ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
1 2 3
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง"สร้างโอกาสกุ้งไทยด้วยพันธุศาสตร์โภชนาการและการจัดการ (32) 02-พ.ย.-60 ...
รับสมัครผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กำแพงแสน (325) 05-ต.ค.-60 ...
ประกาศเรื่องการขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชา (336) 27-ก.ย.-60 ...
ประกาศ เรื่อง การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ (331) 27-ก.ย.-60 ...
ประกาศ เรื่องทุนสนับสนุนงานวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (305) 27-ก.ย.-60 ...
รับสมัครคณบดีคณะเกษตร (308) 11-ก.ย.-60 ...
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Writing a Great Paper Getting it Published in a Research (299) 04-ก.ย.-60 ...
รับสมัครคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ (304) 02-ก.ย.-60 ...
 

ประชาสัมพันธ์ สำหรับนิสิตที่สนใจไปฝึกงานต่างประเทศ และนำเสนอผลงานต่างประเทศ ประจำปี 2560 (188) 18-ต.ค.-60
รายชื่อนิสิตที่มีผลงานดีเด่น ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (317) 28-มี.ค.-60
ขอเชิญนิสิตส่งผลงานประกวดภาพวาดหัวข้อ "วิทยาศาสตร์ ตามรอยพ่อ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน" (336) 15-ก.พ.-60
รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการผู้นำเยาวชนฮิตาชิ ครั้งที่ 14 (329) 16-ม.ค.-60
การขอรับเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพ (329) 27-ธ.ค.-59
รายชื่อบัณฑิตคนเก่ง ประจำปี 2559 KU 72 (337) 04-ต.ค.-59
ประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านการคัดเลือกเข้าฝึกงานสหกิจศึกษา บริษัทเบทาโกรอุตสาหกรรมเกษตร (334) 20-ก.ย.-59
ประกาศ มก. เรื่องนิสิตดีเด่นด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2558 (338) 20-ก.ย.-59

ขอความร่วมมือเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2561 (164) 09-ต.ค.-60
ขอเชิญนิสิตเก่า คัดเลือก หรือเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2560 (294) 01-ก.ย.-59
ขอเชิญนิสิตเก่า ทอ. คัดเลือก หรือเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2558 (299) 17-ก.ย.-58
ขอความอนุเคราะห์ศิษย์เก่า ทอ. ที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสุงขององค์กร แจ้งชื่อ (296) 12-มิ.ย.-58
ขอเชิญศิษย์เก่า สมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 55,56 (292) 20-เม.ย-58
ขอเชิญศิษย์เก่า ส่งแบบประวัติเพื่อคัดเลือกผู้เป็นแบบอย่างที่ดี กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (291) 06-ต.ค.-57
ขอเชิญศิษย์เก่า ที่จบการศึกษาแล้วไม่เกิน 5 ปี สมัครร่วมโครงการกองทุนตั้งตัวได้ (314) 21-มี.ค.-57

ผลิตภัณฑ์แปรรูป
 
สายพันธุ์สัตว์ / พืช
 
งานวิจัย(เด่น)
บริการวิชาการ
ระบบสารสนเทศ
ภาพกิจกรรม
 
ค่าบปรับพื้นฐาน(61)
พี่น้องสานสัมพันธ์(127)
กีฬาสีสัมพันธ์58 (15)
ปลูกข้าวประเพณี (29)
อบรมผู้นำนิสิต (37)
์N-RAI Night Party 2015(35)
การพัฒนานิสิตสู่ นวัตรกร 2557(50)
สัตวศาสตร์ศึกษาดูงาน(65)