ประเภทข่าว
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวสโมสรศิษย์เก่า
ที่ปรึกษาออนไลน์
ประกันคุณภาพ
วิชาการ
ข่าวนิสิต
 
 
 
ประเภทข่าว  ประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว  ประกาศ เรื่อง การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ
  ดังแนบ [ download ]
  2017-09-27 10:41:40
 
 
  ประเภทข่าว - ประชาสัมพันธ์
  ทั้งหมด 961 เรื่อง
no. หัวข้อข่าว
1  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2561 (72) 2018-02-02 09:59:56
2  ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง แนวทางการพัฒนางานวิจัยด้านเห็ด (69) 2018-01-31 09:25:46
3  ขอเชิญร่วมงานนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการสนับลสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ฯ (62) 2018-01-31 09:25:00
4  การเสนอขอรับทุนเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มก. ประจำปี 2561 (57) 2018-01-31 09:23:31
5  ขอเชิญบุคคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเรื่องการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด รุ่นที่ 6 (65) 2018-01-25 13:32:17
6  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (67) 2018-01-20 16:01:50
7  กำหนดการจัดทดสอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษาและบุคคลทั่วไปประจำปี 2561 (KU-EPTประจำปี 2561 (63) 2018-01-20 15:47:28
8  ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติสารพิษจากเชื้อรา(IC (68) 2018-01-16 11:37:38
9  การประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (40) 2018-01-15 17:28:31
10  ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร"การบริหารความขัดแย้งในมหาวิทยาลัย"(Conflict Management)รุ่นที่ 3 (40) 2018-01-15 17:23:38
11  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ (46) 2018-01-15 17:18:51
12  ประกาศ มก.ฉกส. เรื่องนโยบายการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดล้อมห้องสมุด (40) 2018-01-15 16:58:10
13  ขอเชิญส่งบทความการประชุมวิชาการ 11th THAICID NATIONAL SYMPOSIUM (43) 2018-01-11 15:32:10
14  แจ้งเพื่อทราบการปรับปรุง/แก้ไข/เพิ่มเติม แบบฟอร์มการยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (43) 2018-01-08 10:10:39
15  ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง การลักลอกทางวิชาการและจริยธรรมของนักวิจัย (50) 2018-01-08 10:06:42
16  รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (กส.มก.)ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 สำหรับสมาชิก (39) 2018-01-08 10:05:32
17  ขอเชิญร่วมการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง"สร้างโอกาสกุ้งไทยด้วยพันธุศาสตร์โภชนาการและการจัดการ (140) 2017-11-02 16:09:42
18  รับสมัครผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กำแพงแสน (374) 2017-10-05 15:47:54
19  ประกาศเรื่องการขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชา (391) 2017-09-27 10:44:52
20  ประกาศ เรื่อง การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ (10) 2017-09-27 10:41:40
21  ประกาศ เรื่องทุนสนับสนุนงานวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (360) 2017-09-27 10:40:31
22  รับสมัครคณบดีคณะเกษตร (367) 2017-09-11 13:51:15
23  ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Writing a Great Paper Getting it Published in a Research (358) 2017-09-04 16:19:52
24  รับสมัครคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ (359) 2017-09-02 13:04:12
25  รับสมัครคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร (360) 2017-08-09 15:42:51
26  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีและนวุตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์ มก. (338) 2017-07-27 10:26:13
27  ปฏิทิน มก. ประจำสัปดาห์ 17-23 กรกฎาคม 2560 (33) 2017-07-19 17:30:05
28  ปฏิทิน มก. ประจำสัปดาห์ 10-16 กรกฎาคม 2560 (335) 2017-07-13 16:23:16
29  ขอเรียนเชิญบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมรับฟังกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศไต้หวัน (342) 2017-07-12 16:24:59
30  ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Update Database and Searching Skills (333) 2017-07-12 16:20:34
31  ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ Genstat, ASeaml,BMS (34) 2017-06-22 15:16:11
32  ปฏิทิน มก. ประจำสัปดาห์ 19 - 25 มิถุนายน 2560 (333) 2017-06-21 11:36:51
33  ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม (329) 2017-06-15 15:42:31
34  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมโครงการจัดประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 16 (334) 2017-06-15 15:41:25
35  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"การเพิ่มคุณค่าและเผยแพร่หนังสือวิชาการสู่สังคม" (335) 2017-06-09 08:59:13
36  ปฏิทิน มก. ประจำสัปดาห์ 29 พค. - มิถุนายน 2560 (334) 2017-06-02 10:18:38
37  ประกาศคณะทอ.เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการบริการวิชาการประจำปี พ.ศ.2560 (331) 2017-06-02 09:05:42
38  ขอเรียนเชิญเข้าร่วม"โครงการสัมมนาเครือข่ายระบบทะเบียนนิสิตระหว่างสำนักทะเบียนและประมวลผลและคณะทุกวิ (333) 2017-05-29 09:45:26
39  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ "การพัฒนาศาสตร์ของการเรียนการสอน" (331) 2017-05-26 14:35:56
40  ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติฯ (339) 2017-05-26 09:11:43
41  รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (กส.มก.)ประจำเดือนเมษายน 2560 สำหรับสมาชิก (337) 2017-05-26 08:50:19
42  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีการหมัก : จากห้องปฏิบัติการสู่อุตสาหกรรม (36) 2017-05-23 15:57:17
43  ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวด"อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV)"ประจำปี 2560 (350) 2017-05-22 15:20:57
44  ขอเชิญบุคลากรลงทะเบียนออนไลน์เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ (327) 2017-05-22 13:33:51
45  ขอเชิญร่วมสัมมนา (336) 2017-05-22 13:17:57
46  ขอเชิญส่งแบบเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย (329) 2017-05-22 11:52:38
47  ขอเชิญบุคลากรลงทะเบียนออนไลน์เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ (324) 2017-05-22 11:46:21
48  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครนิสิตหญิง เพื่อทำงานพิเศษระหว่างปิดภาคเรียน (335) 2017-05-19 15:22:46
49  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพนธ์และสำรวจผู้เข้าร่วมโครงการ (341) 2017-05-19 11:23:04
50  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติฯ (33) 2017-05-19 10:04:01
51  ขอแจ้งการใช้งานระบบจองห้องออนไลน์ (338) 2017-05-19 09:56:38
52  ทุน ASEA-UNINET Staff Exchange, One Month Scholarship ประจำปี 2560 (335) 2017-05-19 09:53:05
53  แจ้งเตือนมัลแวร์เรียกค่าไถ่ Wanna Cry กระจายผ่านช่องโหว่ของวินโดวส์ (333) 2017-05-18 15:44:00
54  ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาบุคลากร วิทยาเขตสกลนคร (348) 2017-05-17 16:36:50
55  ขอเรียนเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Google Apps For Education ในระหว่างวันที่ 5 และ 8 พค. 25 (36) 2017-05-03 15:25:47
56  แจ้งเปลี่ยนสถานที่สัมมนาทางวิชาการเรื่อง "นวัตกรรมและสหกิจศึกษา 4.0 มก.ฉกส." (339) 2017-05-03 15:23:41
57  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ หลักสูตร การใช้โปรแกรมจัดรายการบรรณานุกรม Enodnote 2560 (347) 2017-04-27 18:14:22
58  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคคลทั่วไปประจำปี2560 (48) 2017-04-03 14:30:53
59  ขอเชิญส่งบทความการประชุมวิชาการ 10th THAICID NATIONAL SYMPOSIUM (394) 2017-04-03 14:19:38
60  สรุปผลการเข้าร่วมการประชุมเตรียมการเพื่อ Kick off การดำเนินการแผนบูรณาการของพื้นที่นำร่องในภาคอีสาน (32) 2017-04-03 14:14:16
61  ประกาศ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานโครงการประชุมวิชาการนานาชาติในงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 12 (399) 2017-03-30 09:46:16
62  ปฏิทิน มก. ประจำสัปดาห์ 20-26 มีนาคม 2560 (403) 2017-03-28 09:41:38
63  ประชาสัมพันธ์รายชื่อหลักสูตรที่สำนักงาน ก.ค.ศ.รับรอง เพื่อนำไปใช้ประกอบการสอบครูผู้ช่วย (34) 2017-03-27 17:02:16
64  รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ(กส.มก.)ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 สำหรับสมาชิก และสรุปสภาวะเศรษฐกิจ 60 (407) 2017-03-27 10:57:19
65  การประกันสุขภาพแบบกลุ่ม (42) 2017-03-27 10:44:02
66  ประกาศ เรื่อง การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการนานาชาติ (369) 2017-03-28 09:45:53
67  ประกาศ เรื่องการขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนาชาต (31) 2017-03-27 10:22:57
68  ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเทคนิคทางด้าน Molecular and Cellular Biolagy (374) 2017-03-21 09:07:21
69  ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรวิจัยเพื่อรองรับโครงการฯ (375) 2017-03-16 16:41:00
70  ประชาสัมพันธ์ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (36) 2017-03-16 16:38:55
71  ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเรื่อง "ยางพารา 4.0 และการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อขอทุนวิจัยมุ่งเป้าด้านยางพารา 61" (41) 2017-03-11 14:12:23
72  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานในงานการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 16 (44) 2017-03-11 14:09:57
73  โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การจัดเตรียมตันฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ (367) 2017-03-11 14:07:43
74  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 4 ทศวรรษสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดลฯ (327) 2017-03-11 14:04:07
75  อาจารย์ผู้สนใจทุนประเทศอิสราเอล (30) 2017-03-11 13:43:08
76  บุคลากรคณะ ทอ. ได้รับรางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559 (343) 2017-03-08 10:00:17
77  รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ(กส.มก.)ประจำเดือนมกราคม 2560 สำหรับสมาชิก (348) 2017-03-07 09:08:40
78  สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2560 (368) 2017-02-23 16:22:02
79   การจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. พ.ศ. 2559 (369) 2017-02-18 15:37:01
80  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานเงินรายได้ สำนักงานตรวจสอบภายใน (31) 2017-02-18 15:36:10
81   มาตรการส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยและปฏิบัติตามกฏหมายการใช้ถนนโดยเคร่งครัด (367) 2017-02-18 15:30:37
82  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารวิชาการนิสิตและผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกอง (321) 2017-02-18 15:27:46
83  การอบรมหลักสูตร ศิลปะการพูด การเป็นพิธีการ และการจัดพิธีการ (34) 2017-02-18 15:26:08
84  แจ้งเวียนเรื่องทุนต่อยอดงานวิจัยสู่อุตสาหกรรม (379) 2017-02-18 15:24:35
85  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติการสอน (371) 2017-02-18 15:23:05
86  ประชาสัมพันธ์E-Learning (32) 2017-02-18 15:21:38
87  การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน (375) 2017-02-18 15:19:56
88  ประกาศเจตจำนงการบริหารด้วยความสุจริต (26) 2017-02-18 15:18:54
89  โครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา (368) 2017-02-18 15:14:39
90  ขอนำส่งนโยบายและมติการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขต ครั้งที่ 9/2559 และครั้งที่ 10/2559 (398) 2016-11-12 15:32:58
91   ขอนำส่งสำเนาประกาศเรื่อง การแต่งกายนิสิตสำหรับเข้าสอบ โดยอนุโลม (383) 2016-11-12 15:31:33
92  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวดิโอประชาสัมพันธ์คณะประมง "ประมง 360 องศา" (333) 2016-11-12 15:30:26
93  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผู้ประกาศในกิจกรรมกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (32) 2016-11-12 15:29:10
94   ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนจากสหภาพยุโรบ 3rd Cohort ALFABET Project (38) 2016-11-12 15:26:44
95   แนวปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายได้ ประจำปีบัญชี พ.ศ.2560 ตามมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (44) 2016-11-12 15:16:19
96  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย (329) 2016-11-12 15:14:50
97  ประกาศการให้ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ในระดับอุดมศึกษา (332) 2016-11-12 15:12:43
98  รับสมัครคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน (372) 2016-11-12 15:11:03
99  แจ้งแนวทางและมาตรการลดจำนวนคำร้องของนิสิตที่ดำเนินการไม่ทันตามกำหนดการของปฏิธินการศึกษา (32) 2016-10-20 11:16:01
100  รับสมัครผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (354) 2016-10-20 11:12:42
101  การสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญเอกสำหรับนักศึกษาอาเซียน (331) 2016-10-13 10:33:40
102  แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี (30) 2016-10-13 10:27:16
103  แจ้งเวียน ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น ภายในวิทยาเขตฯ (369) 2016-10-13 10:23:35
104  ประกาศหยุดการเรียนการสอน (369) 2016-10-13 10:07:55
105  ประกาศ รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาความสามารถและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพปี 2559 (384) 2016-10-11 16:21:27
106   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชากา (34) 2016-09-30 11:14:23
107   ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักสึกษา บุคลากร ลงทะเบียนเช้าร่วมการประชุม (10) 2016-09-30 11:13:23
108   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (365) 2016-09-30 11:11:47
109  ขอคสวามอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (27) 2016-09-30 11:07:10
110  ขอความอนุเคาะห์ประชาสัมพันธ์ (32) 2016-09-30 11:05:07
111  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 (368) 2016-09-30 11:04:08
112  รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (372) 2016-09-30 10:40:35
113  ทดสอบระดับการใช้ภาษาอังกฤษโครงการพัฒนาความสามารถและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (379) 2016-09-28 10:04:45
114  ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ (49) 2016-09-14 13:21:56
