สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ
 
โครงสร้างสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ
สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ทรัพยากรเกษตร
ทรัพยากรเกษตรและ การจัดการการผลิต
สัตวศาสตร์
ประมง
ทรัพยากรเกษตร
         
โครงสร้างผู้บริหารสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ

หัวหน้าสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ
อ.ดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช

รองหัวหน้าสาขาฯ
อ.ภาคภูมิ  ตันเตชสาธิต

วิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ กิจการนิสิต ประกันคุณภาพฯ เลขานุการฯ กลุ่มวิชา ฟาร์มคณะ ทอ.

อ.ศุภาวรรณ

อ.ดร.สุขุมาภรณ์

คุณจีรศักดิ์

อ.ดร.วิมลนันทน์

อ.ดร.สุรัสวดี

พืชศาสตร์(อ.ดร.ธนพร)

ฟาร์มสัตว์ ฟาร์มพืช

อ.ดร.พิชาด

คุณอมรรัตน์

อ.ดร.ภิญญารัตน

อ.ภาณุวัฒน์

 

อ.ศุภาวรรณ์

 

สัตวศาสตร์(อ.ดร.กานดา)

 

คุณเจริญศรี

อ.วัชรวิทย์

 

การจัดการทรัพยากร การเกษตร(อ.ภาคภูมิ)

 
หลักสูตร
ทรัพยากรเกษตร
ทรัพยากรเกษตร และการจัดการ การผลิต
มหาบัณฑิต
 

อ.ดร.ธนพร

ประมง(อ.ดร.เกตุนภัส)