ประเภทข่าว
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวสโมสรศิษย์เก่า
ที่ปรึกษาออนไลน์
ประกันคุณภาพ
วิชาการ
ข่าวนิสิต
 
 
 
ประเภทข่าว  ข่าวนิสิต
หัวข้อข่าว  รายชื่อนิสิตที่มีผลงานดีเด่น ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559
  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตได้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จึงขอประกาศรายชื่อนิสิตที่มีผลงานดีเด่น ในภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2559

โดยขอให้นิสิตทำเรื่องขอค่าธรรมเนียมการศึกษาคืน โดยใช้แบบฟอร์ม ดังนี้
1) ใบคำร้องขอค่าธรรมเนียมการศึกษาคืน
2) สำเนาประกาศ มก. เรื่องรายชื่อนิสิตที่มีผลงานดีเด่น วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ยื่นเรื่องที่ฝ่ายการเงิน อาคารบริหาร

ประกาศรายชื่อนิสิต [ download ]
  2017-03-28 15:05:10
 
 
  ประเภทข่าว - ข่าวนิสิต
  ทั้งหมด 239 เรื่อง
no. หัวข้อข่าว
1  ประชาสัมพันธ์ สำหรับนิสิตที่สนใจไปฝึกงานต่างประเทศ และนำเสนอผลงานต่างประเทศ ประจำปี 2560 (313) 2017-10-18 16:04:22
2  รายชื่อนิสิตที่มีผลงานดีเด่น ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (409) 2017-03-28 15:05:10
3  ขอเชิญนิสิตส่งผลงานประกวดภาพวาดหัวข้อ "วิทยาศาสตร์ ตามรอยพ่อ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน" (413) 2017-02-15 10:44:36
4  รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการผู้นำเยาวชนฮิตาชิ ครั้งที่ 14 (41) 2017-01-16 09:26:09
5  การขอรับเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพ (404) 2016-12-27 14:31:25
6  รายชื่อบัณฑิตคนเก่ง ประจำปี 2559 KU 72 (431) 2016-10-04 12:46:10
7  ประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านการคัดเลือกเข้าฝึกงานสหกิจศึกษา บริษัทเบทาโกรอุตสาหกรรมเกษตร (418) 2016-09-20 15:57:31
8  ประกาศ มก. เรื่องนิสิตดีเด่นด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2558 (407) 2016-09-20 14:04:11
9  ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2560 (381) 2016-09-10 17:10:24
10  เอกสารประกอบการสอนวิชาระบบเกษตรผสมผสาน อ.ดร.พรทิพย์ (21) 2016-08-25 10:19:59
11  ขอเชิญนิสิตส่งโครงงานเข้าแข่งขัน "กล้าใหม่...ใฝ่รู้ ปี 11 (306) 2016-08-22 09:56:38
12  ประกาศ มก. รายชื่อนิสิตที่มีผลงานดีเด่น (ผลงาน ภาคปลาย 2558) (358) 2016-08-18 15:42:47
13  คู่มือการใช้ระบบเรียนอิเล็กทรอนิกส์ E-learning (309) 2016-08-08 15:39:14
14  ขอเชิญนิสิต ส่งคลิปประกวด เกษตรกรรมสู้ภัยแล้ง (299) 2016-08-08 15:26:47
15  ขอเชิญนิสิต เข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิค ณ ต่างประเทศ (IAESTE Thailand) (302) 2016-07-29 10:42:10
16  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตเข้าร่วมค่ายอาสาโครงการ "ออกค่าย..ได้ยิ้ม (302) 2016-07-04 11:30:22
17  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดผลงานจิตรกรรม (303) 2016-06-24 11:24:28
18  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชน คนทำดี (308) 2016-06-24 11:21:43
19  ใบอนุญาตผู้ปกครอง สำหรับนิสิตโครงการกรีนอีสานปาล์ม (353) 2016-05-04 16:24:44
20   ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 4 ส่งผลงานปัญหาพิเศษและเทคนิคการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2558 (344) 2016-04-20 09:31:54
21  ประกาศแจ้งคะแนนสอบกลางภาควิชาวิธีวิจัยทางการเกษตร (A51) (375) 2016-04-07 15:54:52
22  ประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านการคัดเลือกเขัารับการฝึกงานต่างประเทศ ณ บริษัท น้ำตาลมิลลาว จำกัด (348) 2016-03-11 19:38:03
23  ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเบือกในรอบอบรม International Course (23) 2016-03-11 16:18:04
