04
153  Global water conference 2016 (308) 2016-05-19 13:29:33
154  การคัดเลือกลุกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ปี 2559 (301) 2016-05-19 13:27:38
155  สำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น กำหนดจัดทรัพย์สอนทางปัญญาประจำปี 2559 (281) 2016-05-19 13:17:36
156  ขอเชิญส่งผลงานวิจัย/นวัตกรรมการศึกษา และเข้าร่วมประชุมวิชาการ (302) 2016-05-19 13:16:15
157  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนเข้าร่วมโครงการหลักสูตรระยะสั้นของ (ITS) (309) 2016-05-19 13:15:25
158  ขอประชุสสัมพันธ์ร่วมส่งอาจารย์ และนิสิต/นักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายนักปรับปรุงพันธุ์พืชุร่นเยาว์ (305) 2016-05-19 13:13:25
159   ขอเชิญชวนส่งผลงานการจัดการเรียนการสอนความเป้นพลเมืองในระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2559 (280) 2016-05-19 13:12:24
160  ประกาศรับสมัครสอบชิงทุน วิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ 2558 (306) 2016-05-19 13:11:25
161  ขอเชิญสมัครเข้าร่วม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบบรรจุภัณฑ์" (303) 2016-05-05 12:34:32
162  ประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านการคัดเลือก ในโครงการ "Summer school 2016" (306) 2016-05-04 10:01:14
163  ไม่อนุฐาตให้บุคคลภายนอกเข้ามาสาธิต เร่ขายสิน้คาหรือบริการหรือจัดแสดงสินค้าหรืบริการนอกพื้นที่ที่กำหน (304) 2016-05-02 13:43:49
164  ขอเชิญส่งผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมแสดงนิทรรศการในงาน "สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมเพื่อชุมชน" (301) 2016-05-02 13:40:58
165  ขอเชิญเข้าร่วมการศึกษาฝึกอบรม "หลักสูตรนักสืบค้นสารสนเทศมืออาชีพ" รุ่นที่ 22 (304) 2016-05-02 13:36:58
166  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียน การผลิต และการเผยแพร่ตำรา หนังสือวิชาการรั (307) 2016-05-02 13:33:22
167  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียน การผลิต และการเผยแพร่ตำรา หนังสือวิชาการรั (305) 2016-05-02 13:32:09
168  ขอประชุมสัมพันธ์หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่นที่ 14 (303) 2016-05-02 13:17:26
169  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารจัดการอาสาสมัครนักศึกษาเพื่อการเรียนการสอนและการทำงานเพื่อสังค (301) 2016-05-02 12:01:57
170   ขอเชิญส่งผลงานประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย (นวท.) ครั้งที่ 16 (2559) (307) 2016-05-02 11:58:07
171  ขอความอนุเคราะห์ประชามสัมพันธ์ (313) 2016-05-02 11:43:35
172   รับสมัครคณบดีคณธพาณิชยนาวีนานาชาติ (300) 2016-04-18 15:03:37
173   ขอแจ้งรายชื่อพนักงานขับรถที่มาปฏิบัติงานในช่วงวันหยุดราชการ (วันสงกรานต์ประจำปี 2559) (300) 2016-04-18 14:54:10
174  มาตรการการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ (304) 2016-04-18 14:52:39
175   โครงการอบรมหลักสูตร "ผ้นำยุคใหม่" (303) 2016-04-18 14:49:47
176   ขอเชิญส่งบทความและเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมเพื่อสุขภาวะชุมชน (306) 2016-04-18 14:47:08
177   ขอเชิญสมัครรับทุนฝึดอบรม IATSS Forum รุ่น 57-58 (306) 2016-04-18 14:42:15
178   ประชาสัมพันธ์โครงการสินเชื่อของธนาคารออมสิน (300) 2016-04-18 14:36:48
179   ขอแจ้งกำหนดวันปิดรับเรื่องเข้าวาระการประชุมสภามก. (303) 2016-04-18 14:11:58
180  ขอนำส่งบันทึกช่วยจำ (304) 2016-04-18 14:09:10
181  ประกาศ...การสนับสนุนวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (301) 2016-04-04 15:36:31
182  Funding for United States Study: A Guide for international Students (277) 2016-03-28 13:49:44
183  ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มก. จำกัด (312) 2016-03-28 13:48:21
184   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ (278) 2016-03-28 13:46:48
185  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (277) 2016-03-28 13:45:25
186  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบชุดวอร์ม (304) 2016-03-28 13:42:25
187  ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการสถาปัตยกรรมและการออกแบบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 (280) 2016-03-28 13:34:17
188  call for paaper ICMMM-2016 with scopus, ISI Thamson Reuters, Web of science pubplication (302) 2016-03-28 13:32:48
189  ขอความอนุเคราะห์ประชาสมัพันธื ทุนวิจัยแกนนำ ประจำปี 2559 (281) 2016-03-28 13:30:50
190  ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ (281) 2016-03-28 13:27:21
191  ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ (280) 2016-03-28 13:25:10
192  การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนการณีทันตกรรม (277) 2016-03-28 13:19:28
193  ใบสมัครพี่เลี้ยง...โครงการค่ายนักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ (281) 2016-03-22 11:05:53
194  ขอประชาสัมพันธ์ ผู้ที่สนใจเข้าทดลองใช้โปรแกรมฝึกษา Access English ของสำนักพิมพ์ Knowledge Transmiss (281) 2016-03-21 17:22:36
195  ใบสมัครโครงการค่ายนักพฤษศาสตร์รุ่นเยาว์ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) (312) 2016-03-11 18:29:35
196  การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2559 (278) 2016-03-11 16:08:11
197  ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวางแผนการทดลองทางสถิติ และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม R ครั้งที่ 3 (279) 2016-03-11 16:06:03
198  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 12 (305) 2016-03-11 16:04:24
199  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา (280) 2016-03-11 15:58:45
200  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (279) 2016-03-11 15:57:02
201  แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (282) 2016-03-11 15:55:35
202   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสาร สำหรับ อาจารย์ มก.ฉกส. (306) 2016-03-11 15:53:38
203  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (280) 2016-03-11 15:52:05
204   ระเบียบสำนักนายกรัฐมลตรี ว่าด้วยการเร่งรัด ติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชี หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุ (276) 2016-03-11 15:48:45
205  ขอเชญเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ วนวิจัยด้านธุรกิจ และอุตสาหกรรม (278) 2016-03-11 15:46:53
206  ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 (281) 2016-03-11 15:44:49
207  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลบุคลากรเชี่ยวชาญ (306) 2016-03-11 15:43:11
208   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการสถาปัตยกรรมและการออกแบบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 (280) 2016-03-11 15:41:40
209   ขอนำส่งสำเนาคำสั่งต่างๆ (298) 2016-03-11 15:39:29
210   ขอเชิญร่วมอบรมและประชาสัมพันธ์กิจกรรม e-Students หลักสูตร เลือกอิสระ หน่วยชั่วโมง ปีการศึกษา 2558 (284) 2016-03-11 15:37:58
211   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 (310) 2016-03-11 15:35:24
212  ประกาศรายชื่อนิสิตนิสิตผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการสหกิจศึกษาต่างประเทศ (303) 2016-02-25 16:12:50
213  ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร "สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์" (280) 2016-02-24 11:09:25
214  ขอนำส่งสำเนาคำสั่งต่างๆ (280) 2016-02-24 11:07:41
215  หลักเกณฑ์การพิจารณาภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ประจำ (282) 2016-02-24 11:06:25
216  ขอเชิญเข้าร่วมคัดเลือกหนังสือและสื่อการสอนโครงการ KU CSC Book Fair ประจปีการศึกษา 2558 (277) 2016-02-24 10:54:26
217  ขอเรียนเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล Ajinomoto Award (303) 2016-02-24 10:52:49
218  ประกาศมก.เกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานภาระงานทางวิชาการและมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมก. (279) 2016-02-24 10:15:03
219  ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬา นนทรีอีวานเกมส์ ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2558 (277) 2016-02-17 13:57:51
220  ขอความอนุเคราะห์ สนับสนุนบุคคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัย (281) 2016-02-17 13:46:30
221  ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยทางการจัดการในการประชุมวิชาการ ประจำปี 2559 (280) 2016-02-17 13:43:19
222  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการข้าว และธัญพืชเมืองหนาวกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (303) 2016-02-17 13:42:06
223  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (281) 2016-02-17 13:40:03
224  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน 3D Cake & Chigiri-Pan championship 2016 (283) 2016-02-17 13:38:03
225  ประชาสัมพนัธ์การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559 (277) 2016-02-17 13:36:54
226  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม (306) 2016-02-17 13:35:12
227  ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ (ICIISA 2016) (302) 2016-02-17 13:34:01
228  แจ้งเวียนข้อบังคับมก. วาด้วยการพัฒนาวิชาการ พ.ศ. 2559 (282) 2016-02-17 13:31:00
229  ขอเชิญส่งบาทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 6 (280) 2016-02-17 13:29:50
230  ขอเชิญร่วมจัดนิทรรศการ มหากรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2559 ครั้งที่ 4 (280) 2016-02-17 13:27:34
231  ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาต่างประเทศ (285) 2016-02-08 09:31:36
232  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา (281) 2016-02-03 14:07:55
233  ขอความอนเุคราะห์ประชาสัมพันธ์เรื่อง "การอบรมขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามพรบ.สัตว์ (299) 2016-02-03 14:03:12
234  ขอมอบเอกสารรางวัลงานวิจัยฯ เอกสารประชาสัมพันธ์วารสาร (302) 2016-02-03 14:00:53
235  ขอเชิญเข้าร่วมการเปิดประชุม การบรรยาย/อภิปราย/เสวนาและการสเนอผลงานในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 (280) 2016-02-03 13:55:38
236  ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ วันเกษตรศาสตร์ เขียวขจี ทำดี ทั้งแผ่นดิน (284) 2016-01-29 14:25:04
237   แจ้งเวียนข้อบังคับมหาวิทยาบัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการพัฒนาวิชาการ พ.ศ. 2559 (299) 2016-01-29 14:22:29
238   ขอประชาสัมพพันธ์งานสัมมนา เกษตรนำไทย สู้ภัยแล้ง (284) 2016-01-29 14:21:05
239  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กาปรระชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 8 (282) 2016-01-29 14:18:41
240   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกันอุบัติเหตุ (307) 2016-01-29 14:17:38
241   ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้บระโยชน์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมประจำปี 2559 (282) 2016-01-29 14:16:47
242   ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559 (284) 2016-01-29 14:15:50
243   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (279) 2016-01-29 14:14:32
244   แจ้งเวลาทำการห้องสมุด ภาคปลาย 2558 (307) 2016-01-29 14:13:15
245   แจ้งกำหนดการอนุญาตลงทะเบียนเรียนและเพิ่มรายวิชาของนิสิตที่เเพิ่มรายวิชาผ่านระบบเครือข่าย (310) 2016-01-29 14:10:35
246   ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มก.ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กส.มก.) (278) 2016-01-29 14:07:34
247  ขอประชาสมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมภาคภาษาอังกฤษตามโครงการพัฒนากำลังคนด้านสารเคมีและและความปลอดภัยสารเคมีใ (305) 2016-01-29 14:06:37
248   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (282) 2016-01-29 14:05:42
