ประเภทข่าว
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวสโมสรศิษย์เก่า
ที่ปรึกษาออนไลน์
ประกันคุณภาพ
วิชาการ
ข่าวนิสิต
 
 
 
ประเภทข่าว  ประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว  ประกาศ เรื่อง การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ
  ดังแนบ [ download ]
  2017-09-27 10:41:40
 
 
  ประเภทข่าว - ประชาสัมพันธ์
  ทั้งหมด 954 เรื่อง
no. หัวข้อข่าว
1  ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติสารพิษจากเชื้อรา(IC (1) 2018-01-16 11:37:38
2  การประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (0) 2018-01-15 17:28:31
3  ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร"การบริหารความขัดแย้งในมหาวิทยาลัย"(Conflict Management)รุ่นที่ 3 (0) 2018-01-15 17:23:38
4  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ (1) 2018-01-15 17:18:51
5  ประกาศ มก.ฉกส. เรื่องนโยบายการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดล้อมห้องสมุด (0) 2018-01-15 16:58:10
6  ขอเชิญส่งบทความการประชุมวิชาการ 11th THAICID NATIONAL SYMPOSIUM (7) 2018-01-11 15:32:10
7  แจ้งเพื่อทราบการปรับปรุง/แก้ไข/เพิ่มเติม แบบฟอร์มการยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (9) 2018-01-08 10:10:39
8  ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง การลักลอกทางวิชาการและจริยธรรมของนักวิจัย (12) 2018-01-08 10:06:42
9  รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (กส.มก.)ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 สำหรับสมาชิก (2) 2018-01-08 10:05:32
10  ขอเชิญร่วมการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง"สร้างโอกาสกุ้งไทยด้วยพันธุศาสตร์โภชนาการและการจัดการ (52) 2017-11-02 16:09:42
11  รับสมัครผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กำแพงแสน (336) 2017-10-05 15:47:54
12  ประกาศเรื่องการขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชา (347) 2017-09-27 10:44:52
13  ประกาศ เรื่อง การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ (347) 2017-09-27 10:41:40
14  ประกาศ เรื่องทุนสนับสนุนงานวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (318) 2017-09-27 10:40:31
15  รับสมัครคณบดีคณะเกษตร (322) 2017-09-11 13:51:15
16  ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Writing a Great Paper Getting it Published in a Research (312) 2017-09-04 16:19:52
17  รับสมัครคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ (315) 2017-09-02 13:04:12
18  รับสมัครคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร (316) 2017-08-09 15:42:51
19  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีและนวุตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์ มก. (298) 2017-07-27 10:26:13
20  ปฏิทิน มก. ประจำสัปดาห์ 17-23 กรกฎาคม 2560 (303) 2017-07-19 17:30:05
21  ปฏิทิน มก. ประจำสัปดาห์ 10-16 กรกฎาคม 2560 (296) 2017-07-13 16:23:16
22  ขอเรียนเชิญบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมรับฟังกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศไต้หวัน (300) 2017-07-12 16:24:59
23  ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Update Database and Searching Skills (297) 2017-07-12 16:20:34
24  ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ Genstat, ASeaml,BMS (293) 2017-06-22 15:16:11
25  ปฏิทิน มก. ประจำสัปดาห์ 19 - 25 มิถุนายน 2560 (295) 2017-06-21 11:36:51
26  ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม (292) 2017-06-15 15:42:31
27  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมโครงการจัดประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 16 (294) 2017-06-15 15:41:25
28  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"การเพิ่มคุณค่าและเผยแพร่หนังสือวิชาการสู่สังคม" (292) 2017-06-09 08:59:13
29  ปฏิทิน มก. ประจำสัปดาห์ 29 พค. - มิถุนายน 2560 (290) 2017-06-02 10:18:38
30  ประกาศคณะทอ.เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการบริการวิชาการประจำปี พ.ศ.2560 (289) 2017-06-02 09:05:42
31  ขอเรียนเชิญเข้าร่วม"โครงการสัมมนาเครือข่ายระบบทะเบียนนิสิตระหว่างสำนักทะเบียนและประมวลผลและคณะทุกวิ (295) 2017-05-29 09:45:26
32  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ "การพัฒนาศาสตร์ของการเรียนการสอน" (292) 2017-05-26 14:35:56
33  ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติฯ (299) 2017-05-26 09:11:43
34  รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (กส.มก.)ประจำเดือนเมษายน 2560 สำหรับสมาชิก (296) 2017-05-26 08:50:19
35  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีการหมัก : จากห้องปฏิบัติการสู่อุตสาหกรรม (298) 2017-05-23 15:57:17
36  ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวด"อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV)"ประจำปี 2560 (295) 2017-05-22 15:20:57
37  ขอเชิญบุคลากรลงทะเบียนออนไลน์เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ (293) 2017-05-22 13:33:51
38  ขอเชิญร่วมสัมมนา (293) 2017-05-22 13:17:57
39  ขอเชิญส่งแบบเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย (293) 2017-05-22 11:52:38
40  ขอเชิญบุคลากรลงทะเบียนออนไลน์เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ (292) 2017-05-22 11:46:21
41  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครนิสิตหญิง เพื่อทำงานพิเศษระหว่างปิดภาคเรียน (296) 2017-05-19 15:22:46
42  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพนธ์และสำรวจผู้เข้าร่วมโครงการ (292) 2017-05-19 11:23:04
43  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติฯ (293) 2017-05-19 10:04:01
44  ขอแจ้งการใช้งานระบบจองห้องออนไลน์ (293) 2017-05-19 09:56:38
45  ทุน ASEA-UNINET Staff Exchange, One Month Scholarship ประจำปี 2560 (300) 2017-05-19 09:53:05
46  แจ้งเตือนมัลแวร์เรียกค่าไถ่ Wanna Cry กระจายผ่านช่องโหว่ของวินโดวส์ (295) 2017-05-18 15:44:00
47  ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาบุคลากร วิทยาเขตสกลนคร (298) 2017-05-17 16:36:50
48  ขอเรียนเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Google Apps For Education ในระหว่างวันที่ 5 และ 8 พค. 25 (306) 2017-05-03 15:25:47
49  แจ้งเปลี่ยนสถานที่สัมมนาทางวิชาการเรื่อง "นวัตกรรมและสหกิจศึกษา 4.0 มก.ฉกส." (300) 2017-05-03 15:23:41
50  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ หลักสูตร การใช้โปรแกรมจัดรายการบรรณานุกรม Enodnote 2560 (293) 2017-04-27 18:14:22
51  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคคลทั่วไปประจำปี2560 (343) 2017-04-03 14:30:53
52  ขอเชิญส่งบทความการประชุมวิชาการ 10th THAICID NATIONAL SYMPOSIUM (340) 2017-04-03 14:19:38
53  สรุปผลการเข้าร่วมการประชุมเตรียมการเพื่อ Kick off การดำเนินการแผนบูรณาการของพื้นที่นำร่องในภาคอีสาน (337) 2017-04-03 14:14:16
54  ประกาศ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานโครงการประชุมวิชาการนานาชาติในงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 12 (343) 2017-03-30 09:46:16
55  ปฏิทิน มก. ประจำสัปดาห์ 20-26 มีนาคม 2560 (346) 2017-03-28 09:41:38
56  ประชาสัมพันธ์รายชื่อหลักสูตรที่สำนักงาน ก.ค.ศ.รับรอง เพื่อนำไปใช้ประกอบการสอบครูผู้ช่วย (26) 2017-03-27 17:02:16
57  รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ(กส.มก.)ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 สำหรับสมาชิก และสรุปสภาวะเศรษฐกิจ 60 (348) 2017-03-27 10:57:19
58  การประกันสุขภาพแบบกลุ่ม (347) 2017-03-27 10:44:02
59  ประกาศ เรื่อง การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการนานาชาติ (331) 2017-03-28 09:45:53
60  ประกาศ เรื่องการขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนาชาต (329) 2017-03-27 10:22:57
61  ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเทคนิคทางด้าน Molecular and Cellular Biolagy (334) 2017-03-21 09:07:21
62  ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรวิจัยเพื่อรองรับโครงการฯ (339) 2017-03-16 16:41:00
63  ประชาสัมพันธ์ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (346) 2017-03-16 16:38:55
64  ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเรื่อง "ยางพารา 4.0 และการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อขอทุนวิจัยมุ่งเป้าด้านยางพารา 61" (343) 2017-03-11 14:12:23
65  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานในงานการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 16 (352) 2017-03-11 14:09:57
66  โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การจัดเตรียมตันฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ (328) 2017-03-11 14:07:43
67  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 4 ทศวรรษสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดลฯ (297) 2017-03-11 14:04:07
68  อาจารย์ผู้สนใจทุนประเทศอิสราเอล (303) 2017-03-11 13:43:08
69  บุคลากรคณะ ทอ. ได้รับรางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559 (293) 2017-03-08 10:00:17
70  รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ(กส.มก.)ประจำเดือนมกราคม 2560 สำหรับสมาชิก (299) 2017-03-07 09:08:40
71  สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2560 (330) 2017-02-23 16:22:02
72   การจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. พ.ศ. 2559 (335) 2017-02-18 15:37:01
73  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานเงินรายได้ สำนักงานตรวจสอบภายใน (338) 2017-02-18 15:36:10
74   มาตรการส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยและปฏิบัติตามกฏหมายการใช้ถนนโดยเคร่งครัด (330) 2017-02-18 15:30:37
75  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารวิชาการนิสิตและผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกอง (286) 2017-02-18 15:27:46
76  การอบรมหลักสูตร ศิลปะการพูด การเป็นพิธีการ และการจัดพิธีการ (337) 2017-02-18 15:26:08
77  แจ้งเวียนเรื่องทุนต่อยอดงานวิจัยสู่อุตสาหกรรม (344) 2017-02-18 15:24:35
78  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติการสอน (336) 2017-02-18 15:23:05
79  ประชาสัมพันธ์E-Learning (337) 2017-02-18 15:21:38
80  การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน (335) 2017-02-18 15:19:56
81  ประกาศเจตจำนงการบริหารด้วยความสุจริต (341) 2017-02-18 15:18:54
82  โครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา (331) 2017-02-18 15:14:39
83  ขอนำส่งนโยบายและมติการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขต ครั้งที่ 9/2559 และครั้งที่ 10/2559 (345) 2016-11-12 15:32:58
84   ขอนำส่งสำเนาประกาศเรื่อง การแต่งกายนิสิตสำหรับเข้าสอบ โดยอนุโลม (348) 2016-11-12 15:31:33
85  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวดิโอประชาสัมพันธ์คณะประมง "ประมง 360 องศา" (295) 2016-11-12 15:30:26
86  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผู้ประกาศในกิจกรรมกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (331) 2016-11-12 15:29:10
87   ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนจากสหภาพยุโรบ 3rd Cohort ALFABET Project (329) 2016-11-12 15:26:44
88   แนวปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายได้ ประจำปีบัญชี พ.ศ.2560 ตามมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (347) 2016-11-12 15:16:19
89  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย (295) 2016-11-12 15:14:50
90  ประกาศการให้ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ในระดับอุดมศึกษา (297) 2016-11-12 15:12:43
91  รับสมัครคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน (340) 2016-11-12 15:11:03
92  แจ้งแนวทางและมาตรการลดจำนวนคำร้องของนิสิตที่ดำเนินการไม่ทันตามกำหนดการของปฏิธินการศึกษา (332) 2016-10-20 11:16:01
93  รับสมัครผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (326) 2016-10-20 11:12:42
94  การสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญเอกสำหรับนักศึกษาอาเซียน (292) 2016-10-13 10:33:40
95  แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี (339) 2016-10-13 10:27:16
96  แจ้งเวียน ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น ภายในวิทยาเขตฯ (338) 2016-10-13 10:23:35
97  ประกาศหยุดการเรียนการสอน (330) 2016-10-13 10:07:55
98  ประกาศ รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาความสามารถและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพปี 2559 (334) 2016-10-11 16:21:27
99   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชากา (338) 2016-09-30 11:14:23
100   ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักสึกษา บุคลากร ลงทะเบียนเช้าร่วมการประชุม (298) 2016-09-30 11:13:23
101   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (331) 2016-09-30 11:11:47
102  ขอคสวามอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (341) 2016-09-30 11:07:10
103  ขอความอนุเคาะห์ประชาสัมพันธ์ (348) 2016-09-30 11:05:07
104  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 (333) 2016-09-30 11:04:08
105  รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (334) 2016-09-30 10:40:35
106  ทดสอบระดับการใช้ภาษาอังกฤษโครงการพัฒนาความสามารถและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (344) 2016-09-28 10:04:45
107  ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ (349) 2016-09-14 13:21:56
108  Amendment about the acceptance of Sas (Graduate School) of Letters,Hu (337) 2016-09-10 17:24:55
109  แจ้งเวียนประกาศเรื่องการปิดประกาศ ติดตั้งข้อความ ป้ายโฆษณา หรือการโฆษณาโดยวิธีอื่นๆ (332) 2016-09-10 17:22:47
110  ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ เข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับระดับชาติ (337) 2016-09-10 17:21:08
111  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (331) 2016-09-10 17:19:38
112  Requeat of Kagawa Prefectural Government to find a participant of Forum (338) 2016-09-10 17:03:18
113  ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการ (342) 2016-09-10 17:01:43
114  ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด โครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ประจำปี 2560" (329) 2016-09-10 17:00:31