24  ประกาศรายนิสิตที่สมัครเขัารับการฝึกงานงานต่างประเทศ ครั้งที่ 2 (368) 2016-03-04 16:02:48
25  Summer school 2016 (July 17-31, 2016) Kasetsart University, Thailand (363) 2016-03-02 10:22:30
26  ประกาศเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา นิสิตในที่ปรึกษา อ.อริสรา โพธิ์สนาม (307) 2016-02-26 10:15:09
27  ประกาศรายชื่อนิสิตนิสิตผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการสหกิจศึกษาต่างประเทศ (375) 2016-02-25 16:14:00
28  ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตและบุคลากรภายใต้โครงการ Mevlava Exchange Programmer 2016-2017 (300) 2016-02-24 10:12:06
29  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงาน (298) 2016-02-17 13:15:37
30  ขยายเวลาการรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนจากสหภาพยุโรบ (302) 2016-02-17 13:12:40
31  ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำภาคฤดูใบไม้ร่าง ปีการศึกษา 2559-2560 จาก Osaka Universi (304) 2016-02-17 13:10:29
32  ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลั้ยนนักศึกษา (20) 2016-02-17 13:08:08
33  ทุน fulbright open competition schrolaship program ประจำปีการศึกษา 2560 (304) 2016-02-03 13:50:13
34  ขอพบนิสิตในที่ปรึกษาอ.พัชราภรณ์ ถิ่นจันทร์ (309) 2016-02-03 10:28:27
35   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ปฏิทินโครงการ/กิจการ งานกิจการนิสิต ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 (303) 2016-01-29 13:50:24
36  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กาปรระกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยอุดมศึกษานานาชาติ (303) 2016-01-29 13:47:50
37  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ (302) 2016-01-29 13:46:37
38  การติดตามนิสิตผู้มีภาระผูกพันธ์กับห้องสมุด (303) 2016-01-29 13:46:18
39  ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการประชาสัมพันธ์โครงการ Young Finalcial Star Competition 2016 (305) 2016-01-29 13:34:02
40  ขอพบนิสิต ชั้นปีที่ 1 และ 2 ในที่ปรึกษา อ.พรทิพย์ ศรีมงคล (300) 2016-01-18 12:57:13
41  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมการมีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2558 (374) 2016-01-06 14:40:46
42  คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและพิจารณาโทษทางวินัยนิสิต (302) 2016-01-06 14:36:04
43  ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาประจำหลักสูตรภาคฤดูใบไม้ร่วง (305) 2016-01-06 14:32:26
44  ขอแจ้งกหนดการจัดทดสอบทักษะทางด้านภาษาด้าน KU-EPT (1) 2016-01-06 14:27:12
45  ขอเรียนเเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดความเรียงโครงการ "ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน" (355) 2015-12-14 12:03:52
46  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมกาปรระกวดภาพยนต์สั้น โครงการ "ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 5" (22) 2015-12-14 12:02:39
47  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดภาพวาดโครงการ "ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน" (313) 2015-12-14 11:53:36
48  โครงการ FEALAC University Discovery Year (359) 2015-11-10 10:28:41
49  ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนจากสหภาพยุโรป ALFABET Project (368) 2015-11-09 14:37:09
50  ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจภาคฤดูใบไม้ผลิ ปีการศึกษา 2559 (19) 2015-11-09 14:35:42
51  รับสมัครนิสิต ทอ. ร่วมโครงการเด็กคอก (345) 2015-11-09 13:30:30
52  ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (371) 2015-11-03 16:16:59
