ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
Untitled Document
เอกสารทั่วไป
  -   ฝึกงาน ปีการศึกษา 2560 (นิสิตทุกหลักสูตร) ดาวน์โหลด
1 ตัวอย่าง Resume 2017-09-27 14:08:44 3
2 แบบขอใช้บริการขอหนังสือฝึกงาน 2 2017-10-17 15:10:28 8
   
  -   ตรวจสอบรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ดาวน์โหลด
1
   
  -   โครงการพัฒนาความสามารถและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ ดาวน์โหลด
1 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ 2017 word. 2017-10-16 13:18:09 3
2 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ 2017 2017-10-10 14:58:01 7
3 รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการ 2017 2017-10-10 14:57:15 8
4 กำหนดการ ขั้นตอน ฝึกวิชาชีพในต่างประเทศ 2017 2017-10-10 14:54:10 6
5 รายชื่อหน่วยงานต่างประเทศ 2017 2017-10-10 14:52:36 8
6 รายชื่อหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือ 2016-11-11 09:07:44 4
7 รายละเอียด2 2016-11-11 09:07:24 9
8 รายละเอียดกิจกรรม 2016-11-11 09:07:00 9
9 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ 2016-11-11 09:06:22 4
   
  -   การนำเสนอผลงานวิชาการสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะ ทอ. ดาวน์โหลด
1 รายละเอียดการส่งผลงาน 2016-04-20 09:51:24 9
2 แบบฟอร์มการสมัคร 2017-04-24 13:45:49 12
   
  -   รายชื่อสถานที่ฝึกงาน ดาวน์โหลด
1 รายชื่อสถานที่ฝึกงาน ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ 2 2016-03-10 20:43:03 11
2 รายชื่อสถานที่ฝึกงาน ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ 1 2016-03-10 20:41:46 8
   
  -   สหกิจศึกษา ดาวน์โหลด
1 รายชื่อสถานประกบอการสหกิจศึกษา 27-28 2017-09-22 11:15:19 3
2 แบบเสนองานสหกิจศึกษา 2016-05-12 12:01:37 14
3 แบบประเมินรายงานนิสิตสหกิจศึกษา หมายเลข 09 2016-05-12 12:01:21 2
4 แบบประเมินผลงานนิสิตสหกิจศึกษา หมายเลข 08 2016-05-12 12:00:47 2
5 แบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา หมายเลข 11 2016-05-12 12:00:22 6
6 แบบแจ้งยืนยันส่งรายงานการปฏิบัติงาน หมายเลข 10 2016-05-12 11:59:59 6
7 แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงาน หมายเลข 07 2016-05-12 11:59:39 6
8 แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา หมายเลข 06 2016-05-12 11:59:23 5
9 แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน พนักงานที่ปรึกษา หมายเลข 05 2016-05-12 11:59:07 1
10 แบบแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา หมายเลข 04 2016-05-12 11:58:21 6
11 สมุดฝึกงานสหกิจศึกษา 2016-05-12 11:56:20 8
12 รายชื่อสถานประกอบการสหกิจศึกษารุ่นที่ 28 2016-03-22 11:54:01 13
13 รายชื่อสถานประกอบการสหกิจศึกษารุ่นที่ 26 2016-03-22 11:53:47 5
14 รายชื่อสถานประกอบการสหกิจศึกษารุ่นที่ 24 2016-03-22 11:45:54 7
15 แบบตอบรับนิสิตเขาฝึกสหกิจศึกษา 2016-03-22 11:45:19 5
16 เอกสารการสมัครสหกิจ/ฝึกงานต่างประเทศ 2016-02-19 14:59:17 11
17 แบบแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 04 2014-07-05 14:56:53 36
18 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา 2014-07-05 14:55:55 7
19 ข้อมูลสถานประกอบการในโครงการสหกิจศึกษา 2014-07-05 14:54:54 36
20 แบบฟอร์มรายงานโครงการสหกิจศึกษา 2016-03-22 11:54:45 45
   
  -   ชุมนุนนิสิต สังกัดสโมสรนิสิต ดาวน์โหลด
1 ใบต่อทะเบียนชุมนุมนิสิต 2016-08-19 12:11:12 8
2 ใบสมัครการจัดตั้งชุมนุม 2016-08-19 12:21:48 75
3 ระเบียบการจัดตั้งชุมนุม 2011-11-11 11:26:51 11
4 ขั้นตอนการจัดตั้งชุมนุมนิสิต 2011-11-11 11:26:19 78
   