115  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Taylor & Francis Workshop : Peer Review (338) 2016-09-10 16:34:04
116  ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สัปดาห์การสืบค้นและแนะนำฐานข้อมูล (337) 2016-09-10 16:33:17
117  Confenis 2016 : Deadline Extened to August (342) 2016-08-10 10:29:13
118   ประชาสัมพันธ์ RBME Training workshop (340) 2016-08-10 10:19:34
119  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง คิดต่าง สร้างนวัตกรรม (334) 2016-08-10 10:16:43
120  ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2560 (339) 2016-08-10 10:14:58
121  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ BEDO (340) 2016-08-10 10:13:01
122  ขอประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือบริจาคโลหิต ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา (332) 2016-08-10 10:11:03
123  ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเรื่อง "ไร่นาสวนผสม" เพื่อเกษตรยั่งยืน (347) 2016-08-03 10:01:10
124  เชิญสมัครเข้าร่วมอบรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรม (329) 2016-08-01 14:07:58
125  ขอเรียเนชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ (354) 2016-07-12 13:40:03
126  ทุนรัฐบาลไปศึกษาที่สาะารณรัฐประชาชนจีน (331) 2016-07-12 13:38:33
127  รายงานผลการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (351) 2016-07-12 13:36:18
128  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษในการจัดการสัมมนา (338) 2016-07-12 13:34:54
129  ขอเชิญส่งบุคคลเข้าร่วมโครงการอบรมเทคนิคการนำเสนอข้อมูลให้มีประสิทธิภาพด้วย Inforgrapic (335) 2016-07-12 13:30:37
130  แจ้งผลตรวจวิเคราะห์นำ้บริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (330) 2016-07-12 13:29:10
131  ขอแจ้งเรื่องเวลาเปิด/ปิดห้องปฏิบัติการโยธาและขอความร่วมมือเลี่ยงการใช้ห้องปฏิบัติการเป็นทางผ่าน (332) 2016-07-12 13:26:34
132  ประชาสัมพันธ์ (328) 2016-07-04 11:58:09
133  ขอประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ "โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ (341) 2016-07-04 11:50:08
134   ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ปอมท. และการวิจัยระดับการศึกษาไทย ประจำปี 2559 (336) 2016-07-04 11:48:28
135  ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในกาปรระชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ปร (323) 2016-07-04 11:43:52
136  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการของบัณฑฺตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558 (332) 2016-07-04 11:41:42
137   รับสมัครผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (333) 2016-07-04 11:39:37
138   ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อขึ้น "บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย" (348) 2016-07-04 11:37:39
139  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการเขียนผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาต (326) 2016-07-04 11:35:38
140  ขอประชาสัมพันธ์โครงการงัยนักวิจัย ประจำปี 2559 (327) 2016-07-04 11:33:34
141  ขอเชิญเข่าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การคัดเลือกและประเมินคุณภาพวารสาร (295) 2016-06-24 11:19:58
142   ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (วทท 42) (338) 2016-06-24 11:18:39
143  ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมกิจกรรม "มหาวิทยาลัยแห่งความสุข (Happy University)" (292) 2016-06-24 11:17:22
144  ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสนอผลงานการประชุมวิชาการนานาชาติ (287) 2016-06-24 11:15:13
145  ขอเชิญประชุมเสวนากรอบการดำเนินงานและแนวทางการสเนองานโครงการ อพ.สธ.ฯ (292) 2016-06-24 11:13:46
146  รับสมัครคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (295) 2016-06-24 11:11:12
147  บิดาบุคลากรถึงแก่กรรม (289) 2016-06-23 11:16:26
148   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดและเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2559 กรมการวิชาการเกษตร (332) 2016-06-21 12:04:41
149  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ "ธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย" (292) 2016-06-21 12:03:30
150  ขอเชิญส่งข้าราชการและบุคลากรเข้าร่วมอบรม (332) 2016-06-21 12:02:25
151  ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (328) 2016-06-06 16:16:18
152  ขอเชิญการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉลองศิริราชสมบัติครบ 70 ปี (289) 2016-06-06 16:12:05
153  แจ้งเวลาทำการห้องสมุดในช่วงเปิดเทอมภาคปลาย 2558 และภาคฤดูร้อน 2559 (333) 2016-06-03 10:02:25
154  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง How to piblish your articles / (289) 2016-06-03 10:00:11
155  ขอประชาสัมพันธ์อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรด้านไอทีของมก. (336) 2016-06-03 09:53:12
156  การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลคณะประมง (334) 2016-06-01 14:47:50
157  ขอเชิญชมงาน "สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน" ประจำปี 2559 (343) 2016-06-01 14:45:13
158  ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ หัวข้อ "Human Resources Traning to Training to meet (285) 2016-06-01 14:43:39
159  กำหนดอัตราค่าวิเคราะห์-วิจัย ด้านเทคโนโลยีการอาหาร (341) 2016-05-31 15:08:21
160  ประกาศรับนิสิตหลักสูตร วท.บ(ทรัพยากรเกษตร) ทำปัญหาพิเศษ (342) 2016-05-30 14:11:15
161   ประชาสัมพันธ์ sustainable enery & water (332) 2016-05-19 13:32:04
162  Global water conference 2016 (333) 2016-05-19 13:29:33
163  การคัดเลือกลุกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ปี 2559 (327) 2016-05-19 13:27:38
164  สำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น กำหนดจัดทรัพย์สอนทางปัญญาประจำปี 2559 (296) 2016-05-19 13:17:36
165  ขอเชิญส่งผลงานวิจัย/นวัตกรรมการศึกษา และเข้าร่วมประชุมวิชาการ (330) 2016-05-19 13:16:15
166  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนเข้าร่วมโครงการหลักสูตรระยะสั้นของ (ITS) (341) 2016-05-19 13:15:25
167  ขอประชุสสัมพันธ์ร่วมส่งอาจารย์ และนิสิต/นักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายนักปรับปรุงพันธุ์พืชุร่นเยาว์ (331) 2016-05-19 13:13:25
168   ขอเชิญชวนส่งผลงานการจัดการเรียนการสอนความเป้นพลเมืองในระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2559 (291) 2016-05-19 13:12:24
169  ประกาศรับสมัครสอบชิงทุน วิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ 2558 (335) 2016-05-19 13:11:25
170  ขอเชิญสมัครเข้าร่วม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบบรรจุภัณฑ์" (331) 2016-05-05 12:34:32
171  ประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านการคัดเลือก ในโครงการ "Summer school 2016" (332) 2016-05-04 10:01:14
172  ไม่อนุฐาตให้บุคคลภายนอกเข้ามาสาธิต เร่ขายสิน้คาหรือบริการหรือจัดแสดงสินค้าหรืบริการนอกพื้นที่ที่กำหน (332) 2016-05-02 13:43:49
173  ขอเชิญส่งผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมแสดงนิทรรศการในงาน "สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมเพื่อชุมชน" (326) 2016-05-02 13:40:58
174  ขอเชิญเข้าร่วมการศึกษาฝึกอบรม "หลักสูตรนักสืบค้นสารสนเทศมืออาชีพ" รุ่นที่ 22 (330) 2016-05-02 13:36:58
175  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียน การผลิต และการเผยแพร่ตำรา หนังสือวิชาการรั (339) 2016-05-02 13:33:22
176  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียน การผลิต และการเผยแพร่ตำรา หนังสือวิชาการรั (335) 2016-05-02 13:32:09
177  ขอประชุมสัมพันธ์หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่นที่ 14 (333) 2016-05-02 13:17:26
178  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารจัดการอาสาสมัครนักศึกษาเพื่อการเรียนการสอนและการทำงานเพื่อสังค (333) 2016-05-02 12:01:57
179   ขอเชิญส่งผลงานประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย (นวท.) ครั้งที่ 16 (2559) (332) 2016-05-02 11:58:07
180  ขอความอนุเคราะห์ประชามสัมพันธ์ (345) 2016-05-02 11:43:35
181   รับสมัครคณบดีคณธพาณิชยนาวีนานาชาติ (327) 2016-04-18 15:03:37
182   ขอแจ้งรายชื่อพนักงานขับรถที่มาปฏิบัติงานในช่วงวันหยุดราชการ (วันสงกรานต์ประจำปี 2559) (330) 2016-04-18 14:54:10
183  มาตรการการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ (337) 2016-04-18 14:52:39
184   โครงการอบรมหลักสูตร "ผ้นำยุคใหม่" (331) 2016-04-18 14:49:47
185   ขอเชิญส่งบทความและเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมเพื่อสุขภาวะชุมชน (337) 2016-04-18 14:47:08
186   ขอเชิญสมัครรับทุนฝึดอบรม IATSS Forum รุ่น 57-58 (333) 2016-04-18 14:42:15
187   ประชาสัมพันธ์โครงการสินเชื่อของธนาคารออมสิน (328) 2016-04-18 14:36:48
188   ขอแจ้งกำหนดวันปิดรับเรื่องเข้าวาระการประชุมสภามก. (329) 2016-04-18 14:11:58
189  ขอนำส่งบันทึกช่วยจำ (332) 2016-04-18 14:09:10
190  ประกาศ...การสนับสนุนวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (330) 2016-04-04 15:36:31
191  Funding for United States Study: A Guide for international Students (287) 2016-03-28 13:49:44
192  ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มก. จำกัด (339) 2016-03-28 13:48:21
193   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ (293) 2016-03-28 13:46:48
194  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (289) 2016-03-28 13:45:25
195  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบชุดวอร์ม (333) 2016-03-28 13:42:25
196  ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการสถาปัตยกรรมและการออกแบบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 (290) 2016-03-28 13:34:17
197  call for paaper ICMMM-2016 with scopus, ISI Thamson Reuters, Web of science pubplication (334) 2016-03-28 13:32:48
198  ขอความอนุเคราะห์ประชาสมัพันธื ทุนวิจัยแกนนำ ประจำปี 2559 (292) 2016-03-28 13:30:50
199  ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ (293) 2016-03-28 13:27:21
200  ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ (291) 2016-03-28 13:25:10
201  การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนการณีทันตกรรม (289) 2016-03-28 13:19:28
202  ใบสมัครพี่เลี้ยง...โครงการค่ายนักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ (294) 2016-03-22 11:05:53
203  ขอประชาสัมพันธ์ ผู้ที่สนใจเข้าทดลองใช้โปรแกรมฝึกษา Access English ของสำนักพิมพ์ Knowledge Transmiss (294) 2016-03-21 17:22:36
204  ใบสมัครโครงการค่ายนักพฤษศาสตร์รุ่นเยาว์ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) (347) 2016-03-11 18:29:35
205  การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2559 (291) 2016-03-11 16:08:11
206  ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวางแผนการทดลองทางสถิติ และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม R ครั้งที่ 3 (293) 2016-03-11 16:06:03
207  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 12 (335) 2016-03-11 16:04:24
208  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา (300) 2016-03-11 15:58:45
209  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (290) 2016-03-11 15:57:02
210  แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (288) 2016-03-11 15:55:35
211   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสาร สำหรับ อาจารย์ มก.ฉกส. (332) 2016-03-11 15:53:38
212  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (291) 2016-03-11 15:52:05
213   ระเบียบสำนักนายกรัฐมลตรี ว่าด้วยการเร่งรัด ติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชี หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุ (286) 2016-03-11 15:48:45
214  ขอเชญเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ วนวิจัยด้านธุรกิจ และอุตสาหกรรม (290) 2016-03-11 15:46:53
215  ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 (298) 2016-03-11 15:44:49
216  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลบุคลากรเชี่ยวชาญ (333) 2016-03-11 15:43:11
217   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการสถาปัตยกรรมและการออกแบบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 (292) 2016-03-11 15:41:40
218   ขอนำส่งสำเนาคำสั่งต่างๆ (329) 2016-03-11 15:39:29
219   ขอเชิญร่วมอบรมและประชาสัมพันธ์กิจกรรม e-Students หลักสูตร เลือกอิสระ หน่วยชั่วโมง ปีการศึกษา 2558 (292) 2016-03-11 15:37:58
220   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 (345) 2016-03-11 15:35:24
221  ประกาศรายชื่อนิสิตนิสิตผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการสหกิจศึกษาต่างประเทศ (334) 2016-02-25 16:12:50
222  ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร "สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์" (289) 2016-02-24 11:09:25
223  ขอนำส่งสำเนาคำสั่งต่างๆ (293) 2016-02-24 11:07:41
224  หลักเกณฑ์การพิจารณาภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ประจำ (294) 2016-02-24 11:06:25
225  ขอเชิญเข้าร่วมคัดเลือกหนังสือและสื่อการสอนโครงการ KU CSC Book Fair ประจปีการศึกษา 2558 (292) 2016-02-24 10:54:26
226  ขอเรียนเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล Ajinomoto Award (335) 2016-02-24 10:52:49
227  ประกาศมก.เกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานภาระงานทางวิชาการและมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมก. (287) 2016-02-24 10:15:03
228  ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬา นนทรีอีวานเกมส์ ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2558 (295) 2016-02-17 13:57:51
229  ขอความอนุเคราะห์ สนับสนุนบุคคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัย (291) 2016-02-17 13:46:30
230  ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยทางการจัดการในการประชุมวิชาการ ประจำปี 2559 (291) 2016-02-17 13:43:19
231  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการข้าว และธัญพืชเมืองหนาวกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (332) 2016-02-17 13:42:06