53  ประกาศคณะคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง การเสนอเอกสารของนิสิตในกรณีล่าช้า (344) 2015-09-29 09:49:34
54  รับสมัครนิสิต ชั้นปีที่ 3 ฝึกงานต่างประเทศ ประจำปี 2558 (30) 2015-09-28 14:28:34
55  ขอพบนิสิตที่ติด I วิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ภาคปลาย/57) (10) 2015-09-25 12:50:59
56  ขอให้ น.ส. นันทิยา ป้องนาทราย ติดต่ออาจารย์โดยด่วน (300) 2015-09-25 12:49:39
57  บริษัท เอ็นเทค แอสรับสมัครงานหลายตำแหน่ง (372) 2015-09-15 14:41:37
58  ขอเชิญส่งตัวแทนนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดพระมงกุฎ ครั้งที่ 7 (351) 2015-09-08 11:46:56
59  ประกวดพานบาศรี ในงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งฯ (346) 2015-09-08 11:02:47
60  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่าย (343) 2015-09-08 10:52:38
61  เชิญชวนร่วมแข่งขันความจำเชิงเเชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 8 -ประกวดผลงาน Mind Map (343) 2015-09-08 09:53:28
62  ตรวจสอบรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป (350) 2015-09-04 09:46:33
63  ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา ใหม่ (302) 2015-09-03 11:58:32
64  การใช้งานระบบ E-learning คณะ ทอ. ประจำปี 2558 (351) 2015-08-19 10:23:35
65  แจ้งนิสิตชั้นปีที่ 1 หลักสุตรเทคโนโลยีการอาหาร สัมภาษณ์ทุนเพรชพระพิรุณ (354) 2015-08-19 10:14:01
66  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งเป็นเงื่อนไขการ (339) 2015-08-11 11:31:49
67  ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงาน (337) 2015-08-11 11:05:40
68  ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาต่างชาติเข้าฝึกงาน (344) 2015-08-11 11:04:39
69  การทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ(หากไม่เข้ารับการทดสอบจะไม่อนุญาตให้เข้ารับพระราชทานปริญญา (308) 2015-08-04 09:43:18
70  เปลี่ยนแปลงการจัดสอบซ้ำซ้อน (355) 2015-08-04 09:03:16
71  แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับนิสิต (10) 2015-08-04 09:00:52
72  ขอเชิญนิสิต เสนอโครงการเพื่อชุมชน ร่วมโครงการ "ปั้นฝัน เดอะบัณฑิต" ปี 2 (335) 2015-08-03 10:29:12
73  ประชาสัมพันธ์รายวิชาปัญหาพิเศษ หลักสูตรทรัพยากรเกษตร (299) 2015-07-22 15:43:52
74  การติดตามทรัพยากรสารสนเทศที่เกินกำหนดส่งของนิสิต (303) 2015-06-26 09:04:55
75  ขอเชิญนิสิต ทอ. สมัครร่วมโครงการ RDPB Camp รุ่นที่ 5 (22) 2015-05-18 14:26:57
76  ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อป้องกันทุจริต ประจำปี 2558 (305) 2015-05-17 16:52:42
77  ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ Sustainability Transition Summer School 2015 (369) 2015-05-14 10:58:17
78  ประชุมฝึกงานเบื้องต้นปีการศึกษา 2557 (305) 2015-05-06 16:13:32
79  Home Room นิสิต วท.บ (สัตวศาสตร์) (354) 2015-04-30 11:44:28
80  ด่วน ..ติดตามทรัพยากรสารมนเทศที่เกินกำหนด (9) 2015-04-24 10:49:09
81  รับสมัครนิสิต ทอ. จำนวน 2 คน เป็นนิสิตแลกเปลี่ยน National Chung Hsing University ประเทศไต้หวัน (349) 2015-04-22 11:05:42
82  ขอเชิญนิสิต ทอ. สมัครเพื่อคัดเลือกรับรางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2558 (364) 2015-04-10 14:28:34
83  ขอเชิญนิสิต ทอ. สมัครเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2558 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย (416) 2015-04-10 14:20:09
84  การติดตามทรัพยากรสารสนเทศที่เกินกำหนดส่งของนิสิต (353) 2015-04-08 10:24:17
85  รายชื่อนิสิตที่ได้รับยกเว้นค่าบำรุงมหาวิทยาลัย และค่าหน่วยกิต ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2557 (9) 2015-04-02 11:26:23