  -   นิสิตช่วยงาน ดาวน์โหลด
1 ใบเบิกลงเวลานิสิตช่วยงาน 2016-01-27 09:58:03 34
2 ใบสมัครนิสิตช่วยงาน 2016-01-27 09:55:35 38
   
  -   แบบฟอร์มสำหรับนิสิต ดาวน์โหลด
1 คำร้องขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 2014-08-25 11:44:18 59
2 แบบขอรับเงินผ่านธนาคาร 2013-12-18 10:56:42 48
3 แบบฟอร์มขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ห้องวิจัยธาตุอาหาร 2013-11-12 11:47:42 42
4 แบบฟอร์มตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนิสิตสาขาวิชาทรัพยากรเกษตร 2013-07-30 13:04:33 38
5 แบบฟอร์มตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนิสิต 2013-07-24 12:56:55 37
6 ขั้นตอนการยื่นคำร้องนิสิต 2010-11-24 15:41:01 28
7 คำร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา 2010-11-19 15:02:25 41
8 คำร้องขอลาออก 2010-07-23 14:12:21 57
9 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนล่าช้ากว่ากำหนด 2017-02-08 11:16:20 38
10 คำร้องขอลงทะเบียนเพื่อเปลี่ยนแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 2010-07-23 14:09:18 22
11 แบบฟอร์มคำร้องขอสอบต่อเนื่อง 2010-07-23 14:06:55 69
12 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนต่ำกว่า 9 หน่วยกิต 2010-07-06 11:45:21 112
13 คำร้องขอรักษาสถานภาพนิสิต 2010-07-06 11:44:54 94
14 คำร้องขอย้ายสาขาวิชา 2010-07-06 11:44:38 18
15 คำร้องขอย้ายคณะ 2010-07-06 11:43:59 12
16 แบบฟอร์มคำร้องขอเทียบรายวิชาสำหรับนิสิตที่ย้ายคณะ/ย้ายสาขาวิชา 2010-07-06 11:43:24 90
17 แบบฟอร์มคำร้องขอลาพักการศึกษา 2010-07-06 11:43:47 33
18 แบบฟอร์ม KU 3 2010-07-06 11:39:56 45
19 แบบฟอร์ม KU 1 2010-07-06 11:38:59 50
20 แบบฟอร์มใบลาป่วย/ลากิจ 2010-07-06 11:38:44 92
21 แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป 2010-07-06 11:38:07 32
   
  -   สโมสรนิสิต ดาวน์โหลด
1 ตัวอย่างโครงการสโมสรนิสิต ปี 2554 2011-11-10 14:41:37 6
2 ตัวอย่างการสรุปโครงการสโมสรนิสิต ปี 2554 2011-10-31 15:59:36 20
3 แบบฟอร์มการเขียนโครงการสโมสรนิสิต ปี 2554 2011-11-11 11:29:20 67
4 ตย.โครงการอนุมัติแล้ว ปี 2553 2011-10-31 15:28:09 39
5 ตย.ใบปะหน้าขออนุมัติโครงการ ปี 2553 2011-10-31 15:28:31 78
6 แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปี 2553 2011-10-31 15:42:43 5
   
  -   ฟาร์มพืช ดาวน์โหลด
1 แผนผังฟาร์มพืช 2014-08-20 13:43:49 21
2 แบบขอใช้พื้นที่ 2009-07-14 14:36:01 77
3 แบบขอใช้เครื่องจักรกลการเกษตร 2009-06-26 13:30:57 88
4 คณะทำงานฟาร์มพืช 2014-08-20 13:44:15 17
5 บันทึกข้อความ 2009-06-16 15:42:21 102
6 แบบขอใช้แรงงาน 2009-06-26 13:31:40 44
   
  -   แบบฟอร์มทั่วไป ดาวน์โหลด
1 ใบสมัครงานบริษัทเบทาโกร จำกัด(มหาชน) 2014-10-29 15:10:42 7
2 ขอมีบัญชีผู้ใช้รหัสผ่าน CSC 2009-03-19 11:20:25 10
3 ใบสมัครนิสิตช่วยงาน 2009-03-18 15:36:49 44
4 เอกสารวิธีการอัฟโหลดประวัติส่วนตัว 2009-03-18 15:34:04 54
   
 
สำหรับนิสิตสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ
  -   ปัญหาพิเศษ ดาวน์โหลด
1 แบบฟอร์มปัญหาพิเศษ 2017-01-04 10:05:59 11
   