115  Amendment about the acceptance of Sas (Graduate School) of Letters,Hu (34) 2016-09-10 17:24:55
116  แจ้งเวียนประกาศเรื่องการปิดประกาศ ติดตั้งข้อความ ป้ายโฆษณา หรือการโฆษณาโดยวิธีอื่นๆ (370) 2016-09-10 17:22:47
117  ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ เข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับระดับชาติ (374) 2016-09-10 17:21:08
118  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (368) 2016-09-10 17:19:38
119  Requeat of Kagawa Prefectural Government to find a participant of Forum (375) 2016-09-10 17:03:18
120  ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการ (27) 2016-09-10 17:01:43
121  ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด โครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ประจำปี 2560" (363) 2016-09-10 17:00:31
122  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Taylor & Francis Workshop : Peer Review (29) 2016-09-10 16:34:04
123  ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สัปดาห์การสืบค้นและแนะนำฐานข้อมูล (368) 2016-09-10 16:33:17
124  Confenis 2016 : Deadline Extened to August (378) 2016-08-10 10:29:13
125   ประชาสัมพันธ์ RBME Training workshop (368) 2016-08-10 10:19:34
126  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง คิดต่าง สร้างนวัตกรรม (366) 2016-08-10 10:16:43
127  ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2560 (373) 2016-08-10 10:14:58
128  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ BEDO (375) 2016-08-10 10:13:01
129  ขอประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือบริจาคโลหิต ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา (366) 2016-08-10 10:11:03
130  ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเรื่อง "ไร่นาสวนผสม" เพื่อเกษตรยั่งยืน (377) 2016-08-03 10:01:10
131  เชิญสมัครเข้าร่วมอบรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรม (32) 2016-08-01 14:07:58
132  ขอเรียเนชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ (6) 2016-07-12 13:40:03
133  ทุนรัฐบาลไปศึกษาที่สาะารณรัฐประชาชนจีน (361) 2016-07-12 13:38:33
134  รายงานผลการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (400) 2016-07-12 13:36:18
135  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษในการจัดการสัมมนา (32) 2016-07-12 13:34:54
136  ขอเชิญส่งบุคคลเข้าร่วมโครงการอบรมเทคนิคการนำเสนอข้อมูลให้มีประสิทธิภาพด้วย Inforgrapic (27) 2016-07-12 13:30:37
137  แจ้งผลตรวจวิเคราะห์นำ้บริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (362) 2016-07-12 13:29:10
138  ขอแจ้งเรื่องเวลาเปิด/ปิดห้องปฏิบัติการโยธาและขอความร่วมมือเลี่ยงการใช้ห้องปฏิบัติการเป็นทางผ่าน (28) 2016-07-12 13:26:34
139  ประชาสัมพันธ์ (362) 2016-07-04 11:58:09
140  ขอประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ "โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ (374) 2016-07-04 11:50:08
141   ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ปอมท. และการวิจัยระดับการศึกษาไทย ประจำปี 2559 (372) 2016-07-04 11:48:28
142  ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในกาปรระชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ปร (358) 2016-07-04 11:43:52
143  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการของบัณฑฺตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558 (368) 2016-07-04 11:41:42
144   รับสมัครผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (369) 2016-07-04 11:39:37
145   ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อขึ้น "บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย" (386) 2016-07-04 11:37:39
146  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการเขียนผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาต (30) 2016-07-04 11:35:38
147  ขอประชาสัมพันธ์โครงการงัยนักวิจัย ประจำปี 2559 (365) 2016-07-04 11:33:34
148  ขอเชิญเข่าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การคัดเลือกและประเมินคุณภาพวารสาร (331) 2016-06-24 11:19:58
149   ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (วทท 42) (27) 2016-06-24 11:18:39
150  ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมกิจกรรม "มหาวิทยาลัยแห่งความสุข (Happy University)" (326) 2016-06-24 11:17:22
151  ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสนอผลงานการประชุมวิชาการนานาชาติ (316) 2016-06-24 11:15:13
152  ขอเชิญประชุมเสวนากรอบการดำเนินงานและแนวทางการสเนองานโครงการ อพ.สธ.ฯ (322) 2016-06-24 11:13:46
153  รับสมัครคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (330) 2016-06-24 11:11:12
154  บิดาบุคลากรถึงแก่กรรม (326) 2016-06-23 11:16:26
155   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดและเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2559 กรมการวิชาการเกษตร (365) 2016-06-21 12:04:41
156  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ "ธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย" (29) 2016-06-21 12:03:30
157  ขอเชิญส่งข้าราชการและบุคลากรเข้าร่วมอบรม (30) 2016-06-21 12:02:25
158  ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (358) 2016-06-06 16:16:18
159  ขอเชิญการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉลองศิริราชสมบัติครบ 70 ปี (320) 2016-06-06 16:12:05
160  แจ้งเวลาทำการห้องสมุดในช่วงเปิดเทอมภาคปลาย 2558 และภาคฤดูร้อน 2559 (30) 2016-06-03 10:02:25
161  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง How to piblish your articles / (26) 2016-06-03 10:00:11
162  ขอประชาสัมพันธ์อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรด้านไอทีของมก. (29) 2016-06-03 09:53:12
163  การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลคณะประมง (366) 2016-06-01 14:47:50
164  ขอเชิญชมงาน "สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน" ประจำปี 2559 (29) 2016-06-01 14:45:13
165  ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ หัวข้อ "Human Resources Traning to Training to meet (319) 2016-06-01 14:43:39
166  กำหนดอัตราค่าวิเคราะห์-วิจัย ด้านเทคโนโลยีการอาหาร (375) 2016-05-31 15:08:21
167  ประกาศรับนิสิตหลักสูตร วท.บ(ทรัพยากรเกษตร) ทำปัญหาพิเศษ (390) 2016-05-30 14:11:15
168   ประชาสัมพันธ์ sustainable enery & water (29) 2016-05-19 13:32:04
169  Global water conference 2016 (364) 2016-05-19 13:29:33
170  การคัดเลือกลุกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ปี 2559 (357) 2016-05-19 13:27:38
171  สำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น กำหนดจัดทรัพย์สอนทางปัญญาประจำปี 2559 (330) 2016-05-19 13:17:36
172  ขอเชิญส่งผลงานวิจัย/นวัตกรรมการศึกษา และเข้าร่วมประชุมวิชาการ (31) 2016-05-19 13:16:15
173  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนเข้าร่วมโครงการหลักสูตรระยะสั้นของ (ITS) (383) 2016-05-19 13:15:25
174  ขอประชุสสัมพันธ์ร่วมส่งอาจารย์ และนิสิต/นักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายนักปรับปรุงพันธุ์พืชุร่นเยาว์ (29) 2016-05-19 13:13:25
175   ขอเชิญชวนส่งผลงานการจัดการเรียนการสอนความเป้นพลเมืองในระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2559 (327) 2016-05-19 13:12:24
176  ประกาศรับสมัครสอบชิงทุน วิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ 2558 (369) 2016-05-19 13:11:25
177  ขอเชิญสมัครเข้าร่วม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบบรรจุภัณฑ์" (28) 2016-05-05 12:34:32
178  ประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านการคัดเลือก ในโครงการ "Summer school 2016" (362) 2016-05-04 10:01:14
179  ไม่อนุฐาตให้บุคคลภายนอกเข้ามาสาธิต เร่ขายสิน้คาหรือบริการหรือจัดแสดงสินค้าหรืบริการนอกพื้นที่ที่กำหน (361) 2016-05-02 13:43:49
180  ขอเชิญส่งผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมแสดงนิทรรศการในงาน "สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมเพื่อชุมชน" (27) 2016-05-02 13:40:58
181  ขอเชิญเข้าร่วมการศึกษาฝึกอบรม "หลักสูตรนักสืบค้นสารสนเทศมืออาชีพ" รุ่นที่ 22 (358) 2016-05-02 13:36:58
182  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียน การผลิต และการเผยแพร่ตำรา หนังสือวิชาการรั (366) 2016-05-02 13:33:22
183  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียน การผลิต และการเผยแพร่ตำรา หนังสือวิชาการรั (29) 2016-05-02 13:32:09
184  ขอประชุมสัมพันธ์หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่นที่ 14 (360) 2016-05-02 13:17:26
185  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารจัดการอาสาสมัครนักศึกษาเพื่อการเรียนการสอนและการทำงานเพื่อสังค (366) 2016-05-02 12:01:57
186   ขอเชิญส่งผลงานประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย (นวท.) ครั้งที่ 16 (2559) (27) 2016-05-02 11:58:07
187  ขอความอนุเคราะห์ประชามสัมพันธ์ (381) 2016-05-02 11:43:35
188   รับสมัครคณบดีคณธพาณิชยนาวีนานาชาติ (28) 2016-04-18 15:03:37
189   ขอแจ้งรายชื่อพนักงานขับรถที่มาปฏิบัติงานในช่วงวันหยุดราชการ (วันสงกรานต์ประจำปี 2559) (361) 2016-04-18 14:54:10
190  มาตรการการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ (370) 2016-04-18 14:52:39
191   โครงการอบรมหลักสูตร "ผ้นำยุคใหม่" (365) 2016-04-18 14:49:47
192   ขอเชิญส่งบทความและเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมเพื่อสุขภาวะชุมชน (27) 2016-04-18 14:47:08
193   ขอเชิญสมัครรับทุนฝึดอบรม IATSS Forum รุ่น 57-58 (367) 2016-04-18 14:42:15
194   ประชาสัมพันธ์โครงการสินเชื่อของธนาคารออมสิน (357) 2016-04-18 14:36:48
195   ขอแจ้งกำหนดวันปิดรับเรื่องเข้าวาระการประชุมสภามก. (360) 2016-04-18 14:11:58
196  ขอนำส่งบันทึกช่วยจำ (363) 2016-04-18 14:09:10
197  ประกาศ...การสนับสนุนวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (361) 2016-04-04 15:36:31
198  Funding for United States Study: A Guide for international Students (320) 2016-03-28 13:49:44
199  ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มก. จำกัด (368) 2016-03-28 13:48:21
200   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ (24) 2016-03-28 13:46:48
201  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (319) 2016-03-28 13:45:25
202  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบชุดวอร์ม (362) 2016-03-28 13:42:25
203  ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการสถาปัตยกรรมและการออกแบบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 (322) 2016-03-28 13:34:17
204  call for paaper ICMMM-2016 with scopus, ISI Thamson Reuters, Web of science pubplication (368) 2016-03-28 13:32:48
205  ขอความอนุเคราะห์ประชาสมัพันธื ทุนวิจัยแกนนำ ประจำปี 2559 (321) 2016-03-28 13:30:50
206  ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ (325) 2016-03-28 13:27:21
207  ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ (325) 2016-03-28 13:25:10
208  การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนการณีทันตกรรม (321) 2016-03-28 13:19:28
209  ใบสมัครพี่เลี้ยง...โครงการค่ายนักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ (323) 2016-03-22 11:05:53
210  ขอประชาสัมพันธ์ ผู้ที่สนใจเข้าทดลองใช้โปรแกรมฝึกษา Access English ของสำนักพิมพ์ Knowledge Transmiss (325) 2016-03-21 17:22:36
211  ใบสมัครโครงการค่ายนักพฤษศาสตร์รุ่นเยาว์ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) (393) 2016-03-11 18:29:35
212  การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2559 (321) 2016-03-11 16:08:11
213  ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวางแผนการทดลองทางสถิติ และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม R ครั้งที่ 3 (324) 2016-03-11 16:06:03
214  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 12 (370) 2016-03-11 16:04:24
215  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา (39) 2016-03-11 15:58:45
216  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (320) 2016-03-11 15:57:02
217  แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (317) 2016-03-11 15:55:35
218   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสาร สำหรับ อาจารย์ มก.ฉกส. (26) 2016-03-11 15:53:38
219  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (316) 2016-03-11 15:52:05
220   ระเบียบสำนักนายกรัฐมลตรี ว่าด้วยการเร่งรัด ติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชี หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุ (318) 2016-03-11 15:48:45
221  ขอเชญเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ วนวิจัยด้านธุรกิจ และอุตสาหกรรม (319) 2016-03-11 15:46:53
222  ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 (26) 2016-03-11 15:44:49
223  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลบุคลากรเชี่ยวชาญ (363) 2016-03-11 15:43:11
224   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการสถาปัตยกรรมและการออกแบบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 (322) 2016-03-11 15:41:40
225   ขอนำส่งสำเนาคำสั่งต่างๆ (35) 2016-03-11 15:39:29
226   ขอเชิญร่วมอบรมและประชาสัมพันธ์กิจกรรม e-Students หลักสูตร เลือกอิสระ หน่วยชั่วโมง ปีการศึกษา 2558 (325) 2016-03-11 15:37:58
227   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 (372) 2016-03-11 15:35:24
228  ประกาศรายชื่อนิสิตนิสิตผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการสหกิจศึกษาต่างประเทศ (377) 2016-02-25 16:12:50
229  ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร "สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์" (320) 2016-02-24 11:09:25
230  ขอนำส่งสำเนาคำสั่งต่างๆ (322) 2016-02-24 11:07:41
231  หลักเกณฑ์การพิจารณาภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ประจำ (324) 2016-02-24 11:06:25
232  ขอเชิญเข้าร่วมคัดเลือกหนังสือและสื่อการสอนโครงการ KU CSC Book Fair ประจปีการศึกษา 2558 (322) 2016-02-24 10:54:26
233  ขอเรียนเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล Ajinomoto Award (367) 2016-02-24 10:52:49