86  โครงการ Homerroom นิสิต ครั้งที่่ 2 ภาคปลาย/2558 สำหรับนิสิตหลักสูตรทรัพยากรเกษตร (A53,54-57) (306) 2015-03-25 09:50:38
87  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาโท (362) 2015-03-23 15:30:16
88  ด้วยรัฐบาลฮ่องกงร่มกับHumanitarian Affairsสหราชอาณาจักร จัดงาน University Scholars Leadership (306) 2015-03-17 14:03:08
89  ราชอาชบาเรห์เรนจะเป็นเจ้าภาพจัดนิทรรศการการศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ (302) 2015-03-17 13:56:35
90  โครงการ Kagoshima University Student Exchange Program 2015 (303) 2015-03-17 13:55:00
91  เรียนเชิญส่งนักเรัยน นักศึกษาเข้าร่วมประกวด "NKP Youth Team Talent Contest 2015" (372) 2015-03-16 08:57:47
92  ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดบทความวิชาการ (338) 2015-03-16 08:53:26
93  ประกาศรายวิชาปัญหาพิเศษ หลักสูตรทรัพยากรเกษตร ภาคปลาย ปี 57 (304) 2015-03-12 16:02:19
94  ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาภาคฤดูร้อน 2015 (10) 2015-03-11 11:50:44
95  ขอเชิญนิสิต ทอ. สมัครเข้าร่วมโครงการ Summer School ณ ประเทศอินโดนีเซีย (380) 2015-04-07 15:40:43
96  ขอเชิญส่งนิสิตนักศึกษา เข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์ อุมศึกษานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ (358) 2015-03-03 16:25:21
97  ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Kumamoto University ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2558 (305) 2015-03-03 16:23:35
98  ประกาศผลการคัดเลือกนิสิตเข้าร่วมโครงการนิสิตยุคใหม่ หัวใจเกษตร (301) 2015-03-03 15:45:45
99  รับสมัครนิสิต 3 -5 คน เพื่อเป็นตัวแทนประกวดสุนทรพจน์ เนื่องในโอกาสปีดินสากล (309) 2015-02-27 13:58:50
100  โครงการแนะแนวและจัดหางาน ประจำปี 2557 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 (307) 2015-02-25 15:52:01
101  โครงการอบรม Speaking for Future Success รุ่นที่ 7/58 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3-4 (311) 2015-02-24 10:13:00
102  โครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ 3 (302) 2015-02-10 14:44:07
103  ด่วน บุศรินทร เดชพล และพัชรี พลูกอง รับพัสดุที่ คณะทอ. (351) 2015-02-09 10:52:30
104  ด่วน นางสาวกชกร สุดจิตต์ (มารับบัตรนิสิตที่ห้องธุรการ ทอ.พร้อมกระเป๋า) (344) 2015-02-04 10:40:16
105  ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558-2559 จาก Chiba University ประเทศญี่ปุ่น (17) 2015-02-02 13:08:27
106  รับสมัครนิสิตร่วมโครงการ "นิสิตยุคใหม่ หัวใจเกษตร" (375) 2015-01-30 11:49:18
107  โปรดทราบวันสุดท้าย การส่งคำร้องขอลงทะเบียนเรียนล่าช้ากว่ากำหนด (307) 2015-01-28 13:13:04
108  โครงการฝึกอบรมภาษาเวียดนาม ณ ประเทศเวียดนาม ประจำปี 2558 (368) 2015-01-28 09:50:01
109  ขอเชิญนิสิต ทอ. เข้าร่วมกิจกรรม Homeroom ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 (371) 2015-01-26 13:37:26
110  FSC "Summer" School March 2-13 (308) 2015-01-22 11:39:59
111  นิสิตชั้นปีที่ 2 ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการผลิตพืช ภาคปฏิบัติการ (358) 2015-01-20 09:10:19
112  การคัดเลือกนิสิตดีเด่น ประจำภาคต้น ประจำปี 2557 (371) 2015-01-19 14:29:45
113  ลงทะเบียนล่าช้าภายในวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558 (345) 2015-01-16 10:20:27
114  ทุนผู้ช่วยสอนประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 (350) 2015-01-13 11:56:28
115   ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการประชาสัมพันธ์โครงการ Young Fanancial Star Competition 2015 (313) 2015-01-13 11:53:55
116  ประชาสัมพันโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558-2559 จาก Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่ (315) 2015-01-13 11:44:12