249  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมทำบุญตักบาตรประจำเดือนมกราคม 2559 (282) 2016-01-29 14:04:43
250   ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม "Advance Technology Know-how (Patent) Document/ Classification Searching" (279) 2016-01-29 14:03:39
251   ขอแจ้งวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการคัดเลือกบรรจุทยาทของเจ้าหน้าที่ที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแด (308) 2016-01-29 14:02:39
252   ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี พ.ศ. 2559 (312) 2016-01-29 13:59:54
253  แจ้งผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายวิชาการของมก. ประจำปี 2558 (280) 2016-01-29 13:58:32
254  แจ้งผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายวิชาการของมก. ประจำปี 2558 (281) 2016-01-29 13:56:48
255  วารสารข่าว คณะ ทอ. ฉบับเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2558 (304) 2016-01-19 13:26:31
256  รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ไปฝึกงานต่างประเทศ ปีการศึกษา 2558 (301) 2016-01-12 21:56:01
257  ด่วน...ขอให้นิสิตที่มีรายชื่อ ติดต่อที่พี่นุ้ยที่งานธุรการ คณะทอ. ด่วน.. (308) 2016-01-07 10:57:30
258  ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมในการจัดประชุมการป่าไม้ ประจำปี 2559 (280) 2016-01-06 14:41:57
259  ขอเชิญร่วมงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2559 (302) 2016-01-06 14:39:30
260  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาและการอบรมเชิงปฏิบัติการ (282) 2016-01-06 14:38:36
261  ขอเรียนเชิญร่วมให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย พร้อมคณะ (282) 2016-01-06 14:37:16
262  ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (280) 2016-01-06 14:30:41
263  ขอความร่วมมือในการประชุมสัมพันธ์โครงการ SETA 2016 (280) 2016-01-06 14:28:48
264  ขอความอนุเคราะห์ประชุาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการสถาปัตฯและการออกแบบสิ่งเเวดล้อม ครั้งที่ 1 (280) 2016-01-06 14:25:47
265  ขอเชิญเข้าร่วม: work shop การคิดสร้างสรรค์ในแบบนวัตกร 2016 (313) 2015-12-18 13:21:47
266  ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2559-2560 (278) 2015-12-14 14:20:04
267  ขอเชิญส่งผลงานและรับฟังชี้แจงหลักเกณฑ์กาประกวด Thailand Energy Award 2016 (304) 2015-12-14 14:15:12
268  ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น (ฤดูใบไม้ผลิ 2016) (278) 2015-12-14 14:13:36
269  แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์โรงผลิตน้ำดื่มนนทรีอีสาน (284) 2015-12-14 14:11:14
270  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (275) 2015-12-14 14:09:20
271  ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559-2560 (279) 2015-12-14 14:07:38
272  รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (กส.มก.) ประจำเดือนสมาชิก (307) 2015-12-14 14:02:17
273  ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2559 (302) 2015-12-14 14:00:39
274  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และของส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (282) 2015-12-14 13:58:43
275  ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วม "การแข่งขันประดิษฐุ์หุ่นยนต์เสือปืนไว" (284) 2015-12-14 13:37:31
276  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (281) 2015-12-14 13:32:47
277   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและขอความอนุเราาะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการ (280) 2015-12-14 13:29:38
278  การประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (303) 2015-12-14 13:07:10
279  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประมงระดับชาติ (280) 2015-12-14 12:07:20
280  ขอเชิญร่วมกิจกรรม RRi KU Forum 2016 (282) 2015-12-14 12:05:01
281  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการสถาปัตยกรรม (282) 2015-12-14 12:01:34
282  ขอนัดสัมภาษณ์นิสิตฝึกงานต่างประเทศ ประจำปี 2559 (310) 2015-12-08 09:22:01
283  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม (307) 2015-11-18 15:52:45
284  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักดิษฐุ์สายอุดมศึกษา ประจำปี 2559 (281) 2015-11-18 15:50:26
285  จดหมายข่าว คณะ ทอ. ฉบับเดือนสิงหาคม - กันยายน 2558 (307) 2015-11-18 14:29:57
286  ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ (282) 2015-11-14 14:03:41
287  รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (กส.มก.) ประจำเดือนสมาชิก (281) 2015-11-14 13:48:38
288  ขอนำส่งประกาศให้หยุดการเรียนการสอน (สำหรับรายวิชาที่มีกิจกรรมการเรียนการสอน ณ อาคาร 2,7,9และ13) (301) 2015-11-10 11:01:44
289  แจ้งเวลาทำการห้องสมุดช่วงงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558 (280) 2015-11-10 10:37:37
290  ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ (279) 2015-11-10 10:32:27
291  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และของส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ (279) 2015-11-10 10:20:05
292  ประกาศคณะกรรมการเขตพื้นที่ 2 เรื่อง การให้สนับสนุนโครงการวิจัย (280) 2015-11-10 10:18:54
293  ขอประชาสัมพันธ์ข่าวประกันสังคม (302) 2015-11-10 10:17:30
294  ประชาสัมพันธ์ Offenburg University - List of English Taught Courses and Application Information (278) 2015-11-09 15:06:01
295  ประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย (306) 2015-11-09 14:31:50
296  ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายเรื่อง "เรียนฟรีที่ยุโรบกับทุน ERASMUS+" (279) 2015-11-09 14:18:33
297  ขอเรียนเชิญเสนอชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร "ชินนสาสมาธิ" (281) 2015-11-09 14:14:07
298   โครงการกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหาคงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 (304) 2015-11-09 14:12:43
299  รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (กส.มก.) ประจำเดือนสำหรับสมาชิก (306) 2015-11-09 14:10:31
300  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ. ประจำปีงบประมาณ 2559 (281) 2015-11-09 14:08:15
301  กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ (280) 2015-11-03 16:11:45
302  ขอความอนุเคราะห์พบปะบุคลากร (279) 2015-11-03 14:09:40
303  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ (302) 2015-11-03 14:06:54
304  ประกาศคณะกรรมการเขตพื้นที่ 2 เรื่องการให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรม (298) 2015-11-03 14:03:59
305  ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (283) 2015-11-03 14:03:08
306  ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับหารฝึกอบรม (279) 2015-11-03 14:00:21
307  เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม (308) 2015-11-03 13:59:33
308  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย (300) 2015-11-03 13:58:09
309  ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่อง (279) 2015-11-03 13:57:02
310  ขอเชิญร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ (280) 2015-11-03 13:56:15
311  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง Plant Phenomics (281) 2015-11-03 13:49:42
312  ขอเชิญเข้าร่วมกาประชุมทางวิชาการระดับชาติ มสธ.วิจัย ประจำปี 2559 (280) 2015-11-03 13:48:19
313  บันทึกการประชุมหารือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับขึ้นเงินเดือนร้อยละ 4 (280) 2015-11-03 13:46:47
314  ประกาศคณะกรรมการเขตพื้นที่ 2 เรื่องการให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอด (279) 2015-11-03 13:44:52
315  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมทางวิชาชีพ (281) 2015-10-20 14:22:01
316  ขอประชุมสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่ขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (302) 2015-10-20 14:20:06
317  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลากำหนดการส้่งผลงานเข้าร่วมการประชุม (308) 2015-10-20 11:36:27
318  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 12 วิทยาเขตกำเพงแสน (276) 2015-10-20 11:35:16
319   ขอส่งข่าวสำนักทะเบียนและประมวลผล ปีที่ 6 ฉบับที่ 3/2558 และขอร่วมมือในการประเมินผลการจัดทำข่าวสำนัก (306) 2015-10-20 11:34:19
320  แจ้งกำหนดดารพระราชทานเพลิงศพ ศ.ดร.กำพล อดุลวิทย์ (281) 2015-10-20 11:32:18
321  ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Thomson Reuters Workshop : Publish Don't Perish" (301) 2015-10-20 11:30:09
322  ประชาสัมพันธ์โครงการสำหรับนิสิต (280) 2015-10-20 11:21:05
323  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลากำหนดการส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการ (283) 2015-10-20 11:13:00
324  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ ข่าวประกันสังคม (277) 2015-10-20 11:03:30
325  ขอเชิญส่งข้าราชการและบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม (283) 2015-10-20 11:01:16
326  ประชาสัมพันธ์ Iiviatation form 5th Asian Youth Leaders Travel and Learning Camp (Singapore)) (279) 2015-10-07 15:43:21
327  รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (กส.มก.) ประจำเดือนสำหรับสมาชิก (306) 2015-10-01 10:37:20
328  ขอประชาสัมพันธ์โครงการพูดภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนอผลงานวิชาการในระดับนานาติ (308) 2015-10-01 10:35:39
329  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 (278) 2015-10-01 10:30:31
330  ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานประชุมวิชาการระดับนานาติ (302) 2015-10-01 10:18:43
331  ขอเชิญส่งบทความและเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (277) 2015-09-28 12:32:44
332  ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การวางแผนการทดลองเพื่อการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ (301) 2015-09-28 12:31:08
333  ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต (307) 2015-09-28 12:24:27
334  ขอเชิญร่วมเดินทางเพื่อถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2558 (308) 2015-09-28 12:08:32
335  ขอเชิญเข้วมร่วมการประชุมวิชาการ สิ่งแวดล้อมนเรศวร ครั้งที่ 11 (283) 2015-09-28 12:06:21
336  ขอเชิญเข้าร่วมพัฒนานักวิจัยในการเขียนข้อเสนอโครงการอย่างมีคุณภาพ (300) 2015-09-28 12:05:07
337  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558 ณ มก.ฉสก. (306) 2015-09-21 13:15:08
338  ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง (303) 2015-09-21 12:59:45
339  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน VIP SIMA Thailand 2015 วันที่ 17-19 กันยายน 2558 (279) 2015-09-21 12:58:01
340  ขอความอนุเคราะห์เผยเเพร่และประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการ สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ 35 (298) 2015-09-21 12:53:14
341  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (281) 2015-09-21 12:36:35
342  การประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ (302) 2015-09-17 11:31:53
343  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา (276) 2015-09-16 10:10:12
344  ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและเสริมสนุนการวิจัย (308) 2015-09-16 10:06:21
345  ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา (305) 2015-09-11 14:00:55
346  ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศ (307) 2015-09-11 13:59:20
347  ประชาสัมพันธ์ทุน SEARCA Graduate Scholarship for Southeast Asians (303) 2015-09-10 16:26:17
348  ขอเชิญเสนอชื่ออาจารย์ในสังกัดเข้าร่วม "โครงการรางวัลอาจารย์ดีเด่น สออ.ประเทศไทย พ.ศ. 2558 " (279) 2015-09-08 11:48:25