234  ประกาศมก.เกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานภาระงานทางวิชาการและมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมก. (317) 2016-02-24 10:15:03
235  ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬา นนทรีอีวานเกมส์ ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2558 (326) 2016-02-17 13:57:51
236  ขอความอนุเคราะห์ สนับสนุนบุคคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัย (316) 2016-02-17 13:46:30
237  ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยทางการจัดการในการประชุมวิชาการ ประจำปี 2559 (318) 2016-02-17 13:43:19
238  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการข้าว และธัญพืชเมืองหนาวกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (25) 2016-02-17 13:42:06
239  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (321) 2016-02-17 13:40:03
240  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน 3D Cake & Chigiri-Pan championship 2016 (327) 2016-02-17 13:38:03
241  ประชาสัมพนัธ์การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559 (320) 2016-02-17 13:36:54
242  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม (22) 2016-02-17 13:35:12
243  ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ (ICIISA 2016) (365) 2016-02-17 13:34:01
244  แจ้งเวียนข้อบังคับมก. วาด้วยการพัฒนาวิชาการ พ.ศ. 2559 (318) 2016-02-17 13:31:00
245  ขอเชิญส่งบาทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 6 (345) 2016-02-17 13:29:50
246  ขอเชิญร่วมจัดนิทรรศการ มหากรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2559 ครั้งที่ 4 (319) 2016-02-17 13:27:34
247  ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาต่างประเทศ (33) 2016-02-08 09:31:36
248  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา (320) 2016-02-03 14:07:55
249  ขอความอนเุคราะห์ประชาสัมพันธ์เรื่อง "การอบรมขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามพรบ.สัตว์ (30) 2016-02-03 14:03:12
250  ขอมอบเอกสารรางวัลงานวิจัยฯ เอกสารประชาสัมพันธ์วารสาร (37) 2016-02-03 14:00:53
251  ขอเชิญเข้าร่วมการเปิดประชุม การบรรยาย/อภิปราย/เสวนาและการสเนอผลงานในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 (321) 2016-02-03 13:55:38
252  ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ วันเกษตรศาสตร์ เขียวขจี ทำดี ทั้งแผ่นดิน (328) 2016-01-29 14:25:04
253   แจ้งเวียนข้อบังคับมหาวิทยาบัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการพัฒนาวิชาการ พ.ศ. 2559 (21) 2016-01-29 14:22:29
254   ขอประชาสัมพพันธ์งานสัมมนา เกษตรนำไทย สู้ภัยแล้ง (323) 2016-01-29 14:21:05
255  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กาปรระชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 8 (324) 2016-01-29 14:18:41
256   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกันอุบัติเหตุ (365) 2016-01-29 14:17:38
257   ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้บระโยชน์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมประจำปี 2559 (325) 2016-01-29 14:16:47
258   ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559 (321) 2016-01-29 14:15:50
259   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (316) 2016-01-29 14:14:32
260   แจ้งเวลาทำการห้องสมุด ภาคปลาย 2558 (369) 2016-01-29 14:13:15
261   แจ้งกำหนดการอนุญาตลงทะเบียนเรียนและเพิ่มรายวิชาของนิสิตที่เเพิ่มรายวิชาผ่านระบบเครือข่าย (388) 2016-01-29 14:10:35
262   ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มก.ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กส.มก.) (320) 2016-01-29 14:07:34
263  ขอประชาสมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมภาคภาษาอังกฤษตามโครงการพัฒนากำลังคนด้านสารเคมีและและความปลอดภัยสารเคมีใ (36) 2016-01-29 14:06:37
264   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (336) 2016-01-29 14:05:42
265  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมทำบุญตักบาตรประจำเดือนมกราคม 2559 (322) 2016-01-29 14:04:43
266   ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม "Advance Technology Know-how (Patent) Document/ Classification Searching" (318) 2016-01-29 14:03:39
267   ขอแจ้งวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการคัดเลือกบรรจุทยาทของเจ้าหน้าที่ที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแด (404) 2016-01-29 14:02:39
268   ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี พ.ศ. 2559 (22) 2016-01-29 13:59:54
269  แจ้งผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายวิชาการของมก. ประจำปี 2558 (22) 2016-01-29 13:58:32
270  แจ้งผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายวิชาการของมก. ประจำปี 2558 (327) 2016-01-29 13:56:48
271  วารสารข่าว คณะ ทอ. ฉบับเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2558 (25) 2016-01-19 13:26:31
272  รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ไปฝึกงานต่างประเทศ ปีการศึกษา 2558 (48) 2016-01-12 21:56:01
273  ด่วน...ขอให้นิสิตที่มีรายชื่อ ติดต่อที่พี่นุ้ยที่งานธุรการ คณะทอ. ด่วน.. (37) 2016-01-07 10:57:30
274  ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมในการจัดประชุมการป่าไม้ ประจำปี 2559 (318) 2016-01-06 14:41:57
275  ขอเชิญร่วมงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2559 (23) 2016-01-06 14:39:30
276  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาและการอบรมเชิงปฏิบัติการ (323) 2016-01-06 14:38:36
277  ขอเรียนเชิญร่วมให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย พร้อมคณะ (321) 2016-01-06 14:37:16
278  ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (321) 2016-01-06 14:30:41
279  ขอความร่วมมือในการประชุมสัมพันธ์โครงการ SETA 2016 (324) 2016-01-06 14:28:48
280  ขอความอนุเคราะห์ประชุาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการสถาปัตฯและการออกแบบสิ่งเเวดล้อม ครั้งที่ 1 (314) 2016-01-06 14:25:47
281  ขอเชิญเข้าร่วม: work shop การคิดสร้างสรรค์ในแบบนวัตกร 2016 (427) 2015-12-18 13:21:47
282  ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2559-2560 (326) 2015-12-14 14:20:04
283  ขอเชิญส่งผลงานและรับฟังชี้แจงหลักเกณฑ์กาประกวด Thailand Energy Award 2016 (24) 2015-12-14 14:15:12
284  ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น (ฤดูใบไม้ผลิ 2016) (323) 2015-12-14 14:13:36
285  แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์โรงผลิตน้ำดื่มนนทรีอีสาน (323) 2015-12-14 14:11:14
286  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (309) 2015-12-14 14:09:20
287  ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559-2560 (319) 2015-12-14 14:07:38
288  รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (กส.มก.) ประจำเดือนสมาชิก (28) 2015-12-14 14:02:17
289  ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2559 (378) 2015-12-14 14:00:39
290  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และของส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (330) 2015-12-14 13:58:43
291  ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วม "การแข่งขันประดิษฐุ์หุ่นยนต์เสือปืนไว" (25) 2015-12-14 13:37:31
292  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (25) 2015-12-14 13:32:47
293   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและขอความอนุเราาะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการ (319) 2015-12-14 13:29:38
294  การประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (353) 2015-12-14 13:07:10
295  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประมงระดับชาติ (316) 2015-12-14 12:07:20
296  ขอเชิญร่วมกิจกรรม RRi KU Forum 2016 (342) 2015-12-14 12:05:01
297  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการสถาปัตยกรรม (320) 2015-12-14 12:01:34
298  ขอนัดสัมภาษณ์นิสิตฝึกงานต่างประเทศ ประจำปี 2559 (43) 2015-12-08 09:22:01
299  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม (386) 2015-11-18 15:52:45
300  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักดิษฐุ์สายอุดมศึกษา ประจำปี 2559 (318) 2015-11-18 15:50:26
301  จดหมายข่าว คณะ ทอ. ฉบับเดือนสิงหาคม - กันยายน 2558 (70) 2015-11-18 14:29:57
302  ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ (328) 2015-11-14 14:03:41
303  รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (กส.มก.) ประจำเดือนสมาชิก (324) 2015-11-14 13:48:38
304  ขอนำส่งประกาศให้หยุดการเรียนการสอน (สำหรับรายวิชาที่มีกิจกรรมการเรียนการสอน ณ อาคาร 2,7,9และ13) (32) 2015-11-10 11:01:44
305  แจ้งเวลาทำการห้องสมุดช่วงงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558 (320) 2015-11-10 10:37:37
306  ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ (322) 2015-11-10 10:32:27
307  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และของส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ (319) 2015-11-10 10:20:05
308  ประกาศคณะกรรมการเขตพื้นที่ 2 เรื่อง การให้สนับสนุนโครงการวิจัย (323) 2015-11-10 10:18:54
309  ขอประชาสัมพันธ์ข่าวประกันสังคม (365) 2015-11-10 10:17:30
310  ประชาสัมพันธ์ Offenburg University - List of English Taught Courses and Application Information (314) 2015-11-09 15:06:01
311  ประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย (22) 2015-11-09 14:31:50
312  ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายเรื่อง "เรียนฟรีที่ยุโรบกับทุน ERASMUS+" (323) 2015-11-09 14:18:33
313  ขอเรียนเชิญเสนอชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร "ชินนสาสมาธิ" (324) 2015-11-09 14:14:07
314   โครงการกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหาคงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 (362) 2015-11-09 14:12:43
315  รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (กส.มก.) ประจำเดือนสำหรับสมาชิก (364) 2015-11-09 14:10:31
316  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ. ประจำปีงบประมาณ 2559 (324) 2015-11-09 14:08:15
317  กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ (324) 2015-11-03 16:11:45
318  ขอความอนุเคราะห์พบปะบุคลากร (316) 2015-11-03 14:09:40
319  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ (376) 2015-11-03 14:06:54
320  ประกาศคณะกรรมการเขตพื้นที่ 2 เรื่องการให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรม (367) 2015-11-03 14:03:59
321  ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (318) 2015-11-03 14:03:08
322  ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับหารฝึกอบรม (319) 2015-11-03 14:00:21
323  เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม (367) 2015-11-03 13:59:33
324  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย (353) 2015-11-03 13:58:09
325  ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่อง (23) 2015-11-03 13:57:02
326  ขอเชิญร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ (324) 2015-11-03 13:56:15
327  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง Plant Phenomics (323) 2015-11-03 13:49:42
328  ขอเชิญเข้าร่วมกาประชุมทางวิชาการระดับชาติ มสธ.วิจัย ประจำปี 2559 (319) 2015-11-03 13:48:19
329  บันทึกการประชุมหารือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับขึ้นเงินเดือนร้อยละ 4 (321) 2015-11-03 13:46:47
330  ประกาศคณะกรรมการเขตพื้นที่ 2 เรื่องการให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอด (318) 2015-11-03 13:44:52
331  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมทางวิชาชีพ (316) 2015-10-20 14:22:01
332  ขอประชุมสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่ขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (357) 2015-10-20 14:20:06
333  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลากำหนดการส้่งผลงานเข้าร่วมการประชุม (378) 2015-10-20 11:36:27
334  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 12 วิทยาเขตกำเพงแสน (315) 2015-10-20 11:35:16
335   ขอส่งข่าวสำนักทะเบียนและประมวลผล ปีที่ 6 ฉบับที่ 3/2558 และขอร่วมมือในการประเมินผลการจัดทำข่าวสำนัก (34) 2015-10-20 11:34:19
336  แจ้งกำหนดดารพระราชทานเพลิงศพ ศ.ดร.กำพล อดุลวิทย์ (318) 2015-10-20 11:32:18
337  ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Thomson Reuters Workshop : Publish Don't Perish" (24) 2015-10-20 11:30:09
338  ประชาสัมพันธ์โครงการสำหรับนิสิต (320) 2015-10-20 11:21:05
339  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลากำหนดการส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการ (318) 2015-10-20 11:13:00
340  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ ข่าวประกันสังคม (318) 2015-10-20 11:03:30
341  ขอเชิญส่งข้าราชการและบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม (325) 2015-10-20 11:01:16
342  ประชาสัมพันธ์ Iiviatation form 5th Asian Youth Leaders Travel and Learning Camp (Singapore)) (316) 2015-10-07 15:43:21
343  รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (กส.มก.) ประจำเดือนสำหรับสมาชิก (30) 2015-10-01 10:37:20
344  ขอประชาสัมพันธ์โครงการพูดภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนอผลงานวิชาการในระดับนานาติ (25) 2015-10-01 10:35:39
345  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 (321) 2015-10-01 10:30:31
346  ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานประชุมวิชาการระดับนานาติ (356) 2015-10-01 10:18:43
347  ขอเชิญส่งบทความและเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (24) 2015-09-28 12:32:44
348  ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การวางแผนการทดลองเพื่อการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ (22) 2015-09-28 12:31:08
349  ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต (24) 2015-09-28 12:24:27
350  ขอเชิญร่วมเดินทางเพื่อถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2558 (376) 2015-09-28 12:08:32
351  ขอเชิญเข้วมร่วมการประชุมวิชาการ สิ่งแวดล้อมนเรศวร ครั้งที่ 11 (321) 2015-09-28 12:06:21
352  ขอเชิญเข้าร่วมพัฒนานักวิจัยในการเขียนข้อเสนอโครงการอย่างมีคุณภาพ (26) 2015-09-28 12:05:07