232  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (293) 2016-02-17 13:40:03
233  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน 3D Cake & Chigiri-Pan championship 2016 (296) 2016-02-17 13:38:03
234  ประชาสัมพนัธ์การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559 (291) 2016-02-17 13:36:54
235  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม (335) 2016-02-17 13:35:12
236  ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ (ICIISA 2016) (335) 2016-02-17 13:34:01
237  แจ้งเวียนข้อบังคับมก. วาด้วยการพัฒนาวิชาการ พ.ศ. 2559 (291) 2016-02-17 13:31:00
238  ขอเชิญส่งบาทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 6 (296) 2016-02-17 13:29:50
239  ขอเชิญร่วมจัดนิทรรศการ มหากรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2559 ครั้งที่ 4 (290) 2016-02-17 13:27:34
240  ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาต่างประเทศ (308) 2016-02-08 09:31:36
241  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา (292) 2016-02-03 14:07:55
242  ขอความอนเุคราะห์ประชาสัมพันธ์เรื่อง "การอบรมขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามพรบ.สัตว์ (332) 2016-02-03 14:03:12
243  ขอมอบเอกสารรางวัลงานวิจัยฯ เอกสารประชาสัมพันธ์วารสาร (336) 2016-02-03 14:00:53
244  ขอเชิญเข้าร่วมการเปิดประชุม การบรรยาย/อภิปราย/เสวนาและการสเนอผลงานในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 (289) 2016-02-03 13:55:38
245  ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ วันเกษตรศาสตร์ เขียวขจี ทำดี ทั้งแผ่นดิน (302) 2016-01-29 14:25:04
246   แจ้งเวียนข้อบังคับมหาวิทยาบัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการพัฒนาวิชาการ พ.ศ. 2559 (327) 2016-01-29 14:22:29
247   ขอประชาสัมพพันธ์งานสัมมนา เกษตรนำไทย สู้ภัยแล้ง (295) 2016-01-29 14:21:05
248  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กาปรระชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 8 (295) 2016-01-29 14:18:41
249   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกันอุบัติเหตุ (336) 2016-01-29 14:17:38
250   ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้บระโยชน์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมประจำปี 2559 (298) 2016-01-29 14:16:47
251   ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559 (294) 2016-01-29 14:15:50
252   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (288) 2016-01-29 14:14:32
253   แจ้งเวลาทำการห้องสมุด ภาคปลาย 2558 (340) 2016-01-29 14:13:15
254   แจ้งกำหนดการอนุญาตลงทะเบียนเรียนและเพิ่มรายวิชาของนิสิตที่เเพิ่มรายวิชาผ่านระบบเครือข่าย (343) 2016-01-29 14:10:35
255   ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มก.ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กส.มก.) (290) 2016-01-29 14:07:34
256  ขอประชาสมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมภาคภาษาอังกฤษตามโครงการพัฒนากำลังคนด้านสารเคมีและและความปลอดภัยสารเคมีใ (334) 2016-01-29 14:06:37
257   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (299) 2016-01-29 14:05:42
258  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมทำบุญตักบาตรประจำเดือนมกราคม 2559 (291) 2016-01-29 14:04:43
259   ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม "Advance Technology Know-how (Patent) Document/ Classification Searching" (290) 2016-01-29 14:03:39
260   ขอแจ้งวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการคัดเลือกบรรจุทยาทของเจ้าหน้าที่ที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแด (353) 2016-01-29 14:02:39
261   ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี พ.ศ. 2559 (345) 2016-01-29 13:59:54
262  แจ้งผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายวิชาการของมก. ประจำปี 2558 (293) 2016-01-29 13:58:32
263  แจ้งผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายวิชาการของมก. ประจำปี 2558 (294) 2016-01-29 13:56:48
264  วารสารข่าว คณะ ทอ. ฉบับเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2558 (332) 2016-01-19 13:26:31
265  รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ไปฝึกงานต่างประเทศ ปีการศึกษา 2558 (351) 2016-01-12 21:56:01
266  ด่วน...ขอให้นิสิตที่มีรายชื่อ ติดต่อที่พี่นุ้ยที่งานธุรการ คณะทอ. ด่วน.. (346) 2016-01-07 10:57:30
267  ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมในการจัดประชุมการป่าไม้ ประจำปี 2559 (296) 2016-01-06 14:41:57
268  ขอเชิญร่วมงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2559 (331) 2016-01-06 14:39:30
269  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาและการอบรมเชิงปฏิบัติการ (294) 2016-01-06 14:38:36
270  ขอเรียนเชิญร่วมให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย พร้อมคณะ (292) 2016-01-06 14:37:16
271  ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (293) 2016-01-06 14:30:41
272  ขอความร่วมมือในการประชุมสัมพันธ์โครงการ SETA 2016 (292) 2016-01-06 14:28:48
273  ขอความอนุเคราะห์ประชุาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการสถาปัตฯและการออกแบบสิ่งเเวดล้อม ครั้งที่ 1 (288) 2016-01-06 14:25:47
274  ขอเชิญเข้าร่วม: work shop การคิดสร้างสรรค์ในแบบนวัตกร 2016 (375) 2015-12-18 13:21:47
275  ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2559-2560 (289) 2015-12-14 14:20:04
276  ขอเชิญส่งผลงานและรับฟังชี้แจงหลักเกณฑ์กาประกวด Thailand Energy Award 2016 (335) 2015-12-14 14:15:12
277  ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น (ฤดูใบไม้ผลิ 2016) (297) 2015-12-14 14:13:36
278  แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์โรงผลิตน้ำดื่มนนทรีอีสาน (295) 2015-12-14 14:11:14
279  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (280) 2015-12-14 14:09:20
280  ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559-2560 (292) 2015-12-14 14:07:38
281  รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (กส.มก.) ประจำเดือนสมาชิก (336) 2015-12-14 14:02:17
282  ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2559 (336) 2015-12-14 14:00:39
283  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และของส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (295) 2015-12-14 13:58:43
284  ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วม "การแข่งขันประดิษฐุ์หุ่นยนต์เสือปืนไว" (298) 2015-12-14 13:37:31
285  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (294) 2015-12-14 13:32:47
286   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและขอความอนุเราาะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการ (290) 2015-12-14 13:29:38
287  การประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (327) 2015-12-14 13:07:10
288  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประมงระดับชาติ (289) 2015-12-14 12:07:20
289  ขอเชิญร่วมกิจกรรม RRi KU Forum 2016 (302) 2015-12-14 12:05:01
290  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการสถาปัตยกรรม (291) 2015-12-14 12:01:34
291  ขอนัดสัมภาษณ์นิสิตฝึกงานต่างประเทศ ประจำปี 2559 (353) 2015-12-08 09:22:01
292  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม (346) 2015-11-18 15:52:45
293  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักดิษฐุ์สายอุดมศึกษา ประจำปี 2559 (292) 2015-11-18 15:50:26
294  จดหมายข่าว คณะ ทอ. ฉบับเดือนสิงหาคม - กันยายน 2558 (30) 2015-11-18 14:29:57
295  ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ (301) 2015-11-14 14:03:41
296  รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (กส.มก.) ประจำเดือนสมาชิก (292) 2015-11-14 13:48:38
297  ขอนำส่งประกาศให้หยุดการเรียนการสอน (สำหรับรายวิชาที่มีกิจกรรมการเรียนการสอน ณ อาคาร 2,7,9และ13) (333) 2015-11-10 11:01:44
298  แจ้งเวลาทำการห้องสมุดช่วงงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558 (292) 2015-11-10 10:37:37
299  ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ (292) 2015-11-10 10:32:27
300  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และของส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ (288) 2015-11-10 10:20:05
301  ประกาศคณะกรรมการเขตพื้นที่ 2 เรื่อง การให้สนับสนุนโครงการวิจัย (294) 2015-11-10 10:18:54
302  ขอประชาสัมพันธ์ข่าวประกันสังคม (333) 2015-11-10 10:17:30
303  ประชาสัมพันธ์ Offenburg University - List of English Taught Courses and Application Information (290) 2015-11-09 15:06:01
304  ประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย (332) 2015-11-09 14:31:50
305  ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายเรื่อง "เรียนฟรีที่ยุโรบกับทุน ERASMUS+" (294) 2015-11-09 14:18:33
306  ขอเรียนเชิญเสนอชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร "ชินนสาสมาธิ" (295) 2015-11-09 14:14:07
307   โครงการกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหาคงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 (332) 2015-11-09 14:12:43
308  รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (กส.มก.) ประจำเดือนสำหรับสมาชิก (332) 2015-11-09 14:10:31
309  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ. ประจำปีงบประมาณ 2559 (296) 2015-11-09 14:08:15
310  กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ (296) 2015-11-03 16:11:45
311  ขอความอนุเคราะห์พบปะบุคลากร (293) 2015-11-03 14:09:40
312  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ (334) 2015-11-03 14:06:54
313  ประกาศคณะกรรมการเขตพื้นที่ 2 เรื่องการให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรม (335) 2015-11-03 14:03:59
314  ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (292) 2015-11-03 14:03:08
315  ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับหารฝึกอบรม (291) 2015-11-03 14:00:21
316  เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม (337) 2015-11-03 13:59:33
317  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย (324) 2015-11-03 13:58:09
318  ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่อง (292) 2015-11-03 13:57:02
319  ขอเชิญร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ (293) 2015-11-03 13:56:15
320  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง Plant Phenomics (295) 2015-11-03 13:49:42
321  ขอเชิญเข้าร่วมกาประชุมทางวิชาการระดับชาติ มสธ.วิจัย ประจำปี 2559 (296) 2015-11-03 13:48:19
322  บันทึกการประชุมหารือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับขึ้นเงินเดือนร้อยละ 4 (288) 2015-11-03 13:46:47
323  ประกาศคณะกรรมการเขตพื้นที่ 2 เรื่องการให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอด (292) 2015-11-03 13:44:52
324  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมทางวิชาชีพ (292) 2015-10-20 14:22:01
325  ขอประชุมสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่ขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (328) 2015-10-20 14:20:06
326  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลากำหนดการส้่งผลงานเข้าร่วมการประชุม (343) 2015-10-20 11:36:27
327  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 12 วิทยาเขตกำเพงแสน (286) 2015-10-20 11:35:16
328   ขอส่งข่าวสำนักทะเบียนและประมวลผล ปีที่ 6 ฉบับที่ 3/2558 และขอร่วมมือในการประเมินผลการจัดทำข่าวสำนัก (343) 2015-10-20 11:34:19
329  แจ้งกำหนดดารพระราชทานเพลิงศพ ศ.ดร.กำพล อดุลวิทย์ (288) 2015-10-20 11:32:18
330  ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Thomson Reuters Workshop : Publish Don't Perish" (334) 2015-10-20 11:30:09
331  ประชาสัมพันธ์โครงการสำหรับนิสิต (290) 2015-10-20 11:21:05
332  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลากำหนดการส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการ (292) 2015-10-20 11:13:00
333  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ ข่าวประกันสังคม (285) 2015-10-20 11:03:30
334  ขอเชิญส่งข้าราชการและบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม (296) 2015-10-20 11:01:16
335  ประชาสัมพันธ์ Iiviatation form 5th Asian Youth Leaders Travel and Learning Camp (Singapore)) (295) 2015-10-07 15:43:21
336  รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (กส.มก.) ประจำเดือนสำหรับสมาชิก (345) 2015-10-01 10:37:20
337  ขอประชาสัมพันธ์โครงการพูดภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนอผลงานวิชาการในระดับนานาติ (347) 2015-10-01 10:35:39
338  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 (292) 2015-10-01 10:30:31
339  ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานประชุมวิชาการระดับนานาติ (331) 2015-10-01 10:18:43
340  ขอเชิญส่งบทความและเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (288) 2015-09-28 12:32:44
341  ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การวางแผนการทดลองเพื่อการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ (335) 2015-09-28 12:31:08
342  ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต (335) 2015-09-28 12:24:27
343  ขอเชิญร่วมเดินทางเพื่อถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2558 (344) 2015-09-28 12:08:32
344  ขอเชิญเข้วมร่วมการประชุมวิชาการ สิ่งแวดล้อมนเรศวร ครั้งที่ 11 (291) 2015-09-28 12:06:21
345  ขอเชิญเข้าร่วมพัฒนานักวิจัยในการเขียนข้อเสนอโครงการอย่างมีคุณภาพ (337) 2015-09-28 12:05:07
346  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558 ณ มก.ฉสก. (327) 2015-09-21 13:15:08
347  ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง (333) 2015-09-21 12:59:45
348  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน VIP SIMA Thailand 2015 วันที่ 17-19 กันยายน 2558 (293) 2015-09-21 12:58:01
349  ขอความอนุเคราะห์เผยเเพร่และประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการ สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ 35 (335) 2015-09-21 12:53:14
350  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (292) 2015-09-21 12:36:35