117  ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำฤดูใบไม้ร่วงปีการศึกษา 2558 จาก Shinshu University (12) 2015-01-13 11:30:53
118  โครงการอบรม Speaking for Future Success รุ่นที่ 19 (14) 2015-01-06 16:23:59
119  รับสมัครนิสิตช่วยงาน ช่วงเดือน มกราคม-กันยายน 2558 (345) 2015-01-06 10:19:05
120  โครงการ นิสิตยุคใหม่ หัวใจเกษตร (356) 2015-01-06 10:16:24
121  ด่วน..นางสาวจันจิรา จันทิมาล นิสิตสาขาสัตวศาสตร์ ปี2 รับบัตรนิสิต (351) 2014-12-17 10:30:36
122  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "Tisco Young Fanancial Planner รุ่น 3 " (303) 2014-11-19 14:29:28
123  การติอดตามทรัพยากรสารสนเทศที่เกินกำหนดส่ง (หนังสือห้องสมุด มก.ฉกส) (305) 2014-11-18 16:16:20
124  ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2015 จาก Mendel University of Brno สาธารณรัฐเช็ก (21) 2014-11-17 11:48:49
125  ประกาศ นิสิตที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ฝึกงานสหกิจศึกษา บริษัทเบทาโกร จำกัด มหาชน (7) 2014-11-11 12:10:27
126  ขอให้นิสิตชั้นปีที่ 4 ที่คาดว่าสำเร็จการศึกษาในปี 2558 ตรวจสอบชั่วโมงกิจกรรม (347) 2014-11-11 10:13:29
127  โครงการบัณฑิตยุคใหม่ ประจำปี 2557 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 3 4 (305) 2014-11-07 15:24:26
128  ด่วน..เลื่อนการเข้ากิจกรรมส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ เป็นวันที่ 11 พ.ย. 57 (303) 2014-11-05 10:33:17
129  เรียน นิสิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรทุกชั้นปี ที่แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ เป็นเลขที่ 59/4 (349) 2014-10-28 16:31:02
130  ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 4 เข้ากิจกรรมการส่งเสริมทักษะทางด้านภาษา Eng (11) 2014-10-24 16:04:18
131  ขอเชิญ นิสิต บุคลากร ที่สนใจ สอบ TOEIC ณ ศูนย์สอบ มก.ฉกส. (308) 2014-10-21 14:23:23
132  ด่วน..บริษัทซินเจนทาซีดส์ จังหวัดขอนแก่น รับสมัครนิสิตฝึกงาน (22) 2014-10-20 11:50:07
133  ด่วน ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 3 และ 4 เข้ารับฟังสหกิจศึกษา บริษัทเบทาโกร (367) 2014-10-20 11:02:23
134  ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (304) 2014-10-17 09:43:12
135  นิสิต ชื่อปานตะวัน ไชยโสดา ฝ่ายห้องสมุดได้ติดตามทวงถามทรัพยากรสารสนเทศที่นิสิตยืมแล้วเลยกำหนด (308) 2014-10-17 09:39:07
136  ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2558-2559 จาก Gifu University ประเทศญี่ปุ่น (12) 2014-10-16 11:37:33
137  ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ณ Kangwon National University เกาหลีใต้ (304) 2014-10-16 11:36:43
138  ด่วน .ขอให้นิสิต ธนิษฐา วชินรเศรษฐ์ มารับบัตรนิสิต (303) 2014-10-17 09:40:37
139  รับสมัครนิสิตคณะ ทอ .เข้าร่วมโครงการสหกิจ หมดเขต 20 /10/57 (307) 2014-10-09 21:48:41
140  ด่วนจ้า นิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา (353) 2014-09-30 10:39:24
141  ด่วน ....ขอให้นิสิตมารับจดหมายที่คณะ ทอ.ด้วยค่ะ (10) 2014-09-26 10:11:35
142  ด่วน....ขอให้นิสิตมารับจดหมายที่คณะ ทอ.ด้วยค่ะ (313) 2014-09-26 11:19:45
143  ด่วน นิสิตโปรดทราบ (343) 2014-10-17 09:40:46
144  รับบัตรนิสิตด่วน นางสาวศิริลักษณ์ นามศักดิ์ (371) 2014-09-11 08:56:50
145  "เตรียมความพร้อมในการสมัครทุนแลกเปลี่ยนและทุนศึกษาต่อต่างประเทศ" (14) 2014-09-09 13:08:30
146  ด่วน* ผู้ที่สนใจโครงการ สหกิจศึกษาของคณะ ทอ. (307) 2014-09-02 17:09:32
147  ขอเชิญนิสิตสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "BETAGRO Food Safety Society 2014" (304) 2014-09-02 09:36:50