353  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558 ณ มก.ฉสก. (24) 2015-09-21 13:15:08
354  ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง (25) 2015-09-21 12:59:45
355  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน VIP SIMA Thailand 2015 วันที่ 17-19 กันยายน 2558 (322) 2015-09-21 12:58:01
356  ขอความอนุเคราะห์เผยเเพร่และประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการ สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ 35 (361) 2015-09-21 12:53:14
357  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (19) 2015-09-21 12:36:35
358  การประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ (362) 2015-09-17 11:31:53
359  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา (309) 2015-09-16 10:10:12
360  ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและเสริมสนุนการวิจัย (32) 2015-09-16 10:06:21
361  ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา (367) 2015-09-11 14:00:55
362  ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศ (364) 2015-09-11 13:59:20
363  ประชาสัมพันธ์ทุน SEARCA Graduate Scholarship for Southeast Asians (26) 2015-09-10 16:26:17
364  ขอเชิญเสนอชื่ออาจารย์ในสังกัดเข้าร่วม "โครงการรางวัลอาจารย์ดีเด่น สออ.ประเทศไทย พ.ศ. 2558 " (316) 2015-09-08 11:48:25
365  ขอเรียนเิชชิญเข้าร่วมหลักสูตร "นักวิชาการเพื่อสังคม" รุ่นที่ 3 (319) 2015-09-08 11:42:30
366  Intecsive Workshop on Global Affairs I Porto, October 14-16 2015 (323) 2015-09-08 11:39:10
367  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 (312) 2015-09-08 11:36:03
368  รายงานกส.มก. ประจำเดือนสมาชิก (364) 2015-09-08 11:04:05
369  แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (317) 2015-09-08 10:55:07
370  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการงานเกษตรแฟร์นเวศวร ครั้งที่ 13 (319) 2015-09-08 09:57:28
371  ขอนำส่งประกาศ (365) 2015-09-08 09:55:09
372  บทคัดย่องานวิจัย ประจำปี 2557 (32) 2015-08-20 08:56:34
373  ขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปี 2560 (315) 2015-08-11 11:24:42
374  ขอความอนุเคราะห์แจ้งบุคคลในหน่วยงานร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2558 (319) 2015-08-11 11:22:58
375  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ (26) 2015-08-11 11:15:28
376  ขอความอนุเคราะห์ประชุมสัมพันธ์และร่วมส่งผลงานวิชาการ (376) 2015-08-11 11:02:22
377  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่การผลิตปศุสัตว์ (358) 2015-08-11 10:56:56
378  ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ (364) 2015-08-11 10:55:38
379  ขอเชิญเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรประจำเดือนสิงหาคม 2558 (376) 2015-08-11 10:52:37
380  ข้อกำหนดการจ่ายค่าอำนวยการโครงการวิจัยทุนอุดหนุน มก. (20) 2015-08-11 10:42:45
381  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ (353) 2015-08-11 10:41:33
382  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ (364) 2015-08-11 10:40:23
383  ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย (23) 2015-08-11 10:39:11
384  รูปแบบหนังสือสารบรรณ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (409) 2015-07-20 15:32:21
385  การสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานราชการ (365) 2015-07-16 09:14:34
386  BEDO ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (316) 2015-07-16 09:03:02
387  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติพม่าศึกษา ครั้งที่ 1 (314) 2015-07-16 09:00:10
388  ขอเชิญส่งบทความวิชาการร่วมประชุมวิชาการะดับนานาชาติ ICELS2015 (26) 2015-07-16 08:59:10
389  ประกาศรอบ 2: หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง เปิดโลกทัศน์ วท.บ. สัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 (358) 2015-06-16 11:14:35
390  ขอเชิญประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษานานาชาติ (314) 2015-06-11 12:19:50
391   ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย และเชิญประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 (320) 2015-06-11 12:09:14
392  ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 (316) 2015-06-11 12:05:59
393  ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม (27) 2015-06-11 12:04:40
394  ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยในปริทรรศน์ประวัติศาสตร์ (353) 2015-06-11 12:03:33
395  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมประจำปี 2558 (21) 2015-06-11 11:57:18
396  ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาข้อเสนอการวิจัยทางสังคมศาสตร์ อย่างไรให้ได้ทุน (17) 2015-06-11 11:52:27
397  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (313) 2015-06-11 11:50:58
398  ขอเชิญท่านเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง ความคืบหน้าการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา (356) 2015-06-11 11:44:09
399  ขอเชิญสัมมนาผ่านการถ่านทอด Teleconference เรื่อง "สภามหาวิทยาลัย มก. พบ ประชาคม มก." (360) 2015-06-11 11:42:57
400  ขอประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเรื่อง "การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยด้านพืช สัตว์และจุินทรีย์" (311) 2015-06-11 11:41:41
401  หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง เปิดโลกทัศน์ สัตวศาสตร์ (22) 2015-06-09 13:04:02
402  ประกาศชื่อนักเรียนที่จะมาร่วมค่ายปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ ประจำปี 2558 (321) 2015-06-08 10:15:26
403  เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม (354) 2015-06-09 13:08:51
404  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร (357) 2015-05-24 14:28:02
405  ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรนักสืบค้นสารสนเทศมืออาชีพ รุ่นที่ 20 (22) 2015-05-24 14:26:36
406  กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี มก.ฉกส. วันที่ 27 -28 พ.ค. 58 ณ อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 14 (20) 2015-05-20 16:22:41
407  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร ครั้งที่ 4 (18) 2015-05-20 15:46:08
408  ขอเชิญร่วมเสนอผลงานทางวิชาการ การประชุมวิชาการด้านยางระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 (376) 2015-05-20 15:40:56
409  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อร่างประเด็นยุทธศาสตร์ (317) 2015-05-20 15:40:07
410  ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากร มก. (371) 2015-05-20 15:39:07
411  ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเครื่องมือเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (315) 2015-05-20 15:38:17
412  ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ และร่วมส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมนานาชาติ (19) 2015-05-20 15:37:25
413  ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (360) 2015-05-17 17:04:48
414  ขอเชิญประชุมนานาชาติ 7th Biennial Meeting of Society for Free radical Research - Asia (353) 2015-05-17 16:54:14
415  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมเชิงวิชาการระดับนานาติ (45) 2015-05-17 16:51:23
416   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ (317) 2015-05-17 16:49:48
417  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหรือเสนอผลงานในการประชุม (359) 2015-05-17 16:48:13
418  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและโปรดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวการอบรม (308) 2015-05-17 16:46:50
419  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน มข. ประจำปี 2558 (347) 2015-05-17 16:45:18
420  เอกสารประชาสัมพันสำหรับนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 (323) 2015-04-24 11:29:36
421  การติดตามทรัพยากรสารสนเทศที่เกินกำหนดส่งของนิสิต (354) 2015-04-24 11:24:46
422  การติดตามทรัพยากรสารสนเทศที่เกินกำหนดส่งของนิสิต (356) 2015-04-24 11:21:23
423   DITA เชิญชวนสมัครรับทุน (23) 2015-04-23 11:21:10
424  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานเงินรายได้ สำนักงานตรวจสอบภายใน (365) 2015-04-23 11:14:43
425  แจ้งกำหนดการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงและแมลงวัน (352) 2015-04-08 10:32:51
426   การให้บริการด้านการประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์มก. จำกัด (361) 2015-04-08 10:30:56
427   รับสมัครคณบดีคณะสัตวศาสตร์ (21) 2015-04-03 15:31:27
428   ขอเชิญชวนส่งผลงานนวัตกรรมด้านการออกแบบเครื่องจักรกลป่าไม้ (355) 2015-04-03 15:22:00
429  การเดินทางไปศึกษาดูงานที่โรงงานน้ำตาลสหเรือง (19) 2015-03-31 15:33:34
430  รับสัมครคณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (381) 2015-03-26 10:12:05
431  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ (23) 2015-03-23 15:41:37
432  ขอประชาสัมพันธ์โครงการ "แนะแนวการเขียนบทคัดย่อ" (22) 2015-03-23 15:39:14
433  ขอเรียนเชิญร่วมในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ SAADC 2015 (20) 2015-03-23 15:35:23
434  ขอเชิญร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี งาน "สงกรานต์ลกลางกรุง..ลั่นทุ่งบางเขน" (319) 2015-03-23 15:33:04
435  ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วม "กิจกรรมการสร้างเครือข่ายเยาวชน รักอะตอม" (25) 2015-03-18 09:20:53
436  ขอประชาสัมพันธ์โครงการ "แนะแนวการเขียนบทคัดย่อ" (351) 2015-03-18 09:16:08
437  ด้วยภาควิชาสถิติ คระวิทยาศาสตร์ จะจัดโครงการฝึกอบรบให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นิสิตและผู้สนใจทั่วไป (21) 2015-03-17 14:06:35
438  ประชาสัมพันธ์ย้ายสถานที่จ่ายจดหมายและพัสดุ (353) 2015-03-12 08:50:42
439  ขอนำส่งสำเนาคำสั่งต่างๆ (310) 2015-03-11 11:59:37
440  รับสมัครผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม (355) 2015-03-03 16:29:35
441  ขอเชิญชวนประดับธงตราสัญลักษณ์ และแต่งกายด้วยเสื้อสีม่วง (21) 2015-03-03 16:22:49
442  ขอความอนุเคราะห์ประสัมพันธ์ รับบริจาคโลหิต (361) 2015-03-03 16:18:31
443  ขออนุมติชลอการพิจารณาการกู้เงินสวัสดิการเงินกู้เพื่อคุณภาพชีวิต มก.ฉกส. (354) 2015-03-03 16:12:00
444  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังคำแนะนำและรับบริการยื่นแบบ (22) 2015-03-03 16:13:46
445  สำนักงานก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ทั่วไป (29) 2015-03-03 16:08:05
446  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์สำหนับครูสอนภาษาอังกฤษ (367) 2015-02-08 13:24:06
447  ขอเชิญเข้าร่วมคัดเลือกหนังสือและสื่อสารการสอนโครงการ KUCSC Book Fair ประจำปีการศึกษา 2557 (29) 2015-02-02 13:25:59
448  การดำเนินการจัดเก็บค่ากรแสไฟฟ้าอาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากร (350) 2015-02-02 13:16:22
449  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (314) 2015-01-13 11:47:52
450  ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลั้ยนจากสหภาพยุโรบ (ALFABET Project) (23) 2014-12-04 16:16:57
451  เชิญชวนนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ "เยาวชนรุ่นใหม่หัวใจจิตอาสา (V-Cheer) ครั้งที่ 9 (355) 2014-12-04 16:04:15
452  ประกาศผลทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบ 8 ทีมสุดท้ายการแข่งขันโต้วาที งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 9 (315) 2014-11-21 17:09:17
453  ขอเชิญประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี รอบปีที่ 3 (21) 2014-11-17 09:59:39
454  ประชาสัมพันธ์โครงการ The 6th AC21 Student World Forum 2015 in France (316) 2014-11-14 10:39:31
455  ข้อควรรู้ โรคไวรัสอีโบลา (20) 2014-10-21 10:28:22
456  New to Lecturer Call for Applications to SEARCA Regional Professorial Chair Grants of US$ 5,000 (336) 2014-10-16 13:53:20
457  Asian Youth Leaders Travel and Learning Camp 2015 in Singapore from the 26th Febbruary to 2nd March (327) 2014-10-16 13:48:31
458  เชิญชวนนิสิตสมัครเข้าร่วมโครงการ หมู่บ้านศิล 5 จังหวัดสกลนคร (353) 2014-10-16 11:40:02
459  ขอเชิญเสนอผลงานนวัตกรรมเพื่อเข้าร่วมโครงการจัดทำนวัตกรรม จัดโดยอบจ.อุดรธานี (37) 2014-10-16 11:29:23
460  ขอเชิญเที่ยวงานเกษตรแฟร์ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 9 (40) 2014-10-17 15:51:15
461  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขอรับสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ ของสถานพยาล มก.ฉกส. (362) 2014-10-15 16:27:38
462  การปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร (354) 2014-10-08 14:14:34
463  ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (36) 2014-11-10 16:16:46
464  ขอเรียนเชิญอาจารย์และบุคลากรคณะทอ.เข้าร่วมงานต้นกล้าคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2557 (316) 2014-09-24 14:24:44
465  การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลา (320) 2014-09-23 16:23:53
466  ประชาสัมพันธ์โครงการชาวนาสุขใจ (363) 2014-09-23 16:22:18
467  ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 3 (311) 2014-09-18 15:36:40
468  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการเกษตรและอาหารลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 1 (323) 2014-08-28 13:32:39
469  แนวทางปฏิบัติการประเมินผลการสอนในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2557 (19) 2014-08-04 15:54:22
470  การประชุมวิชาการ เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร ลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 1 (22) 2014-07-29 10:47:53
471   (19) 2014-07-25 09:53:24
472  ขอเชิญผู้สนใจฝึกอบรม "การผลิตเมล็ดพันธ์ุพริก" (310) 2014-07-22 14:23:53
473  รางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2556 (384) 2014-02-05 11:58:15
474  ด่วน!!! ขอเชิญประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี (28) 2013-11-15 14:24:42
475  ขอเชิญร่วมรับฟังการสัมมนาพิเศษ เรื่อง พันธุ์ข้าวไทย: อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต (314) 2013-11-06 14:54:49
476  แผนความต่อเนื่องมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2557 (318) 2013-10-25 10:45:55
477  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ KU-YES (19) 2013-10-17 15:32:40