351  การประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ (333) 2015-09-17 11:31:53
352  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา (284) 2015-09-16 10:10:12
353  ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและเสริมสนุนการวิจัย (348) 2015-09-16 10:06:21
354  ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา (337) 2015-09-11 14:00:55
355  ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศ (338) 2015-09-11 13:59:20
356  ประชาสัมพันธ์ทุน SEARCA Graduate Scholarship for Southeast Asians (335) 2015-09-10 16:26:17
357  ขอเชิญเสนอชื่ออาจารย์ในสังกัดเข้าร่วม "โครงการรางวัลอาจารย์ดีเด่น สออ.ประเทศไทย พ.ศ. 2558 " (288) 2015-09-08 11:48:25
358  ขอเรียนเิชชิญเข้าร่วมหลักสูตร "นักวิชาการเพื่อสังคม" รุ่นที่ 3 (291) 2015-09-08 11:42:30
359  Intecsive Workshop on Global Affairs I Porto, October 14-16 2015 (291) 2015-09-08 11:39:10
360  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 (289) 2015-09-08 11:36:03
361  รายงานกส.มก. ประจำเดือนสมาชิก (334) 2015-09-08 11:04:05
362  แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (288) 2015-09-08 10:55:07
363  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการงานเกษตรแฟร์นเวศวร ครั้งที่ 13 (293) 2015-09-08 09:57:28
364  ขอนำส่งประกาศ (339) 2015-09-08 09:55:09
365  บทคัดย่องานวิจัย ประจำปี 2557 (340) 2015-08-20 08:56:34
366  ขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปี 2560 (292) 2015-08-11 11:24:42
367  ขอความอนุเคราะห์แจ้งบุคคลในหน่วยงานร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2558 (292) 2015-08-11 11:22:58
368  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ (340) 2015-08-11 11:15:28
369  ขอความอนุเคราะห์ประชุมสัมพันธ์และร่วมส่งผลงานวิชาการ (332) 2015-08-11 11:02:22
370  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่การผลิตปศุสัตว์ (330) 2015-08-11 10:56:56
371  ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ (333) 2015-08-11 10:55:38
372  ขอเชิญเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรประจำเดือนสิงหาคม 2558 (342) 2015-08-11 10:52:37
373  ข้อกำหนดการจ่ายค่าอำนวยการโครงการวิจัยทุนอุดหนุน มก. (328) 2015-08-11 10:42:45
374  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ (332) 2015-08-11 10:41:33
375  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ (340) 2015-08-11 10:40:23
376  ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย (333) 2015-08-11 10:39:11
377  รูปแบบหนังสือสารบรรณ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (353) 2015-07-20 15:32:21
378  การสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานราชการ (338) 2015-07-16 09:14:34
379  BEDO ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (291) 2015-07-16 09:03:02
380  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติพม่าศึกษา ครั้งที่ 1 (289) 2015-07-16 09:00:10
381  ขอเชิญส่งบทความวิชาการร่วมประชุมวิชาการะดับนานาชาติ ICELS2015 (341) 2015-07-16 08:59:10
382  ประกาศรอบ 2: หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง เปิดโลกทัศน์ วท.บ. สัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 (330) 2015-06-16 11:14:35
383  ขอเชิญประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษานานาชาติ (287) 2015-06-11 12:19:50
384   ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย และเชิญประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 (290) 2015-06-11 12:09:14
385  ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 (294) 2015-06-11 12:05:59
386  ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม (330) 2015-06-11 12:04:40
387  ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยในปริทรรศน์ประวัติศาสตร์ (331) 2015-06-11 12:03:33
388  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมประจำปี 2558 (343) 2015-06-11 11:57:18
389  ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาข้อเสนอการวิจัยทางสังคมศาสตร์ อย่างไรให้ได้ทุน (326) 2015-06-11 11:52:27
390  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (291) 2015-06-11 11:50:58
391  ขอเชิญท่านเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง ความคืบหน้าการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา (329) 2015-06-11 11:44:09
392  ขอเชิญสัมมนาผ่านการถ่านทอด Teleconference เรื่อง "สภามหาวิทยาลัย มก. พบ ประชาคม มก." (330) 2015-06-11 11:42:57
393  ขอประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเรื่อง "การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยด้านพืช สัตว์และจุินทรีย์" (286) 2015-06-11 11:41:41
394  หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง เปิดโลกทัศน์ สัตวศาสตร์ (325) 2015-06-09 13:04:02
395  ประกาศชื่อนักเรียนที่จะมาร่วมค่ายปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ ประจำปี 2558 (296) 2015-06-08 10:15:26
396  เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม (331) 2015-06-09 13:08:51
397  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร (330) 2015-05-24 14:28:02
398  ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรนักสืบค้นสารสนเทศมืออาชีพ รุ่นที่ 20 (333) 2015-05-24 14:26:36
399  กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี มก.ฉกส. วันที่ 27 -28 พ.ค. 58 ณ อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 14 (334) 2015-05-20 16:22:41
400  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร ครั้งที่ 4 (337) 2015-05-20 15:46:08
401  ขอเชิญร่วมเสนอผลงานทางวิชาการ การประชุมวิชาการด้านยางระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 (338) 2015-05-20 15:40:56
402  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อร่างประเด็นยุทธศาสตร์ (294) 2015-05-20 15:40:07
403  ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากร มก. (340) 2015-05-20 15:39:07
404  ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเครื่องมือเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (288) 2015-05-20 15:38:17
405  ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ และร่วมส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมนานาชาติ (329) 2015-05-20 15:37:25
406  ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (333) 2015-05-17 17:04:48
407  ขอเชิญประชุมนานาชาติ 7th Biennial Meeting of Society for Free radical Research - Asia (327) 2015-05-17 16:54:14
408  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมเชิงวิชาการระดับนานาติ (356) 2015-05-17 16:51:23
409   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ (293) 2015-05-17 16:49:48
410  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหรือเสนอผลงานในการประชุม (335) 2015-05-17 16:48:13
411  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและโปรดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวการอบรม (285) 2015-05-17 16:46:50
412  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน มข. ประจำปี 2558 (324) 2015-05-17 16:45:18
413  เอกสารประชาสัมพันสำหรับนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 (294) 2015-04-24 11:29:36
414  การติดตามทรัพยากรสารสนเทศที่เกินกำหนดส่งของนิสิต (327) 2015-04-24 11:24:46
415  การติดตามทรัพยากรสารสนเทศที่เกินกำหนดส่งของนิสิต (332) 2015-04-24 11:21:23
416   DITA เชิญชวนสมัครรับทุน (334) 2015-04-23 11:21:10
417  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานเงินรายได้ สำนักงานตรวจสอบภายใน (337) 2015-04-23 11:14:43
418  แจ้งกำหนดการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงและแมลงวัน (324) 2015-04-08 10:32:51
419   การให้บริการด้านการประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์มก. จำกัด (340) 2015-04-08 10:30:56
420   รับสมัครคณบดีคณะสัตวศาสตร์ (335) 2015-04-03 15:31:27
421   ขอเชิญชวนส่งผลงานนวัตกรรมด้านการออกแบบเครื่องจักรกลป่าไม้ (326) 2015-04-03 15:22:00
422  การเดินทางไปศึกษาดูงานที่โรงงานน้ำตาลสหเรือง (329) 2015-03-31 15:33:34
423  รับสัมครคณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (340) 2015-03-26 10:12:05
424  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ (331) 2015-03-23 15:41:37
425  ขอประชาสัมพันธ์โครงการ "แนะแนวการเขียนบทคัดย่อ" (333) 2015-03-23 15:39:14
426  ขอเรียนเชิญร่วมในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ SAADC 2015 (330) 2015-03-23 15:35:23
427  ขอเชิญร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี งาน "สงกรานต์ลกลางกรุง..ลั่นทุ่งบางเขน" (294) 2015-03-23 15:33:04
428  ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วม "กิจกรรมการสร้างเครือข่ายเยาวชน รักอะตอม" (332) 2015-03-18 09:20:53
429  ขอประชาสัมพันธ์โครงการ "แนะแนวการเขียนบทคัดย่อ" (330) 2015-03-18 09:16:08
430  ด้วยภาควิชาสถิติ คระวิทยาศาสตร์ จะจัดโครงการฝึกอบรบให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นิสิตและผู้สนใจทั่วไป (329) 2015-03-17 14:06:35
431  ประชาสัมพันธ์ย้ายสถานที่จ่ายจดหมายและพัสดุ (326) 2015-03-12 08:50:42
432  ขอนำส่งสำเนาคำสั่งต่างๆ (284) 2015-03-11 11:59:37
433  รับสมัครผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม (332) 2015-03-03 16:29:35
434  ขอเชิญชวนประดับธงตราสัญลักษณ์ และแต่งกายด้วยเสื้อสีม่วง (324) 2015-03-03 16:22:49
435  ขอความอนุเคราะห์ประสัมพันธ์ รับบริจาคโลหิต (338) 2015-03-03 16:18:31
436  ขออนุมติชลอการพิจารณาการกู้เงินสวัสดิการเงินกู้เพื่อคุณภาพชีวิต มก.ฉกส. (329) 2015-03-03 16:12:00
437  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังคำแนะนำและรับบริการยื่นแบบ (330) 2015-03-03 16:13:46
438  สำนักงานก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ทั่วไป (336) 2015-03-03 16:08:05
439  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์สำหนับครูสอนภาษาอังกฤษ (331) 2015-02-08 13:24:06
440  ขอเชิญเข้าร่วมคัดเลือกหนังสือและสื่อสารการสอนโครงการ KUCSC Book Fair ประจำปีการศึกษา 2557 (329) 2015-02-02 13:25:59
441  การดำเนินการจัดเก็บค่ากรแสไฟฟ้าอาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากร (327) 2015-02-02 13:16:22
442  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (290) 2015-01-13 11:47:52
443  ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลั้ยนจากสหภาพยุโรบ (ALFABET Project) (284) 2014-12-04 16:16:57
444  เชิญชวนนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ "เยาวชนรุ่นใหม่หัวใจจิตอาสา (V-Cheer) ครั้งที่ 9 (330) 2014-12-04 16:04:15
445  ประกาศผลทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบ 8 ทีมสุดท้ายการแข่งขันโต้วาที งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 9 (291) 2014-11-21 17:09:17
446  ขอเชิญประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี รอบปีที่ 3 (332) 2014-11-17 09:59:39
447  ประชาสัมพันธ์โครงการ The 6th AC21 Student World Forum 2015 in France (292) 2014-11-14 10:39:31
448  ข้อควรรู้ โรคไวรัสอีโบลา (328) 2014-10-21 10:28:22
449  New to Lecturer Call for Applications to SEARCA Regional Professorial Chair Grants of US$ 5,000 (303) 2014-10-16 13:53:20
450  Asian Youth Leaders Travel and Learning Camp 2015 in Singapore from the 26th Febbruary to 2nd March (303) 2014-10-16 13:48:31
451  เชิญชวนนิสิตสมัครเข้าร่วมโครงการ หมู่บ้านศิล 5 จังหวัดสกลนคร (330) 2014-10-16 11:40:02
452  ขอเชิญเสนอผลงานนวัตกรรมเพื่อเข้าร่วมโครงการจัดทำนวัตกรรม จัดโดยอบจ.อุดรธานี (352) 2014-10-16 11:29:23
453  ขอเชิญเที่ยวงานเกษตรแฟร์ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 9 (344) 2014-10-17 15:51:15
454  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขอรับสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ ของสถานพยาล มก.ฉกส. (341) 2014-10-15 16:27:38
455  การปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร (333) 2014-10-08 14:14:34
456  ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (354) 2014-11-10 16:16:46
457  ขอเรียนเชิญอาจารย์และบุคลากรคณะทอ.เข้าร่วมงานต้นกล้าคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2557 (292) 2014-09-24 14:24:44
458  การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลา (296) 2014-09-23 16:23:53
459  ประชาสัมพันธ์โครงการชาวนาสุขใจ (329) 2014-09-23 16:22:18
460  ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 3 (287) 2014-09-18 15:36:40
461  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการเกษตรและอาหารลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 1 (290) 2014-08-28 13:32:39
462  แนวทางปฏิบัติการประเมินผลการสอนในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2557 (288) 2014-08-04 15:54:22
463  การประชุมวิชาการ เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร ลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 1 (334) 2014-07-29 10:47:53
464   (290) 2014-07-25 09:53:24
465  ขอเชิญผู้สนใจฝึกอบรม "การผลิตเมล็ดพันธ์ุพริก" (286) 2014-07-22 14:23:53
466  รางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2556 (346) 2014-02-05 11:58:15
467  ด่วน!!! ขอเชิญประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี (343) 2013-11-15 14:24:42
468  ขอเชิญร่วมรับฟังการสัมมนาพิเศษ เรื่อง พันธุ์ข้าวไทย: อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต (290) 2013-11-06 14:54:49
469  แผนความต่อเนื่องมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2557 (292) 2013-10-25 10:45:55
470  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ KU-YES (332) 2013-10-17 15:32:40
471  ประกาศมก.ฉกส. เรื่องอัตราค่าสาธารณูปโภคอาคารหอพักนิสิต ประจำปีการศึกษา 2557 (342) 2013-10-09 14:41:50
472  ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 4 และบัณฑิตศึกษาส่งโปสเตอร์เข้าร่วมในงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 8 (295) 2013-10-08 15:26:52
473  ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ณ Mie University ประเทศญี่ปุ่น (342) 2013-09-18 16:44:51