148  นิสิตที่เคยแจ้งความประสงค์รับเงินช่วยเหลือ "โครงการรับจำนำข้าว" ติดตามรับเงินคืน (348) 2014-09-01 09:53:43
149  แจ้งรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาใหม่สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 (8) 2014-08-29 10:09:22
150  ขอเชิญนิสิตช่วยงาน คณะ ทอ. ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตช่วยงานแล้ว ประชุมพร้อมกัน (306) 2014-08-26 09:43:41
151  รายชื่อนิสิตที่มีผลงานดีเด่น ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2557 (308) 2014-08-25 16:27:41
152  นิิสิตที่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคต้น 2557 ติดต่อยื่นเอกสารเพื่อขอรับเงินคืน (324) 2014-08-26 15:49:59
153  นิสิตที่สนใจหารายได้ระหว่างเรียน ให้ติดต่อขึ้นทะเบียนนิสิตช่วยงาน ที ฝ่ายกิจการนิสิต อ.16 (11) 2014-08-25 11:34:49
154  **ด่วนมากจ้า** นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 01419214 จุลชีววิทยาพื้นฐาน ภาคปฎิบัติการ (314) 2014-08-20 17:07:46
155  คู่มือการใช้งาน ระบบ E-learning คณะ ทอ. สำหรับนิสิตใหม่ 57 (KU 74) (312) 2014-08-19 15:00:53
156  ด่วน! สำหรับนิสิตรหัส 57 (KU 74) คณะ ทอ. เข้าอบรมการใช้โปรแกรมภาษาอังกฤษเสริม (307) 2014-08-19 10:14:16
157  การสมัครเข้ากลุ่มวิชาสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 (55xxxxxxxx) หลักสูตรทรัพยากรเกษตร (305) 2014-08-01 09:52:12
158  นิสิตที่ติด I รายวิชาวิธีวิจัยทางการเกษตร ภาคปลาย 56 (308) 2014-07-30 13:50:36
159  โครงการ KUBOTA Smart Farmer Camp 2014 (10) 2014-07-10 14:57:06
160  ด่วน วลีรัตน์ เนตรคุณ สาขาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต คืนหหนังสือด่วน (309) 2014-07-01 16:32:10
161  ขอเชิญเสนอโครงการเพื่อชุมชนของนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ "เดอะบัณฑิต มหา'ลัย วัยกล้า ท้าลุย" (308) 2014-06-25 11:59:03
162  ด่วน...ขอให้นิสิต 5440100628 นางสาวปิยาภรณ์ เครือศรี รับพัสดุ (303) 2014-07-01 16:33:00
163  ขอให้นิสิตคืนหนังสือที่ห้องสมุดด่วน ดังรายชื่อต่อไปนี้ (312) 2014-06-23 11:35:30
164  นิสิตกาญจนา นวลมณี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ติดต่อรับบัตรนิสิตที่ห้องธุรการ คณะ ทอ. ด่วน (309) 2014-06-18 08:58:31
165  นิสิตรหัส5340101207 นายคัมภีร์ ประสงค์เพ็ชร์ ติดต่อคณะทอ. ด่วน (11) 2014-06-17 15:12:12
166  รายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียน ระดับคะแนน 5 A ภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 (305) 2014-06-09 15:40:06
167  ด่วน นายพิชาภพ ทองทราย ติดต่อคืนหนังสือ (304) 2014-06-05 10:58:01
168  โครงการ Speaking for Future Success รุ่นที่ 4 (11) 2014-06-03 16:11:56
169  รับสมัครนิสิตช่วยงานวิจัย (309) 2014-05-18 07:54:44
170  โครงการอบรมภาษาเวียดนามเบื้องต้น ณ มหาวิทยาลัยฮาติงห์ ประเทศเวียดนาม (8) 2014-05-14 10:16:43
171  ประกาศ มก.ฉกส. เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษานิสิตโครงการ "เพชรพระพิรุณ" (เพิ่มเติมครั้งที่ 5) (307) 2014-04-30 11:08:19
172  ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำอาเซียน (11) 2014-04-10 15:03:27
173  ขอเชิญนิสิต ส่งผลงานคัดเลือกนิิสิตดีเด่น ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 (305) 2014-04-03 10:34:56
174  รับสมัครนิสิตช่วยงาน ประจำสำนักงานคณบดี คณะ ทอ. (308) 2014-04-02 16:25:49
175  ปชส.โครงการประกวดนวัฒกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ประเภทนิสิตนักศึึกษาครั้งที่ 2 (13) 2014-03-31 09:27:31
176  ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขัน Food inovation Asia Conference 2014 (9) 2014-03-31 09:18:25
177  รายชื่อนิสิตค้างส่งหนังสือห้องสมุด มก.ฉกส (15) 2014-03-28 15:40:09