478  ประกาศมก.ฉกส. เรื่องอัตราค่าสาธารณูปโภคอาคารหอพักนิสิต ประจำปีการศึกษา 2557 (380) 2013-10-09 14:41:50
479  ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 4 และบัณฑิตศึกษาส่งโปสเตอร์เข้าร่วมในงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 8 (320) 2013-10-08 15:26:52
480  ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ณ Mie University ประเทศญี่ปุ่น (372) 2013-09-18 16:44:51
481  ขอเชิญบุคลากรที่มีความสนใจในการถ่ายภาพเข้าร่วม "โครงการอบรมการถถ่ายภาพเบื้องต้นครั้งที่ 2" (19) 2013-08-22 11:31:13
482  ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายสมาธิเพื่อการพัฒนาศักยภาพ (312) 2013-08-22 10:42:20
483  ประกาศรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2556 (390) 2013-08-06 17:39:07
484  นิสิต ป.เอก จาก Wageningen Agricultural University ประเทศเนเธอร์แลนด์ เก็บข้อมูลงานวิจัยที่คณะ ทอ. (356) 2013-08-06 09:41:35
485  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเทคโนโลยีระบบเกษตร ภาควิชาเกษตรกลวิธาน (362) 2013-08-05 16:46:22
486  คณะ ทอ. ขอแสดงความยินดีกับ นายนฤทธิ์ คำธิศรี ได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (351) 2013-08-05 11:01:56
487  ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.สุรัสวดี พรหมอยู่ ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตรราจารย์ (18) 2013-08-02 10:34:49
488  ขอเชิญร่วมกิจกรรม "พิธีไหว้ครูเชิดชูคณาจารย์ ประจำปี 2556" (501) 2013-07-08 13:30:25
489  ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร นิสิต ร่วมบริจาคโลหิต (19) 2013-07-08 09:35:07
490  ขอเชิญเข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2556 (332) 2013-06-28 10:25:05
491  ด่วน++ ขอพบนิสิต นางสาวกันตพร พงษ์สระพัง (354) 2013-06-17 15:18:36
492  ประชาสัมพันธ์ "โครงการสหกิจศึกษา" สำหรับนิสิตชั้นปี่ที่ 2-3 (307) 2013-06-13 11:07:27
493  ด่วน!!! นิสิตที่เรียนรายวิชา 04804242 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการผลิตพืช ภาคปฎิบัติการ (366) 2013-06-10 08:28:27
494  ประกาศรายชื่อการสมัครเข้ากลุ่มวิชา นิสิตสาขาทรัพยากรเกษตร รหัส 54xxxxxxxx (20) 2013-06-08 11:42:29
495  ภาระงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการคณะ (17) 2013-06-07 15:00:12
496  รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจำคณะ (316) 2013-06-07 14:58:57
497  ประกาศรายวิชาฝึกงาน I สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร (380) 2013-06-06 15:55:24
498  ด่วน++ ขอพบนิสิต นางสาวกันตพร พงษ์สระพัง และ นางสาวสาวิตรี ผดุงกิจ นิสิตชั้นปีที่4 (27) 2013-06-05 13:10:12
499  การประกวดภาพถ่ายและคลิปวิดีโอ หัวข้อ (315) 2013-05-23 14:22:36
500  รับสมัครนิสิตโครงการเด็กคอก (370) 2013-05-23 16:01:05
501  ด่วน!! โครงการค่ายเยาวชนนานาชาติ (GMS Youth Program 2013) (323) 2013-05-16 13:38:20
502  รับสมัคร ผู้ที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (367) 2013-05-11 15:39:52
503  ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเผยเพร่ผลงานทางวิชาการสำหรับนิสิต (317) 2013-05-11 15:35:27
504  ด่วน!!! รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี เข้าศึกษาโครงการเรียนล่วงหน้าระดับป.โท (358) 2013-05-10 17:16:05
505  คุณลักษณะพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมนิสิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (318) 2013-04-23 13:43:30
506  โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 3 (315) 2013-04-18 13:36:44
507  ด่วนที่สุด สำหรับผู้ยื่นเอกสารขอจบล่าช้า จำนวน 25 คน (320) 2013-04-06 09:47:34
508  รับสมัครนิสิต ทอ. ช่วยงานวันโคนมสกลนคร วันที่ 4-5 เมษายน 2556 (317) 2013-04-02 09:59:02
509  นิสิตชั้นปีที่ 3 รายวิชาวิธีวิจัยทางการเกษตรโปรดตรวจสอบ ด่วน!!! (22) 2013-03-13 14:56:45
510  รับสมัครนิสิตร่วมโครงการเรียนภาษาเวียดนาม ณ มหาวิทยาลัยกวางบิ่งห์ เวียดนาม (383) 2013-03-11 14:03:49
511  รายวิชา 04825111 หลักฟิสิกส์ เปิดสอนในภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2556 (371) 2013-03-11 11:49:14
512  ขอแจ้งกำหนดการฝึกงานเบื้องต้นสำหรับนิสิตชั้นปีที่1 (313) 2013-03-08 18:17:08
513  ขอเชิญผู้สนใจอบรม การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช "ฟรี" (395) 2013-02-27 11:02:43
514  นิสิตชั้นปีที่ 4 ที่คาดว่าจะจบการศึกษา โปรดตรวจสอบชั่วโมงกิจกรรม (363) 2013-02-21 09:55:22
515  โครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2556 (317) 2013-02-19 21:14:45
516  ด่วน!!การประเมินการเรียนการสอน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 (318) 2013-02-19 20:57:20
517  ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการคิด การพูด ฯ (20) 2013-02-12 10:48:46
518  ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 (334) 2013-02-05 16:53:01
519  ขอให้นิสิต ทอ. ชั้นปีที่ 3-4 ที่เข้าร่วมการแข่งขันหรือมีผลงานดีเด่น แจ้งรายชื่อเพื่อรับรางวัล (318) 2013-02-01 10:39:58
520  ด่วน !! ขอให้นิสิตที่ได้รับรางวัลความประพฤติีดี และรางวัลอื่นๆ ติดต่อขอรับเงินคืน (350) 2013-02-01 10:16:21
521  ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 4 และผู้สนใจเข้าร่วมแนะแนวทุนการศึกษาต่อและทุนนิสิตแลกเปลี่่ยน มก.ฉกส. (392) 2013-02-01 09:01:42
522  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจสำนักงานคณบดี ปี 2555 (367) 2013-01-24 01:30:31
523  โครงการบัณฑิตยุคใหม่ สำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 3 และ 4 (32) 2013-01-29 11:45:57
524  กิจกรรมมอบรางวัลแก่บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2555 (408) 2013-01-17 11:40:36
525  โครงการฝึกอบรมด้านเกษตรและการแปรรูปอาหารของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร (377) 2013-01-14 16:51:11
526  แจ้งผู้รับผิดชอบ(สำนักงานคณบดี)โครงการตามแผนฯ (314) 2013-01-10 11:40:17
527  แจ้งเปลี่ยนแบบฟอร์มสำนักงานคณบดี NEW (352) 2013-01-01 18:55:24
528  ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะ ทอ. ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาทักษะเกษตร (319) 2012-12-24 11:28:52
529  แนวทางปฎิบัติสำหรับการดำเนินงานผู้อยู่ในข่ายสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 -2556 (357) 2012-11-27 10:06:23
530  ขอเชิญเข้าร่วมพิธิเปิดงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 7 (25) 2012-11-23 18:34:08
531  นิสิตที่เข้า "เตรียมความพร้อมสำหรับการทำงาน" ติดต่อรับเกียรติบัตร ได้ที่สำนักงานคณบดี (20) 2012-11-20 11:34:04
532  รับสมัครนิสิตช่วยงาน คณะ ทอ. (375) 2012-11-19 13:59:56
533  รายชื่อนิสิตที่ได้รับยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วยกิต ประเภทผลงานดีเด่น (309) 2012-11-14 09:59:44
534  ขอเชิญศิษย์เก่า อาจารย์ บุคลากรและนิสิตปัจจุบัน ร่วมงาน (314) 2012-11-12 16:07:49
535  ประชาสัมพันธ์ เรื่องการลงทะเบียนเรียน (329) 2012-11-08 16:46:38
536  ขอพบนิสิตในที่ปรึกษาชั้นปีที่ 1-4 ของ อ.วิมลนันทน์ กันเกตุ (36) 2012-11-05 15:39:05
537  ตรวจสอบตารางเรียน - ตารางสอบ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 (23) 2012-10-29 16:49:11
538  รายชื่อกลุ่มฝึกงานเบี้องต้น สำหรับนิสิตสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ ชั้นปีที่ 1 (354) 2012-10-16 15:24:06
539  ปฎิทินการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 สำหรับนิสิตปริญญาตรี (40) 2012-10-16 14:50:39
540  โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2556 (16) 2012-10-10 15:07:30
541  ประกาศรับสมัครเด็กคอก (362) 2012-10-10 13:57:25
542  โครงการการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ณ Inha University เกาหลีใต้ (323) 2012-10-10 10:47:57
543  โครงการ "อบรมเพิ่มทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษ" สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 (20) 2012-10-05 16:49:57
544  โครงการ "ค่ายภาษาและวัฒนธรรมระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มม่น้ำโขง ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา ฯ (313) 2012-10-05 09:18:32
545  รับสมัครนิสิต ทอ. หลักสูตรละ 2 ท่าน เข้าร่วมโครงการ CSC.KU PR JUNIOR & Ambassador ครั้งที่ 1 (24) 2012-09-19 11:02:15
546  ตรวจสอบตารางสอบภาคต้น ปีการศึกษา 55 (21) 2012-09-19 09:29:30
547  ขอเชิญนิสิต ทอ. เข้าร่วมประชุมสร้างความเข้าใจร่วมกัน (314) 2012-09-06 16:47:54
548  โครงการ "อบรมนิสิตทุนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง" (365) 2012-09-06 15:22:38
549  โครงการ" รณรงค์ให้ความรู้เรื่องเอดส์และเพศศึกษา" (30) 2012-09-06 15:23:14
550  โครงการ "ค่ายต้นกล้าคุณธรรม" สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 (351) 2012-09-05 09:45:36
551  โครงการอบรม "เตรียมความพร้อมสำหรับการทำงาน" สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 (318) 2012-09-05 09:28:42
552   อบรมภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน (ไม่มีค่าใช้จ่าย) (348) 2012-08-31 15:50:13
553  รับสมัครนิสิตเพื่อเข้าร่วมโครงการเกษตรก้าวหน้าพัฒนาอย่างยั่งยืน (314) 2012-08-30 16:11:52
554  ขอความร่วมมือนิสิตและบุคลากรเข้าประเมินผลการบริหารงานคณบดีแบบออนไลน์ (352) 2012-08-20 16:18:12
555  โครงการบัณฑิตยุคใหม่ สำหรับนิสิตชั้นปีที่่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555 (368) 2012-08-20 16:12:24
556  งานแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ในโครงการ Global 30 (315) 2012-08-16 12:48:56
557  ขอความร่วมมือนิสิต ทอ. สวมหมวกนิรภัยและปฏิบัติตามกฎจราจรภายในวิทยาเขต (31) 2012-08-07 14:54:41
558  โครงการค่ายอาสาพัฒชนบท เยาวชนสร้างสรรค์ ซี.พี.สร้างเสริม (383) 2012-07-26 14:47:22
559  โครงการรุ่นพี่ติวให้น้อง สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 (380) 2012-07-20 15:30:06
560  ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาที่ได้การรับรองจาก กพ. (364) 2012-07-20 15:21:51
561  รายชื่อนิสิตที่ได้รับรางวัลเหรียญเรียนดีในวันไหว้ครู ปี 2555 (317) 2012-07-18 16:36:14
562  รับสมัคร ปริญญาโท หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร (19) 2012-07-18 13:44:15
563  การรับรางวัลเหรีญเรียนดี ประจำปี 2555 (368) 2012-07-11 11:50:48
564  ประชุมใหญ่คณะกรรมการสโมสรนิสิต ผู้นำรุ่น สาขา ชั้นปี คณะ ทอ. (394) 2012-07-11 10:06:19
565  โครงการอบรมการผลิตและเพิ่มผลผลิตอ้อย (319) 2012-07-18 14:26:25
566  ขอเชิญร่วมโครงการสืบสานปลูกข้าวประเพณีสามัคคีน้อง-พี่ ทอ. ครั้งที่ 5 และบำเพ็ญประโยชน์พื้นที่ (21) 2012-06-25 11:48:41
567  รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2555 (355) 2012-06-22 11:10:23
568  ขอแจ้งกรณียื่นคำร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา (19) 2012-06-21 15:45:06
569  ข้อแจ้งเปลี่ยนแปลงตารางเรียนนิสิตสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพทั้ง 2 หลักสูตร (312) 2012-06-15 15:40:39
570  ตารางกิจกรรมโครงการสอนน้องร้องเพลงมหาวิทยาลัยและรับน้องใหม่ คณะ ทอ. ประจำปีการศึกษา 2555 (17) 2012-06-15 14:39:40
571  เชิญชวนนิสิต ทอ. ส่งโครงการเข้าแข่งขัน "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว" ประจำปี 2555 (16) 2012-06-15 14:28:22
572  เชิญชวนนิสิต ทอ. ส่งโครงงานเข้าแข่งขัน โครงการ "กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน" ปี 7 (393) 2012-06-13 22:38:08
573  รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการเด็กคอก (19) 2012-06-12 13:36:59
574  ขอให้นิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าตรวจสอบหมู่เรียนภาคปฏิบัติการ (18) 2012-06-09 16:41:35
575  โครงการ "วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ ประจำปี 2555" (22) 2012-06-08 12:23:56
576  โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 (358) 2012-06-06 12:46:31
577  ประกาศคณะ เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพนิสิตของคณะ ทอ. (320) 2012-06-06 12:39:52
578  ขอเชิญชวนนิสิตชั้นปีที่ 3 และ 4 ลงทะเบียนเรียนวิชาไม้ผลเศรษฐกิจ (366) 2012-06-04 16:38:21
579  กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ "สู่อ้อมอกแห่งไออุ่นและพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปี 2555" (366) 2012-05-31 18:50:50
580  กำหนดการโครงการผู้ปกครองพบคณาจารย์ คณะ ทอ. (319) 2012-05-31 18:44:30
581  รับสมัครนิสิตช่วยงาน ร้านค้า ทอ. ภาคต้น ปี 2555 (324) 2012-05-31 18:39:12
582  ด่วน !!!! หมดเขตทำเรื่องจบการศึกษาภายในวันที่ 20 พ.ค. 2555 (328) 2012-05-17 08:50:49
583  โครงการเรือเยาวชนเอเซียอาคเนย์ ประจำปี 2555 สำหรับนิสิตทุกชั้นปี (311) 2012-04-18 09:31:33
584  การรายงานผลการปฏิบัติงานจากผลการประเมินโดยนิสิต (361) 2012-04-03 11:12:33
585  รับสมัครสอบ TOEIC (376) 2012-03-23 13:10:14
586  ขอเชิญผู้สนใจ เข้าทดสอบ Test of English for International Communication (TOEIC) (317) 2012-03-15 15:55:40
587  รับสมัครนิสิต ทอ. จำนวน 10 คน เข้าร่วมโครงการ "PR& Ambassador Junior CSC.KU" (401) 2012-03-14 09:08:54
588  กำหนดการฝึกงานเบื้องต้นนิสิตชั้นปีที่ 1 ระหว่าง 20-25 มีนาคม (30) 2012-03-13 23:29:37
589  โครงการเเลกเปลี่ยนนิสิตลุ่มแม่น้ำโขง (316) 2012-03-05 10:39:17
590  ประกาศรับสมัครตัวแทนจำหน่ายไข่ไก่ (321) 2012-02-25 13:58:46
591  โครงการ NRAI-Night Party ครั้งที่ 10 (377) 2012-02-23 13:01:04
592  โครงการบัณฑิตยุคใหม่ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2554 (19) 2012-02-02 10:26:20
593  นิสิตที่มีความประพฤติดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2554 (324) 2012-02-02 13:06:02
594  นิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2554 (367) 2012-01-31 16:02:18
595  นิสิต คณะ ทอ. ประพฤติดี เก็บกระเป๋าได้ส่งคืนเจ้าของ (384) 2012-01-13 17:18:45
596  รายชื่อนิสิต คณะ ทอ.ค้างส่งหนังสือห้องสมุด ประจำวันที่ 13 ม.ค.55 (315) 2012-01-13 11:15:32
597  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เข้าสัมภาษณ์งานรอบสองนิสิต คณะ ทอ. (316) 2012-01-12 14:18:07
598  ความรู้สู่อาเซียน แนวทางการสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน (18) 2012-01-12 14:05:23
599  ขอเชิญนิสิตผู้นำสโมสร/ชมรม/ชุมนุม หรือผู้ต้องการพัฒนาตนเองร่วมโครงการ Leadership Development Prog (21) 2011-12-29 11:15:34
600  ด่วน! รับสมัครนิสิตผู้มีจิตอาสา ร่วมออกค่ายโครงการ "จูงมือน้องน้อยบนดอยสูง" (20) 2011-12-16 13:31:35
601  นัดหมายนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา คณะทอ. ภาคต้น 2554 ประชุมพร้อมกัน (317) 2011-12-15 09:34:57