349  ขอเรียนเิชชิญเข้าร่วมหลักสูตร "นักวิชาการเพื่อสังคม" รุ่นที่ 3 (282) 2015-09-08 11:42:30
350  Intecsive Workshop on Global Affairs I Porto, October 14-16 2015 (282) 2015-09-08 11:39:10
351  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 (281) 2015-09-08 11:36:03
352  รายงานกส.มก. ประจำเดือนสมาชิก (305) 2015-09-08 11:04:05
353  แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (280) 2015-09-08 10:55:07
354  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการงานเกษตรแฟร์นเวศวร ครั้งที่ 13 (279) 2015-09-08 09:57:28
355  ขอนำส่งประกาศ (306) 2015-09-08 09:55:09
356  บทคัดย่องานวิจัย ประจำปี 2557 (303) 2015-08-20 08:56:34
357  ขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปี 2560 (281) 2015-08-11 11:24:42
358  ขอความอนุเคราะห์แจ้งบุคคลในหน่วยงานร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2558 (277) 2015-08-11 11:22:58
359  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ (307) 2015-08-11 11:15:28
360  ขอความอนุเคราะห์ประชุมสัมพันธ์และร่วมส่งผลงานวิชาการ (300) 2015-08-11 11:02:22
361  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่การผลิตปศุสัตว์ (300) 2015-08-11 10:56:56
362  ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ (309) 2015-08-11 10:55:38
363  ขอเชิญเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรประจำเดือนสิงหาคม 2558 (310) 2015-08-11 10:52:37
364  ข้อกำหนดการจ่ายค่าอำนวยการโครงการวิจัยทุนอุดหนุน มก. (298) 2015-08-11 10:42:45
365  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ (306) 2015-08-11 10:41:33
366  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ (309) 2015-08-11 10:40:23
367  ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย (301) 2015-08-11 10:39:11
368  รูปแบบหนังสือสารบรรณ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (312) 2015-07-20 15:32:21
369  การสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานราชการ (311) 2015-07-16 09:14:34
370  BEDO ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (282) 2015-07-16 09:03:02
371  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติพม่าศึกษา ครั้งที่ 1 (278) 2015-07-16 09:00:10
372  ขอเชิญส่งบทความวิชาการร่วมประชุมวิชาการะดับนานาชาติ ICELS2015 (305) 2015-07-16 08:59:10
373  ประกาศรอบ 2: หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง เปิดโลกทัศน์ วท.บ. สัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 (304) 2015-06-16 11:14:35
374  ขอเชิญประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษานานาชาติ (276) 2015-06-11 12:19:50
375   ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย และเชิญประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 (282) 2015-06-11 12:09:14
376  ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 (280) 2015-06-11 12:05:59
377  ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม (297) 2015-06-11 12:04:40
378  ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยในปริทรรศน์ประวัติศาสตร์ (301) 2015-06-11 12:03:33
379  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมประจำปี 2558 (306) 2015-06-11 11:57:18
380  ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาข้อเสนอการวิจัยทางสังคมศาสตร์ อย่างไรให้ได้ทุน (299) 2015-06-11 11:52:27
381  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (278) 2015-06-11 11:50:58
382  ขอเชิญท่านเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง ความคืบหน้าการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา (302) 2015-06-11 11:44:09
383  ขอเชิญสัมมนาผ่านการถ่านทอด Teleconference เรื่อง "สภามหาวิทยาลัย มก. พบ ประชาคม มก." (300) 2015-06-11 11:42:57
384  ขอประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเรื่อง "การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยด้านพืช สัตว์และจุินทรีย์" (275) 2015-06-11 11:41:41
385  หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง เปิดโลกทัศน์ สัตวศาสตร์ (298) 2015-06-09 13:04:02
386  ประกาศชื่อนักเรียนที่จะมาร่วมค่ายปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ ประจำปี 2558 (283) 2015-06-08 10:15:26
387  เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม (300) 2015-06-09 13:08:51
388  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร (301) 2015-05-24 14:28:02
389  ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรนักสืบค้นสารสนเทศมืออาชีพ รุ่นที่ 20 (305) 2015-05-24 14:26:36
390  กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี มก.ฉกส. วันที่ 27 -28 พ.ค. 58 ณ อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 14 (304) 2015-05-20 16:22:41
391  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร ครั้งที่ 4 (300) 2015-05-20 15:46:08
392  ขอเชิญร่วมเสนอผลงานทางวิชาการ การประชุมวิชาการด้านยางระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 (307) 2015-05-20 15:40:56
393  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อร่างประเด็นยุทธศาสตร์ (281) 2015-05-20 15:40:07
394  ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากร มก. (305) 2015-05-20 15:39:07
395  ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเครื่องมือเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (279) 2015-05-20 15:38:17
396  ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ และร่วมส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมนานาชาติ (302) 2015-05-20 15:37:25
397  ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (305) 2015-05-17 17:04:48
398  ขอเชิญประชุมนานาชาติ 7th Biennial Meeting of Society for Free radical Research - Asia (299) 2015-05-17 16:54:14
399  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมเชิงวิชาการระดับนานาติ (312) 2015-05-17 16:51:23
400   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ (281) 2015-05-17 16:49:48
401  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหรือเสนอผลงานในการประชุม (302) 2015-05-17 16:48:13
402  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและโปรดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวการอบรม (276) 2015-05-17 16:46:50
403  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน มข. ประจำปี 2558 (298) 2015-05-17 16:45:18
404  เอกสารประชาสัมพันสำหรับนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 (280) 2015-04-24 11:29:36
405  การติดตามทรัพยากรสารสนเทศที่เกินกำหนดส่งของนิสิต (305) 2015-04-24 11:24:46
406  การติดตามทรัพยากรสารสนเทศที่เกินกำหนดส่งของนิสิต (306) 2015-04-24 11:21:23
407   DITA เชิญชวนสมัครรับทุน (306) 2015-04-23 11:21:10
408  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานเงินรายได้ สำนักงานตรวจสอบภายใน (308) 2015-04-23 11:14:43
409  แจ้งกำหนดการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงและแมลงวัน (302) 2015-04-08 10:32:51
410   การให้บริการด้านการประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์มก. จำกัด (306) 2015-04-08 10:30:56
411   รับสมัครคณบดีคณะสัตวศาสตร์ (308) 2015-04-03 15:31:27
412   ขอเชิญชวนส่งผลงานนวัตกรรมด้านการออกแบบเครื่องจักรกลป่าไม้ (299) 2015-04-03 15:22:00
413  การเดินทางไปศึกษาดูงานที่โรงงานน้ำตาลสหเรือง (306) 2015-03-31 15:33:34
414  รับสัมครคณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (308) 2015-03-26 10:12:05
415  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ (304) 2015-03-23 15:41:37
416  ขอประชาสัมพันธ์โครงการ "แนะแนวการเขียนบทคัดย่อ" (301) 2015-03-23 15:39:14
417  ขอเรียนเชิญร่วมในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ SAADC 2015 (300) 2015-03-23 15:35:23
418  ขอเชิญร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี งาน "สงกรานต์ลกลางกรุง..ลั่นทุ่งบางเขน" (280) 2015-03-23 15:33:04
419  ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วม "กิจกรรมการสร้างเครือข่ายเยาวชน รักอะตอม" (299) 2015-03-18 09:20:53
420  ขอประชาสัมพันธ์โครงการ "แนะแนวการเขียนบทคัดย่อ" (307) 2015-03-18 09:16:08
421  ด้วยภาควิชาสถิติ คระวิทยาศาสตร์ จะจัดโครงการฝึกอบรบให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นิสิตและผู้สนใจทั่วไป (305) 2015-03-17 14:06:35
422  ประชาสัมพันธ์ย้ายสถานที่จ่ายจดหมายและพัสดุ (300) 2015-03-12 08:50:42
423  ขอนำส่งสำเนาคำสั่งต่างๆ (279) 2015-03-11 11:59:37
424  รับสมัครผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม (305) 2015-03-03 16:29:35
425  ขอเชิญชวนประดับธงตราสัญลักษณ์ และแต่งกายด้วยเสื้อสีม่วง (298) 2015-03-03 16:22:49
426  ขอความอนุเคราะห์ประสัมพันธ์ รับบริจาคโลหิต (311) 2015-03-03 16:18:31
427  ขออนุมติชลอการพิจารณาการกู้เงินสวัสดิการเงินกู้เพื่อคุณภาพชีวิต มก.ฉกส. (301) 2015-03-03 16:12:00
428  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังคำแนะนำและรับบริการยื่นแบบ (301) 2015-03-03 16:13:46
429  สำนักงานก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ทั่วไป (299) 2015-03-03 16:08:05
430  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์สำหนับครูสอนภาษาอังกฤษ (302) 2015-02-08 13:24:06
431  ขอเชิญเข้าร่วมคัดเลือกหนังสือและสื่อสารการสอนโครงการ KUCSC Book Fair ประจำปีการศึกษา 2557 (300) 2015-02-02 13:25:59
432  การดำเนินการจัดเก็บค่ากรแสไฟฟ้าอาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากร (302) 2015-02-02 13:16:22
433  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (282) 2015-01-13 11:47:52
434  ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลั้ยนจากสหภาพยุโรบ (ALFABET Project) (277) 2014-12-04 16:16:57
435  เชิญชวนนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ "เยาวชนรุ่นใหม่หัวใจจิตอาสา (V-Cheer) ครั้งที่ 9 (303) 2014-12-04 16:04:15
436  ประกาศผลทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบ 8 ทีมสุดท้ายการแข่งขันโต้วาที งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 9 (279) 2014-11-21 17:09:17
437  ขอเชิญประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี รอบปีที่ 3 (304) 2014-11-17 09:59:39
438  ประชาสัมพันธ์โครงการ The 6th AC21 Student World Forum 2015 in France (284) 2014-11-14 10:39:31
439  ข้อควรรู้ โรคไวรัสอีโบลา (305) 2014-10-21 10:28:22
440  New to Lecturer Call for Applications to SEARCA Regional Professorial Chair Grants of US$ 5,000 (283) 2014-10-16 13:53:20
441  Asian Youth Leaders Travel and Learning Camp 2015 in Singapore from the 26th Febbruary to 2nd March (287) 2014-10-16 13:48:31
442  เชิญชวนนิสิตสมัครเข้าร่วมโครงการ หมู่บ้านศิล 5 จังหวัดสกลนคร (302) 2014-10-16 11:40:02
443  ขอเชิญเสนอผลงานนวัตกรรมเพื่อเข้าร่วมโครงการจัดทำนวัตกรรม จัดโดยอบจ.อุดรธานี (306) 2014-10-16 11:29:23
444  ขอเชิญเที่ยวงานเกษตรแฟร์ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 9 (303) 2014-10-17 15:51:15
445  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขอรับสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ ของสถานพยาล มก.ฉกส. (308) 2014-10-15 16:27:38
446  การปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร (308) 2014-10-08 14:14:34
447  ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (309) 2014-11-10 16:16:46
448  ขอเรียนเชิญอาจารย์และบุคลากรคณะทอ.เข้าร่วมงานต้นกล้าคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2557 (281) 2014-09-24 14:24:44
449  การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลา (280) 2014-09-23 16:23:53
450  ประชาสัมพันธ์โครงการชาวนาสุขใจ (299) 2014-09-23 16:22:18