178  ประชาสัมพันธ์รายวิชาเปิดSUMMER 1 และ 2 (316) 2014-03-28 09:02:52
179  ประกาศผลการคัดเลือกนิสิตเข้าร่วมโครงการ The youth exchange programme between Japan and ASEAN (รอบแรก (306) 2014-03-17 16:07:43
180  ขอเชิญนิสิต บุคลากร ส่งผลงานเข้าประกวดในการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ (302) 2014-03-17 15:59:37
181  โครงการฝึกอบรมด้านการเกษตร อาหาร และความปลอดภัยด้านอาหาร ณ ประเทศญี่่ปุ่น (9) 2014-03-14 14:08:24
182  ด่วน +++ นิสิตสหกิจศึกษาเข้าอบรมนิเทศฝึกงาน (305) 2014-03-12 23:04:45
183  เอกสารการฝึกงานเบื้องต้นสาขาวิชาทรัพยากรเกษตร และทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต (310) 2014-03-06 14:09:52
184  นิสิตที่ครอบครัวได้รับความเดือนร้อน จากโครงการรับจำนำข้าว แจ้งความประสงค์ขอรับการช่วยเหลือ (302) 2014-03-05 15:57:10
185  ขอเชิญนิสิตสาขาประมง คัดเลือกคณะกรรมชุมนุมสาขาประมง (312) 2014-02-28 15:26:06
186  กำหนดการใช้ระบบประเมินการเรียนการสอน สำหรับ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 2 ดังนี้ (9) 2014-02-17 13:29:29
187  ด่วน กำหนดการตัด-เช่า ชุดครุย ปี 57 (320) 2014-01-29 22:38:30
188  ขอความร่วมมือนิสิต ชั้นปีที่ 4 ที่มีผลการเรียน วิชา Foundation English III ระดับคะแนน C+ ขึ้้นไป (303) 2014-01-28 09:30:10
189  นิสิต ทอ. ชั้นปี 1-3 ที่มีความสามารถด้านภาษา เขมร เวียดนาม พม่า บาฮาซา ติดต่อให้ข้อมูล (301) 2014-01-17 15:33:49
190  ด่วน!!! นิสิตโครงการสหกิจศึกษา (305) 2014-01-13 11:13:27
191  ด่วน!!! นิสิตโครงการสหกิจศึกษา (349) 2013-12-25 10:56:27
192  ประกาศ มก.ฉกส. เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษานิสิตโครงการ "เพชรพระพิรุณ" (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) (20) 2013-12-19 13:41:45
193  ขอแสดงความชื่นชมนักกีฬาประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่่ 31 ชนะเลิศถ้ัวยรววมกีฬาทักษะเกษตร (304) 2013-12-19 09:46:37
194  ด่วน! ขอให้นิสิตที่่ได้รับรางวัลนิสิตดีเด่นประเภทต่างๆ (ดังรายชื่อ) ขอรับเงินค่าการศึกษาคืน (304) 2013-12-12 16:07:01
195  ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมTOEIC (13) 2013-12-12 09:24:58
196  ประกาศ การส่งเอกสารล่าช้ากว่ากำหนด (309) 2013-12-04 11:34:53
197  ด่วน!!! นิสิตโครงการสหกิจศึกษา (311) 2013-12-03 14:43:35
198  ประชาสัมพันธ์ยังนิสิตเข้าฝึกงานกับบริษัทเบทาโกร จำกัด(มหาชน) กรอกใบสมัครด่วน!! (302) 2013-11-25 09:50:59
199  ด่วน!!!ประชาสัมพันธ์ไปยังนิสิต องค์การส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทยรับนิสิตเข้าฝึกงาน (363) 2013-11-25 10:48:26
200  ด่วนๆ นิสิตสหกิจศึกษา (313) 2013-11-18 15:57:22
201  ขอให้นิสิตชั้นปีที่ 4 รหัส 53 ที่คาดว่าจะจบการศึกษาปี 2556 ตรวจสอบชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตร (314) 2013-11-14 11:32:35
202  แจ้งนิสิตที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาเพื่อตรวจสอบรายชื่อเข้าฝึกงานกับสถานประกอบการ (304) 2013-11-14 09:59:53
203  ขอเชิญนิสิตชั้นที่ปี 4 ทุกคน เข้าอบรม “ เตรียมความพร้อมสำหรับการทำงาน (309) 2013-11-13 15:06:55
204  ด่วน นิสิตลงทะเบียนวิชาเปตอง (315) 2013-11-12 16:38:46
205  ขอเชิญนิสิตที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาเข้ารับฟังคำชี้แจงรายละเอียดโครงการสหกิจศึกษา (301) 2013-10-30 15:05:12
206  รายวิชาปัญหาพิเศษ นิสิตสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ (305) 2013-11-05 13:15:43
207  นิสิตที่เข้าร่วมโครงการเล่นหมากล้อม ติดต่อรับเกียรติบัตร (13) 2013-10-11 09:12:25
208  รายละเอียดการฝึกงานเบื้องต้น สาขาเกษตรฯ (306) 2013-10-03 15:40:31