602  ขอเชิญร่วมประกวดตราสัญลักษณ์โลโก้ (Logo) กีฬาประเพณีไตรมิตรเกมส์ (312) 2011-11-29 09:37:26
603  คณะ ทอ. รับสมัครนิสิ่ตช่วยงาน ประจำภาคปลาย 2554 (328) 2011-11-24 15:26:46
604  ขอให้นิสิต คณะทอ. ทุกท่าน เข้าประชุมพร้อมกัน ในวันศุกร์ ที่ 18 พ.ย.54 (329) 2011-11-17 11:16:45
605  ประกาศ รายชื่อนิสิตที่มีผลการศึกษาดีเด่น ภาคปลาย ปีการศึกษา 2554 (40) 2011-11-17 11:16:58
606  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสืบสานเกี่ยวข้าวประเพณี สามัคคีน้องพี่ ทอ. ครั้งที่ 3 (360) 2011-11-16 11:18:39
607  รับสมัครนิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษหลากหลายรูปแบบ คณะ ทอ. ครั้งที่ 3 (18) 2011-11-15 14:01:30
608  นิสิตที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม สามารถติดต่อรับการช่วยเหลือ ในรูปแบบการทำงาน (19) 2011-10-25 14:07:49
609  โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 ณ Kangwon National University (371) 2011-10-20 09:27:11
610  รับสมัครนิสิตเพื่อศึกษาระดับปริญญาโท โดยทำวิทยานิพนธ์ในหัวข้อเกี่ยวกับ อ้อย ยางพารา หรือไม้ผล (379) 2011-10-13 02:42:19
611  กำหนดการชี้แจงการฝึกงานพื้นฐาน (15) 2011-10-05 11:47:09
612  นิสิตที่มีความเดือดร้อน ขัดสน ขาดแคลนทุนทรัพย์ แจ้งขอรับทุนเพื่อการศึกษา ได้ที่สำนักงานคณบดี ทอ. (356) 2011-10-04 19:28:47
613  กำหนดการและรายละเอียดการฝึกงานเบื้องต้น สำหรับนิสิตปี 1 สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ (28) 2011-10-04 13:42:24
614  เปลี่ยนแปลง วัน/เวลา วิชาฝึกงานเบื้องต้น เป็น 9-29 ตุลาคม 2554 (383) 2011-09-29 10:38:19
615  ห้องสมุคเปิดทำการ เวลา 09.00-24.00 น. ในวันจันทร์-ศุกร์ ช่วงสอบไล่ ภาคต้น 54 (366) 2011-09-23 17:04:29
616  สอบปฏิบัติวิชาฝึกงาน ปี3 หมวดสุขภาพสัตว์ (333) 2011-09-20 09:56:48
617  ขอความร่วมมืออาจารย์ บุคลกร และนิสิต ประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารผ่านระบบออนไลน์ (321) 2011-09-15 10:11:31
618  กำหนดการโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสู่นิสิต ทอ. (337) 2011-09-14 15:21:38
619  อาจารย์ที่ปรึกษาคนใหม่ของนิสิตในความดูแลของ อ.เจษฎา เตชมหาศรานนท์ (317) 2011-09-08 15:22:38
620  รับสมัครนิสิต ทอ. จำนวน 30 คน เข้าร่วมโครงการเฝ้าระวังยาเสพติด ในสถานศึกษา มก.ฉกส. (26) 2011-09-08 14:48:46
621  ประกาศผลการเลือกกลุ่มวิชา สำหรับนิสิตสาขาเทคโนโลยีการอาหาร รหัส 52-53 (16) 2011-08-19 13:32:21
622  ด่วน! รับสมัครนิสิต ทอ.ร่วมประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อ (323) 2011-08-18 16:04:47
623  นิสิตตามรายชื่อต่อไปนี้ โปรดติดต่อห้องสมุคเพื่อคืนหนังสือ (323) 2011-08-09 16:44:57
624  ขอเชิญผู้สนใจรับฟังการบรรยายพิเศษ คาร์บอนฟุตปริ้นท์ วิกฤตหรือโอกาสอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารไทย (312) 2011-08-05 11:22:54
625  วิธีปฏิบัติ/กิจกรรม/รายชื่อกลุ่ม สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาทรัพยากรเกษตรฯ วิชาฝึกงานเบื้องต้น (29) 2011-08-04 15:40:18
626  ขอเชิญนิสิตที่สนใจรวมกลุ่มจัดตั้งชุมนุม (19) 2011-08-04 14:50:53
627  ขอเชิญนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา ปี 2554 ประชุมพร้อมกัน ในวันพุธ ที่ 3 ส.ค.54 เวลา 16.30 น. (382) 2011-07-29 14:19:55
628  นิสิตชั้นปีที่ 1 (รหัส 54) รับบัตรนิสิตใหม่ (361) 2011-07-28 08:57:02
629  ขอเชิญเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ จากบริษัทจำลองผลิตภัณฑ์เกษตรและอุตสาหกรรม (375) 2011-07-21 16:06:46
630  ประกาศรับสมัครเด็กคอก (323) 2011-07-25 15:11:20
631  รับสมัครนิสิตที่สนใจเพิ่มพูนความรู้ อบรมหลักสูตร "การสร้างแปลงกิ่งตา" (321) 2011-07-20 16:21:58
632  ประกาศ รายชื่อนิสิตได้รับทุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์และความประพฤติดี ประจำปี 2554 (324) 2011-06-29 13:39:33
633  นิสิตที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ให้เข้าสัมภาษณ์ เรื่องการตรวจประกันคุณภาพระดับคณะ ปี 2553 (315) 2011-06-27 16:50:51
634  ขอเชิญร่วมโครงการสานสัมพันธ์ไมตรี น้องพี่ ทอ. (ต้อนรับพี่บัณฑิต) (333) 2011-06-24 16:51:56
635  โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิต คณะ ทอ. (324) 2012-06-09 14:44:45
636  ประกาศ สำหรับนิสิตกู้ยืมที่ยังส่งดำเนินเรื่องเอกสารไม่เรียบร้อย ติดต่อทีฝ่ายกิจการนิสิต (318) 2011-06-15 14:45:35
637  ประกาศ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ที่ยังไม่แนบผลการเรียน การเลือกกลุ่มวิชา (26) 2011-06-15 09:58:13
638  ตรวจสอบการลงทะเบียนเรียน นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ (380) 2011-06-13 12:36:28
639   ทุนการศึกษา สำหรับนิสิตทุกชั้นปีความประพฤติดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2554 (19) 2011-06-10 09:59:20
640  ทุนการศึกษา คุณมนตรี คงตระกูลเทียน จากบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (cp) สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2-3 (17) 2011-06-10 09:59:39
641  ขอให้นิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ (327) 2011-06-10 10:32:27
642  รับสมัครแข่งขันการประกวดตั้งชื่อร้านค้า และออกแบบโลโก้ร้านค้า ทอ. (406) 2011-06-07 13:27:36
643  นิสิตที่ F วิชาชีวเคมีสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาสรีรวิทยาของพืชพร้อมกับชีวเคมีได้ (334) 2011-06-07 09:51:47
644  กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ "สู่อ้อมอกแห่งไออุ่นและพบอาจารย์ที่ปรึกษา" (363) 2011-06-03 08:57:51
645  ด่วน บริษัทกรรณสูตรฟาร์ม (จ.อยุธยา) ต้องการรับสมัครสัตวบาล ฟาร์มไก่ไข่ และสุกร (24) 2011-05-31 13:27:59
646  การสมัครเข้ากลุ่มวิชา สำหรับนิสิตหลักสูตรทรัพยากรเกษตร รหัส 53 (ปี 2) (323) 2011-05-30 17:34:12
647  ระเบียบและข้อบังคับการรับน้องใหม่ ปี 2554 (312) 2011-05-23 14:46:36
648  เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลา การย้ายหมวดวิชา ของนิสิตทรัพยากรเกษตร (383) 2011-05-12 13:57:38
649  นิสิตที่มีรายชื่อต่อไปนี้ โปรดติดต่องานคลังและพัสดุเรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษา (15) 2011-05-11 14:26:21
650  การขอย้ายกลุ่มวิชา สำหรับนิสิตสาขาทรัพยากรเกษตร รหัส 52 (317) 2011-05-09 12:35:52
651  ประกาศผล นิสิตฝ่านการคัดเลือกฝึกประสบการณ์และดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น (16) 2011-03-22 15:59:22
652  ขอเชิญนิสิต ทอ.สมัครเพื่อคัดเลือกเป็นเยาวชนคนเก่งในโครงการด้วยรักและห่วงใยฯ (25) 2011-03-21 09:39:54
653  รับสมัครผู้จัดการร้านค้าผลิตผลและผลิตภัณฑ์คณะทอ. (385) 2011-03-18 14:40:04
654  รับสมัครนิสิต ทอ. เพื่อเป็นตัวแทนคณะฯ คัดเลือกในระดับวิทยาเขต และมหาวิทยาลัย รับรางวัลเยาวชนดีเด่น (326) 2011-03-17 14:37:55
655  ด่วน! รับสมัครนิสิตร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (25) 2011-03-15 10:15:21
656  ข่าวดี! รับสมัครนิสิต ทอ. ปี 1-3 เพื่อฝึกประสบการณ์ฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 1 เดือน (315) 2011-03-11 09:01:32
657  ขอเชิญนิสิต ปี 4 สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ สมัครงานกับบริษัทอุตสาหกรรมโคราช จำกัด (21) 2011-03-08 13:50:55
658  ขอเชิญร่วมโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต ครั้งที่ 2 (369) 2011-03-04 13:09:26
659  ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรประจำเดือนมีนาคม (374) 2011-03-04 13:06:47
660  ขอเชิญผู้สนใจอบรมการจัดการการใช้สารฆ่าเชื้อทางการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร (320) 2011-03-04 13:04:02
661  การขอใบรับรองกิจกรรมเสริมหลักสูตร สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 (314) 2011-02-25 14:18:45
662  นิสิตที่ผ่านการอบรมคอมพิวเตอร์ Agro IT รุ่น 5 ติอต่อรับเกียรติบัตรได้แล้ว (21) 2011-02-23 09:09:48
663  ขอความร่วมมือนิสิตปีที่ 4 ลงข้อมูลเบอร์โทรศัพท์และ E-mail เพื่อรับข่าวสารจากสโมสรศิษย์เก่า (22) 2011-02-15 16:06:46
664  ประกาศผล การคัดเลือกทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ (320) 2011-02-11 13:02:35
665  แจ้งการเปลี่ยนแปลงกำหนดการโครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนสมัครงาน (20) 2011-02-07 16:17:46
666  ด่วน! โครงการเพิ่มศักภาพเพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน สำหรับปี 4 ทอ. (365) 2011-02-04 13:56:51
667  ขอเชิญผู้สนใจอบรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (321) 2011-02-04 13:25:19
668  ด่วน! รับสมัครนิสิต ทอ. เป็นผู้ช่วยสอนโครงการ Agro IT รุ่น 5 (319) 2011-02-03 10:49:39
669  เชิญชวนกลุ่มเกษตรกร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฯ แสดงความจำนงเพื่อขอรับการอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร (316) 2011-02-02 15:56:04
670  การรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (17) 2011-02-02 15:32:21
671  ประกาศเลื่อนโครงการอบรม คอมฯ Agro IT เป็นวันอาทิตย์ ที่ 6 ก.พ. 54 เวลา 9.00-17.00 น. (360) 2011-01-31 14:38:03
672  ทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 (327) 2011-01-31 14:31:28
673  อ.ดร.เจษฎา รับสมัครนิสิตปริญญาโท 3 ตำแหน่ง (29) 2011-01-30 11:16:34
674  ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ "ทิศทางสิ้นค้าเกษตรและอาหารของไทยในตลาดโลก ปี 2554" (16) 2011-01-19 14:51:36
675  ขอเชิญผู้สนใจอบรมการผลิตป๋ยอินทรีย์คุณภาพเชิงพาณิชย์ฯ (372) 2011-01-11 14:53:27
676  ขอเชิญผู้นำกิจกรรมนิสิต สมัครร่วมโครงการ Leadership Development Programe (23) 2011-01-10 12:40:46
677  ขอเชิญนิสิตสมัครอบรมโครงการ Agro-IT รุ่น 5 (26) 2011-01-05 15:37:32
678  CP รับสมัครทุนการศึกษา ประจำปี 2554 (328) 2011-01-04 15:17:26
679  จำหน่ายเสื้อที่ระลึก ครบรอบ 10 ปี ทอ. ในราคาพิเศษ (397) 2010-12-21 11:00:21
680  งานประชาสัมพันธ์ มก.ฉกส. รับสมัครนิสิตช่วยงานหลายอัตรา (318) 2010-12-21 10:41:36
681  ขอเชิญนิสิต ทอ. ใช้บริการจุดรวมบริหารคณะทอ. (one stop service) (318) 2010-12-15 14:26:47
682  รับสมัครนิสิตที่ครอบครัวอยู่ในพื้นที่อุทกภัยรับเงินช่วยเหลือ (376) 2010-12-09 15:49:53
683  สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ (360) 2010-12-01 15:54:49
684  ขอให้นิสิตทุกชั้นปี เข้าฟังงานเสวนาจากรุ่นพี่สู่ร่นน้อง (315) 2010-11-24 14:39:39
685  ขอเชิญนิสิตและบุคลากรฟังการบรรยายพิเศษ (20) 2010-11-23 11:49:58
686  ตารางอบรมภาษาอังกฤษ (316) 2010-11-22 12:44:52
687  ขอให้นิสิตช่วยงาน Road Show ติดต่อรับค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน (327) 2010-11-22 10:24:47
688  ประกาศผล ทุนการศึกษากองทุน ศ.ดร.จรัญฯ และสมาคมสัตวบาลฯ (22) 2010-11-19 16:36:04
689  ขอให้นายปรเมษฐ์ เรืองสุข เข้าพบที่ปรึกษา (369) 2010-11-17 15:53:58
690  ประกาศผลนิสิตได้รับทุนการศึกษา จากกองทุนรวมดอกผล มก.และทุนบัณฑิตรุ่นต่างๆ (311) 2010-11-17 11:46:12
691  นัดประชุมนิสิตที่สมัครอบรมภาษาอังกฤษฯ (386) 2010-11-16 18:36:23
692  รับสมัครนิสิตช่วยงานภายในส่วนงาน คณะ ทอ. ประจำภาคปลาย 53 (331) 2010-11-10 11:10:55
693  จองโต๊ะผ่านระบบออนไลน์ร่วมงานฯ คืนสู้เหย้าศิษย์เก่า ทอ. ครั้งที่ 2 (317) 2010-11-10 10:43:28
694  ขอเชิญนิสิตอบรมการพัฒนาภาษาอังกฤษด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (319) 2010-11-08 12:59:16
695  รายละเอียดการเข้าร่วมงานและกำหนดการงานฮักแพงน้อง-พี่ ราตรีคืนสู้เหย้าฯ (33) 2010-11-09 16:18:03
696  สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา ที่เข้าระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์ ไม่ได้ แจ้งที่ สวบ. 5507 (314) 2010-11-03 09:54:37
697  ขอพบนิสิตในความดูแลของ อ.ดร.กรรณิการ์ (356) 2010-11-01 11:19:19
698  แจ้งการใช้แบบฟอร์มเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (20) 2010-10-19 15:31:43
699  ครม. มีมติการใช้ฟอนต์ไทยในราชการ (4) 2010-10-19 15:25:03
700  การเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ด้วย BSC และการกำหนด KPI (364) 2010-10-13 13:50:15
701  ขอเชิญนักเรียนผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์รอบโควต้า ร่วมโครงการเปิดบ้าน ทอ. ครั้งที่ 4 (18) 2010-10-12 13:39:26
702  การส่งเค้าโครงปัญหาพิเศษ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ (18) 2010-10-08 14:54:48
703  ผลการคัดชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 1 (316) 2010-10-08 14:30:36
704  ด่วน ! รายชื่อนิสิตค้างส่งทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุด (17) 2010-10-08 11:57:01
705  จำหน่ายเสื้อที่ระลึก ครบรอบ 10 ปี คณะ ทอ. (376) 2010-10-06 11:56:49
706  ขอเชิญศิษย์เก่า ทอ. ร่วมงาน "ฮักแพงน้อง-พี่ ราตรีคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า ทอ. ครั้งที่ 2" (323) 2010-10-06 11:39:21
707  ประกาศสอบภาคปฏิบัติวิชาฝึกงานเบื้องต้น (31) 2010-09-28 12:51:36
708  ประกาศผล ทีมเข้ารอบการประกวดผลิตภัณฑ์ของใช้และอาหารจากบัว (360) 2010-09-22 14:45:41
709  รายชื่อนิสิตฝึกงานเบื้องต้น แยกตามกลุ่ม (สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ ) (16) 2010-09-16 09:45:43
710  ขอให้นิสิตที่เรียน "วิชาชีวจริยธรรม" ตามรายชื่อต่อไปนี้ พบอาจารย์ผู้สอน (371) 2010-09-13 14:09:00
711  “เรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เส้นทางสู่ตำแหน่ง (307) 2010-09-10 10:45:44
712  ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะ ทอ. ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้ายโครงการกล้าใหม่ (310) 2010-09-10 10:43:56
713  ประชุมชี้แจงการศึกษาดูงานวิชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (04804311) (311) 2010-09-07 16:18:03
714  ขอพบนิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ (316) 2010-09-07 10:03:01
715  ขอเชิญนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา (ทุกประเภท) ประจำปีการศึกษา 2553 ประชุมพร้อมกัน (403) 2010-09-01 11:35:05
716  โครงการอบรมนิสิตทุน มก.ฉกส. (369) 2010-09-01 09:13:36
717  ด่วน! รับสมัครนิสิตช่วยงาน โครงการ Road show 53 (318) 2010-08-31 13:57:06
718  ด่วน! นิสิตตามรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อที่ฝ่ายกิจการนิสิต งานแนะแนวและทุนการศึกษา (18) 2010-08-27 15:53:49
719  กำหนดการโครงการค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 (17) 2010-08-27 14:17:59
720  ปกวิชาสัมมนา นิสิตชั้นปีที่ 4 (19) 2010-08-25 12:57:49
721  ขอพบนิสิตที่ปรึกษา อ.ดร.พรทิพย์ ศรีมงคล (356) 2010-08-24 10:09:59
722  แผ่นพับและวิดีโอประชาสัมพันธ์คณะ ฯ (18) 2010-08-20 16:54:17
723  ผลการคัดเลือกนิสิตโครงการเด็กคอก (394) 2010-08-20 16:48:09