474  ขอเชิญบุคลากรที่มีความสนใจในการถ่ายภาพเข้าร่วม "โครงการอบรมการถถ่ายภาพเบื้องต้นครั้งที่ 2" (331) 2013-08-22 11:31:13
475  ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายสมาธิเพื่อการพัฒนาศักยภาพ (290) 2013-08-22 10:42:20
476  ประกาศรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2556 (347) 2013-08-06 17:39:07
477  นิสิต ป.เอก จาก Wageningen Agricultural University ประเทศเนเธอร์แลนด์ เก็บข้อมูลงานวิจัยที่คณะ ทอ. (334) 2013-08-06 09:41:35
478  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเทคโนโลยีระบบเกษตร ภาควิชาเกษตรกลวิธาน (335) 2013-08-05 16:46:22
479  คณะ ทอ. ขอแสดงความยินดีกับ นายนฤทธิ์ คำธิศรี ได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (314) 2013-08-05 11:01:56
480  ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.สุรัสวดี พรหมอยู่ ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตรราจารย์ (335) 2013-08-02 10:34:49
481  ขอเชิญร่วมกิจกรรม "พิธีไหว้ครูเชิดชูคณาจารย์ ประจำปี 2556" (416) 2013-07-08 13:30:25
482  ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร นิสิต ร่วมบริจาคโลหิต (299) 2013-07-08 09:35:07
483  ขอเชิญเข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2556 (296) 2013-06-28 10:25:05
484  ด่วน++ ขอพบนิสิต นางสาวกันตพร พงษ์สระพัง (327) 2013-06-17 15:18:36
485  ประชาสัมพันธ์ "โครงการสหกิจศึกษา" สำหรับนิสิตชั้นปี่ที่ 2-3 (285) 2013-06-13 11:07:27
486  ด่วน!!! นิสิตที่เรียนรายวิชา 04804242 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการผลิตพืช ภาคปฎิบัติการ (331) 2013-06-10 08:28:27
487  ประกาศรายชื่อการสมัครเข้ากลุ่มวิชา นิสิตสาขาทรัพยากรเกษตร รหัส 54xxxxxxxx (340) 2013-06-08 11:42:29
488  ภาระงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการคณะ (291) 2013-06-07 15:00:12
489  รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจำคณะ (293) 2013-06-07 14:58:57
490  ประกาศรายวิชาฝึกงาน I สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร (344) 2013-06-06 15:55:24
491  ด่วน++ ขอพบนิสิต นางสาวกันตพร พงษ์สระพัง และ นางสาวสาวิตรี ผดุงกิจ นิสิตชั้นปีที่4 (341) 2013-06-05 13:10:12
492  การประกวดภาพถ่ายและคลิปวิดีโอ หัวข้อ (294) 2013-05-23 14:22:36
493  รับสมัครนิสิตโครงการเด็กคอก (345) 2013-05-23 16:01:05
494  ด่วน!! โครงการค่ายเยาวชนนานาชาติ (GMS Youth Program 2013) (296) 2013-05-16 13:38:20
495  รับสมัคร ผู้ที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (340) 2013-05-11 15:39:52
496  ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเผยเพร่ผลงานทางวิชาการสำหรับนิสิต (294) 2013-05-11 15:35:27
497  ด่วน!!! รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี เข้าศึกษาโครงการเรียนล่วงหน้าระดับป.โท (333) 2013-05-10 17:16:05
498  คุณลักษณะพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมนิสิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (294) 2013-04-23 13:43:30
499  โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 3 (288) 2013-04-18 13:36:44
500  ด่วนที่สุด สำหรับผู้ยื่นเอกสารขอจบล่าช้า จำนวน 25 คน (298) 2013-04-06 09:47:34
501  รับสมัครนิสิต ทอ. ช่วยงานวันโคนมสกลนคร วันที่ 4-5 เมษายน 2556 (291) 2013-04-02 09:59:02
502  นิสิตชั้นปีที่ 3 รายวิชาวิธีวิจัยทางการเกษตรโปรดตรวจสอบ ด่วน!!! (326) 2013-03-13 14:56:45
503  รับสมัครนิสิตร่วมโครงการเรียนภาษาเวียดนาม ณ มหาวิทยาลัยกวางบิ่งห์ เวียดนาม (344) 2013-03-11 14:03:49
504  รายวิชา 04825111 หลักฟิสิกส์ เปิดสอนในภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2556 (332) 2013-03-11 11:49:14
505  ขอแจ้งกำหนดการฝึกงานเบื้องต้นสำหรับนิสิตชั้นปีที่1 (285) 2013-03-08 18:17:08
506  ขอเชิญผู้สนใจอบรม การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช "ฟรี" (361) 2013-02-27 11:02:43
507  นิสิตชั้นปีที่ 4 ที่คาดว่าจะจบการศึกษา โปรดตรวจสอบชั่วโมงกิจกรรม (320) 2013-02-21 09:55:22
508  โครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2556 (295) 2013-02-19 21:14:45
509  ด่วน!!การประเมินการเรียนการสอน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 (292) 2013-02-19 20:57:20
510  ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการคิด การพูด ฯ (293) 2013-02-12 10:48:46
511  ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 (301) 2013-02-05 16:53:01
512  ขอให้นิสิต ทอ. ชั้นปีที่ 3-4 ที่เข้าร่วมการแข่งขันหรือมีผลงานดีเด่น แจ้งรายชื่อเพื่อรับรางวัล (290) 2013-02-01 10:39:58
513  ด่วน !! ขอให้นิสิตที่ได้รับรางวัลความประพฤติีดี และรางวัลอื่นๆ ติดต่อขอรับเงินคืน (312) 2013-02-01 10:16:21
514  ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 4 และผู้สนใจเข้าร่วมแนะแนวทุนการศึกษาต่อและทุนนิสิตแลกเปลี่่ยน มก.ฉกส. (340) 2013-02-01 09:01:42
515  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจสำนักงานคณบดี ปี 2555 (342) 2013-01-24 01:30:31
516  โครงการบัณฑิตยุคใหม่ สำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 3 และ 4 (327) 2013-01-29 11:45:57
517  กิจกรรมมอบรางวัลแก่บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2555 (370) 2013-01-17 11:40:36
518  โครงการฝึกอบรมด้านเกษตรและการแปรรูปอาหารของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร (345) 2013-01-14 16:51:11
519  แจ้งผู้รับผิดชอบ(สำนักงานคณบดี)โครงการตามแผนฯ (291) 2013-01-10 11:40:17
520  แจ้งเปลี่ยนแบบฟอร์มสำนักงานคณบดี NEW (325) 2013-01-01 18:55:24
521  ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะ ทอ. ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาทักษะเกษตร (292) 2012-12-24 11:28:52
522  แนวทางปฎิบัติสำหรับการดำเนินงานผู้อยู่ในข่ายสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 -2556 (338) 2012-11-27 10:06:23
523  ขอเชิญเข้าร่วมพิธิเปิดงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 7 (334) 2012-11-23 18:34:08
524  นิสิตที่เข้า "เตรียมความพร้อมสำหรับการทำงาน" ติดต่อรับเกียรติบัตร ได้ที่สำนักงานคณบดี (337) 2012-11-20 11:34:04
525  รับสมัครนิสิตช่วยงาน คณะ ทอ. (347) 2012-11-19 13:59:56
526  รายชื่อนิสิตที่ได้รับยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วยกิต ประเภทผลงานดีเด่น (292) 2012-11-14 09:59:44
527  ขอเชิญศิษย์เก่า อาจารย์ บุคลากรและนิสิตปัจจุบัน ร่วมงาน (289) 2012-11-12 16:07:49
528  ประชาสัมพันธ์ เรื่องการลงทะเบียนเรียน (294) 2012-11-08 16:46:38
529  ขอพบนิสิตในที่ปรึกษาชั้นปีที่ 1-4 ของ อ.วิมลนันทน์ กันเกตุ (346) 2012-11-05 15:39:05
530  ตรวจสอบตารางเรียน - ตารางสอบ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 (340) 2012-10-29 16:49:11
531  รายชื่อกลุ่มฝึกงานเบี้องต้น สำหรับนิสิตสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ ชั้นปีที่ 1 (330) 2012-10-16 15:24:06
532  ปฎิทินการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 สำหรับนิสิตปริญญาตรี (350) 2012-10-16 14:50:39
533  โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2556 (339) 2012-10-10 15:07:30
534  ประกาศรับสมัครเด็กคอก (338) 2012-10-10 13:57:25
535  โครงการการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ณ Inha University เกาหลีใต้ (298) 2012-10-10 10:47:57
536  โครงการ "อบรมเพิ่มทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษ" สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 (338) 2012-10-05 16:49:57
537  โครงการ "ค่ายภาษาและวัฒนธรรมระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มม่น้ำโขง ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา ฯ (290) 2012-10-05 09:18:32
538  รับสมัครนิสิต ทอ. หลักสูตรละ 2 ท่าน เข้าร่วมโครงการ CSC.KU PR JUNIOR & Ambassador ครั้งที่ 1 (345) 2012-09-19 11:02:15
539  ตรวจสอบตารางสอบภาคต้น ปีการศึกษา 55 (341) 2012-09-19 09:29:30
540  ขอเชิญนิสิต ทอ. เข้าร่วมประชุมสร้างความเข้าใจร่วมกัน (295) 2012-09-06 16:47:54
541  โครงการ "อบรมนิสิตทุนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง" (340) 2012-09-06 15:22:38
542  โครงการ" รณรงค์ให้ความรู้เรื่องเอดส์และเพศศึกษา" (364) 2012-09-06 15:23:14
543  โครงการ "ค่ายต้นกล้าคุณธรรม" สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 (333) 2012-09-05 09:45:36
544  โครงการอบรม "เตรียมความพร้อมสำหรับการทำงาน" สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 (294) 2012-09-05 09:28:42
545   อบรมภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน (ไม่มีค่าใช้จ่าย) (329) 2012-08-31 15:50:13
546  รับสมัครนิสิตเพื่อเข้าร่วมโครงการเกษตรก้าวหน้าพัฒนาอย่างยั่งยืน (287) 2012-08-30 16:11:52
547  ขอความร่วมมือนิสิตและบุคลากรเข้าประเมินผลการบริหารงานคณบดีแบบออนไลน์ (329) 2012-08-20 16:18:12
548  โครงการบัณฑิตยุคใหม่ สำหรับนิสิตชั้นปีที่่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555 (340) 2012-08-20 16:12:24
549  งานแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ในโครงการ Global 30 (293) 2012-08-16 12:48:56
550  ขอความร่วมมือนิสิต ทอ. สวมหมวกนิรภัยและปฏิบัติตามกฎจราจรภายในวิทยาเขต (340) 2012-08-07 14:54:41
551  โครงการค่ายอาสาพัฒชนบท เยาวชนสร้างสรรค์ ซี.พี.สร้างเสริม (359) 2012-07-26 14:47:22
552  โครงการรุ่นพี่ติวให้น้อง สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 (339) 2012-07-20 15:30:06
553  ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาที่ได้การรับรองจาก กพ. (344) 2012-07-20 15:21:51
554  รายชื่อนิสิตที่ได้รับรางวัลเหรียญเรียนดีในวันไหว้ครู ปี 2555 (296) 2012-07-18 16:36:14
555  รับสมัคร ปริญญาโท หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร (346) 2012-07-18 13:44:15
556  การรับรางวัลเหรีญเรียนดี ประจำปี 2555 (347) 2012-07-11 11:50:48
557  ประชุมใหญ่คณะกรรมการสโมสรนิสิต ผู้นำรุ่น สาขา ชั้นปี คณะ ทอ. (343) 2012-07-11 10:06:19
558  โครงการอบรมการผลิตและเพิ่มผลผลิตอ้อย (294) 2012-07-18 14:26:25
559  ขอเชิญร่วมโครงการสืบสานปลูกข้าวประเพณีสามัคคีน้อง-พี่ ทอ. ครั้งที่ 5 และบำเพ็ญประโยชน์พื้นที่ (303) 2012-06-25 11:48:41
560  รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2555 (332) 2012-06-22 11:10:23
561  ขอแจ้งกรณียื่นคำร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา (292) 2012-06-21 15:45:06
562  ข้อแจ้งเปลี่ยนแปลงตารางเรียนนิสิตสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพทั้ง 2 หลักสูตร (293) 2012-06-15 15:40:39
563  ตารางกิจกรรมโครงการสอนน้องร้องเพลงมหาวิทยาลัยและรับน้องใหม่ คณะ ทอ. ประจำปีการศึกษา 2555 (298) 2012-06-15 14:39:40
564  เชิญชวนนิสิต ทอ. ส่งโครงการเข้าแข่งขัน "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว" ประจำปี 2555 (334) 2012-06-15 14:28:22
565  เชิญชวนนิสิต ทอ. ส่งโครงงานเข้าแข่งขัน โครงการ "กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน" ปี 7 (355) 2012-06-13 22:38:08
566  รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการเด็กคอก (327) 2012-06-12 13:36:59
567  ขอให้นิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าตรวจสอบหมู่เรียนภาคปฏิบัติการ (296) 2012-06-09 16:41:35
568  โครงการ "วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ ประจำปี 2555" (292) 2012-06-08 12:23:56
569  โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 (336) 2012-06-06 12:46:31
570  ประกาศคณะ เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพนิสิตของคณะ ทอ. (297) 2012-06-06 12:39:52
571  ขอเชิญชวนนิสิตชั้นปีที่ 3 และ 4 ลงทะเบียนเรียนวิชาไม้ผลเศรษฐกิจ (341) 2012-06-04 16:38:21
572  กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ "สู่อ้อมอกแห่งไออุ่นและพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปี 2555" (338) 2012-05-31 18:50:50
573  กำหนดการโครงการผู้ปกครองพบคณาจารย์ คณะ ทอ. (297) 2012-05-31 18:44:30
574  รับสมัครนิสิตช่วยงาน ร้านค้า ทอ. ภาคต้น ปี 2555 (298) 2012-05-31 18:39:12
575  ด่วน !!!! หมดเขตทำเรื่องจบการศึกษาภายในวันที่ 20 พ.ค. 2555 (296) 2012-05-17 08:50:49
576  โครงการเรือเยาวชนเอเซียอาคเนย์ ประจำปี 2555 สำหรับนิสิตทุกชั้นปี (288) 2012-04-18 09:31:33
577  การรายงานผลการปฏิบัติงานจากผลการประเมินโดยนิสิต (343) 2012-04-03 11:12:33
578  รับสมัครสอบ TOEIC (342) 2012-03-23 13:10:14
579  ขอเชิญผู้สนใจ เข้าทดสอบ Test of English for International Communication (TOEIC) (295) 2012-03-15 15:55:40
580  รับสมัครนิสิต ทอ. จำนวน 10 คน เข้าร่วมโครงการ "PR& Ambassador Junior CSC.KU" (353) 2012-03-14 09:08:54
581  กำหนดการฝึกงานเบื้องต้นนิสิตชั้นปีที่ 1 ระหว่าง 20-25 มีนาคม (346) 2012-03-13 23:29:37
582  โครงการเเลกเปลี่ยนนิสิตลุ่มแม่น้ำโขง (293) 2012-03-05 10:39:17
583  ประกาศรับสมัครตัวแทนจำหน่ายไข่ไก่ (297) 2012-02-25 13:58:46
584  โครงการ NRAI-Night Party ครั้งที่ 10 (353) 2012-02-23 13:01:04
585  โครงการบัณฑิตยุคใหม่ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2554 (347) 2012-02-02 10:26:20
586  นิสิตที่มีความประพฤติดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2554 (298) 2012-02-02 13:06:02
587  นิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2554 (344) 2012-01-31 16:02:18
588  นิสิต คณะ ทอ. ประพฤติดี เก็บกระเป๋าได้ส่งคืนเจ้าของ (343) 2012-01-13 17:18:45
589  รายชื่อนิสิต คณะ ทอ.ค้างส่งหนังสือห้องสมุด ประจำวันที่ 13 ม.ค.55 (292) 2012-01-13 11:15:32
590  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เข้าสัมภาษณ์งานรอบสองนิสิต คณะ ทอ. (295) 2012-01-12 14:18:07
591  ความรู้สู่อาเซียน แนวทางการสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน (339) 2012-01-12 14:05:23
592  ขอเชิญนิสิตผู้นำสโมสร/ชมรม/ชุมนุม หรือผู้ต้องการพัฒนาตนเองร่วมโครงการ Leadership Development Prog (302) 2011-12-29 11:15:34
593  ด่วน! รับสมัครนิสิตผู้มีจิตอาสา ร่วมออกค่ายโครงการ "จูงมือน้องน้อยบนดอยสูง" (296) 2011-12-16 13:31:35
594  นัดหมายนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา คณะทอ. ภาคต้น 2554 ประชุมพร้อมกัน (293) 2011-12-15 09:34:57
595  ขอเชิญร่วมประกวดตราสัญลักษณ์โลโก้ (Logo) กีฬาประเพณีไตรมิตรเกมส์ (294) 2011-11-29 09:37:26
596  คณะ ทอ. รับสมัครนิสิ่ตช่วยงาน ประจำภาคปลาย 2554 (295) 2011-11-24 15:26:46
597  ขอให้นิสิต คณะทอ. ทุกท่าน เข้าประชุมพร้อมกัน ในวันศุกร์ ที่ 18 พ.ย.54 (294) 2011-11-17 11:16:45