451  ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 3 (281) 2014-09-18 15:36:40
452  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการเกษตรและอาหารลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 1 (278) 2014-08-28 13:32:39
453  แนวทางปฏิบัติการประเมินผลการสอนในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2557 (281) 2014-08-04 15:54:22
454  การประชุมวิชาการ เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร ลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 1 (301) 2014-07-29 10:47:53
455   (279) 2014-07-25 09:53:24
456  ขอเชิญผู้สนใจฝึกอบรม "การผลิตเมล็ดพันธ์ุพริก" (280) 2014-07-22 14:23:53
457  รางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2556 (313) 2014-02-05 11:58:15
458  ด่วน!!! ขอเชิญประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี (304) 2013-11-15 14:24:42
459  ขอเชิญร่วมรับฟังการสัมมนาพิเศษ เรื่อง พันธุ์ข้าวไทย: อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต (278) 2013-11-06 14:54:49
460  แผนความต่อเนื่องมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2557 (278) 2013-10-25 10:45:55
461  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ KU-YES (305) 2013-10-17 15:32:40
462  ประกาศมก.ฉกส. เรื่องอัตราค่าสาธารณูปโภคอาคารหอพักนิสิต ประจำปีการศึกษา 2557 (313) 2013-10-09 14:41:50
463  ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 4 และบัณฑิตศึกษาส่งโปสเตอร์เข้าร่วมในงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 8 (281) 2013-10-08 15:26:52
464  ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ณ Mie University ประเทศญี่ปุ่น (307) 2013-09-18 16:44:51
465  ขอเชิญบุคลากรที่มีความสนใจในการถ่ายภาพเข้าร่วม "โครงการอบรมการถถ่ายภาพเบื้องต้นครั้งที่ 2" (307) 2013-08-22 11:31:13
466  ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายสมาธิเพื่อการพัฒนาศักยภาพ (283) 2013-08-22 10:42:20
467  ประกาศรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2556 (308) 2013-08-06 17:39:07
468  นิสิต ป.เอก จาก Wageningen Agricultural University ประเทศเนเธอร์แลนด์ เก็บข้อมูลงานวิจัยที่คณะ ทอ. (306) 2013-08-06 09:41:35
469  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเทคโนโลยีระบบเกษตร ภาควิชาเกษตรกลวิธาน (302) 2013-08-05 16:46:22
470  คณะ ทอ. ขอแสดงความยินดีกับ นายนฤทธิ์ คำธิศรี ได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (287) 2013-08-05 11:01:56
471  ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.สุรัสวดี พรหมอยู่ ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตรราจารย์ (311) 2013-08-02 10:34:49
472  ขอเชิญร่วมกิจกรรม "พิธีไหว้ครูเชิดชูคณาจารย์ ประจำปี 2556" (325) 2013-07-08 13:30:25
473  ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร นิสิต ร่วมบริจาคโลหิต (284) 2013-07-08 09:35:07
474  ขอเชิญเข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2556 (283) 2013-06-28 10:25:05
475  ด่วน++ ขอพบนิสิต นางสาวกันตพร พงษ์สระพัง (299) 2013-06-17 15:18:36
476  ประชาสัมพันธ์ "โครงการสหกิจศึกษา" สำหรับนิสิตชั้นปี่ที่ 2-3 (280) 2013-06-13 11:07:27
477  ด่วน!!! นิสิตที่เรียนรายวิชา 04804242 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการผลิตพืช ภาคปฎิบัติการ (299) 2013-06-10 08:28:27
478  ประกาศรายชื่อการสมัครเข้ากลุ่มวิชา นิสิตสาขาทรัพยากรเกษตร รหัส 54xxxxxxxx (307) 2013-06-08 11:42:29
479  ภาระงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการคณะ (283) 2013-06-07 15:00:12
480  รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจำคณะ (283) 2013-06-07 14:58:57
481  ประกาศรายวิชาฝึกงาน I สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร (306) 2013-06-06 15:55:24
482  ด่วน++ ขอพบนิสิต นางสาวกันตพร พงษ์สระพัง และ นางสาวสาวิตรี ผดุงกิจ นิสิตชั้นปีที่4 (308) 2013-06-05 13:10:12
483  การประกวดภาพถ่ายและคลิปวิดีโอ หัวข้อ (279) 2013-05-23 14:22:36
484  รับสมัครนิสิตโครงการเด็กคอก (308) 2013-05-23 16:01:05
485  ด่วน!! โครงการค่ายเยาวชนนานาชาติ (GMS Youth Program 2013) (282) 2013-05-16 13:38:20
486  รับสมัคร ผู้ที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (307) 2013-05-11 15:39:52
487  ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเผยเพร่ผลงานทางวิชาการสำหรับนิสิต (280) 2013-05-11 15:35:27
488  ด่วน!!! รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี เข้าศึกษาโครงการเรียนล่วงหน้าระดับป.โท (302) 2013-05-10 17:16:05
489  คุณลักษณะพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมนิสิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (283) 2013-04-23 13:43:30
490  โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 3 (279) 2013-04-18 13:36:44
491  ด่วนที่สุด สำหรับผู้ยื่นเอกสารขอจบล่าช้า จำนวน 25 คน (283) 2013-04-06 09:47:34
492  รับสมัครนิสิต ทอ. ช่วยงานวันโคนมสกลนคร วันที่ 4-5 เมษายน 2556 (281) 2013-04-02 09:59:02
493  นิสิตชั้นปีที่ 3 รายวิชาวิธีวิจัยทางการเกษตรโปรดตรวจสอบ ด่วน!!! (294) 2013-03-13 14:56:45
494  รับสมัครนิสิตร่วมโครงการเรียนภาษาเวียดนาม ณ มหาวิทยาลัยกวางบิ่งห์ เวียดนาม (308) 2013-03-11 14:03:49
495  รายวิชา 04825111 หลักฟิสิกส์ เปิดสอนในภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2556 (299) 2013-03-11 11:49:14
496  ขอแจ้งกำหนดการฝึกงานเบื้องต้นสำหรับนิสิตชั้นปีที่1 (277) 2013-03-08 18:17:08
497  ขอเชิญผู้สนใจอบรม การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช "ฟรี" (330) 2013-02-27 11:02:43
498  นิสิตชั้นปีที่ 4 ที่คาดว่าจะจบการศึกษา โปรดตรวจสอบชั่วโมงกิจกรรม (289) 2013-02-21 09:55:22
499  โครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2556 (283) 2013-02-19 21:14:45
500  ด่วน!!การประเมินการเรียนการสอน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 (281) 2013-02-19 20:57:20
501  ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการคิด การพูด ฯ (278) 2013-02-12 10:48:46
502  ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 (287) 2013-02-05 16:53:01
503  ขอให้นิสิต ทอ. ชั้นปีที่ 3-4 ที่เข้าร่วมการแข่งขันหรือมีผลงานดีเด่น แจ้งรายชื่อเพื่อรับรางวัล (280) 2013-02-01 10:39:58
504  ด่วน !! ขอให้นิสิตที่ได้รับรางวัลความประพฤติีดี และรางวัลอื่นๆ ติดต่อขอรับเงินคืน (284) 2013-02-01 10:16:21
505  ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 4 และผู้สนใจเข้าร่วมแนะแนวทุนการศึกษาต่อและทุนนิสิตแลกเปลี่่ยน มก.ฉกส. (301) 2013-02-01 09:01:42
506  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจสำนักงานคณบดี ปี 2555 (311) 2013-01-24 01:30:31
507  โครงการบัณฑิตยุคใหม่ สำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 3 และ 4 (293) 2013-01-29 11:45:57
508  กิจกรรมมอบรางวัลแก่บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2555 (312) 2013-01-17 11:40:36
509  โครงการฝึกอบรมด้านเกษตรและการแปรรูปอาหารของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร (312) 2013-01-14 16:51:11
510  แจ้งผู้รับผิดชอบ(สำนักงานคณบดี)โครงการตามแผนฯ (279) 2013-01-10 11:40:17
511  แจ้งเปลี่ยนแบบฟอร์มสำนักงานคณบดี NEW (299) 2013-01-01 18:55:24
512  ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะ ทอ. ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาทักษะเกษตร (278) 2012-12-24 11:28:52
513  แนวทางปฎิบัติสำหรับการดำเนินงานผู้อยู่ในข่ายสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 -2556 (300) 2012-11-27 10:06:23
514  ขอเชิญเข้าร่วมพิธิเปิดงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 7 (301) 2012-11-23 18:34:08
515  นิสิตที่เข้า "เตรียมความพร้อมสำหรับการทำงาน" ติดต่อรับเกียรติบัตร ได้ที่สำนักงานคณบดี (302) 2012-11-20 11:34:04
516  รับสมัครนิสิตช่วยงาน คณะ ทอ. (310) 2012-11-19 13:59:56
517  รายชื่อนิสิตที่ได้รับยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วยกิต ประเภทผลงานดีเด่น (281) 2012-11-14 09:59:44
518  ขอเชิญศิษย์เก่า อาจารย์ บุคลากรและนิสิตปัจจุบัน ร่วมงาน (281) 2012-11-12 16:07:49
519  ประชาสัมพันธ์ เรื่องการลงทะเบียนเรียน (276) 2012-11-08 16:46:38
520  ขอพบนิสิตในที่ปรึกษาชั้นปีที่ 1-4 ของ อ.วิมลนันทน์ กันเกตุ (310) 2012-11-05 15:39:05
521  ตรวจสอบตารางเรียน - ตารางสอบ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 (313) 2012-10-29 16:49:11
522  รายชื่อกลุ่มฝึกงานเบี้องต้น สำหรับนิสิตสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ ชั้นปีที่ 1 (309) 2012-10-16 15:24:06
523  ปฎิทินการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 สำหรับนิสิตปริญญาตรี (309) 2012-10-16 14:50:39
524  โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2556 (308) 2012-10-10 15:07:30
525  ประกาศรับสมัครเด็กคอก (311) 2012-10-10 13:57:25
526  โครงการการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ณ Inha University เกาหลีใต้ (283) 2012-10-10 10:47:57
527  โครงการ "อบรมเพิ่มทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษ" สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 (302) 2012-10-05 16:49:57
528  โครงการ "ค่ายภาษาและวัฒนธรรมระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มม่น้ำโขง ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา ฯ (281) 2012-10-05 09:18:32
529  รับสมัครนิสิต ทอ. หลักสูตรละ 2 ท่าน เข้าร่วมโครงการ CSC.KU PR JUNIOR & Ambassador ครั้งที่ 1 (311) 2012-09-19 11:02:15
530  ตรวจสอบตารางสอบภาคต้น ปีการศึกษา 55 (309) 2012-09-19 09:29:30
531  ขอเชิญนิสิต ทอ. เข้าร่วมประชุมสร้างความเข้าใจร่วมกัน (280) 2012-09-06 16:47:54
532  โครงการ "อบรมนิสิตทุนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง" (308) 2012-09-06 15:22:38
533  โครงการ" รณรงค์ให้ความรู้เรื่องเอดส์และเพศศึกษา" (313) 2012-09-06 15:23:14
534  โครงการ "ค่ายต้นกล้าคุณธรรม" สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 (308) 2012-09-05 09:45:36
535  โครงการอบรม "เตรียมความพร้อมสำหรับการทำงาน" สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 (281) 2012-09-05 09:28:42
536   อบรมภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน (ไม่มีค่าใช้จ่าย) (303) 2012-08-31 15:50:13
537  รับสมัครนิสิตเพื่อเข้าร่วมโครงการเกษตรก้าวหน้าพัฒนาอย่างยั่งยืน (279) 2012-08-30 16:11:52
538  ขอความร่วมมือนิสิตและบุคลากรเข้าประเมินผลการบริหารงานคณบดีแบบออนไลน์ (301) 2012-08-20 16:18:12
539  โครงการบัณฑิตยุคใหม่ สำหรับนิสิตชั้นปีที่่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555 (306) 2012-08-20 16:12:24
540  งานแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ในโครงการ Global 30 (284) 2012-08-16 12:48:56
541  ขอความร่วมมือนิสิต ทอ. สวมหมวกนิรภัยและปฏิบัติตามกฎจราจรภายในวิทยาเขต (307) 2012-08-07 14:54:41
542  โครงการค่ายอาสาพัฒชนบท เยาวชนสร้างสรรค์ ซี.พี.สร้างเสริม (314) 2012-07-26 14:47:22
543  โครงการรุ่นพี่ติวให้น้อง สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 (304) 2012-07-20 15:30:06
544  ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาที่ได้การรับรองจาก กพ. (308) 2012-07-20 15:21:51
545  รายชื่อนิสิตที่ได้รับรางวัลเหรียญเรียนดีในวันไหว้ครู ปี 2555 (281) 2012-07-18 16:36:14
546  รับสมัคร ปริญญาโท หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร (308) 2012-07-18 13:44:15
547  การรับรางวัลเหรีญเรียนดี ประจำปี 2555 (310) 2012-07-11 11:50:48
548  ประชุมใหญ่คณะกรรมการสโมสรนิสิต ผู้นำรุ่น สาขา ชั้นปี คณะ ทอ. (305) 2012-07-11 10:06:19
549  โครงการอบรมการผลิตและเพิ่มผลผลิตอ้อย (285) 2012-07-18 14:26:25
550  ขอเชิญร่วมโครงการสืบสานปลูกข้าวประเพณีสามัคคีน้อง-พี่ ทอ. ครั้งที่ 5 และบำเพ็ญประโยชน์พื้นที่ (286) 2012-06-25 11:48:41