724  วิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรียนวันเสาร์ที่ 21 ส.ค. 53 เวลา 9-14.30 น. ห้อง 7-412 (316) 2010-08-19 08:51:40
725  โครงการบัณฑิตยุคใหม่สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2553 (25) 2010-08-16 13:54:19
726  ขอเชิญผู้สนใจสมัครแข่งขันประกวดผลิตภัณฑ์ของใช้และอาหารจากบัว (303) 2010-08-16 13:35:35
727  มอบหมายงานนิสิตชั้นปีที่ 304804311 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (19) 2010-08-10 12:24:10
728  ขอเชิญผู้สนใจสมัครแข่งขันการประกวดแต่งหน้าเคก ในงานวันวิทยาศาสตร์ (317) 2010-08-04 11:48:36
729  ขอเชิญรับฟังการบรรยาย เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในยุคโลกาภิวัฒน์ โดย ผศ.ดร.ธันวา จิตต์สงวน (319) 2010-08-03 14:11:59
730  ขอเชิญผู้สนใจรับฟังการบรรยายพิเศษ “ความมั่นคงทางอาหาร โอกาส และ ความท้าทาย” (400) 2010-07-22 11:18:00
731  ขอให้นิสิตที่ได้รับทุนภูมิพล ประจำปีการศึกษา 2551 ส่งข้อมูลและรายงานผลการเรียน (359) 2010-07-21 16:02:06
732  นิสิตชั้นปีที่ 4 ที่คาดว่าจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2553 โปรดตรวจสอบชั่วโมงกิจกรรม (315) 2010-07-19 14:08:48
733  ทุนการศึกษาระยะสั้นหัวข้อ "Disease-related malnutrition" (20) 2010-07-16 15:53:55
734  ขอเชิญร่วมโครงการ"ถ่ายทอดประสบการณ์การฝึกงานสู่รุ่นน้อง" โดยนิสิตสาขาเทคโนโลยีการอาหาร ปี 4 (316) 2010-07-16 11:33:21
735  ขอเขิญส่งผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ เพื่อเข้ารับรางวัล จัดโดยสวพ.มก.ฉกส. (359) 2010-07-14 17:03:31
736  รับสมัครนิสิตชั้นปีที่ 2-4 ร่วมโครงการเด็กคอก (361) 2010-07-13 17:03:57
737  ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์และบัณฑิต บันทึกภาพหมู่เนื่องในพิธีซ้อมใหญ่การเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญาบัติ (308) 2010-07-13 09:00:37
738  ขอเชิญร่วมโครงการตรวจคุณภาพภายในคณะ ทอ. ประจำปีการศึกษา 2552 (21) 2010-07-07 15:43:06
739  นิสิตที่ได้รับทุนไฝ่ลอดกอ ให้ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาในวันไหว้ครู (364) 2010-07-06 14:55:07
740  ประกาศผลการคัดเลือกนิสิตที่มีความประพฤติดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2553 (363) 2010-07-06 14:33:20
741   หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ระดับเชี่ยวชาญและระดับเชี่ยวชาญ (313) 2010-07-05 10:35:50
742  ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเอกสารการสอน หรือสื่อการสอนในการเสนอขอตำแหน่งศาสตราจารย์ (323) 2010-07-05 10:32:39
743  ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2550 (35) 2010-07-05 10:31:24
744  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2550 (312) 2010-07-05 10:30:13
745  ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การกรอกข้อมูลภาระงานในระบบภาระงานขั้นต่ำในฐานะอาจารย์ผู้สอนฯ (306) 2010-07-05 10:29:25
746  ประกาศ เรื่องการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ พ.ศ. 2552 (17) 2010-07-05 10:28:04
747  การปรับวุฒิข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย (311) 2010-07-05 10:26:27
748  แนวทางการเทียบเคียงบัญชีเงินเดือนของแต่ละประเภทและระดับตำแหน่ง ฯ (377) 2010-07-05 10:24:15
749  ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ (309) 2010-07-05 10:19:54
750  ประกาศคณะ เรื่อง การกำหนดวงเงินการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับข้ารักษาพยาบาลให้กับบุคคลในครอบครัว (347) 2010-07-05 10:17:09
751  ประกาศวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ (310) 2010-07-05 10:15:05
752  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ 12 ) พ.ศ. 2502 (367) 2010-07-05 10:14:07
753  ด่วน นิสิตที่มีรายชื่อต่อไปนี้ติดต่อฝ่ายทะเบียนเพื่อรับเหรียญเรียนดี ในพิธีไหว้ครู 53 (23) 2010-07-02 10:58:59
754  การปรับราคาไข่ไก่ จากฟาร์มสัตว์ มก.ฉกส. (311) 2010-07-01 14:03:34
755  รับสมัครนิสิตช่วยงานภายในคณะ ทอ. ประจำภาคต้น 53 (321) 2010-06-25 15:05:41
756  วิชาชีวจริยธรรม (312) 2010-06-22 10:25:11
757  ขอเชิญร่วมโครงการปลูกข้าวประเพณีสามัคคีเกษตรไทย (313) 2010-06-22 09:02:29
758  ขอให้นิสิตที่ได้รับทุนยังชีพเพื่อการศึกษา (มุลนิธิสวิตา) เมื่อปี 2552 ประชุมพร้อมกัน (367) 2010-06-18 09:26:51
759  ด่วนที่สุด สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ (310) 2010-06-13 10:55:27
760  ขอเชิญนิสิตเข้าใช้บริการดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์มการเขียนกิจกรรม/โครงการ (358) 2010-06-11 16:06:04
761  ปฏิทินกิจกรรมกิจการนิสิต สโมสรนิสิต ทอ. ปีการศึกษา 2553 (311) 2010-06-11 10:28:02
762  สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ให้กรอกข้อมูลสำรวจการลงทะเบียนเรียน (309) 2010-06-11 09:55:05
763  ด่วน สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 (การนำเสนอผลการฝึกงานเบื้องต้น) (313) 2010-06-07 11:25:58
764  นิสิตชั้นปีที่ 4 ตรวจสอบการลงทะเบียนเรียน (309) 2010-06-07 11:06:24
765  ขอเชิญนิสิตดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนวิชาชีววิทยาพื้นฐาน (356) 2010-06-08 09:57:44
766  ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังประมวลความรู้ที่ได้รับจากการฝึกงาน ณ ต่างประเทศ (310) 2010-05-31 16:17:01
767  สำหรับนิสิต ที่จะสำเร็จการศึกษา 2552 (342) 2010-05-31 08:44:13
768  ปฏิทินกิจกรรมสำหรับนิสิตใหม่ 53 (17) 2010-05-26 13:21:02
769  วิชาระบบเกษตรผสมผสาน (ต้น/53) (320) 2010-05-26 10:24:17
770  วิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ต้น/2553) (314) 2010-05-26 11:48:40
771  สำหรับอาจารย์ที่มีความประสงค์ยืมชุคครุยสถาบัน เพื่อถ่ายภาพหมู่กับบัณฑิต ประจำปี 2553 (356) 2010-05-10 12:57:53
772  สรุปผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานทีมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2552 (317) 2010-05-04 15:30:37
773  ขอเชิญบุคลากร ส่งโครงการ/กิจกรรม เข้าร่วมประกวดใน โครงการรางวัลคุณภาพ (353) 2010-05-04 08:47:44
774  รายชื่อนิสิตที่ประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กยศ.เข้าระบบ แต่ยังไม่ส่งเอกสาร (311) 2010-05-03 09:26:10
775  สกุ๊ปข่าว ผลการดำเนินงานของชุมนุมสัตวศาสตร์อาสา...พัฒนาอาชีพพอเพียง จากหนังสือพิมพ์ข่าวสด (28) 2010-04-30 16:11:14
776  ประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักคณบดีคณะ ทอ. ประจำปีการศึกษา 2552 (307) 2010-04-22 09:34:04
777  โครงการอบรมเทคโนโลยีการผลิตข้าวและการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยตนเอง (308) 2010-04-21 08:46:29
778  download เอกสารงานประกันคุณภาพ สำหรับบุคลากรที่ทำงานด้านประกันคุณภาพ (347) 2010-04-01 13:38:25
779  ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร ผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการวิจัย ในหัวข้อ " การผลิตอาหารขบเคี้ยวและวัสุดปลูกฯ (367) 2010-03-29 11:52:33
780  ขอเชิญเข้าร่วมฟังการนำเสนอปัญหาพิเศษ นิสิตสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ (306) 2010-03-17 10:59:24
781  ประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนเข้าคัดเลือกเข้ารับพระราชทานทุนฉลองสมโภชฯ (370) 2010-03-15 12:15:09
782  ขอเชิญอารย์ บุคลากรร่วมโครงการ“การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ” (314) 2010-03-08 17:08:18
783  รับสมัครนิสิตเป็นเพื่อเป็นตัวแทนคณะ เข้าคัดเลือกเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ (309) 2010-03-08 16:06:17
784  สอบภาคปฏิบัติการ วิชาเทคโนโลยีในกระบวนการแปรรูปอาหาร ประจำภาคปลาย 2553 (366) 2010-03-08 13:14:00
785  แจ้งกำหนดการโครงการศึกษาดูงาน นิสิตสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ (ปี 2 และ ปี3) (308) 2010-03-08 09:07:35
786  โภชนศาสตร์เพื่อสุภาพที่ดีกว่า Nutrition for better health (333) 2010-03-02 10:58:46
787  ขอให้นิสิตทุกชั้นปีประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อคณะ ประจำปีงบประมาณ 2553 (316) 2010-02-25 15:22:08
788  สอบภาคปฏิบัติการ วิชาเทคโนโลยีในกระบวนการแปรรูปอาหาร ประจำภาคปลาย 2553 (348) 2010-02-25 14:26:27
789  รับสมัครนิสิตสาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ ชั้นปีที่ 1-3 เพศชาย ร่วมโครงการเด็กคอก (359) 2010-02-24 11:20:47
790  ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร ร่วมโครงการพัฒนาระบบอาจารย์เพื่อพัฒนานิสิต (389) 2010-02-23 13:30:32
791  รับสมัครเกษตรกร หรือผู้สนใจเข้าอบรม"การผลิตอาหารสัตว์น้ำสำเร็จรูปพื้นบ้าน" (351) 2010-02-22 11:38:39
792  ขอให้นิสิตที่มีรายชื่อต่อไปนี้ นำหนังสือคืนห้องสมุค มก.ฉกส. เนื่องจากเกินกำหนดส่ง (325) 2010-02-18 09:45:44
793  วิชาการฝึกงานII นิสิตสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพชั้นปีที่3 (359) 2010-02-17 15:13:40
794  กำหนดการสัมภาษณ์ทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) ประจำปี 2553 (319) 2010-02-16 10:51:23
795  ตารางการฝึกงานเบื้องต้น (319) 2010-02-15 09:48:53
796  นิสิตชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2 ที่ต้องฝึกงานเบื้องต้น ในเดือนมีนาคม 53 (364) 2010-02-10 15:40:23
797  ขอเชิญนิสิตร่วมแสดงความคิดเห็น ในหัวข้อเรื่องอาจารย์ที่ปรึกษาที่พึงประสงค์ (367) 2010-02-09 16:49:10
798  รายชื่อนิสิตสมัครอบรมคอมพิวเตอร์ Dreamweaver และ Photoshop cs 4 (370) 2010-02-05 15:15:43
799  ขอเชิญเกษตรกร หรือผู้สนใจฝึกอบรม การปลูกพืชในระบบไฮโดรโปรนิกส์ (317) 2010-02-05 09:59:22
800  ขอให้นิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการสัมมาทิฐิสู่การพัฒนานิสิต ทอ. ชั้นปีที่ 1 (40) 2010-02-02 15:57:38
801  ขยายเวลา รับสม้ครอบรมเชิงฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ ถึง วันที่ 5 ก.พ.53 (16) 2010-02-02 10:22:15
802  แจ้งเลื่อนกำหนดการส่งเป้าหมายคำรับรองฯ กพร.53 (320) 2010-02-01 16:30:32
803  ขอเชิญนิสิต ทอ.เข้าอบรมเชิงฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ (318) 2010-01-29 17:34:07
804  รับสมัครตัวแทนจำหน่ายไข่ไก่ จากฟาร์มสัตว์ (371) 2010-01-29 17:32:23
805  ขอเชิญเกษตร หรือผู้สนใจฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (314) 2010-01-26 16:16:15
806  ขอให้ศิษย์เก่า และปัจจุบัน ชาว ทอ. ร่วมแสดงความคิดเห็น เรื่อง (314) 2010-01-25 13:06:16
807  อาจารย์คณะทอ. สามารถดูผลการประเมินการสอน ตั้งแต่ 11-31 ม.ค.53 (36) 2010-01-20 16:28:00
808  ขอเชิญร่วมโครงการบัณฑิตยุคใหม่สำหรับนนิสิตชั้นปีที่ 3-4 (371) 2010-01-20 11:49:31
809  ขอเชิญประขุมจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2553 (309) 2010-01-18 17:15:58
810  ขอให้เข้าประเมินการสอนของอาจารย์ (18) 2010-01-14 15:59:03
811  ด่วนที่สุด คำของบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2554 (312) 2010-01-14 09:22:28
812  ขอให้นิสิตที่ยังไม่สอบสัมภาษณ์ ทุนฯ เนื่องในวโรกาส 5 ธันวามหาราช 2552 เข้าสัมภาษณ์ ครั้งที่ 3 (19) 2010-01-08 16:09:08
813  กำหนดการสอบสัมภาษณ์ทุนฯ เนื่องในวโรกาส 5 ธันวามหาราช 2552 ครั้งที่ 2 (20) 2010-01-07 09:14:49
814  นิสิตคณะทอ.ได้รับรางวัลชนะเลิศและ Popular Vote งานประกวดสูตรอาหารจากเนื้อโคขุนโพนยางคำ (401) 2010-01-07 13:42:43
815  กำหนดการสอบสัมภาษณ์ทุนฯ เนื่องในวโรกาส 5 ธันวามหาราช 2552 ครั้งที่ 1 (17) 2010-01-04 15:07:58
816  รับสมัครนิสิตช่วยงาน ห้องธุรการคณะ และห้องชีววิทยา (365) 2010-01-04 16:52:04
817  กิจกรรมสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมสโมสรนิสิต คณะ ทอ. ประจำปีการศึกษา 2553 (322) 2010-01-05 16:23:39
818  แผนการจัดโครงการบริการชุมชน คณะ ทอ. ประจำปี 2553 (322) 2009-12-22 11:40:20
819  แนวทางปฏิบัติสำหรับการประกันคณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2552 มก.ฉกส. (327) 2009-12-18 15:16:09
820  ส่งข้อเสนอโครงการเกษตรเพื่อยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2554 (384) 2009-12-18 08:56:08
821  รับสมัครนิสิตเพื่อเข้าฝึกงาน ณ ต่างประเทศ ระหว่างเดือน มี.ค.-เม.ย. 53 (35) 2009-12-14 16:14:37
822  ตารางอบรมภาษาอังกฤษการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สำหรับนิสิต ปี 4 (313) 2009-12-14 15:25:57
823  ประกาศ รายชือนิสิตผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนฯสำหรับนิสิตผู้ยากจนและความประพฤติ เนื่องในฯ (19) 2009-12-12 15:13:51
824  ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมเสวนา เรื่องมองอนาคตความร่วมมือด้านการเกษตร (สปป.ลาว) (373) 2009-12-09 17:51:31
825  ขอเชิญนักเรียนผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์โควตา ร่วมโครงการเปิดบ้าน ทอ. ครั้งที่ 3 (317) 2009-12-11 15:11:40
826  การส่งต้นฉบับข้อสอบเพื่อทำสำเนา สอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2552 (24) 2009-12-08 16:09:53
827  รับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนิสิตยากจนและความประพฤติดี (393) 2009-12-04 16:45:59
828  ขอให้นิสิต ทอ. ที่สมัครอบรมภาษาอังกฤษ ประชุมพร้อมกัน ในวันศุกร์ ที่ 4 ธ.ค. 52 (395) 2009-12-04 09:10:17
829  การประเมินการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 (วันที่ 7 - 14 ธ.ค. 52) (314) 2009-12-02 08:41:04
830  ประกาศ การยกเว้นค่าหน่วยกิจสำหรับนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น (355) 2009-11-27 12:53:52
831  สำหรับนิสิต เรื่อง ตรวจสอบการลงทะเบียนเรียน ด่วน (20) 2009-11-26 13:46:59
832  ฝึกงานเบื้องต้น นิสิตสาขาวิชาทรัพยากรเกษตร (393) 2009-11-26 09:20:01
833  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย (385) 2009-11-25 11:54:12
834  สำหรับนิสิต ที่คาดว่าจะจบการศึกษา 2552 (18) 2009-11-25 09:51:03
835  ขอเชิญเกษตรกร นำข้าว กข.6 เข้าประกวดในงานเกษตรแฟร์ นนทรีย์อีสาน ครั้งที่ 5 (311) 2009-11-23 16:07:50
836  ประชุมชี้แจงคู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในมก. ปีการศึกษา 2552 (357) 2009-11-20 15:03:37
837  สำหรับนิสิต เรื่อง การขอสอบต่อเนื่อง (16) 2009-11-20 10:35:11
838  โครงการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 4 (17) 2009-11-18 11:23:59
839  ขอเชิญเกษตรหรือผู้สนใจส่งไก่พื้นเมืองเข้าประกวดในงานเกษตรแฟร์ นททรีอีสาน ครั้งที่ 5 (39) 2009-11-17 16:59:59
840  ขอเชิญร่วมโครงการ สืบสานเกี่ยวข้าวประเพณี น้อง-พี่ ทอ. ครั้งที่ 1 ณ อุทยานหนองหารฯ (310) 2009-11-16 10:57:16
841  ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมงานสัมมนา เรื่อง สาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรภาคอีสาน (316) 2009-11-13 10:59:15
842  สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา อนุญาตการเพิ่มรายวิชาผ่านเครือข่าย วันที่ 14-20 พ.ย.52 (38) 2009-11-17 08:53:56