598  ประกาศ รายชื่อนิสิตที่มีผลการศึกษาดีเด่น ภาคปลาย ปีการศึกษา 2554 (362) 2011-11-17 11:16:58
599  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสืบสานเกี่ยวข้าวประเพณี สามัคคีน้องพี่ ทอ. ครั้งที่ 3 (335) 2011-11-16 11:18:39
600  รับสมัครนิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษหลากหลายรูปแบบ คณะ ทอ. ครั้งที่ 3 (291) 2011-11-15 14:01:30
601  นิสิตที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม สามารถติดต่อรับการช่วยเหลือ ในรูปแบบการทำงาน (335) 2011-10-25 14:07:49
602  โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 ณ Kangwon National University (345) 2011-10-20 09:27:11
603  รับสมัครนิสิตเพื่อศึกษาระดับปริญญาโท โดยทำวิทยานิพนธ์ในหัวข้อเกี่ยวกับ อ้อย ยางพารา หรือไม้ผล (338) 2011-10-13 02:42:19
604  กำหนดการชี้แจงการฝึกงานพื้นฐาน (296) 2011-10-05 11:47:09
605  นิสิตที่มีความเดือดร้อน ขัดสน ขาดแคลนทุนทรัพย์ แจ้งขอรับทุนเพื่อการศึกษา ได้ที่สำนักงานคณบดี ทอ. (334) 2011-10-04 19:28:47
606  กำหนดการและรายละเอียดการฝึกงานเบื้องต้น สำหรับนิสิตปี 1 สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ (300) 2011-10-04 13:42:24
607  เปลี่ยนแปลง วัน/เวลา วิชาฝึกงานเบื้องต้น เป็น 9-29 ตุลาคม 2554 (354) 2011-09-29 10:38:19
608  ห้องสมุคเปิดทำการ เวลา 09.00-24.00 น. ในวันจันทร์-ศุกร์ ช่วงสอบไล่ ภาคต้น 54 (331) 2011-09-23 17:04:29
609  สอบปฏิบัติวิชาฝึกงาน ปี3 หมวดสุขภาพสัตว์ (296) 2011-09-20 09:56:48
610  ขอความร่วมมืออาจารย์ บุคลกร และนิสิต ประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารผ่านระบบออนไลน์ (296) 2011-09-15 10:11:31
611  กำหนดการโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสู่นิสิต ทอ. (306) 2011-09-14 15:21:38
612  อาจารย์ที่ปรึกษาคนใหม่ของนิสิตในความดูแลของ อ.เจษฎา เตชมหาศรานนท์ (293) 2011-09-08 15:22:38
613  รับสมัครนิสิต ทอ. จำนวน 30 คน เข้าร่วมโครงการเฝ้าระวังยาเสพติด ในสถานศึกษา มก.ฉกส. (298) 2011-09-08 14:48:46
614  ประกาศผลการเลือกกลุ่มวิชา สำหรับนิสิตสาขาเทคโนโลยีการอาหาร รหัส 52-53 (290) 2011-08-19 13:32:21
615  ด่วน! รับสมัครนิสิต ทอ.ร่วมประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อ (295) 2011-08-18 16:04:47
616  นิสิตตามรายชื่อต่อไปนี้ โปรดติดต่อห้องสมุคเพื่อคืนหนังสือ (296) 2011-08-09 16:44:57
617  ขอเชิญผู้สนใจรับฟังการบรรยายพิเศษ คาร์บอนฟุตปริ้นท์ วิกฤตหรือโอกาสอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารไทย (294) 2011-08-05 11:22:54
618  วิธีปฏิบัติ/กิจกรรม/รายชื่อกลุ่ม สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาทรัพยากรเกษตรฯ วิชาฝึกงานเบื้องต้น (342) 2011-08-04 15:40:18
619  ขอเชิญนิสิตที่สนใจรวมกลุ่มจัดตั้งชุมนุม (295) 2011-08-04 14:50:53
620  ขอเชิญนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา ปี 2554 ประชุมพร้อมกัน ในวันพุธ ที่ 3 ส.ค.54 เวลา 16.30 น. (354) 2011-07-29 14:19:55
621  นิสิตชั้นปีที่ 1 (รหัส 54) รับบัตรนิสิตใหม่ (338) 2011-07-28 08:57:02
622  ขอเชิญเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ จากบริษัทจำลองผลิตภัณฑ์เกษตรและอุตสาหกรรม (335) 2011-07-21 16:06:46
623  ประกาศรับสมัครเด็กคอก (302) 2011-07-25 15:11:20
624  รับสมัครนิสิตที่สนใจเพิ่มพูนความรู้ อบรมหลักสูตร "การสร้างแปลงกิ่งตา" (295) 2011-07-20 16:21:58
625  ประกาศ รายชื่อนิสิตได้รับทุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์และความประพฤติดี ประจำปี 2554 (296) 2011-06-29 13:39:33
626  นิสิตที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ให้เข้าสัมภาษณ์ เรื่องการตรวจประกันคุณภาพระดับคณะ ปี 2553 (291) 2011-06-27 16:50:51
627  ขอเชิญร่วมโครงการสานสัมพันธ์ไมตรี น้องพี่ ทอ. (ต้อนรับพี่บัณฑิต) (304) 2011-06-24 16:51:56
628  โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิต คณะ ทอ. (300) 2012-06-09 14:44:45
629  ประกาศ สำหรับนิสิตกู้ยืมที่ยังส่งดำเนินเรื่องเอกสารไม่เรียบร้อย ติดต่อทีฝ่ายกิจการนิสิต (295) 2011-06-15 14:45:35
630  ประกาศ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ที่ยังไม่แนบผลการเรียน การเลือกกลุ่มวิชา (300) 2011-06-15 09:58:13
631  ตรวจสอบการลงทะเบียนเรียน นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ (355) 2011-06-13 12:36:28
632   ทุนการศึกษา สำหรับนิสิตทุกชั้นปีความประพฤติดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2554 (360) 2011-06-10 09:59:20
633  ทุนการศึกษา คุณมนตรี คงตระกูลเทียน จากบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (cp) สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2-3 (290) 2011-06-10 09:59:39
634  ขอให้นิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ (299) 2011-06-10 10:32:27
635  รับสมัครแข่งขันการประกวดตั้งชื่อร้านค้า และออกแบบโลโก้ร้านค้า ทอ. (354) 2011-06-07 13:27:36
636  นิสิตที่ F วิชาชีวเคมีสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาสรีรวิทยาของพืชพร้อมกับชีวเคมีได้ (301) 2011-06-07 09:51:47
637  กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ "สู่อ้อมอกแห่งไออุ่นและพบอาจารย์ที่ปรึกษา" (342) 2011-06-03 08:57:51
638  ด่วน บริษัทกรรณสูตรฟาร์ม (จ.อยุธยา) ต้องการรับสมัครสัตวบาล ฟาร์มไก่ไข่ และสุกร (348) 2011-05-31 13:27:59
639  การสมัครเข้ากลุ่มวิชา สำหรับนิสิตหลักสูตรทรัพยากรเกษตร รหัส 53 (ปี 2) (300) 2011-05-30 17:34:12
640  ระเบียบและข้อบังคับการรับน้องใหม่ ปี 2554 (291) 2011-05-23 14:46:36
641  เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลา การย้ายหมวดวิชา ของนิสิตทรัพยากรเกษตร (347) 2011-05-12 13:57:38
642  นิสิตที่มีรายชื่อต่อไปนี้ โปรดติดต่องานคลังและพัสดุเรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษา (293) 2011-05-11 14:26:21
643  การขอย้ายกลุ่มวิชา สำหรับนิสิตสาขาทรัพยากรเกษตร รหัส 52 (294) 2011-05-09 12:35:52
644  ประกาศผล นิสิตฝ่านการคัดเลือกฝึกประสบการณ์และดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น (349) 2011-03-22 15:59:22
645  ขอเชิญนิสิต ทอ.สมัครเพื่อคัดเลือกเป็นเยาวชนคนเก่งในโครงการด้วยรักและห่วงใยฯ (350) 2011-03-21 09:39:54
646  รับสมัครผู้จัดการร้านค้าผลิตผลและผลิตภัณฑ์คณะทอ. (338) 2011-03-18 14:40:04
647  รับสมัครนิสิต ทอ. เพื่อเป็นตัวแทนคณะฯ คัดเลือกในระดับวิทยาเขต และมหาวิทยาลัย รับรางวัลเยาวชนดีเด่น (294) 2011-03-17 14:37:55
648  ด่วน! รับสมัครนิสิตร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (354) 2011-03-15 10:15:21
649  ข่าวดี! รับสมัครนิสิต ทอ. ปี 1-3 เพื่อฝึกประสบการณ์ฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 1 เดือน (295) 2011-03-11 09:01:32
650  ขอเชิญนิสิต ปี 4 สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ สมัครงานกับบริษัทอุตสาหกรรมโคราช จำกัด (295) 2011-03-08 13:50:55
651  ขอเชิญร่วมโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต ครั้งที่ 2 (351) 2011-03-04 13:09:26
652  ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรประจำเดือนมีนาคม (343) 2011-03-04 13:06:47
653  ขอเชิญผู้สนใจอบรมการจัดการการใช้สารฆ่าเชื้อทางการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร (295) 2011-03-04 13:04:02
654  การขอใบรับรองกิจกรรมเสริมหลักสูตร สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 (292) 2011-02-25 14:18:45
655  นิสิตที่ผ่านการอบรมคอมพิวเตอร์ Agro IT รุ่น 5 ติอต่อรับเกียรติบัตรได้แล้ว (345) 2011-02-23 09:09:48
656  ขอความร่วมมือนิสิตปีที่ 4 ลงข้อมูลเบอร์โทรศัพท์และ E-mail เพื่อรับข่าวสารจากสโมสรศิษย์เก่า (356) 2011-02-15 16:06:46
657  ประกาศผล การคัดเลือกทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ (297) 2011-02-11 13:02:35
658  แจ้งการเปลี่ยนแปลงกำหนดการโครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนสมัครงาน (336) 2011-02-07 16:17:46
659  ด่วน! โครงการเพิ่มศักภาพเพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน สำหรับปี 4 ทอ. (339) 2011-02-04 13:56:51
660  ขอเชิญผู้สนใจอบรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (298) 2011-02-04 13:25:19
661  ด่วน! รับสมัครนิสิต ทอ. เป็นผู้ช่วยสอนโครงการ Agro IT รุ่น 5 (297) 2011-02-03 10:49:39
662  เชิญชวนกลุ่มเกษตรกร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฯ แสดงความจำนงเพื่อขอรับการอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร (294) 2011-02-02 15:56:04
663  การรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (344) 2011-02-02 15:32:21
664  ประกาศเลื่อนโครงการอบรม คอมฯ Agro IT เป็นวันอาทิตย์ ที่ 6 ก.พ. 54 เวลา 9.00-17.00 น. (334) 2011-01-31 14:38:03
665  ทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 (303) 2011-01-31 14:31:28
666  อ.ดร.เจษฎา รับสมัครนิสิตปริญญาโท 3 ตำแหน่ง (298) 2011-01-30 11:16:34
667  ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ "ทิศทางสิ้นค้าเกษตรและอาหารของไทยในตลาดโลก ปี 2554" (298) 2011-01-19 14:51:36
668  ขอเชิญผู้สนใจอบรมการผลิตป๋ยอินทรีย์คุณภาพเชิงพาณิชย์ฯ (350) 2011-01-11 14:53:27
669  ขอเชิญผู้นำกิจกรรมนิสิต สมัครร่วมโครงการ Leadership Development Programe (348) 2011-01-10 12:40:46
670  ขอเชิญนิสิตสมัครอบรมโครงการ Agro-IT รุ่น 5 (336) 2011-01-05 15:37:32
671  CP รับสมัครทุนการศึกษา ประจำปี 2554 (296) 2011-01-04 15:17:26
672  จำหน่ายเสื้อที่ระลึก ครบรอบ 10 ปี ทอ. ในราคาพิเศษ (355) 2010-12-21 11:00:21
673  งานประชาสัมพันธ์ มก.ฉกส. รับสมัครนิสิตช่วยงานหลายอัตรา (297) 2010-12-21 10:41:36
674  ขอเชิญนิสิต ทอ. ใช้บริการจุดรวมบริหารคณะทอ. (one stop service) (296) 2010-12-15 14:26:47
675  รับสมัครนิสิตที่ครอบครัวอยู่ในพื้นที่อุทกภัยรับเงินช่วยเหลือ (353) 2010-12-09 15:49:53
676  สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ (335) 2010-12-01 15:54:49
677  ขอให้นิสิตทุกชั้นปี เข้าฟังงานเสวนาจากรุ่นพี่สู่ร่นน้อง (293) 2010-11-24 14:39:39
678  ขอเชิญนิสิตและบุคลากรฟังการบรรยายพิเศษ (344) 2010-11-23 11:49:58
679  ตารางอบรมภาษาอังกฤษ (294) 2010-11-22 12:44:52
680  ขอให้นิสิตช่วยงาน Road Show ติดต่อรับค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน (304) 2010-11-22 10:24:47
681  ประกาศผล ทุนการศึกษากองทุน ศ.ดร.จรัญฯ และสมาคมสัตวบาลฯ (346) 2010-11-19 16:36:04
682  ขอให้นายปรเมษฐ์ เรืองสุข เข้าพบที่ปรึกษา (344) 2010-11-17 15:53:58
683  ประกาศผลนิสิตได้รับทุนการศึกษา จากกองทุนรวมดอกผล มก.และทุนบัณฑิตรุ่นต่างๆ (291) 2010-11-17 11:46:12
684  นัดประชุมนิสิตที่สมัครอบรมภาษาอังกฤษฯ (349) 2010-11-16 18:36:23
685  รับสมัครนิสิตช่วยงานภายในส่วนงาน คณะ ทอ. ประจำภาคปลาย 53 (293) 2010-11-10 11:10:55
686  จองโต๊ะผ่านระบบออนไลน์ร่วมงานฯ คืนสู้เหย้าศิษย์เก่า ทอ. ครั้งที่ 2 (290) 2010-11-10 10:43:28
687  ขอเชิญนิสิตอบรมการพัฒนาภาษาอังกฤษด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (298) 2010-11-08 12:59:16
688  รายละเอียดการเข้าร่วมงานและกำหนดการงานฮักแพงน้อง-พี่ ราตรีคืนสู้เหย้าฯ (352) 2010-11-09 16:18:03
689  สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา ที่เข้าระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์ ไม่ได้ แจ้งที่ สวบ. 5507 (290) 2010-11-03 09:54:37
690  ขอพบนิสิตในความดูแลของ อ.ดร.กรรณิการ์ (337) 2010-11-01 11:19:19
691  แจ้งการใช้แบบฟอร์มเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (342) 2010-10-19 15:31:43
692  ครม. มีมติการใช้ฟอนต์ไทยในราชการ (297) 2010-10-19 15:25:03
693  การเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ด้วย BSC และการกำหนด KPI (338) 2010-10-13 13:50:15
694  ขอเชิญนักเรียนผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์รอบโควต้า ร่วมโครงการเปิดบ้าน ทอ. ครั้งที่ 4 (10) 2010-10-12 13:39:26
695  การส่งเค้าโครงปัญหาพิเศษ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ (350) 2010-10-08 14:54:48
696  ผลการคัดชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 1 (296) 2010-10-08 14:30:36
697  ด่วน ! รายชื่อนิสิตค้างส่งทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุด (344) 2010-10-08 11:57:01
698  จำหน่ายเสื้อที่ระลึก ครบรอบ 10 ปี คณะ ทอ. (354) 2010-10-06 11:56:49
699  ขอเชิญศิษย์เก่า ทอ. ร่วมงาน "ฮักแพงน้อง-พี่ ราตรีคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า ทอ. ครั้งที่ 2" (299) 2010-10-06 11:39:21
700  ประกาศสอบภาคปฏิบัติวิชาฝึกงานเบื้องต้น (349) 2010-09-28 12:51:36
701  ประกาศผล ทีมเข้ารอบการประกวดผลิตภัณฑ์ของใช้และอาหารจากบัว (338) 2010-09-22 14:45:41
702  รายชื่อนิสิตฝึกงานเบื้องต้น แยกตามกลุ่ม (สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ ) (337) 2010-09-16 09:45:43
703  ขอให้นิสิตที่เรียน "วิชาชีวจริยธรรม" ตามรายชื่อต่อไปนี้ พบอาจารย์ผู้สอน (341) 2010-09-13 14:09:00
704  “เรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เส้นทางสู่ตำแหน่ง (288) 2010-09-10 10:45:44
705  ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะ ทอ. ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้ายโครงการกล้าใหม่ (290) 2010-09-10 10:43:56
706  ประชุมชี้แจงการศึกษาดูงานวิชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (04804311) (289) 2010-09-07 16:18:03
707  ขอพบนิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ (296) 2010-09-07 10:03:01
708  ขอเชิญนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา (ทุกประเภท) ประจำปีการศึกษา 2553 ประชุมพร้อมกัน (359) 2010-09-01 11:35:05
709  โครงการอบรมนิสิตทุน มก.ฉกส. (347) 2010-09-01 09:13:36
710  ด่วน! รับสมัครนิสิตช่วยงาน โครงการ Road show 53 (296) 2010-08-31 13:57:06
711  ด่วน! นิสิตตามรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อที่ฝ่ายกิจการนิสิต งานแนะแนวและทุนการศึกษา (337) 2010-08-27 15:53:49
712  กำหนดการโครงการค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 (342) 2010-08-27 14:17:59
713  ปกวิชาสัมมนา นิสิตชั้นปีที่ 4 (338) 2010-08-25 12:57:49
714  ขอพบนิสิตที่ปรึกษา อ.ดร.พรทิพย์ ศรีมงคล (335) 2010-08-24 10:09:59
715  แผ่นพับและวิดีโอประชาสัมพันธ์คณะ ฯ (335) 2010-08-20 16:54:17
716  ผลการคัดเลือกนิสิตโครงการเด็กคอก (351) 2010-08-20 16:48:09
717  วิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรียนวันเสาร์ที่ 21 ส.ค. 53 เวลา 9-14.30 น. ห้อง 7-412 (292) 2010-08-19 08:51:40
718  โครงการบัณฑิตยุคใหม่สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2553 (296) 2010-08-16 13:54:19