551  รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2555 (297) 2012-06-22 11:10:23
552  ขอแจ้งกรณียื่นคำร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา (281) 2012-06-21 15:45:06
553  ข้อแจ้งเปลี่ยนแปลงตารางเรียนนิสิตสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพทั้ง 2 หลักสูตร (280) 2012-06-15 15:40:39
554  ตารางกิจกรรมโครงการสอนน้องร้องเพลงมหาวิทยาลัยและรับน้องใหม่ คณะ ทอ. ประจำปีการศึกษา 2555 (286) 2012-06-15 14:39:40
555  เชิญชวนนิสิต ทอ. ส่งโครงการเข้าแข่งขัน "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว" ประจำปี 2555 (306) 2012-06-15 14:28:22
556  เชิญชวนนิสิต ทอ. ส่งโครงงานเข้าแข่งขัน โครงการ "กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน" ปี 7 (310) 2012-06-13 22:38:08
557  รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการเด็กคอก (300) 2012-06-12 13:36:59
558  ขอให้นิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าตรวจสอบหมู่เรียนภาคปฏิบัติการ (281) 2012-06-09 16:41:35
559  โครงการ "วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ ประจำปี 2555" (280) 2012-06-08 12:23:56
560  โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 (309) 2012-06-06 12:46:31
561  ประกาศคณะ เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพนิสิตของคณะ ทอ. (282) 2012-06-06 12:39:52
562  ขอเชิญชวนนิสิตชั้นปีที่ 3 และ 4 ลงทะเบียนเรียนวิชาไม้ผลเศรษฐกิจ (304) 2012-06-04 16:38:21
563  กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ "สู่อ้อมอกแห่งไออุ่นและพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปี 2555" (301) 2012-05-31 18:50:50
564  กำหนดการโครงการผู้ปกครองพบคณาจารย์ คณะ ทอ. (285) 2012-05-31 18:44:30
565  รับสมัครนิสิตช่วยงาน ร้านค้า ทอ. ภาคต้น ปี 2555 (284) 2012-05-31 18:39:12
566  ด่วน !!!! หมดเขตทำเรื่องจบการศึกษาภายในวันที่ 20 พ.ค. 2555 (281) 2012-05-17 08:50:49
567  โครงการเรือเยาวชนเอเซียอาคเนย์ ประจำปี 2555 สำหรับนิสิตทุกชั้นปี (281) 2012-04-18 09:31:33
568  การรายงานผลการปฏิบัติงานจากผลการประเมินโดยนิสิต (312) 2012-04-03 11:12:33
569  รับสมัครสอบ TOEIC (306) 2012-03-23 13:10:14
570  ขอเชิญผู้สนใจ เข้าทดสอบ Test of English for International Communication (TOEIC) (280) 2012-03-15 15:55:40
571  รับสมัครนิสิต ทอ. จำนวน 10 คน เข้าร่วมโครงการ "PR& Ambassador Junior CSC.KU" (311) 2012-03-14 09:08:54
572  กำหนดการฝึกงานเบื้องต้นนิสิตชั้นปีที่ 1 ระหว่าง 20-25 มีนาคม (309) 2012-03-13 23:29:37
573  โครงการเเลกเปลี่ยนนิสิตลุ่มแม่น้ำโขง (279) 2012-03-05 10:39:17
574  ประกาศรับสมัครตัวแทนจำหน่ายไข่ไก่ (282) 2012-02-25 13:58:46
575  โครงการ NRAI-Night Party ครั้งที่ 10 (312) 2012-02-23 13:01:04
576  โครงการบัณฑิตยุคใหม่ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2554 (313) 2012-02-02 10:26:20
577  นิสิตที่มีความประพฤติดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2554 (281) 2012-02-02 13:06:02
578  นิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2554 (302) 2012-01-31 16:02:18
579  นิสิต คณะ ทอ. ประพฤติดี เก็บกระเป๋าได้ส่งคืนเจ้าของ (307) 2012-01-13 17:18:45
580  รายชื่อนิสิต คณะ ทอ.ค้างส่งหนังสือห้องสมุด ประจำวันที่ 13 ม.ค.55 (281) 2012-01-13 11:15:32
581  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เข้าสัมภาษณ์งานรอบสองนิสิต คณะ ทอ. (279) 2012-01-12 14:18:07
582  ความรู้สู่อาเซียน แนวทางการสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน (307) 2012-01-12 14:05:23
583  ขอเชิญนิสิตผู้นำสโมสร/ชมรม/ชุมนุม หรือผู้ต้องการพัฒนาตนเองร่วมโครงการ Leadership Development Prog (283) 2011-12-29 11:15:34
584  ด่วน! รับสมัครนิสิตผู้มีจิตอาสา ร่วมออกค่ายโครงการ "จูงมือน้องน้อยบนดอยสูง" (283) 2011-12-16 13:31:35
585  นัดหมายนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา คณะทอ. ภาคต้น 2554 ประชุมพร้อมกัน (284) 2011-12-15 09:34:57
586  ขอเชิญร่วมประกวดตราสัญลักษณ์โลโก้ (Logo) กีฬาประเพณีไตรมิตรเกมส์ (282) 2011-11-29 09:37:26
587  คณะ ทอ. รับสมัครนิสิ่ตช่วยงาน ประจำภาคปลาย 2554 (282) 2011-11-24 15:26:46
588  ขอให้นิสิต คณะทอ. ทุกท่าน เข้าประชุมพร้อมกัน ในวันศุกร์ ที่ 18 พ.ย.54 (279) 2011-11-17 11:16:45
589  ประกาศ รายชื่อนิสิตที่มีผลการศึกษาดีเด่น ภาคปลาย ปีการศึกษา 2554 (311) 2011-11-17 11:16:58
590  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสืบสานเกี่ยวข้าวประเพณี สามัคคีน้องพี่ ทอ. ครั้งที่ 3 (300) 2011-11-16 11:18:39
591  รับสมัครนิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษหลากหลายรูปแบบ คณะ ทอ. ครั้งที่ 3 (279) 2011-11-15 14:01:30
592  นิสิตที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม สามารถติดต่อรับการช่วยเหลือ ในรูปแบบการทำงาน (305) 2011-10-25 14:07:49
593  โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 ณ Kangwon National University (309) 2011-10-20 09:27:11
594  รับสมัครนิสิตเพื่อศึกษาระดับปริญญาโท โดยทำวิทยานิพนธ์ในหัวข้อเกี่ยวกับ อ้อย ยางพารา หรือไม้ผล (310) 2011-10-13 02:42:19
595  กำหนดการชี้แจงการฝึกงานพื้นฐาน (279) 2011-10-05 11:47:09
596  นิสิตที่มีความเดือดร้อน ขัดสน ขาดแคลนทุนทรัพย์ แจ้งขอรับทุนเพื่อการศึกษา ได้ที่สำนักงานคณบดี ทอ. (304) 2011-10-04 19:28:47
597  กำหนดการและรายละเอียดการฝึกงานเบื้องต้น สำหรับนิสิตปี 1 สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ (283) 2011-10-04 13:42:24
598  เปลี่ยนแปลง วัน/เวลา วิชาฝึกงานเบื้องต้น เป็น 9-29 ตุลาคม 2554 (312) 2011-09-29 10:38:19
599  ห้องสมุคเปิดทำการ เวลา 09.00-24.00 น. ในวันจันทร์-ศุกร์ ช่วงสอบไล่ ภาคต้น 54 (299) 2011-09-23 17:04:29
600  สอบปฏิบัติวิชาฝึกงาน ปี3 หมวดสุขภาพสัตว์ (281) 2011-09-20 09:56:48
601  ขอความร่วมมืออาจารย์ บุคลกร และนิสิต ประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารผ่านระบบออนไลน์ (281) 2011-09-15 10:11:31
602  กำหนดการโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสู่นิสิต ทอ. (283) 2011-09-14 15:21:38
603  อาจารย์ที่ปรึกษาคนใหม่ของนิสิตในความดูแลของ อ.เจษฎา เตชมหาศรานนท์ (282) 2011-09-08 15:22:38
604  รับสมัครนิสิต ทอ. จำนวน 30 คน เข้าร่วมโครงการเฝ้าระวังยาเสพติด ในสถานศึกษา มก.ฉกส. (281) 2011-09-08 14:48:46
605  ประกาศผลการเลือกกลุ่มวิชา สำหรับนิสิตสาขาเทคโนโลยีการอาหาร รหัส 52-53 (282) 2011-08-19 13:32:21
606  ด่วน! รับสมัครนิสิต ทอ.ร่วมประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อ (280) 2011-08-18 16:04:47
607  นิสิตตามรายชื่อต่อไปนี้ โปรดติดต่อห้องสมุคเพื่อคืนหนังสือ (280) 2011-08-09 16:44:57
608  ขอเชิญผู้สนใจรับฟังการบรรยายพิเศษ คาร์บอนฟุตปริ้นท์ วิกฤตหรือโอกาสอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารไทย (281) 2011-08-05 11:22:54
609  วิธีปฏิบัติ/กิจกรรม/รายชื่อกลุ่ม สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาทรัพยากรเกษตรฯ วิชาฝึกงานเบื้องต้น (307) 2011-08-04 15:40:18
610  ขอเชิญนิสิตที่สนใจรวมกลุ่มจัดตั้งชุมนุม (280) 2011-08-04 14:50:53
611  ขอเชิญนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา ปี 2554 ประชุมพร้อมกัน ในวันพุธ ที่ 3 ส.ค.54 เวลา 16.30 น. (308) 2011-07-29 14:19:55
612  นิสิตชั้นปีที่ 1 (รหัส 54) รับบัตรนิสิตใหม่ (306) 2011-07-28 08:57:02
613  ขอเชิญเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ จากบริษัทจำลองผลิตภัณฑ์เกษตรและอุตสาหกรรม (298) 2011-07-21 16:06:46
614  ประกาศรับสมัครเด็กคอก (284) 2011-07-25 15:11:20
615  รับสมัครนิสิตที่สนใจเพิ่มพูนความรู้ อบรมหลักสูตร "การสร้างแปลงกิ่งตา" (282) 2011-07-20 16:21:58
616  ประกาศ รายชื่อนิสิตได้รับทุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์และความประพฤติดี ประจำปี 2554 (281) 2011-06-29 13:39:33
617  นิสิตที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ให้เข้าสัมภาษณ์ เรื่องการตรวจประกันคุณภาพระดับคณะ ปี 2553 (280) 2011-06-27 16:50:51
618  ขอเชิญร่วมโครงการสานสัมพันธ์ไมตรี น้องพี่ ทอ. (ต้อนรับพี่บัณฑิต) (283) 2011-06-24 16:51:56
619  โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิต คณะ ทอ. (278) 2012-06-09 14:44:45
620  ประกาศ สำหรับนิสิตกู้ยืมที่ยังส่งดำเนินเรื่องเอกสารไม่เรียบร้อย ติดต่อทีฝ่ายกิจการนิสิต (281) 2011-06-15 14:45:35
621  ประกาศ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ที่ยังไม่แนบผลการเรียน การเลือกกลุ่มวิชา (284) 2011-06-15 09:58:13
622  ตรวจสอบการลงทะเบียนเรียน นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ (310) 2011-06-13 12:36:28
623   ทุนการศึกษา สำหรับนิสิตทุกชั้นปีความประพฤติดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2554 (307) 2011-06-10 09:59:20
624  ทุนการศึกษา คุณมนตรี คงตระกูลเทียน จากบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (cp) สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2-3 (279) 2011-06-10 09:59:39
625  ขอให้นิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ (283) 2011-06-10 10:32:27
626  รับสมัครแข่งขันการประกวดตั้งชื่อร้านค้า และออกแบบโลโก้ร้านค้า ทอ. (313) 2011-06-07 13:27:36
627  นิสิตที่ F วิชาชีวเคมีสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาสรีรวิทยาของพืชพร้อมกับชีวเคมีได้ (281) 2011-06-07 09:51:47
628  กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ "สู่อ้อมอกแห่งไออุ่นและพบอาจารย์ที่ปรึกษา" (305) 2011-06-03 08:57:51
629  ด่วน บริษัทกรรณสูตรฟาร์ม (จ.อยุธยา) ต้องการรับสมัครสัตวบาล ฟาร์มไก่ไข่ และสุกร (302) 2011-05-31 13:27:59
630  การสมัครเข้ากลุ่มวิชา สำหรับนิสิตหลักสูตรทรัพยากรเกษตร รหัส 53 (ปี 2) (285) 2011-05-30 17:34:12
631  ระเบียบและข้อบังคับการรับน้องใหม่ ปี 2554 (281) 2011-05-23 14:46:36
632  เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลา การย้ายหมวดวิชา ของนิสิตทรัพยากรเกษตร (310) 2011-05-12 13:57:38
633  นิสิตที่มีรายชื่อต่อไปนี้ โปรดติดต่องานคลังและพัสดุเรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษา (281) 2011-05-11 14:26:21
634  การขอย้ายกลุ่มวิชา สำหรับนิสิตสาขาทรัพยากรเกษตร รหัส 52 (281) 2011-05-09 12:35:52
635  ประกาศผล นิสิตฝ่านการคัดเลือกฝึกประสบการณ์และดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น (309) 2011-03-22 15:59:22
636  ขอเชิญนิสิต ทอ.สมัครเพื่อคัดเลือกเป็นเยาวชนคนเก่งในโครงการด้วยรักและห่วงใยฯ (310) 2011-03-21 09:39:54
637  รับสมัครผู้จัดการร้านค้าผลิตผลและผลิตภัณฑ์คณะทอ. (297) 2011-03-18 14:40:04
638  รับสมัครนิสิต ทอ. เพื่อเป็นตัวแทนคณะฯ คัดเลือกในระดับวิทยาเขต และมหาวิทยาลัย รับรางวัลเยาวชนดีเด่น (279) 2011-03-17 14:37:55
639  ด่วน! รับสมัครนิสิตร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (310) 2011-03-15 10:15:21
640  ข่าวดี! รับสมัครนิสิต ทอ. ปี 1-3 เพื่อฝึกประสบการณ์ฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 1 เดือน (282) 2011-03-11 09:01:32
641  ขอเชิญนิสิต ปี 4 สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ สมัครงานกับบริษัทอุตสาหกรรมโคราช จำกัด (283) 2011-03-08 13:50:55
642  ขอเชิญร่วมโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต ครั้งที่ 2 (313) 2011-03-04 13:09:26
643  ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรประจำเดือนมีนาคม (306) 2011-03-04 13:06:47
644  ขอเชิญผู้สนใจอบรมการจัดการการใช้สารฆ่าเชื้อทางการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร (282) 2011-03-04 13:04:02
645  การขอใบรับรองกิจกรรมเสริมหลักสูตร สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 (280) 2011-02-25 14:18:45
646  นิสิตที่ผ่านการอบรมคอมพิวเตอร์ Agro IT รุ่น 5 ติอต่อรับเกียรติบัตรได้แล้ว (314) 2011-02-23 09:09:48
647  ขอความร่วมมือนิสิตปีที่ 4 ลงข้อมูลเบอร์โทรศัพท์และ E-mail เพื่อรับข่าวสารจากสโมสรศิษย์เก่า (313) 2011-02-15 16:06:46