843  สำหรับนิสิต การยื่น KU 3 เพื่องดเรียนบางรายวิชา (ไม่ติดW) จนถึงวันศุกร์ที่ 11 ธ.ค. 52 (311) 2009-11-11 09:07:39
844  สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ทรัพยากรเกษตร กำหนดการนำเสนองาน วิชาฝึกงาน (314) 2009-11-10 16:07:42
845  สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนครเปิดให้บริการยื่นคำขอทำใบอนุญาตฯ ทางอินเตอร์เน็ต (396) 2009-11-10 11:30:19
846  สำหรับนิสิต เรื่องการลงทะเบียนเรียน / เพิ่มรายวิชา ผ่านระบบเครือข่าย ให้เรียบร้อยภายในวันที่ 13 พ. (312) 2009-11-11 08:54:55
847  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดผลิตภัณฑ์และอาหารจากบัว ในงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน คร้งที่ 5 (367) 2009-11-06 14:30:20
848  ขอเชิญผู้สนใจเข้าแข่งขันการฟาดข้าวเร็ว ในงานเกษตรแฟร์ นนทรีอีสานครั้งที่ 5 (372) 2009-11-06 14:14:56
849  สำหรับนิสิตที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา เกินอัตราที่กำหนด (359) 2009-11-12 11:03:25
850  สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาอนุญาตการลงทะเบียนผ่านระบบ จนถึงวันที่ 8 พ.ย. 52 (349) 2009-11-08 11:00:25
851  ขอให้นิสิตที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อแก้ไขเอกสารเบิกเงินค่าจ้างนิสิตช่วยงาน (317) 2009-11-05 11:29:17
852  ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษทางวิชาการ เรื่อง Health hazard effects of mycotoxins (313) 2009-11-04 09:32:09
853  ปฏิทินการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2552 (19) 2009-11-03 16:25:42
854  ขอเชิญเกษตรกรหรื่อผู้สนใจส่งแตงโมยักษ์และแคนตาลูปยักษ์เข้าประกวด (375) 2009-11-04 09:56:46
855  ตารางเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2552 (358) 2009-10-27 08:49:07
856  สำหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนไม่ได้ เนื่องจากไม่ประเมินการเรียนการสอน (319) 2009-11-08 10:57:05
857  สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ชนิด A (H1N1) จังหวัดสกลนคร (315) 2009-10-19 17:08:23
858   มสธ.รับสมัครนักศึกษาใหม่ (308) 2009-10-19 17:05:38
859  ประกาศรายวิชาชีวจริยธรรม (ด่วนมาก) (17) 2009-10-14 10:15:06
860  ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนิสิตร่วมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนตุลาคม 2552 (308) 2009-10-13 15:32:34
861  ประกาศวัน เวลาสอบ รายวิชาชีวจริยธรรม (312) 2009-10-07 15:23:37
862  สอบปลายภาควิชา 04801428 กระบวนการแปรรูปเนื้อและสัตว์ปีก (307) 2009-09-28 13:22:10
863  การฝืกงานเบื้องต้น (362) 2009-10-07 11:53:27
864  ขอเชิญผู้สนใจเข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบชลประทานเพื่อการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ (28) 2009-09-22 16:34:22
865  ประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร (359) 2009-09-17 14:20:36
866  รับสมัครนิสิตชั้นปีที 3 สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ เข้ารับการฝึกงาน ณ แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว (360) 2009-09-16 17:31:54
867  ประกาศ รายวิชาชีวจริยธรรม (307) 2009-09-16 15:17:10
868  ขอให้อาจารย์ที่มีนิสิตช่วยงานวันวิทยาศาตร์ เมื่อว้นที่ 18-19 ส.ค. ส่งรายชื่อนิสิต (19) 2009-09-16 14:34:48
869  ประกาศวิชาฝึกงาน II นิสิตชั้นปีที่3 สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ (356) 2009-09-16 10:51:37
870  ด่วน! นิสิตชั้นปีที่ 4 กรอกข้อมูลการขึ้นทะเบียนแรงงาน (17) 2009-09-15 13:11:42
871  ประกาศรายวิชา ชีวจริยธรรม (320) 2009-09-10 14:47:33
872  นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรพบอาจารย์ (350) 2009-09-08 14:24:03
873  ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 4 ร่วมโครงการ e-Student (315) 2009-09-07 11:26:03
874  ขอเชิญร่วมโครงการ “สานฝัน ทอ. โดยคณบดี ทอ. ครั้งที่ 1” (312) 2009-09-10 11:46:25
875  รายละเอียดของรูปเล่มสัมมนา ภาคต้น/2552 (ทอ.เกษตร) (350) 2009-09-03 15:16:01
876  รายวิชา ชีวจริยธรรม (16) 2009-09-03 11:19:39
877  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นคำนำหน้านาม พ.ศ.2536 (16) 2009-09-03 11:14:06
878  การเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ 2553 (15) 2009-12-18 08:56:28
879  เค้าโครงปัญหาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2552 (360) 2009-08-31 10:50:43
880  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการบัณฑิตยุคใหม่ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 (12) 2009-08-26 14:46:07
881  ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ชุมนุมสัตวศาสตร์ คณะ ทอ. (318) 2009-08-24 16:53:08
882  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ"พัฒนาการเรียนรู้ของนิสิตและบุคลากร" (311) 2009-08-24 08:50:21
883  ประกาศรับสมัครบุคลากรผู้แทนคณะ เพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัย (17/7/52) (312) 2009-08-17 16:47:43
884  นิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2552 โปรดตรวจสอบชั่วโมง Transcript กิจกรรม (17/7/52) (19) 2009-08-17 13:10:19
885  ขอเชิญนิสิต และบุคลากรร่วมเป็นเกี่ยรติในงานวันคล้ายวันสถาปนา (11/12/52) (312) 2009-08-11 16:34:19
886  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ"อบรมการเขียนหนังสือราชการและเทคนิคการเขียนรายงานการประชุม ประจำปี 2552" (20) 2009-08-11 11:07:32
887  ประกาศรายวิชา ชีวจริยธรรม (316) 2009-08-10 16:17:47
888  เชิญชวนบุคลากร มก. ดาวน์โหลดโปรแกรม Antivirus Eset Smart Security (10/8/52) (20) 2009-08-10 15:59:40
889  รายชื่อนิสิตค้างส่งหนังสือห้องสมุคเกินกำหนด (7/8/52) (306) 2009-08-07 16:40:18
890  ขอความร่วมมือนิสิตชั้นปีที่ 2-4 ประเมินความพึงพอใจของนิสิต ต่อมหาวิทยาลัย (7/8/52) (312) 2009-08-07 09:16:08
891  แจ้งข่าวระวังภัย กลุ่มมิจฉาชีพ (5/8/52) (25) 2009-08-05 16:35:27
892  พิจารณาร่างข้อบังคับ มก. ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร มก. (368) 2009-10-06 16:29:15
893  ข่าวเอกสารประชาสัมพันธ์ มก.ฉบับที่72 วันที่ 27 ก.ค.52 (31/7/52) (372) 2009-07-31 09:45:11
894  รับสมัคร นักเรียน นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจ เข้าแข่งขันประกวดการแต่งหน้าเคก (29/7/52) (309) 2009-07-29 16:48:06
895  สำหรับอาจารย์ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายละเอียดการส่งข้อสอบ (356) 2009-07-28 16:40:12
896  ขอเชิญนิสิต ประเมินการเรียนการสอน ภาคต้น ปีการศึกษา 2552 (353) 2009-07-28 15:10:42
897  ประกาศรายชื่อกรรมการควบคุมการสอบ สอบกลางภาค ภาคต้น ปีการศึกษา 2552 (352) 2009-07-28 11:45:36
898  ขอให้อาจารย์ทุกท่านส่งแบบบันทึกการทบทวนต้นฉบับข้อสอบ ภาคต้น 52 (23/24/52) (358) 2009-07-23 16:08:05
899  เรียนเชิญคณะกรรมการควบคุมการสอบ ภาคต้น ประชุมพร้อมกันในวันศุกร์ที่ 31 ก.ค.52 (24/7/52) (322) 2009-07-23 16:00:27
900  ขอให้นิสิตชั้นปีที่ 2-4 เข้าประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อมหาวิทยาลัย (21/7/52) (396) 2009-08-07 09:06:51
901  ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากรและนิสิต คณะ ทอ.ร่วมงานแสดงความยินดีเลี้ยงต้อนรับบัณฑิต (17/7/52) (362) 2009-07-17 14:20:33
902  ประกาศ รายชื่อนิสิตช่วยงาน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2552 (17/7/52) (388) 2009-07-16 15:22:25
903  กลุ่มอาจารย์ ซ้อมย่อยในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (15/7/52) (351) 2009-07-15 16:46:06
904  กำหนดการซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2552 (15/7/52) (346) 2009-07-15 14:58:25
905  ให้นิสิตส่งเอกสารเพื่อขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร (15/7/52) (15) 2009-07-15 14:56:09
906  ประกาศ การเปลี่ยนแปลงสถาพของนิสิต (15/7/52) (18) 2009-07-15 14:53:44
907  ประกาศรายวิชา ชีวจริยธรรม (357) 2009-07-13 10:38:08
908  ขอให้นิสิต ที่ได้รับพิจารณารับทุนยังชีพฯ (ทุนมูลนิธิสวิตา) ทั้ง 50 คน ประชุมพร้อมกัน (10/7/52) (349) 2009-07-10 16:45:00
909  ขอเชิญอาจารย์ นิสิต และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ทอ.สัมพันธ์ (Walk Rally ) ครั้งที 7 (18) 2009-07-10 11:31:50
910  สำหรับนิสิตเรียนวิชาสัมมนาภาคต้น /2552 สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ (10/7/52) (347) 2009-07-10 10:44:38
911  เปลี่ยนแปลง วิชาเรียนการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทางการเกษตร (19) 2009-07-09 16:33:39
912  ให้นิสิตวิชาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทางการเกษตรมาเรียนซ่อมในวันอาทิตย์ที่ 12 ก.ค. นี้ ตามที่ตกลงไว้ (16) 2009-07-09 08:22:31
913   ขอให้นิสิตที่ได้รับพิจารณารับทุนยังชีพฯ (มูลนิธิสวิตา) เข้าประชุม ที่ อาคาร 16 (8/7/52) (371) 2009-07-09 10:58:40
914  ขอให้นิสิตที่เข้าสัมภาษณ์ทุนการศึกษา (ทุนวันไหว้ครู) ตามรายชื่อ ติดต่อเจ้าหน้าที่ด่วน (2/7/52) (17) 2009-07-09 08:51:21
915  ประกาศผลการคัดเลือกนิสิตเข้ารับทุนฯ (ทุนวันไหว้ครู) (1/7/52) (309) 2009-07-01 16:24:12
916  ประกาศรายวิชาชีวจริยธรรม (17) 2009-07-01 13:47:20
917  ขยายเวลาสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาในการเข้าระบบเครือข่าย (21) 2009-06-30 09:32:45
918  ขยายเวลาสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา เข้าระบบอนุญาตการลงทะเบียนเรียนของนิสิต (26/6/52) (307) 2009-06-26 23:28:14
919  ด่วน! เรื่องการลงทะเบียนเรียน นิสิตตามรายชื่อดังไปนี้ (26/6/52) (309) 2009-06-26 16:48:47
920  ประกาศผลการคัดเลือกนิสิตเข้ารับรางวัลความประพฤติดี ในวันไหว้ครู 52 (26/6/52) (15) 2009-06-26 09:25:03
921  ประกาศผลการคัดเลือกนิสิตรับทุนยังชีพเพื่อการศึกษา มก.ฉกส. (มูลนิธิสวิตา) (26/6/52) (370) 2009-06-26 09:04:36
922  ประกาศ! ด่วน สำหรับนิสิตที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2552 ตามรายชื่อต่อไปนี้ (24/6/52) (373) 2009-06-25 17:06:28
923  ขอเชิญร่วมโครงการรับน้องเชิงสร้างสรรค์สานสัมพันธ์วิถีไทย (23/6/52) (354) 2009-06-23 18:07:31
924  ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา มก.ฉกส. 2552 (23/6/52) (314) 2009-06-23 18:03:09
925  รับสมัครนิสิตช่วยงานประจำปีการศึกษา 2552 (23/6/52) (19) 2009-06-23 18:08:34
926  ประกาศรายวิชาชีวจริยธรรม (17) 2009-06-22 12:59:32
927  สำหรับอาจารย์ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบันทึกการให้คำปรึกษานิสิต ปี 52 (21/6/52) (16) 2009-06-21 12:08:04
928  ด่วน! ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าสัมภาษณ์ทุนความประพฤติดีและขาดแคลน (ทุนวันไหว้ครู) 19/6/52) (18) 2009-06-19 18:29:48
929  ประกาศรับสมัครนิสิต ที่มีผลงานดีเด่นด้านกีฬา ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (17/6/52) (14) 2009-06-17 14:06:02
930  รับสมัครนิสิตที่มีความประพฤติดี เพือเข้ารับรางวัลในวันไหว้ครู 52 (17/6/52) (17) 2009-06-17 14:18:55
931  ด่วน! นิสิตที่ขอรับทุนมูลนิธิสวิตา ตามรายชื่อต่อไปนี้ เข้าสัมภาษณ์ทุน ในวันพุธ ที่ 17 มิ.ย. 52 (16/6 (314) 2009-06-16 15:02:38
932  ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำภาคปลาย 2551 (ครั้งที่ 1) (12/6/52) (16) 2009-06-12 08:59:11
933  รายชื่อนิสิตชั้นปีที่ 1 ตามกลุ่ม (27) 2009-06-08 11:07:44
934  ตารางเรียนของนิสิตสาขาวิชาทรัพยากรเกษตร ชั้นปีที่ 1 (357) 2009-06-08 10:58:32
935  แจ้งเปลี่ยนแปลง กำหนดการสู๋อ้อมอกไออุ่น ทอ. 52 (2/7/52) (19) 2009-06-04 19:11:45
936  ขอให้นิสิตคณะ ทอ.มาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อยืนยันการลงทะเบียนเรียน ระหว่างวันที่ 2-7 มิ.ย.52 (36) 2009-06-02 13:00:44
937  ขอให้นิสิตในที่ปรึกษา อ.ดร.เจษฎา ภัทรเลอพงศ์ มาพบอาจารย์เพื่อยืนยันการลงทะเบียน (348) 2009-06-02 10:43:33
938  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ นิสิตชั้นปีที่ 1 (3/7/52) (311) 2009-06-04 19:11:53
939  ตารางเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2552 นิสิตสาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ (309) 2009-06-08 08:58:54
940  ขอเชิญเข้าชมเวปไซต์ สโมสรศิษย์เก่า คณะ ทอ. (312) 2009-05-25 14:07:55
941  คณะทอ.รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติเพิ่มเติม (15/5/52) (314) 2009-05-16 13:41:32
942  ด่วน! รายชื่อนิสิตที่มีคุณสมบัติรับสมัครทุนภูมิพล (15/5/52) (311) 2009-05-15 17:56:33
943  นิสิต ทอ.ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติความประพฤติดี (12/5/52) (18) 2009-06-03 18:27:22
944   นิสิตสาขาทรัพยากรเกษตร รหัส 51 รับแบบฟอร์มเลือกกลุ่มวิชา ( 7/5/52 ) (356) 2009-05-07 15:42:52
945  กำหนดการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (4/5/52) (316) 2009-05-07 15:43:14
946  กิจกรรมสรรหาและเชิดชูเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชน 52 (316) 2009-04-23 14:43:59
947  นิสิต ทอ.นำเสนอผลงานวิจัย โครงการ IRPUS 52 (370) 2009-04-21 09:19:30
948  ด่วน! ขอความร่วมมือ ส่งแบบสำรวจการตรวจสุขภาพประจำปี (บุคลากร) (354) 2009-04-03 16:24:39
949  รับสมัครนิสิตช่วยงาน ช่วงปิดเทอม (391) 2009-03-20 16:36:14
950  ขอความร่วมมือนิสิตรหัส 50 ขึ้นไปบันทึกข้อมูลประวัติส่วนตัว (309) 2009-03-31 16:30:25
951  สำหรับอาจารย์ รายละเอียดการเสนอคำของบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 53 (378) 2009-02-26 16:27:40
952  สำหรับอาจารย์ ดาวน์โหลด ใบแจ้งเปลี่ยนกรรมการคุมสอบ (393) 2009-02-19 13:50:40
953  สำหรับอาจารย์ ดาวน์โหลดแบบขอแจ้งยกเลิกการสอบภาคปลาย 51 (31) 2009-02-19 13:38:47
954  สำหรับอาจารย์ ดาวน์โหลดแบบบันทึกการทบทวนต้นฉบับข้อสอบ (357) 2009-02-18 09:29:18
955  ประกาศ การเปลี่ยนแปลงสถานภาพของนิสิต (26) 2009-02-17 14:37:20
956  ประกาศด่วน! งานกิจกรรมเสริมหลักสูตร สำหรับนิสิตรหัส 48 (26) 2009-02-12 15:12:17
957  ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดนวัตกรรมข้าวไทย (26) 2010-04-01 13:33:10
958  ประกาศจาก กลุ่มเครื่อข่ายอาจารย์ที่ปรึกษา (398) 2010-03-02 14:15:16
959  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบัณฑิตยุคใหม่ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะ ทอ. (389) 2010-03-02 14:15:05
960  รับสมัครนิสิตชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการ LDP (18) 2009-01-15 15:46:06
961  การอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสัมภาษณ์งาน (313) 2011-08-04 10:12:13
 
   
 
 
 
 
พบปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ อ.ภานุวัฒน์   
โทร : 081-670-7743, MSN : khumpeerawat@hotmail.com