719  ขอเชิญผู้สนใจสมัครแข่งขันประกวดผลิตภัณฑ์ของใช้และอาหารจากบัว (281) 2010-08-16 13:35:35
720  มอบหมายงานนิสิตชั้นปีที่ 304804311 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (341) 2010-08-10 12:24:10
721  ขอเชิญผู้สนใจสมัครแข่งขันการประกวดแต่งหน้าเคก ในงานวันวิทยาศาสตร์ (294) 2010-08-04 11:48:36
722  ขอเชิญรับฟังการบรรยาย เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในยุคโลกาภิวัฒน์ โดย ผศ.ดร.ธันวา จิตต์สงวน (296) 2010-08-03 14:11:59
723  ขอเชิญผู้สนใจรับฟังการบรรยายพิเศษ “ความมั่นคงทางอาหาร โอกาส และ ความท้าทาย” (350) 2010-07-22 11:18:00
724  ขอให้นิสิตที่ได้รับทุนภูมิพล ประจำปีการศึกษา 2551 ส่งข้อมูลและรายงานผลการเรียน (337) 2010-07-21 16:02:06
725  นิสิตชั้นปีที่ 4 ที่คาดว่าจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2553 โปรดตรวจสอบชั่วโมงกิจกรรม (296) 2010-07-19 14:08:48
726  ทุนการศึกษาระยะสั้นหัวข้อ "Disease-related malnutrition" (286) 2010-07-16 15:53:55
727  ขอเชิญร่วมโครงการ"ถ่ายทอดประสบการณ์การฝึกงานสู่รุ่นน้อง" โดยนิสิตสาขาเทคโนโลยีการอาหาร ปี 4 (292) 2010-07-16 11:33:21
728  ขอเขิญส่งผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ เพื่อเข้ารับรางวัล จัดโดยสวพ.มก.ฉกส. (336) 2010-07-14 17:03:31
729  รับสมัครนิสิตชั้นปีที่ 2-4 ร่วมโครงการเด็กคอก (337) 2010-07-13 17:03:57
730  ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์และบัณฑิต บันทึกภาพหมู่เนื่องในพิธีซ้อมใหญ่การเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญาบัติ (290) 2010-07-13 09:00:37
731  ขอเชิญร่วมโครงการตรวจคุณภาพภายในคณะ ทอ. ประจำปีการศึกษา 2552 (337) 2010-07-07 15:43:06
732  นิสิตที่ได้รับทุนไฝ่ลอดกอ ให้ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาในวันไหว้ครู (345) 2010-07-06 14:55:07
733  ประกาศผลการคัดเลือกนิสิตที่มีความประพฤติดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2553 (340) 2010-07-06 14:33:20
734   หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ระดับเชี่ยวชาญและระดับเชี่ยวชาญ (293) 2010-07-05 10:35:50
735  ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเอกสารการสอน หรือสื่อการสอนในการเสนอขอตำแหน่งศาสตราจารย์ (293) 2010-07-05 10:32:39
736  ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2550 (340) 2010-07-05 10:31:24
737  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2550 (289) 2010-07-05 10:30:13
738  ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การกรอกข้อมูลภาระงานในระบบภาระงานขั้นต่ำในฐานะอาจารย์ผู้สอนฯ (284) 2010-07-05 10:29:25
739  ประกาศ เรื่องการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ พ.ศ. 2552 (283) 2010-07-05 10:28:04
740  การปรับวุฒิข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย (289) 2010-07-05 10:26:27
741  แนวทางการเทียบเคียงบัญชีเงินเดือนของแต่ละประเภทและระดับตำแหน่ง ฯ (340) 2010-07-05 10:24:15
742  ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ (286) 2010-07-05 10:19:54
743  ประกาศคณะ เรื่อง การกำหนดวงเงินการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับข้ารักษาพยาบาลให้กับบุคคลในครอบครัว (326) 2010-07-05 10:17:09
744  ประกาศวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ (289) 2010-07-05 10:15:05
745  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ 12 ) พ.ศ. 2502 (345) 2010-07-05 10:14:07
746  ด่วน นิสิตที่มีรายชื่อต่อไปนี้ติดต่อฝ่ายทะเบียนเพื่อรับเหรียญเรียนดี ในพิธีไหว้ครู 53 (308) 2010-07-02 10:58:59
747  การปรับราคาไข่ไก่ จากฟาร์มสัตว์ มก.ฉกส. (291) 2010-07-01 14:03:34
748  รับสมัครนิสิตช่วยงานภายในคณะ ทอ. ประจำภาคต้น 53 (299) 2010-06-25 15:05:41
749  วิชาชีวจริยธรรม (290) 2010-06-22 10:25:11
750  ขอเชิญร่วมโครงการปลูกข้าวประเพณีสามัคคีเกษตรไทย (292) 2010-06-22 09:02:29
751  ขอให้นิสิตที่ได้รับทุนยังชีพเพื่อการศึกษา (มุลนิธิสวิตา) เมื่อปี 2552 ประชุมพร้อมกัน (334) 2010-06-18 09:26:51
752  ด่วนที่สุด สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ (289) 2010-06-13 10:55:27
753  ขอเชิญนิสิตเข้าใช้บริการดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์มการเขียนกิจกรรม/โครงการ (337) 2010-06-11 16:06:04
754  ปฏิทินกิจกรรมกิจการนิสิต สโมสรนิสิต ทอ. ปีการศึกษา 2553 (290) 2010-06-11 10:28:02
755  สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ให้กรอกข้อมูลสำรวจการลงทะเบียนเรียน (289) 2010-06-11 09:55:05
756  ด่วน สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 (การนำเสนอผลการฝึกงานเบื้องต้น) (293) 2010-06-07 11:25:58
757  นิสิตชั้นปีที่ 4 ตรวจสอบการลงทะเบียนเรียน (286) 2010-06-07 11:06:24
758  ขอเชิญนิสิตดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนวิชาชีววิทยาพื้นฐาน (335) 2010-06-08 09:57:44
759  ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังประมวลความรู้ที่ได้รับจากการฝึกงาน ณ ต่างประเทศ (287) 2010-05-31 16:17:01
760  สำหรับนิสิต ที่จะสำเร็จการศึกษา 2552 (322) 2010-05-31 08:44:13
761  ปฏิทินกิจกรรมสำหรับนิสิตใหม่ 53 (342) 2010-05-26 13:21:02
762  วิชาระบบเกษตรผสมผสาน (ต้น/53) (299) 2010-05-26 10:24:17
763  วิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ต้น/2553) (290) 2010-05-26 11:48:40
764  สำหรับอาจารย์ที่มีความประสงค์ยืมชุคครุยสถาบัน เพื่อถ่ายภาพหมู่กับบัณฑิต ประจำปี 2553 (335) 2010-05-10 12:57:53
765  สรุปผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานทีมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2552 (292) 2010-05-04 15:30:37
766  ขอเชิญบุคลากร ส่งโครงการ/กิจกรรม เข้าร่วมประกวดใน โครงการรางวัลคุณภาพ (330) 2010-05-04 08:47:44
767  รายชื่อนิสิตที่ประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กยศ.เข้าระบบ แต่ยังไม่ส่งเอกสาร (289) 2010-05-03 09:26:10
768  สกุ๊ปข่าว ผลการดำเนินงานของชุมนุมสัตวศาสตร์อาสา...พัฒนาอาชีพพอเพียง จากหนังสือพิมพ์ข่าวสด (339) 2010-04-30 16:11:14
769  ประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักคณบดีคณะ ทอ. ประจำปีการศึกษา 2552 (288) 2010-04-22 09:34:04
770  โครงการอบรมเทคโนโลยีการผลิตข้าวและการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยตนเอง (287) 2010-04-21 08:46:29
771  download เอกสารงานประกันคุณภาพ สำหรับบุคลากรที่ทำงานด้านประกันคุณภาพ (325) 2010-04-01 13:38:25
772  ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร ผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการวิจัย ในหัวข้อ " การผลิตอาหารขบเคี้ยวและวัสุดปลูกฯ (346) 2010-03-29 11:52:33
773  ขอเชิญเข้าร่วมฟังการนำเสนอปัญหาพิเศษ นิสิตสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ (285) 2010-03-17 10:59:24
774  ประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนเข้าคัดเลือกเข้ารับพระราชทานทุนฉลองสมโภชฯ (332) 2010-03-15 12:15:09
775  ขอเชิญอารย์ บุคลากรร่วมโครงการ“การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ” (292) 2010-03-08 17:08:18
776  รับสมัครนิสิตเป็นเพื่อเป็นตัวแทนคณะ เข้าคัดเลือกเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ (290) 2010-03-08 16:06:17
777  สอบภาคปฏิบัติการ วิชาเทคโนโลยีในกระบวนการแปรรูปอาหาร ประจำภาคปลาย 2553 (345) 2010-03-08 13:14:00
778  แจ้งกำหนดการโครงการศึกษาดูงาน นิสิตสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ (ปี 2 และ ปี3) (289) 2010-03-08 09:07:35
779  โภชนศาสตร์เพื่อสุภาพที่ดีกว่า Nutrition for better health (311) 2010-03-02 10:58:46
780  ขอให้นิสิตทุกชั้นปีประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อคณะ ประจำปีงบประมาณ 2553 (292) 2010-02-25 15:22:08
781  สอบภาคปฏิบัติการ วิชาเทคโนโลยีในกระบวนการแปรรูปอาหาร ประจำภาคปลาย 2553 (329) 2010-02-25 14:26:27
782  รับสมัครนิสิตสาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ ชั้นปีที่ 1-3 เพศชาย ร่วมโครงการเด็กคอก (335) 2010-02-24 11:20:47
783  ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร ร่วมโครงการพัฒนาระบบอาจารย์เพื่อพัฒนานิสิต (345) 2010-02-23 13:30:32
784  รับสมัครเกษตรกร หรือผู้สนใจเข้าอบรม"การผลิตอาหารสัตว์น้ำสำเร็จรูปพื้นบ้าน" (330) 2010-02-22 11:38:39
785  ขอให้นิสิตที่มีรายชื่อต่อไปนี้ นำหนังสือคืนห้องสมุค มก.ฉกส. เนื่องจากเกินกำหนดส่ง (300) 2010-02-18 09:45:44
786  วิชาการฝึกงานII นิสิตสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพชั้นปีที่3 (337) 2010-02-17 15:13:40
787  กำหนดการสัมภาษณ์ทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) ประจำปี 2553 (292) 2010-02-16 10:51:23
788  ตารางการฝึกงานเบื้องต้น (295) 2010-02-15 09:48:53
789  นิสิตชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2 ที่ต้องฝึกงานเบื้องต้น ในเดือนมีนาคม 53 (340) 2010-02-10 15:40:23
790  ขอเชิญนิสิตร่วมแสดงความคิดเห็น ในหัวข้อเรื่องอาจารย์ที่ปรึกษาที่พึงประสงค์ (345) 2010-02-09 16:49:10
791  รายชื่อนิสิตสมัครอบรมคอมพิวเตอร์ Dreamweaver และ Photoshop cs 4 (343) 2010-02-05 15:15:43
792  ขอเชิญเกษตรกร หรือผู้สนใจฝึกอบรม การปลูกพืชในระบบไฮโดรโปรนิกส์ (293) 2010-02-05 09:59:22
793  ขอให้นิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการสัมมาทิฐิสู่การพัฒนานิสิต ทอ. ชั้นปีที่ 1 (376) 2010-02-02 15:57:38
794  ขยายเวลา รับสม้ครอบรมเชิงฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ ถึง วันที่ 5 ก.พ.53 (341) 2010-02-02 10:22:15
795  แจ้งเลื่อนกำหนดการส่งเป้าหมายคำรับรองฯ กพร.53 (299) 2010-02-01 16:30:32
796  ขอเชิญนิสิต ทอ.เข้าอบรมเชิงฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ (296) 2010-01-29 17:34:07
797  รับสมัครตัวแทนจำหน่ายไข่ไก่ จากฟาร์มสัตว์ (350) 2010-01-29 17:32:23
798  ขอเชิญเกษตร หรือผู้สนใจฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (293) 2010-01-26 16:16:15
799  ขอให้ศิษย์เก่า และปัจจุบัน ชาว ทอ. ร่วมแสดงความคิดเห็น เรื่อง (291) 2010-01-25 13:06:16
800  อาจารย์คณะทอ. สามารถดูผลการประเมินการสอน ตั้งแต่ 11-31 ม.ค.53 (351) 2010-01-20 16:28:00
801  ขอเชิญร่วมโครงการบัณฑิตยุคใหม่สำหรับนนิสิตชั้นปีที่ 3-4 (342) 2010-01-20 11:49:31
802  ขอเชิญประขุมจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2553 (285) 2010-01-18 17:15:58
803  ขอให้เข้าประเมินการสอนของอาจารย์ (329) 2010-01-14 15:59:03
804  ด่วนที่สุด คำของบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2554 (294) 2010-01-14 09:22:28
805  ขอให้นิสิตที่ยังไม่สอบสัมภาษณ์ ทุนฯ เนื่องในวโรกาส 5 ธันวามหาราช 2552 เข้าสัมภาษณ์ ครั้งที่ 3 (347) 2010-01-08 16:09:08
806  กำหนดการสอบสัมภาษณ์ทุนฯ เนื่องในวโรกาส 5 ธันวามหาราช 2552 ครั้งที่ 2 (295) 2010-01-07 09:14:49
807  นิสิตคณะทอ.ได้รับรางวัลชนะเลิศและ Popular Vote งานประกวดสูตรอาหารจากเนื้อโคขุนโพนยางคำ (354) 2010-01-07 13:42:43
808  กำหนดการสอบสัมภาษณ์ทุนฯ เนื่องในวโรกาส 5 ธันวามหาราช 2552 ครั้งที่ 1 (350) 2010-01-04 15:07:58
809  รับสมัครนิสิตช่วยงาน ห้องธุรการคณะ และห้องชีววิทยา (344) 2010-01-04 16:52:04
810  กิจกรรมสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมสโมสรนิสิต คณะ ทอ. ประจำปีการศึกษา 2553 (293) 2010-01-05 16:23:39
811  แผนการจัดโครงการบริการชุมชน คณะ ทอ. ประจำปี 2553 (299) 2009-12-22 11:40:20
812  แนวทางปฏิบัติสำหรับการประกันคณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2552 มก.ฉกส. (302) 2009-12-18 15:16:09
813  ส่งข้อเสนอโครงการเกษตรเพื่อยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2554 (337) 2009-12-18 08:56:08
814  รับสมัครนิสิตเพื่อเข้าฝึกงาน ณ ต่างประเทศ ระหว่างเดือน มี.ค.-เม.ย. 53 (341) 2009-12-14 16:14:37
815  ตารางอบรมภาษาอังกฤษการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สำหรับนิสิต ปี 4 (293) 2009-12-14 15:25:57
816  ประกาศ รายชือนิสิตผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนฯสำหรับนิสิตผู้ยากจนและความประพฤติ เนื่องในฯ (344) 2009-12-12 15:13:51
817  ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมเสวนา เรื่องมองอนาคตความร่วมมือด้านการเกษตร (สปป.ลาว) (348) 2009-12-09 17:51:31
818  ขอเชิญนักเรียนผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์โควตา ร่วมโครงการเปิดบ้าน ทอ. ครั้งที่ 3 (297) 2009-12-11 15:11:40
819  การส่งต้นฉบับข้อสอบเพื่อทำสำเนา สอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2552 (336) 2009-12-08 16:09:53
820  รับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนิสิตยากจนและความประพฤติดี (348) 2009-12-04 16:45:59
821  ขอให้นิสิต ทอ. ที่สมัครอบรมภาษาอังกฤษ ประชุมพร้อมกัน ในวันศุกร์ ที่ 4 ธ.ค. 52 (349) 2009-12-04 09:10:17
822  การประเมินการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 (วันที่ 7 - 14 ธ.ค. 52) (292) 2009-12-02 08:41:04
823  ประกาศ การยกเว้นค่าหน่วยกิจสำหรับนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น (334) 2009-11-27 12:53:52
824  สำหรับนิสิต เรื่อง ตรวจสอบการลงทะเบียนเรียน ด่วน (341) 2009-11-26 13:46:59
825  ฝึกงานเบื้องต้น นิสิตสาขาวิชาทรัพยากรเกษตร (351) 2009-11-26 09:20:01
826  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย (339) 2009-11-25 11:54:12
827  สำหรับนิสิต ที่คาดว่าจะจบการศึกษา 2552 (292) 2009-11-25 09:51:03
828  ขอเชิญเกษตรกร นำข้าว กข.6 เข้าประกวดในงานเกษตรแฟร์ นนทรีย์อีสาน ครั้งที่ 5 (289) 2009-11-23 16:07:50
829  ประชุมชี้แจงคู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในมก. ปีการศึกษา 2552 (336) 2009-11-20 15:03:37
830  สำหรับนิสิต เรื่อง การขอสอบต่อเนื่อง (331) 2009-11-20 10:35:11
831  โครงการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 4 (338) 2009-11-18 11:23:59
832  ขอเชิญเกษตรหรือผู้สนใจส่งไก่พื้นเมืองเข้าประกวดในงานเกษตรแฟร์ นททรีอีสาน ครั้งที่ 5 (355) 2009-11-17 16:59:59
833  ขอเชิญร่วมโครงการ สืบสานเกี่ยวข้าวประเพณี น้อง-พี่ ทอ. ครั้งที่ 1 ณ อุทยานหนองหารฯ (292) 2009-11-16 10:57:16
834  ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมงานสัมมนา เรื่อง สาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรภาคอีสาน (291) 2009-11-13 10:59:15
835  สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา อนุญาตการเพิ่มรายวิชาผ่านเครือข่าย วันที่ 14-20 พ.ย.52 (348) 2009-11-17 08:53:56