209  ขอเชิญนิสิต ชั้นปีที่ 3-4 อบรมภาษาอังกฤษ Speaking for Future Success รุ่นที่ 2 (12) 2013-10-01 11:27:42
210  ชี้แจงรายละเอียดการฝึกงานเบื้องต้นสำหรับนิสิต (313) 2013-09-30 15:21:01
211  ด่วน! สำหรับนิสิตในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการผลิตพืช ภาคปฏิบัติการ (9) 2013-09-30 13:19:22
212  ขอเชิญนิสิต Download template (ชุดที่ 1) โปสเตอร์นำเสนองานวิจัย ในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2556 (20) 2013-09-26 15:32:06
213  ด่วนที่สุด ....ขอให้นิสิตเข้าประเมินการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 16 - 29 ก.ย. 56 (302) 2013-09-23 08:56:48
214  ขอพบ น.ส.ณัฐกานต์ เรื่องฤทธิ์ เพื่อรับพัสดุ (297) 2013-09-20 15:42:57
215  นิสิตที่มีรายชื่อต่อไปนี้ โปรดนำหนังสือที่ยืมส่งคืนห้องสมุด มก.ฉกส. (304) 2013-09-19 14:40:53
216  ด่วน ....ขอพบนิสิต นางสาวสุรีรัตน์ ภูกิ่ง (302) 2013-09-10 11:36:12
217  ขอเชิญนิสิตร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2556 (303) 2013-09-09 16:19:28
218  ขอเชิญนิสิต ทอ. ทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรม Homeroom ประจำต้น 2556 (305) 2013-09-06 11:47:09
219  นิสิตที่ประสงค์จะทำงานนิสิตช่วยงาน ในภาคปลาย ปี 2556 ขอให้ไปลงชื่อสมัครไว้ที่ฝ่ายพัฒนานิสิต อ. 16 (12) 2013-08-29 13:34:47
220  อ.ชื่นจิต แก้วกัญญา ขอพบนิสิตในความดูแล ชั้นปีที่ 1 (309) 2013-08-28 16:13:49
221  ทุนการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์นานาชาติ รุ่นที่ ๓ (ด้านภาษาอังกฤษ) ณ เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง (345) 2013-08-28 09:44:46
222  ขอให้ นางสาวศิริพร แก้วหลอดหล้า เพื่อรับจดหมาย (312) 2013-08-27 15:11:36
223  ประกาศ คณะ ทอ. เรื่องเครื่องแต่งกายนิสิต (302) 2013-08-26 11:26:03
224  ขอเชิญนิสิตสมัคร หรือเสอนชื่อบุคคลเพื่อรับรางวัลในโครงการ คนดีศรีเกษตร (ภาคี 4 จอบ) (308) 2013-08-23 11:01:04
225  ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 2-4 เข้าร่วมโครงการบัณฑิตยุคใหม่ ประจำปี 2556 (304) 2013-08-23 10:54:03
226  โครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สุ่สากล (301) 2013-08-19 13:56:42
227  นิิสิต ทอ. ที่มีผลงานรางวัลจากการแข่งขันต่างๆ รายงานตัวเพื่อเชิดชูเกียรติ ในงานบัณฑิตยุคใหม่ (302) 2013-08-09 10:37:40
228  ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมโรดโชว์Kubota Smart Farmer Camp2013 (305) 2013-08-08 14:24:10
229  ขอเชิญส่งตัวแทนนิสิตร่วมประกวดทริป "Trip & Treat" (302) 2013-07-31 15:47:48
230  ยืมจักรยานได้ฟรีแล้วจ้า (309) 2013-07-31 11:16:01
231  โครงการแนวคิดธุรกิจคนรุ่นใหม่ "ออมสิน จากร้อยสู่ล้าน" (353) 2013-07-30 17:53:30
232  ขอเชิญร่วมโครงการปลูกข้าวประเพณี สามัคคี น้อง-พี่ ทอ. ครั้งที่ 6 (315) 2013-07-26 16:21:45
233  ตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนนิสิตชั้นปีที่ 4 (309) 2013-07-30 15:05:05
234  ขอเชิญนิสิต ทอ. ร่วมกิจกรรม บัณฑิต KU 69 พบน้อง ทอ. ครั้งที่ 1 (304) 2013-07-12 09:26:02
235  ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางด้านภาษา (308) 2013-07-04 11:01:59
236  ประกาศรายชื่อนิสิตรหัส 54xxxxxxxx ตามกลุ่มวิชา (ประจำปีการศึกษา 2556) (12) 2013-07-04 21:10:22
237  ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางด้านภาษา (302) 2013-07-04 11:01:05
238  ขอเชิญนิสิต ทอ. ร่วมส่งโครงงานเข้าประกวดในโครงการ "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ปี 2556 (311) 2013-07-01 10:49:31
239  ขอเชิญนิสิต ทอ. ร่วมส่งโครงงานเข้าประกวดในโครงการ (12) 2013-07-01 10:48:26
 
   
 
 
 
 
พบปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ อ.ภานุวัฒน์   
โทร : 081-670-7743, MSN : khumpeerawat@hotmail.com