สาขาเทคโนโลยีการอาหาร
 
โครงสร้างสาขาเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาเทคโนโลยีการอาหาร
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
เทคโนโลยีการอาหาร
อาหารปลอดภัย และโภชนาการ
เทคโนโลยีการอาหาร
         
โครงสร้างผู้บริหารสาขาเทคโนโลยีการอาหาร

หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีการอาหาร
อ.ดร.เกรียงไกร พัทยากร

รองหัวหน้าสาขาฯ
อ.ดร.สุริยัณห์ สุภาพวานิช

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการและจัดการศึกษา ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และวิเทศสัมพันธ์ เลขานุการฯ

ผศ.ดร.อนุกูล วัฒนสุข

อ.ดร.โศรยา แสนเมือง

อ.ดร.อัมพร ศรีคราม

อ.ดร.สุริยัณห์ สุภาพวานิช

คุณพัชริน อุทัยสา

งานแผน งานจัดการศึกษา งานบริการวิชาการ   รองเลขานุการฯ

อ.ดร.จินตนา ต๊ะย่วน

อ.ดร.รชา เทพษร

คุณสิรินาฏ เนติศรี

 

คุณนิภาพร เมษา

อ.สุพัตรา โพธิเศษ

   
งานประกัน งานพัฒนาวิชาการ    

คุณพัชริน อุทัยสา

อ.ดร.อัมพร ศรีคราม

   
   
   
งานพัฒนานิสิต    

คุณชาติสยาม ผลวิลัย

อ.ระรินธร เหมพิจิตร

คุณจิราวรรณ์ คล่องแคล่ว

   
   
   
   

คุณโก้ ยาลัย

อ.อริสรา โพธิ์สนาม

คุณสิรินาฏ เนติศรี

   
   
   
   

คุณเสาวคนธ์ ต่วนเทศ

อ.ศุภรินทร์ มหาสวัสดิ์

   
งานวิจัย    

อ.ดร.อรัญญา พรหมกูล

   
   

คุณจิราวรรณ์ คล่องแคล่ว

คุณโก้ ยาลัย

   
   
     
     

คุณนิภาพร เมษา

     
งานพัสดุ      

คุณชาติสยาม ผลวิลัย

     
     
     
งานหลักสูตร      

คุณจิราวรรณ์ คล่องแคล่ว

อาหาร (ป.โท) : อ.ดร.สุริยัณห์

     
     
     
     
 

อาหาร : อ.ดร.อาภัสสร

     
       
       
       
 

อาหารปลอดภัย : อ.ปานวาด