648  ประกาศผล การคัดเลือกทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ (282) 2011-02-11 13:02:35
649  แจ้งการเปลี่ยนแปลงกำหนดการโครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนสมัครงาน (307) 2011-02-07 16:17:46
650  ด่วน! โครงการเพิ่มศักภาพเพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน สำหรับปี 4 ทอ. (309) 2011-02-04 13:56:51
651  ขอเชิญผู้สนใจอบรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (282) 2011-02-04 13:25:19
652  ด่วน! รับสมัครนิสิต ทอ. เป็นผู้ช่วยสอนโครงการ Agro IT รุ่น 5 (281) 2011-02-03 10:49:39
653  เชิญชวนกลุ่มเกษตรกร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฯ แสดงความจำนงเพื่อขอรับการอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร (282) 2011-02-02 15:56:04
654  การรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (309) 2011-02-02 15:32:21
655  ประกาศเลื่อนโครงการอบรม คอมฯ Agro IT เป็นวันอาทิตย์ ที่ 6 ก.พ. 54 เวลา 9.00-17.00 น. (301) 2011-01-31 14:38:03
656  ทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 (283) 2011-01-31 14:31:28
657  อ.ดร.เจษฎา รับสมัครนิสิตปริญญาโท 3 ตำแหน่ง (280) 2011-01-30 11:16:34
658  ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ "ทิศทางสิ้นค้าเกษตรและอาหารของไทยในตลาดโลก ปี 2554" (280) 2011-01-19 14:51:36
659  ขอเชิญผู้สนใจอบรมการผลิตป๋ยอินทรีย์คุณภาพเชิงพาณิชย์ฯ (310) 2011-01-11 14:53:27
660  ขอเชิญผู้นำกิจกรรมนิสิต สมัครร่วมโครงการ Leadership Development Programe (306) 2011-01-10 12:40:46
661  ขอเชิญนิสิตสมัครอบรมโครงการ Agro-IT รุ่น 5 (299) 2011-01-05 15:37:32
662  CP รับสมัครทุนการศึกษา ประจำปี 2554 (278) 2011-01-04 15:17:26
663  จำหน่ายเสื้อที่ระลึก ครบรอบ 10 ปี ทอ. ในราคาพิเศษ (309) 2010-12-21 11:00:21
664  งานประชาสัมพันธ์ มก.ฉกส. รับสมัครนิสิตช่วยงานหลายอัตรา (281) 2010-12-21 10:41:36
665  ขอเชิญนิสิต ทอ. ใช้บริการจุดรวมบริหารคณะทอ. (one stop service) (284) 2010-12-15 14:26:47
666  รับสมัครนิสิตที่ครอบครัวอยู่ในพื้นที่อุทกภัยรับเงินช่วยเหลือ (309) 2010-12-09 15:49:53
667  สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ (302) 2010-12-01 15:54:49
668  ขอให้นิสิตทุกชั้นปี เข้าฟังงานเสวนาจากรุ่นพี่สู่ร่นน้อง (279) 2010-11-24 14:39:39
669  ขอเชิญนิสิตและบุคลากรฟังการบรรยายพิเศษ (309) 2010-11-23 11:49:58
670  ตารางอบรมภาษาอังกฤษ (282) 2010-11-22 12:44:52
671  ขอให้นิสิตช่วยงาน Road Show ติดต่อรับค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน (286) 2010-11-22 10:24:47
672  ประกาศผล ทุนการศึกษากองทุน ศ.ดร.จรัญฯ และสมาคมสัตวบาลฯ (306) 2010-11-19 16:36:04
673  ขอให้นายปรเมษฐ์ เรืองสุข เข้าพบที่ปรึกษา (308) 2010-11-17 15:53:58
674  ประกาศผลนิสิตได้รับทุนการศึกษา จากกองทุนรวมดอกผล มก.และทุนบัณฑิตรุ่นต่างๆ (278) 2010-11-17 11:46:12
675  นัดประชุมนิสิตที่สมัครอบรมภาษาอังกฤษฯ (309) 2010-11-16 18:36:23
676  รับสมัครนิสิตช่วยงานภายในส่วนงาน คณะ ทอ. ประจำภาคปลาย 53 (278) 2010-11-10 11:10:55
677  จองโต๊ะผ่านระบบออนไลน์ร่วมงานฯ คืนสู้เหย้าศิษย์เก่า ทอ. ครั้งที่ 2 (279) 2010-11-10 10:43:28
678  ขอเชิญนิสิตอบรมการพัฒนาภาษาอังกฤษด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (282) 2010-11-08 12:59:16
679  รายละเอียดการเข้าร่วมงานและกำหนดการงานฮักแพงน้อง-พี่ ราตรีคืนสู้เหย้าฯ (310) 2010-11-09 16:18:03
680  สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา ที่เข้าระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์ ไม่ได้ แจ้งที่ สวบ. 5507 (277) 2010-11-03 09:54:37
681  ขอพบนิสิตในความดูแลของ อ.ดร.กรรณิการ์ (308) 2010-11-01 11:19:19
682  แจ้งการใช้แบบฟอร์มเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (312) 2010-10-19 15:31:43
683  ครม. มีมติการใช้ฟอนต์ไทยในราชการ (280) 2010-10-19 15:25:03
684  การเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ด้วย BSC และการกำหนด KPI (303) 2010-10-13 13:50:15
685  ขอเชิญนักเรียนผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์รอบโควต้า ร่วมโครงการเปิดบ้าน ทอ. ครั้งที่ 4 (41) 2010-10-12 13:39:26
686  การส่งเค้าโครงปัญหาพิเศษ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ (311) 2010-10-08 14:54:48
687  ผลการคัดชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 1 (281) 2010-10-08 14:30:36
688  ด่วน ! รายชื่อนิสิตค้างส่งทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุด (307) 2010-10-08 11:57:01
689  จำหน่ายเสื้อที่ระลึก ครบรอบ 10 ปี คณะ ทอ. (314) 2010-10-06 11:56:49
690  ขอเชิญศิษย์เก่า ทอ. ร่วมงาน "ฮักแพงน้อง-พี่ ราตรีคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า ทอ. ครั้งที่ 2" (284) 2010-10-06 11:39:21
691  ประกาศสอบภาคปฏิบัติวิชาฝึกงานเบื้องต้น (308) 2010-09-28 12:51:36
692  ประกาศผล ทีมเข้ารอบการประกวดผลิตภัณฑ์ของใช้และอาหารจากบัว (312) 2010-09-22 14:45:41
693  รายชื่อนิสิตฝึกงานเบื้องต้น แยกตามกลุ่ม (สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ ) (301) 2010-09-16 09:45:43
694  ขอให้นิสิตที่เรียน "วิชาชีวจริยธรรม" ตามรายชื่อต่อไปนี้ พบอาจารย์ผู้สอน (301) 2010-09-13 14:09:00
695  “เรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เส้นทางสู่ตำแหน่ง (280) 2010-09-10 10:45:44
696  ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะ ทอ. ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้ายโครงการกล้าใหม่ (280) 2010-09-10 10:43:56
697  ประชุมชี้แจงการศึกษาดูงานวิชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (04804311) (280) 2010-09-07 16:18:03
698  ขอพบนิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ (283) 2010-09-07 10:03:01
699  ขอเชิญนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา (ทุกประเภท) ประจำปีการศึกษา 2553 ประชุมพร้อมกัน (312) 2010-09-01 11:35:05
700  โครงการอบรมนิสิตทุน มก.ฉกส. (308) 2010-09-01 09:13:36
701  ด่วน! รับสมัครนิสิตช่วยงาน โครงการ Road show 53 (281) 2010-08-31 13:57:06
702  ด่วน! นิสิตตามรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อที่ฝ่ายกิจการนิสิต งานแนะแนวและทุนการศึกษา (307) 2010-08-27 15:53:49
703  กำหนดการโครงการค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 (309) 2010-08-27 14:17:59
704  ปกวิชาสัมมนา นิสิตชั้นปีที่ 4 (306) 2010-08-25 12:57:49
705  ขอพบนิสิตที่ปรึกษา อ.ดร.พรทิพย์ ศรีมงคล (300) 2010-08-24 10:09:59
706  แผ่นพับและวิดีโอประชาสัมพันธ์คณะ ฯ (303) 2010-08-20 16:54:17
707  ผลการคัดเลือกนิสิตโครงการเด็กคอก (308) 2010-08-20 16:48:09
708  วิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรียนวันเสาร์ที่ 21 ส.ค. 53 เวลา 9-14.30 น. ห้อง 7-412 (281) 2010-08-19 08:51:40
709  โครงการบัณฑิตยุคใหม่สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2553 (282) 2010-08-16 13:54:19
710  ขอเชิญผู้สนใจสมัครแข่งขันประกวดผลิตภัณฑ์ของใช้และอาหารจากบัว (275) 2010-08-16 13:35:35
711  มอบหมายงานนิสิตชั้นปีที่ 304804311 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (307) 2010-08-10 12:24:10
712  ขอเชิญผู้สนใจสมัครแข่งขันการประกวดแต่งหน้าเคก ในงานวันวิทยาศาสตร์ (279) 2010-08-04 11:48:36
713  ขอเชิญรับฟังการบรรยาย เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในยุคโลกาภิวัฒน์ โดย ผศ.ดร.ธันวา จิตต์สงวน (281) 2010-08-03 14:11:59
714  ขอเชิญผู้สนใจรับฟังการบรรยายพิเศษ “ความมั่นคงทางอาหาร โอกาส และ ความท้าทาย” (306) 2010-07-22 11:18:00
715  ขอให้นิสิตที่ได้รับทุนภูมิพล ประจำปีการศึกษา 2551 ส่งข้อมูลและรายงานผลการเรียน (307) 2010-07-21 16:02:06
716  นิสิตชั้นปีที่ 4 ที่คาดว่าจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2553 โปรดตรวจสอบชั่วโมงกิจกรรม (277) 2010-07-19 14:08:48
717  ทุนการศึกษาระยะสั้นหัวข้อ "Disease-related malnutrition" (277) 2010-07-16 15:53:55
718  ขอเชิญร่วมโครงการ"ถ่ายทอดประสบการณ์การฝึกงานสู่รุ่นน้อง" โดยนิสิตสาขาเทคโนโลยีการอาหาร ปี 4 (278) 2010-07-16 11:33:21
719  ขอเขิญส่งผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ เพื่อเข้ารับรางวัล จัดโดยสวพ.มก.ฉกส. (305) 2010-07-14 17:03:31
720  รับสมัครนิสิตชั้นปีที่ 2-4 ร่วมโครงการเด็กคอก (300) 2010-07-13 17:03:57
721  ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์และบัณฑิต บันทึกภาพหมู่เนื่องในพิธีซ้อมใหญ่การเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญาบัติ (280) 2010-07-13 09:00:37
722  ขอเชิญร่วมโครงการตรวจคุณภาพภายในคณะ ทอ. ประจำปีการศึกษา 2552 (306) 2010-07-07 15:43:06
723  นิสิตที่ได้รับทุนไฝ่ลอดกอ ให้ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาในวันไหว้ครู (308) 2010-07-06 14:55:07
724  ประกาศผลการคัดเลือกนิสิตที่มีความประพฤติดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2553 (305) 2010-07-06 14:33:20
725   หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ระดับเชี่ยวชาญและระดับเชี่ยวชาญ (279) 2010-07-05 10:35:50
726  ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเอกสารการสอน หรือสื่อการสอนในการเสนอขอตำแหน่งศาสตราจารย์ (281) 2010-07-05 10:32:39
727  ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2550 (307) 2010-07-05 10:31:24
728  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2550 (279) 2010-07-05 10:30:13
729  ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การกรอกข้อมูลภาระงานในระบบภาระงานขั้นต่ำในฐานะอาจารย์ผู้สอนฯ (276) 2010-07-05 10:29:25
730  ประกาศ เรื่องการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ พ.ศ. 2552 (277) 2010-07-05 10:28:04
731  การปรับวุฒิข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย (279) 2010-07-05 10:26:27
732  แนวทางการเทียบเคียงบัญชีเงินเดือนของแต่ละประเภทและระดับตำแหน่ง ฯ (306) 2010-07-05 10:24:15
733  ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ (278) 2010-07-05 10:19:54
734  ประกาศคณะ เรื่อง การกำหนดวงเงินการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับข้ารักษาพยาบาลให้กับบุคคลในครอบครัว (299) 2010-07-05 10:17:09
735  ประกาศวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ (279) 2010-07-05 10:15:05
736  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ 12 ) พ.ศ. 2502 (314) 2010-07-05 10:14:07
737  ด่วน นิสิตที่มีรายชื่อต่อไปนี้ติดต่อฝ่ายทะเบียนเพื่อรับเหรียญเรียนดี ในพิธีไหว้ครู 53 (294) 2010-07-02 10:58:59
738  การปรับราคาไข่ไก่ จากฟาร์มสัตว์ มก.ฉกส. (278) 2010-07-01 14:03:34
739  รับสมัครนิสิตช่วยงานภายในคณะ ทอ. ประจำภาคต้น 53 (281) 2010-06-25 15:05:41
740  วิชาชีวจริยธรรม (283) 2010-06-22 10:25:11
741  ขอเชิญร่วมโครงการปลูกข้าวประเพณีสามัคคีเกษตรไทย (278) 2010-06-22 09:02:29
742  ขอให้นิสิตที่ได้รับทุนยังชีพเพื่อการศึกษา (มุลนิธิสวิตา) เมื่อปี 2552 ประชุมพร้อมกัน (300) 2010-06-18 09:26:51
743  ด่วนที่สุด สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ (281) 2010-06-13 10:55:27
744  ขอเชิญนิสิตเข้าใช้บริการดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์มการเขียนกิจกรรม/โครงการ (307) 2010-06-11 16:06:04
745  ปฏิทินกิจกรรมกิจการนิสิต สโมสรนิสิต ทอ. ปีการศึกษา 2553 (280) 2010-06-11 10:28:02
746  สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ให้กรอกข้อมูลสำรวจการลงทะเบียนเรียน (282) 2010-06-11 09:55:05
747  ด่วน สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 (การนำเสนอผลการฝึกงานเบื้องต้น) (282) 2010-06-07 11:25:58
748  นิสิตชั้นปีที่ 4 ตรวจสอบการลงทะเบียนเรียน (279) 2010-06-07 11:06:24
749  ขอเชิญนิสิตดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนวิชาชีววิทยาพื้นฐาน (306) 2010-06-08 09:57:44
750  ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังประมวลความรู้ที่ได้รับจากการฝึกงาน ณ ต่างประเทศ (279) 2010-05-31 16:17:01