836  สำหรับนิสิต การยื่น KU 3 เพื่องดเรียนบางรายวิชา (ไม่ติดW) จนถึงวันศุกร์ที่ 11 ธ.ค. 52 (287) 2009-11-11 09:07:39
837  สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ทรัพยากรเกษตร กำหนดการนำเสนองาน วิชาฝึกงาน (293) 2009-11-10 16:07:42
838  สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนครเปิดให้บริการยื่นคำขอทำใบอนุญาตฯ ทางอินเตอร์เน็ต (350) 2009-11-10 11:30:19
839  สำหรับนิสิต เรื่องการลงทะเบียนเรียน / เพิ่มรายวิชา ผ่านระบบเครือข่าย ให้เรียบร้อยภายในวันที่ 13 พ. (289) 2009-11-11 08:54:55
840  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดผลิตภัณฑ์และอาหารจากบัว ในงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน คร้งที่ 5 (341) 2009-11-06 14:30:20
841  ขอเชิญผู้สนใจเข้าแข่งขันการฟาดข้าวเร็ว ในงานเกษตรแฟร์ นนทรีอีสานครั้งที่ 5 (344) 2009-11-06 14:14:56
842  สำหรับนิสิตที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา เกินอัตราที่กำหนด (339) 2009-11-12 11:03:25
843  สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาอนุญาตการลงทะเบียนผ่านระบบ จนถึงวันที่ 8 พ.ย. 52 (330) 2009-11-08 11:00:25
844  ขอให้นิสิตที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อแก้ไขเอกสารเบิกเงินค่าจ้างนิสิตช่วยงาน (297) 2009-11-05 11:29:17
845  ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษทางวิชาการ เรื่อง Health hazard effects of mycotoxins (292) 2009-11-04 09:32:09
846  ปฏิทินการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2552 (337) 2009-11-03 16:25:42
847  ขอเชิญเกษตรกรหรื่อผู้สนใจส่งแตงโมยักษ์และแคนตาลูปยักษ์เข้าประกวด (341) 2009-11-04 09:56:46
848  ตารางเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2552 (334) 2009-10-27 08:49:07
849  สำหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนไม่ได้ เนื่องจากไม่ประเมินการเรียนการสอน (298) 2009-11-08 10:57:05
850  สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ชนิด A (H1N1) จังหวัดสกลนคร (294) 2009-10-19 17:08:23
851   มสธ.รับสมัครนักศึกษาใหม่ (285) 2009-10-19 17:05:38
852  ประกาศรายวิชาชีวจริยธรรม (ด่วนมาก) (334) 2009-10-14 10:15:06
853  ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนิสิตร่วมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนตุลาคม 2552 (289) 2009-10-13 15:32:34
854  ประกาศวัน เวลาสอบ รายวิชาชีวจริยธรรม (288) 2009-10-07 15:23:37
855  สอบปลายภาควิชา 04801428 กระบวนการแปรรูปเนื้อและสัตว์ปีก (288) 2009-09-28 13:22:10
856  การฝืกงานเบื้องต้น (336) 2009-10-07 11:53:27
857  ขอเชิญผู้สนใจเข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบชลประทานเพื่อการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ (340) 2009-09-22 16:34:22
858  ประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร (340) 2009-09-17 14:20:36
859  รับสมัครนิสิตชั้นปีที 3 สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ เข้ารับการฝึกงาน ณ แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว (337) 2009-09-16 17:31:54
860  ประกาศ รายวิชาชีวจริยธรรม (288) 2009-09-16 15:17:10
861  ขอให้อาจารย์ที่มีนิสิตช่วยงานวันวิทยาศาตร์ เมื่อว้นที่ 18-19 ส.ค. ส่งรายชื่อนิสิต (339) 2009-09-16 14:34:48
862  ประกาศวิชาฝึกงาน II นิสิตชั้นปีที่3 สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ (333) 2009-09-16 10:51:37
863  ด่วน! นิสิตชั้นปีที่ 4 กรอกข้อมูลการขึ้นทะเบียนแรงงาน (325) 2009-09-15 13:11:42
864  ประกาศรายวิชา ชีวจริยธรรม (298) 2009-09-10 14:47:33
865  นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรพบอาจารย์ (332) 2009-09-08 14:24:03
866  ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 4 ร่วมโครงการ e-Student (294) 2009-09-07 11:26:03
867  ขอเชิญร่วมโครงการ “สานฝัน ทอ. โดยคณบดี ทอ. ครั้งที่ 1” (293) 2009-09-10 11:46:25
868  รายละเอียดของรูปเล่มสัมมนา ภาคต้น/2552 (ทอ.เกษตร) (331) 2009-09-03 15:16:01
869  รายวิชา ชีวจริยธรรม (287) 2009-09-03 11:19:39
870  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นคำนำหน้านาม พ.ศ.2536 (333) 2009-09-03 11:14:06
871  การเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ 2553 (343) 2009-12-18 08:56:28
872  เค้าโครงปัญหาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2552 (341) 2009-08-31 10:50:43
873  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการบัณฑิตยุคใหม่ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 (291) 2009-08-26 14:46:07
874  ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ชุมนุมสัตวศาสตร์ คณะ ทอ. (294) 2009-08-24 16:53:08
875  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ"พัฒนาการเรียนรู้ของนิสิตและบุคลากร" (291) 2009-08-24 08:50:21
876  ประกาศรับสมัครบุคลากรผู้แทนคณะ เพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัย (17/7/52) (292) 2009-08-17 16:47:43
877  นิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2552 โปรดตรวจสอบชั่วโมง Transcript กิจกรรม (17/7/52) (338) 2009-08-17 13:10:19
878  ขอเชิญนิสิต และบุคลากรร่วมเป็นเกี่ยรติในงานวันคล้ายวันสถาปนา (11/12/52) (292) 2009-08-11 16:34:19
879  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ"อบรมการเขียนหนังสือราชการและเทคนิคการเขียนรายงานการประชุม ประจำปี 2552" (331) 2009-08-11 11:07:32
880  ประกาศรายวิชา ชีวจริยธรรม (296) 2009-08-10 16:17:47
881  เชิญชวนบุคลากร มก. ดาวน์โหลดโปรแกรม Antivirus Eset Smart Security (10/8/52) (337) 2009-08-10 15:59:40
882  รายชื่อนิสิตค้างส่งหนังสือห้องสมุคเกินกำหนด (7/8/52) (292) 2009-08-07 16:40:18
883  ขอความร่วมมือนิสิตชั้นปีที่ 2-4 ประเมินความพึงพอใจของนิสิต ต่อมหาวิทยาลัย (7/8/52) (291) 2009-08-07 09:16:08
884  แจ้งข่าวระวังภัย กลุ่มมิจฉาชีพ (5/8/52) (340) 2009-08-05 16:35:27
885  พิจารณาร่างข้อบังคับ มก. ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร มก. (333) 2009-10-06 16:29:15
886  ข่าวเอกสารประชาสัมพันธ์ มก.ฉบับที่72 วันที่ 27 ก.ค.52 (31/7/52) (335) 2009-07-31 09:45:11
887  รับสมัคร นักเรียน นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจ เข้าแข่งขันประกวดการแต่งหน้าเคก (29/7/52) (291) 2009-07-29 16:48:06
888  สำหรับอาจารย์ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายละเอียดการส่งข้อสอบ (339) 2009-07-28 16:40:12
889  ขอเชิญนิสิต ประเมินการเรียนการสอน ภาคต้น ปีการศึกษา 2552 (332) 2009-07-28 15:10:42
890  ประกาศรายชื่อกรรมการควบคุมการสอบ สอบกลางภาค ภาคต้น ปีการศึกษา 2552 (332) 2009-07-28 11:45:36
891  ขอให้อาจารย์ทุกท่านส่งแบบบันทึกการทบทวนต้นฉบับข้อสอบ ภาคต้น 52 (23/24/52) (336) 2009-07-23 16:08:05
892  เรียนเชิญคณะกรรมการควบคุมการสอบ ภาคต้น ประชุมพร้อมกันในวันศุกร์ที่ 31 ก.ค.52 (24/7/52) (299) 2009-07-23 16:00:27
893  ขอให้นิสิตชั้นปีที่ 2-4 เข้าประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อมหาวิทยาลัย (21/7/52) (354) 2009-08-07 09:06:51
894  ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากรและนิสิต คณะ ทอ.ร่วมงานแสดงความยินดีเลี้ยงต้อนรับบัณฑิต (17/7/52) (338) 2009-07-17 14:20:33
895  ประกาศ รายชื่อนิสิตช่วยงาน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2552 (17/7/52) (345) 2009-07-16 15:22:25
896  กลุ่มอาจารย์ ซ้อมย่อยในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (15/7/52) (324) 2009-07-15 16:46:06
897  กำหนดการซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2552 (15/7/52) (327) 2009-07-15 14:58:25
898  ให้นิสิตส่งเอกสารเพื่อขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร (15/7/52) (335) 2009-07-15 14:56:09
899  ประกาศ การเปลี่ยนแปลงสถาพของนิสิต (15/7/52) (328) 2009-07-15 14:53:44
900  ประกาศรายวิชา ชีวจริยธรรม (335) 2009-07-13 10:38:08
901  ขอให้นิสิต ที่ได้รับพิจารณารับทุนยังชีพฯ (ทุนมูลนิธิสวิตา) ทั้ง 50 คน ประชุมพร้อมกัน (10/7/52) (328) 2009-07-10 16:45:00
902  ขอเชิญอาจารย์ นิสิต และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ทอ.สัมพันธ์ (Walk Rally ) ครั้งที 7 (333) 2009-07-10 11:31:50
903  สำหรับนิสิตเรียนวิชาสัมมนาภาคต้น /2552 สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ (10/7/52) (329) 2009-07-10 10:44:38
904  เปลี่ยนแปลง วิชาเรียนการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทางการเกษตร (296) 2009-07-09 16:33:39
905  ให้นิสิตวิชาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทางการเกษตรมาเรียนซ่อมในวันอาทิตย์ที่ 12 ก.ค. นี้ ตามที่ตกลงไว้ (329) 2009-07-09 08:22:31
906   ขอให้นิสิตที่ได้รับพิจารณารับทุนยังชีพฯ (มูลนิธิสวิตา) เข้าประชุม ที่ อาคาร 16 (8/7/52) (345) 2009-07-09 10:58:40
907  ขอให้นิสิตที่เข้าสัมภาษณ์ทุนการศึกษา (ทุนวันไหว้ครู) ตามรายชื่อ ติดต่อเจ้าหน้าที่ด่วน (2/7/52) (336) 2009-07-09 08:51:21
908  ประกาศผลการคัดเลือกนิสิตเข้ารับทุนฯ (ทุนวันไหว้ครู) (1/7/52) (291) 2009-07-01 16:24:12
909  ประกาศรายวิชาชีวจริยธรรม (295) 2009-07-01 13:47:20
910  ขยายเวลาสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาในการเข้าระบบเครือข่าย (331) 2009-06-30 09:32:45
911  ขยายเวลาสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา เข้าระบบอนุญาตการลงทะเบียนเรียนของนิสิต (26/6/52) (287) 2009-06-26 23:28:14
912  ด่วน! เรื่องการลงทะเบียนเรียน นิสิตตามรายชื่อดังไปนี้ (26/6/52) (288) 2009-06-26 16:48:47
913  ประกาศผลการคัดเลือกนิสิตเข้ารับรางวัลความประพฤติดี ในวันไหว้ครู 52 (26/6/52) (332) 2009-06-26 09:25:03
914  ประกาศผลการคัดเลือกนิสิตรับทุนยังชีพเพื่อการศึกษา มก.ฉกส. (มูลนิธิสวิตา) (26/6/52) (348) 2009-06-26 09:04:36
915  ประกาศ! ด่วน สำหรับนิสิตที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2552 ตามรายชื่อต่อไปนี้ (24/6/52) (345) 2009-06-25 17:06:28
916  ขอเชิญร่วมโครงการรับน้องเชิงสร้างสรรค์สานสัมพันธ์วิถีไทย (23/6/52) (334) 2009-06-23 18:07:31
917  ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา มก.ฉกส. 2552 (23/6/52) (291) 2009-06-23 18:03:09
918  รับสมัครนิสิตช่วยงานประจำปีการศึกษา 2552 (23/6/52) (297) 2009-06-23 18:08:34
919  ประกาศรายวิชาชีวจริยธรรม (338) 2009-06-22 12:59:32
920  สำหรับอาจารย์ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบันทึกการให้คำปรึกษานิสิต ปี 52 (21/6/52) (330) 2009-06-21 12:08:04
921  ด่วน! ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าสัมภาษณ์ทุนความประพฤติดีและขาดแคลน (ทุนวันไหว้ครู) 19/6/52) (339) 2009-06-19 18:29:48
922  ประกาศรับสมัครนิสิต ที่มีผลงานดีเด่นด้านกีฬา ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (17/6/52) (341) 2009-06-17 14:06:02
923  รับสมัครนิสิตที่มีความประพฤติดี เพือเข้ารับรางวัลในวันไหว้ครู 52 (17/6/52) (291) 2009-06-17 14:18:55
924  ด่วน! นิสิตที่ขอรับทุนมูลนิธิสวิตา ตามรายชื่อต่อไปนี้ เข้าสัมภาษณ์ทุน ในวันพุธ ที่ 17 มิ.ย. 52 (16/6 (295) 2009-06-16 15:02:38
925  ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำภาคปลาย 2551 (ครั้งที่ 1) (12/6/52) (290) 2009-06-12 08:59:11
926  รายชื่อนิสิตชั้นปีที่ 1 ตามกลุ่ม (336) 2009-06-08 11:07:44
927  ตารางเรียนของนิสิตสาขาวิชาทรัพยากรเกษตร ชั้นปีที่ 1 (332) 2009-06-08 10:58:32
928  แจ้งเปลี่ยนแปลง กำหนดการสู๋อ้อมอกไออุ่น ทอ. 52 (2/7/52) (339) 2009-06-04 19:11:45
929  ขอให้นิสิตคณะ ทอ.มาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อยืนยันการลงทะเบียนเรียน ระหว่างวันที่ 2-7 มิ.ย.52 (352) 2009-06-02 13:00:44
930  ขอให้นิสิตในที่ปรึกษา อ.ดร.เจษฎา ภัทรเลอพงศ์ มาพบอาจารย์เพื่อยืนยันการลงทะเบียน (331) 2009-06-02 10:43:33
931  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ นิสิตชั้นปีที่ 1 (3/7/52) (290) 2009-06-04 19:11:53
932  ตารางเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2552 นิสิตสาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ (290) 2009-06-08 08:58:54
933  ขอเชิญเข้าชมเวปไซต์ สโมสรศิษย์เก่า คณะ ทอ. (294) 2009-05-25 14:07:55
934  คณะทอ.รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติเพิ่มเติม (15/5/52) (290) 2009-05-16 13:41:32
935  ด่วน! รายชื่อนิสิตที่มีคุณสมบัติรับสมัครทุนภูมิพล (15/5/52) (291) 2009-05-15 17:56:33
936  นิสิต ทอ.ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติความประพฤติดี (12/5/52) (326) 2009-06-03 18:27:22
937   นิสิตสาขาทรัพยากรเกษตร รหัส 51 รับแบบฟอร์มเลือกกลุ่มวิชา ( 7/5/52 ) (337) 2009-05-07 15:42:52
938  กำหนดการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (4/5/52) (294) 2009-05-07 15:43:14
939  กิจกรรมสรรหาและเชิดชูเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชน 52 (295) 2009-04-23 14:43:59
940  นิสิต ทอ.นำเสนอผลงานวิจัย โครงการ IRPUS 52 (347) 2009-04-21 09:19:30
941  ด่วน! ขอความร่วมมือ ส่งแบบสำรวจการตรวจสุขภาพประจำปี (บุคลากร) (333) 2009-04-03 16:24:39
942  รับสมัครนิสิตช่วยงาน ช่วงปิดเทอม (352) 2009-03-20 16:36:14
943  ขอความร่วมมือนิสิตรหัส 50 ขึ้นไปบันทึกข้อมูลประวัติส่วนตัว (289) 2009-03-31 16:30:25
944  สำหรับอาจารย์ รายละเอียดการเสนอคำของบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 53 (348) 2009-02-26 16:27:40
945  สำหรับอาจารย์ ดาวน์โหลด ใบแจ้งเปลี่ยนกรรมการคุมสอบ (364) 2009-02-19 13:50:40
946  สำหรับอาจารย์ ดาวน์โหลดแบบขอแจ้งยกเลิกการสอบภาคปลาย 51 (369) 2009-02-19 13:38:47
947  สำหรับอาจารย์ ดาวน์โหลดแบบบันทึกการทบทวนต้นฉบับข้อสอบ (322) 2009-02-18 09:29:18
948  ประกาศ การเปลี่ยนแปลงสถานภาพของนิสิต (318) 2009-02-17 14:37:20
949  ประกาศด่วน! งานกิจกรรมเสริมหลักสูตร สำหรับนิสิตรหัส 48 (355) 2009-02-12 15:12:17
950  ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดนวัตกรรมข้าวไทย (358) 2010-04-01 13:33:10
951  ประกาศจาก กลุ่มเครื่อข่ายอาจารย์ที่ปรึกษา (366) 2010-03-02 14:15:16
952  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบัณฑิตยุคใหม่ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะ ทอ. (357) 2010-03-02 14:15:05
953  รับสมัครนิสิตชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการ LDP (295) 2009-01-15 15:46:06
954  การอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสัมภาษณ์งาน (293) 2011-08-04 10:12:13
 
   
 
 
 
 
พบปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ อ.ภานุวัฒน์   
โทร : 081-670-7743, MSN : khumpeerawat@hotmail.com