751  สำหรับนิสิต ที่จะสำเร็จการศึกษา 2552 (299) 2010-05-31 08:44:13
752  ปฏิทินกิจกรรมสำหรับนิสิตใหม่ 53 (308) 2010-05-26 13:21:02
753  วิชาระบบเกษตรผสมผสาน (ต้น/53) (282) 2010-05-26 10:24:17
754  วิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ต้น/2553) (280) 2010-05-26 11:48:40
755  สำหรับอาจารย์ที่มีความประสงค์ยืมชุคครุยสถาบัน เพื่อถ่ายภาพหมู่กับบัณฑิต ประจำปี 2553 (302) 2010-05-10 12:57:53
756  สรุปผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานทีมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2552 (279) 2010-05-04 15:30:37
757  ขอเชิญบุคลากร ส่งโครงการ/กิจกรรม เข้าร่วมประกวดใน โครงการรางวัลคุณภาพ (303) 2010-05-04 08:47:44
758  รายชื่อนิสิตที่ประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กยศ.เข้าระบบ แต่ยังไม่ส่งเอกสาร (282) 2010-05-03 09:26:10
759  สกุ๊ปข่าว ผลการดำเนินงานของชุมนุมสัตวศาสตร์อาสา...พัฒนาอาชีพพอเพียง จากหนังสือพิมพ์ข่าวสด (305) 2010-04-30 16:11:14
760  ประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักคณบดีคณะ ทอ. ประจำปีการศึกษา 2552 (278) 2010-04-22 09:34:04
761  โครงการอบรมเทคโนโลยีการผลิตข้าวและการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยตนเอง (279) 2010-04-21 08:46:29
762  download เอกสารงานประกันคุณภาพ สำหรับบุคลากรที่ทำงานด้านประกันคุณภาพ (301) 2010-04-01 13:38:25
763  ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร ผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการวิจัย ในหัวข้อ " การผลิตอาหารขบเคี้ยวและวัสุดปลูกฯ (310) 2010-03-29 11:52:33
764  ขอเชิญเข้าร่วมฟังการนำเสนอปัญหาพิเศษ นิสิตสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ (279) 2010-03-17 10:59:24
765  ประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนเข้าคัดเลือกเข้ารับพระราชทานทุนฉลองสมโภชฯ (301) 2010-03-15 12:15:09
766  ขอเชิญอารย์ บุคลากรร่วมโครงการ“การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ” (279) 2010-03-08 17:08:18
767  รับสมัครนิสิตเป็นเพื่อเป็นตัวแทนคณะ เข้าคัดเลือกเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ (283) 2010-03-08 16:06:17
768  สอบภาคปฏิบัติการ วิชาเทคโนโลยีในกระบวนการแปรรูปอาหาร ประจำภาคปลาย 2553 (310) 2010-03-08 13:14:00
769  แจ้งกำหนดการโครงการศึกษาดูงาน นิสิตสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ (ปี 2 และ ปี3) (279) 2010-03-08 09:07:35
770  โภชนศาสตร์เพื่อสุภาพที่ดีกว่า Nutrition for better health (287) 2010-03-02 10:58:46
771  ขอให้นิสิตทุกชั้นปีประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อคณะ ประจำปีงบประมาณ 2553 (281) 2010-02-25 15:22:08
772  สอบภาคปฏิบัติการ วิชาเทคโนโลยีในกระบวนการแปรรูปอาหาร ประจำภาคปลาย 2553 (301) 2010-02-25 14:26:27
773  รับสมัครนิสิตสาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ ชั้นปีที่ 1-3 เพศชาย ร่วมโครงการเด็กคอก (305) 2010-02-24 11:20:47
774  ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร ร่วมโครงการพัฒนาระบบอาจารย์เพื่อพัฒนานิสิต (308) 2010-02-23 13:30:32
775  รับสมัครเกษตรกร หรือผู้สนใจเข้าอบรม"การผลิตอาหารสัตว์น้ำสำเร็จรูปพื้นบ้าน" (303) 2010-02-22 11:38:39
776  ขอให้นิสิตที่มีรายชื่อต่อไปนี้ นำหนังสือคืนห้องสมุค มก.ฉกส. เนื่องจากเกินกำหนดส่ง (285) 2010-02-18 09:45:44
777  วิชาการฝึกงานII นิสิตสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพชั้นปีที่3 (306) 2010-02-17 15:13:40
778  กำหนดการสัมภาษณ์ทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) ประจำปี 2553 (281) 2010-02-16 10:51:23
779  ตารางการฝึกงานเบื้องต้น (279) 2010-02-15 09:48:53
780  นิสิตชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2 ที่ต้องฝึกงานเบื้องต้น ในเดือนมีนาคม 53 (306) 2010-02-10 15:40:23
781  ขอเชิญนิสิตร่วมแสดงความคิดเห็น ในหัวข้อเรื่องอาจารย์ที่ปรึกษาที่พึงประสงค์ (309) 2010-02-09 16:49:10
782  รายชื่อนิสิตสมัครอบรมคอมพิวเตอร์ Dreamweaver และ Photoshop cs 4 (307) 2010-02-05 15:15:43
783  ขอเชิญเกษตรกร หรือผู้สนใจฝึกอบรม การปลูกพืชในระบบไฮโดรโปรนิกส์ (281) 2010-02-05 09:59:22
784  ขอให้นิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการสัมมาทิฐิสู่การพัฒนานิสิต ทอ. ชั้นปีที่ 1 (322) 2010-02-02 15:57:38
785  ขยายเวลา รับสม้ครอบรมเชิงฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ ถึง วันที่ 5 ก.พ.53 (305) 2010-02-02 10:22:15
786  แจ้งเลื่อนกำหนดการส่งเป้าหมายคำรับรองฯ กพร.53 (283) 2010-02-01 16:30:32
787  ขอเชิญนิสิต ทอ.เข้าอบรมเชิงฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ (282) 2010-01-29 17:34:07
788  รับสมัครตัวแทนจำหน่ายไข่ไก่ จากฟาร์มสัตว์ (309) 2010-01-29 17:32:23
789  ขอเชิญเกษตร หรือผู้สนใจฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (280) 2010-01-26 16:16:15
790  ขอให้ศิษย์เก่า และปัจจุบัน ชาว ทอ. ร่วมแสดงความคิดเห็น เรื่อง (279) 2010-01-25 13:06:16
791  อาจารย์คณะทอ. สามารถดูผลการประเมินการสอน ตั้งแต่ 11-31 ม.ค.53 (308) 2010-01-20 16:28:00
792  ขอเชิญร่วมโครงการบัณฑิตยุคใหม่สำหรับนนิสิตชั้นปีที่ 3-4 (305) 2010-01-20 11:49:31
793  ขอเชิญประขุมจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2553 (279) 2010-01-18 17:15:58
794  ขอให้เข้าประเมินการสอนของอาจารย์ (302) 2010-01-14 15:59:03
795  ด่วนที่สุด คำของบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2554 (279) 2010-01-14 09:22:28
796  ขอให้นิสิตที่ยังไม่สอบสัมภาษณ์ ทุนฯ เนื่องในวโรกาส 5 ธันวามหาราช 2552 เข้าสัมภาษณ์ ครั้งที่ 3 (310) 2010-01-08 16:09:08
797  กำหนดการสอบสัมภาษณ์ทุนฯ เนื่องในวโรกาส 5 ธันวามหาราช 2552 ครั้งที่ 2 (279) 2010-01-07 09:14:49
798  นิสิตคณะทอ.ได้รับรางวัลชนะเลิศและ Popular Vote งานประกวดสูตรอาหารจากเนื้อโคขุนโพนยางคำ (310) 2010-01-07 13:42:43
799  กำหนดการสอบสัมภาษณ์ทุนฯ เนื่องในวโรกาส 5 ธันวามหาราช 2552 ครั้งที่ 1 (309) 2010-01-04 15:07:58
800  รับสมัครนิสิตช่วยงาน ห้องธุรการคณะ และห้องชีววิทยา (302) 2010-01-04 16:52:04
801  กิจกรรมสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมสโมสรนิสิต คณะ ทอ. ประจำปีการศึกษา 2553 (281) 2010-01-05 16:23:39
802  แผนการจัดโครงการบริการชุมชน คณะ ทอ. ประจำปี 2553 (282) 2009-12-22 11:40:20
803  แนวทางปฏิบัติสำหรับการประกันคณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2552 มก.ฉกส. (281) 2009-12-18 15:16:09
804  ส่งข้อเสนอโครงการเกษตรเพื่อยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2554 (299) 2009-12-18 08:56:08
805  รับสมัครนิสิตเพื่อเข้าฝึกงาน ณ ต่างประเทศ ระหว่างเดือน มี.ค.-เม.ย. 53 (302) 2009-12-14 16:14:37
806  ตารางอบรมภาษาอังกฤษการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สำหรับนิสิต ปี 4 (279) 2009-12-14 15:25:57
807  ประกาศ รายชือนิสิตผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนฯสำหรับนิสิตผู้ยากจนและความประพฤติ เนื่องในฯ (305) 2009-12-12 15:13:51
808  ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมเสวนา เรื่องมองอนาคตความร่วมมือด้านการเกษตร (สปป.ลาว) (310) 2009-12-09 17:51:31
809  ขอเชิญนักเรียนผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์โควตา ร่วมโครงการเปิดบ้าน ทอ. ครั้งที่ 3 (281) 2009-12-11 15:11:40
810  การส่งต้นฉบับข้อสอบเพื่อทำสำเนา สอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2552 (304) 2009-12-08 16:09:53
811  รับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนิสิตยากจนและความประพฤติดี (307) 2009-12-04 16:45:59
812  ขอให้นิสิต ทอ. ที่สมัครอบรมภาษาอังกฤษ ประชุมพร้อมกัน ในวันศุกร์ ที่ 4 ธ.ค. 52 (306) 2009-12-04 09:10:17
813  การประเมินการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 (วันที่ 7 - 14 ธ.ค. 52) (280) 2009-12-02 08:41:04
814  ประกาศ การยกเว้นค่าหน่วยกิจสำหรับนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น (301) 2009-11-27 12:53:52
815  สำหรับนิสิต เรื่อง ตรวจสอบการลงทะเบียนเรียน ด่วน (306) 2009-11-26 13:46:59
816  ฝึกงานเบื้องต้น นิสิตสาขาวิชาทรัพยากรเกษตร (307) 2009-11-26 09:20:01
817  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย (305) 2009-11-25 11:54:12
818  สำหรับนิสิต ที่คาดว่าจะจบการศึกษา 2552 (278) 2009-11-25 09:51:03
819  ขอเชิญเกษตรกร นำข้าว กข.6 เข้าประกวดในงานเกษตรแฟร์ นนทรีย์อีสาน ครั้งที่ 5 (279) 2009-11-23 16:07:50
820  ประชุมชี้แจงคู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในมก. ปีการศึกษา 2552 (307) 2009-11-20 15:03:37
821  สำหรับนิสิต เรื่อง การขอสอบต่อเนื่อง (302) 2009-11-20 10:35:11
822  โครงการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 4 (309) 2009-11-18 11:23:59
823  ขอเชิญเกษตรหรือผู้สนใจส่งไก่พื้นเมืองเข้าประกวดในงานเกษตรแฟร์ นททรีอีสาน ครั้งที่ 5 (309) 2009-11-17 16:59:59
824  ขอเชิญร่วมโครงการ สืบสานเกี่ยวข้าวประเพณี น้อง-พี่ ทอ. ครั้งที่ 1 ณ อุทยานหนองหารฯ (281) 2009-11-16 10:57:16
825  ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมงานสัมมนา เรื่อง สาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรภาคอีสาน (281) 2009-11-13 10:59:15
826  สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา อนุญาตการเพิ่มรายวิชาผ่านเครือข่าย วันที่ 14-20 พ.ย.52 (306) 2009-11-17 08:53:56
827  สำหรับนิสิต การยื่น KU 3 เพื่องดเรียนบางรายวิชา (ไม่ติดW) จนถึงวันศุกร์ที่ 11 ธ.ค. 52 (277) 2009-11-11 09:07:39
828  สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ทรัพยากรเกษตร กำหนดการนำเสนองาน วิชาฝึกงาน (276) 2009-11-10 16:07:42
829  สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนครเปิดให้บริการยื่นคำขอทำใบอนุญาตฯ ทางอินเตอร์เน็ต (306) 2009-11-10 11:30:19
830  สำหรับนิสิต เรื่องการลงทะเบียนเรียน / เพิ่มรายวิชา ผ่านระบบเครือข่าย ให้เรียบร้อยภายในวันที่ 13 พ. (279) 2009-11-11 08:54:55
831  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดผลิตภัณฑ์และอาหารจากบัว ในงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน คร้งที่ 5 (304) 2009-11-06 14:30:20
832  ขอเชิญผู้สนใจเข้าแข่งขันการฟาดข้าวเร็ว ในงานเกษตรแฟร์ นนทรีอีสานครั้งที่ 5 (305) 2009-11-06 14:14:56
833  สำหรับนิสิตที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา เกินอัตราที่กำหนด (302) 2009-11-12 11:03:25
834  สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาอนุญาตการลงทะเบียนผ่านระบบ จนถึงวันที่ 8 พ.ย. 52 (304) 2009-11-08 11:00:25
835  ขอให้นิสิตที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อแก้ไขเอกสารเบิกเงินค่าจ้างนิสิตช่วยงาน (280) 2009-11-05 11:29:17
836  ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษทางวิชาการ เรื่อง Health hazard effects of mycotoxins (281) 2009-11-04 09:32:09
837  ปฏิทินการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2552 (308) 2009-11-03 16:25:42
838  ขอเชิญเกษตรกรหรื่อผู้สนใจส่งแตงโมยักษ์และแคนตาลูปยักษ์เข้าประกวด (302) 2009-11-04 09:56:46
839  ตารางเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2552 (303) 2009-10-27 08:49:07
840  สำหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนไม่ได้ เนื่องจากไม่ประเมินการเรียนการสอน (284) 2009-11-08 10:57:05
841  สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ชนิด A (H1N1) จังหวัดสกลนคร (281) 2009-10-19 17:08:23
842   มสธ.รับสมัครนักศึกษาใหม่ (279) 2009-10-19 17:05:38
843  ประกาศรายวิชาชีวจริยธรรม (ด่วนมาก) (303) 2009-10-14 10:15:06
844  ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนิสิตร่วมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนตุลาคม 2552 (278) 2009-10-13 15:32:34
845  ประกาศวัน เวลาสอบ รายวิชาชีวจริยธรรม (278) 2009-10-07 15:23:37
846  สอบปลายภาควิชา 04801428 กระบวนการแปรรูปเนื้อและสัตว์ปีก (279) 2009-09-28 13:22:10
847  การฝืกงานเบื้องต้น (303) 2009-10-07 11:53:27
848  ขอเชิญผู้สนใจเข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบชลประทานเพื่อการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ (309) 2009-09-22 16:34:22
849  ประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร (306) 2009-09-17 14:20:36
850  รับสมัครนิสิตชั้นปีที 3 สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ เข้ารับการฝึกงาน ณ แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว (307) 2009-09-16 17:31:54
851  ประกาศ รายวิชาชีวจริยธรรม (276) 2009-09-16 15:17:10
852  ขอให้อาจารย์ที่มีนิสิตช่วยงานวันวิทยาศาตร์ เมื่อว้นที่ 18-19 ส.ค. ส่งรายชื่อนิสิต (305) 2009-09-16 14:34:48
853  ประกาศวิชาฝึกงาน II นิสิตชั้นปีที่3 สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ (307) 2009-09-16 10:51:37
854  ด่วน! นิสิตชั้นปีที่ 4 กรอกข้อมูลการขึ้นทะเบียนแรงงาน (298) 2009-09-15 13:11:42
855  ประกาศรายวิชา ชีวจริยธรรม (279) 2009-09-10 14:47:33
856  นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรพบอาจารย์ (302) 2009-09-08 14:24:03
857  ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 4 ร่วมโครงการ e-Student (281) 2009-09-07 11:26:03
858  ขอเชิญร่วมโครงการ “สานฝัน ทอ. โดยคณบดี ทอ. ครั้งที่ 1” (279) 2009-09-10 11:46:25
859  รายละเอียดของรูปเล่มสัมมนา ภาคต้น/2552 (ทอ.เกษตร) (303) 2009-09-03 15:16:01
860  รายวิชา ชีวจริยธรรม (278) 2009-09-03 11:19:39
861  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นคำนำหน้านาม พ.ศ.2536 (300) 2009-09-03 11:14:06
862  การเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ 2553 (306) 2009-12-18 08:56:28
863  เค้าโครงปัญหาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2552 (305) 2009-08-31 10:50:43
864  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการบัณฑิตยุคใหม่ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 (282) 2009-08-26 14:46:07
865  ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ชุมนุมสัตวศาสตร์ คณะ ทอ. (279) 2009-08-24 16:53:08
866  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ"พัฒนาการเรียนรู้ของนิสิตและบุคลากร" (282) 2009-08-24 08:50:21
867  ประกาศรับสมัครบุคลากรผู้แทนคณะ เพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัย (17/7/52) (282) 2009-08-17 16:47:43
868  นิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2552 โปรดตรวจสอบชั่วโมง Transcript กิจกรรม (17/7/52) (307) 2009-08-17 13:10:19
869  ขอเชิญนิสิต และบุคลากรร่วมเป็นเกี่ยรติในงานวันคล้ายวันสถาปนา (11/12/52) (279) 2009-08-11 16:34:19
870  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ"อบรมการเขียนหนังสือราชการและเทคนิคการเขียนรายงานการประชุม ประจำปี 2552" (303) 2009-08-11 11:07:32
871  ประกาศรายวิชา ชีวจริยธรรม (281) 2009-08-10 16:17:47
872  เชิญชวนบุคลากร มก. ดาวน์โหลดโปรแกรม Antivirus Eset Smart Security (10/8/52) (301) 2009-08-10 15:59:40
873  รายชื่อนิสิตค้างส่งหนังสือห้องสมุคเกินกำหนด (7/8/52) (282) 2009-08-07 16:40:18
874  ขอความร่วมมือนิสิตชั้นปีที่ 2-4 ประเมินความพึงพอใจของนิสิต ต่อมหาวิทยาลัย (7/8/52) (279) 2009-08-07 09:16:08
875  แจ้งข่าวระวังภัย กลุ่มมิจฉาชีพ (5/8/52) (303) 2009-08-05 16:35:27
876  พิจารณาร่างข้อบังคับ มก. ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร มก. (301) 2009-10-06 16:29:15
877  ข่าวเอกสารประชาสัมพันธ์ มก.ฉบับที่72 วันที่ 27 ก.ค.52 (31/7/52) (302) 2009-07-31 09:45:11
878  รับสมัคร นักเรียน นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจ เข้าแข่งขันประกวดการแต่งหน้าเคก (29/7/52) (280) 2009-07-29 16:48:06
879  สำหรับอาจารย์ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายละเอียดการส่งข้อสอบ (307) 2009-07-28 16:40:12
880  ขอเชิญนิสิต ประเมินการเรียนการสอน ภาคต้น ปีการศึกษา 2552 (303) 2009-07-28 15:10:42
881  ประกาศรายชื่อกรรมการควบคุมการสอบ สอบกลางภาค ภาคต้น ปีการศึกษา 2552 (300) 2009-07-28 11:45:36
882  ขอให้อาจารย์ทุกท่านส่งแบบบันทึกการทบทวนต้นฉบับข้อสอบ ภาคต้น 52 (23/24/52) (305) 2009-07-23 16:08:05
883  เรียนเชิญคณะกรรมการควบคุมการสอบ ภาคต้น ประชุมพร้อมกันในวันศุกร์ที่ 31 ก.ค.52 (24/7/52) (281) 2009-07-23 16:00:27
884  ขอให้นิสิตชั้นปีที่ 2-4 เข้าประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อมหาวิทยาลัย (21/7/52) (311) 2009-08-07 09:06:51
885  ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากรและนิสิต คณะ ทอ.ร่วมงานแสดงความยินดีเลี้ยงต้อนรับบัณฑิต (17/7/52) (302) 2009-07-17 14:20:33
886  ประกาศ รายชื่อนิสิตช่วยงาน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2552 (17/7/52) (308) 2009-07-16 15:22:25
887  กลุ่มอาจารย์ ซ้อมย่อยในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (15/7/52) (304) 2009-07-15 16:46:06
888  กำหนดการซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2552 (15/7/52) (298) 2009-07-15 14:58:25
889  ให้นิสิตส่งเอกสารเพื่อขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร (15/7/52) (301) 2009-07-15 14:56:09
890  ประกาศ การเปลี่ยนแปลงสถาพของนิสิต (15/7/52) (305) 2009-07-15 14:53:44
891  ประกาศรายวิชา ชีวจริยธรรม (301) 2009-07-13 10:38:08
892  ขอให้นิสิต ที่ได้รับพิจารณารับทุนยังชีพฯ (ทุนมูลนิธิสวิตา) ทั้ง 50 คน ประชุมพร้อมกัน (10/7/52) (298) 2009-07-10 16:45:00
893  ขอเชิญอาจารย์ นิสิต และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ทอ.สัมพันธ์ (Walk Rally ) ครั้งที 7 (306) 2009-07-10 11:31:50
894  สำหรับนิสิตเรียนวิชาสัมมนาภาคต้น /2552 สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ (10/7/52) (303) 2009-07-10 10:44:38
895  เปลี่ยนแปลง วิชาเรียนการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทางการเกษตร (282) 2009-07-09 16:33:39
896  ให้นิสิตวิชาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทางการเกษตรมาเรียนซ่อมในวันอาทิตย์ที่ 12 ก.ค. นี้ ตามที่ตกลงไว้ (304) 2009-07-09 08:22:31
897   ขอให้นิสิตที่ได้รับพิจารณารับทุนยังชีพฯ (มูลนิธิสวิตา) เข้าประชุม ที่ อาคาร 16 (8/7/52) (304) 2009-07-09 10:58:40
898  ขอให้นิสิตที่เข้าสัมภาษณ์ทุนการศึกษา (ทุนวันไหว้ครู) ตามรายชื่อ ติดต่อเจ้าหน้าที่ด่วน (2/7/52) (308) 2009-07-09 08:51:21
899  ประกาศผลการคัดเลือกนิสิตเข้ารับทุนฯ (ทุนวันไหว้ครู) (1/7/52) (281) 2009-07-01 16:24:12
900  ประกาศรายวิชาชีวจริยธรรม (284) 2009-07-01 13:47:20
901  ขยายเวลาสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาในการเข้าระบบเครือข่าย (300) 2009-06-30 09:32:45
902  ขยายเวลาสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา เข้าระบบอนุญาตการลงทะเบียนเรียนของนิสิต (26/6/52) (277) 2009-06-26 23:28:14
903  ด่วน! เรื่องการลงทะเบียนเรียน นิสิตตามรายชื่อดังไปนี้ (26/6/52) (278) 2009-06-26 16:48:47
904  ประกาศผลการคัดเลือกนิสิตเข้ารับรางวัลความประพฤติดี ในวันไหว้ครู 52 (26/6/52) (300) 2009-06-26 09:25:03
905  ประกาศผลการคัดเลือกนิสิตรับทุนยังชีพเพื่อการศึกษา มก.ฉกส. (มูลนิธิสวิตา) (26/6/52) (308) 2009-06-26 09:04:36
906  ประกาศ! ด่วน สำหรับนิสิตที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2552 ตามรายชื่อต่อไปนี้ (24/6/52) (308) 2009-06-25 17:06:28
907  ขอเชิญร่วมโครงการรับน้องเชิงสร้างสรรค์สานสัมพันธ์วิถีไทย (23/6/52) (302) 2009-06-23 18:07:31
908  ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา มก.ฉกส. 2552 (23/6/52) (280) 2009-06-23 18:03:09
909  รับสมัครนิสิตช่วยงานประจำปีการศึกษา 2552 (23/6/52) (280) 2009-06-23 18:08:34
910  ประกาศรายวิชาชีวจริยธรรม (305) 2009-06-22 12:59:32
911  สำหรับอาจารย์ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบันทึกการให้คำปรึกษานิสิต ปี 52 (21/6/52) (301) 2009-06-21 12:08:04
912  ด่วน! ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าสัมภาษณ์ทุนความประพฤติดีและขาดแคลน (ทุนวันไหว้ครู) 19/6/52) (301) 2009-06-19 18:29:48
913  ประกาศรับสมัครนิสิต ที่มีผลงานดีเด่นด้านกีฬา ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (17/6/52) (307) 2009-06-17 14:06:02
914  รับสมัครนิสิตที่มีความประพฤติดี เพือเข้ารับรางวัลในวันไหว้ครู 52 (17/6/52) (279) 2009-06-17 14:18:55
915  ด่วน! นิสิตที่ขอรับทุนมูลนิธิสวิตา ตามรายชื่อต่อไปนี้ เข้าสัมภาษณ์ทุน ในวันพุธ ที่ 17 มิ.ย. 52 (16/6 (281) 2009-06-16 15:02:38
916  ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำภาคปลาย 2551 (ครั้งที่ 1) (12/6/52) (281) 2009-06-12 08:59:11
917  รายชื่อนิสิตชั้นปีที่ 1 ตามกลุ่ม (299) 2009-06-08 11:07:44
918  ตารางเรียนของนิสิตสาขาวิชาทรัพยากรเกษตร ชั้นปีที่ 1 (307) 2009-06-08 10:58:32
919  แจ้งเปลี่ยนแปลง กำหนดการสู๋อ้อมอกไออุ่น ทอ. 52 (2/7/52) (307) 2009-06-04 19:11:45
920  ขอให้นิสิตคณะ ทอ.มาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อยืนยันการลงทะเบียนเรียน ระหว่างวันที่ 2-7 มิ.ย.52 (312) 2009-06-02 13:00:44
921  ขอให้นิสิตในที่ปรึกษา อ.ดร.เจษฎา ภัทรเลอพงศ์ มาพบอาจารย์เพื่อยืนยันการลงทะเบียน (299) 2009-06-02 10:43:33
922  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ นิสิตชั้นปีที่ 1 (3/7/52) (280) 2009-06-04 19:11:53
923  ตารางเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2552 นิสิตสาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ (280) 2009-06-08 08:58:54
924  ขอเชิญเข้าชมเวปไซต์ สโมสรศิษย์เก่า คณะ ทอ. (281) 2009-05-25 14:07:55
925  คณะทอ.รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติเพิ่มเติม (15/5/52) (279) 2009-05-16 13:41:32
926  ด่วน! รายชื่อนิสิตที่มีคุณสมบัติรับสมัครทุนภูมิพล (15/5/52) (280) 2009-05-15 17:56:33
927  นิสิต ทอ.ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติความประพฤติดี (12/5/52) (299) 2009-06-03 18:27:22
928   นิสิตสาขาทรัพยากรเกษตร รหัส 51 รับแบบฟอร์มเลือกกลุ่มวิชา ( 7/5/52 ) (305) 2009-05-07 15:42:52
929  กำหนดการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (4/5/52) (279) 2009-05-07 15:43:14
930  กิจกรรมสรรหาและเชิดชูเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชน 52 (279) 2009-04-23 14:43:59
931  นิสิต ทอ.นำเสนอผลงานวิจัย โครงการ IRPUS 52 (309) 2009-04-21 09:19:30
932  ด่วน! ขอความร่วมมือ ส่งแบบสำรวจการตรวจสุขภาพประจำปี (บุคลากร) (306) 2009-04-03 16:24:39
933  รับสมัครนิสิตช่วยงาน ช่วงปิดเทอม (309) 2009-03-20 16:36:14
934  ขอความร่วมมือนิสิตรหัส 50 ขึ้นไปบันทึกข้อมูลประวัติส่วนตัว (279) 2009-03-31 16:30:25
935  สำหรับอาจารย์ รายละเอียดการเสนอคำของบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 53 (322) 2009-02-26 16:27:40
936  สำหรับอาจารย์ ดาวน์โหลด ใบแจ้งเปลี่ยนกรรมการคุมสอบ (333) 2009-02-19 13:50:40
937  สำหรับอาจารย์ ดาวน์โหลดแบบขอแจ้งยกเลิกการสอบภาคปลาย 51 (331) 2009-02-19 13:38:47
938  สำหรับอาจารย์ ดาวน์โหลดแบบบันทึกการทบทวนต้นฉบับข้อสอบ (309) 2009-02-18 09:29:18
939  ประกาศ การเปลี่ยนแปลงสถานภาพของนิสิต (304) 2009-02-17 14:37:20
940  ประกาศด่วน! งานกิจกรรมเสริมหลักสูตร สำหรับนิสิตรหัส 48 (324) 2009-02-12 15:12:17
941  ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดนวัตกรรมข้าวไทย (330) 2010-04-01 13:33:10
942  ประกาศจาก กลุ่มเครื่อข่ายอาจารย์ที่ปรึกษา (335) 2010-03-02 14:15:16
943  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบัณฑิตยุคใหม่ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะ ทอ. (327) 2010-03-02 14:15:05
944  รับสมัครนิสิตชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการ LDP (277) 2009-01-15 15:46:06
945  การอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสัมภาษณ์งาน (280) 2011-08-04 10:12:13
 
   
 
 
 
 
พบปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ อ.ภานุวัฒน์   
โทร : 081-670-7743, MSN : khumpeerawat@hotmail.com