  -   โครงการเด็กคอก ดาวน์โหลด
1
   
  -   ห้องปฏิบัติการ ดาวน์โหลด
1 แบบฟอร์มขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ห้องวิจัยธาตุอาหาร 2013-11-12 11:54:16 22
2 แบบฟอร์มขอใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาของสัตว์ 2012-12-03 16:51:09 65
3 ใบขอใช้ห้องและยืมอุปกรณ์ห้องสรีรวิทยาของพืช 2012-11-19 15:13:25 92
4 แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการห้องปฏิบัติการ 2012-05-15 13:41:27 99
   
  -   การฝึกงานเบื้องต้น ดาวน์โหลด
1 หนังสือขออนุญาตฝึกงาน 2009-09-25 16:01:45 89
2 รายชื่อแยกตามกลุ่ม 2009-09-25 16:00:10 43
3 ตารางฝึกงาน 2009-09-25 15:59:35 59
   
  -   เอกสารประกอบคำสอน ดาวน์โหลด
1 เอกสารประกอบคำสอนวิชาหลักสรีรวิทยาของพืช ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำกับพืช 2009-06-30 09:09:36 43
2 เอกสารประกอบคำสอนวิชาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทางการเกษตร - MS Excel1 2009-06-30 09:05:50 36
   
  -   ประมวลการสอน ดาวน์โหลด
1 ประมวลการสอน การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทางการเกษตร 2009-06-30 09:20:00 13
2 ประมวลการสอน หลักสรีรวิทยาของพืช 04804422 2009-06-30 09:18:24 15
3 ประมวลการสอนรายวิชาเกษตรผสมผสานปริทัศน์ (04804111) 2009-06-09 13:16:51 11
   
  -   เอกสารฝึกงาน สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 ดาวน์โหลด
1 หนังสือรับรองการฝึกประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ (สัตวศาสตร์) 2016-07-15 11:14:13 18
2 แบบประเมินผลนิสิตฝึกงาน 2 (สัตวศาสตร์) 2016-07-15 11:09:57 14
3 แบบยืนยันการเข้ารับการฝึกงาน II 2013-01-09 11:03:43 6
4 แบบขอเข้าฝึกงาน กับหน่วยงานภายใน ม.เกษตรศาสตร์ ประจำปี 2556 2013-09-27 14:29:10 74
5 ซองขาวครุฑส่งเอกสาร และรับเอกสารกลับ 2013-09-27 14:39:32 44
6 แบบขอเข้าฝึกงาน กับหน่วยงานภายนอก หรือหน่วยงานทั่วไป ประจำปี 2556 2013-09-27 14:34:00 10
7 คำอธิบายการทำหนังสือเข้ารับการฝึกงาน 2012-09-24 14:24:26 8
   
 
สำหรับนิสิตสาขาเทคโนโลยีการอาหาร
  -   ห้องปฏิบัติการ ดาวน์โหลด
1 แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการห้องปฏิบัติการ 2012-05-15 13:40:06 76
2 ใบยืมอุปกรณ์/เครืองแก้ว/สารเคมี 2010-01-19 15:24:07 20
3 ขอใช้เครื่องมือห้องจุลชีววิทยา 2011-11-10 11:28:40 9
4 แบบฟอร์มการขอใช้เครื่องมือห้องปฏิบัติการ 2009-03-01 18:09:40 11
   
  -   ฝึกงาน ดาวน์โหลด
1 ขอความอนุเคราะห์เข้ารับการฝึกงานภายใน มก. 2011-01-05 13:42:21 13
2 หนังสือภายนอกขอยกเลิกการฝึกงาน 2010-02-09 09:24:36 11
3 หนังสือภายนอกขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อนิสิตงาน 2010-02-09 09:22:56 12
4 แบบขอส่งรายชื่อนิสิตที่จะเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2010-02-01 16:54:58 116
5 ตัวอย่างหนังสือภายนอกขอรับเข้าฝึกงาน 2010-01-27 11:51:51 45
6 รูปแบบสมุดบันทึกการฝึกงานในสถานประกอบการ 2009-08-26 10:18:44 31
7 รูปแบบปกรายงานการฝึกงานในสถานประกอบการ 2009-08-26 10:17:28 85
8 แบบสอบถาม สำหรับนิสิต 2009-08-26 10:17:03 19
9 แบบฟอร์มหนังสือรับรองการฝึกงาน 2009-08-26 10:16:37 10
10 แบบประเมินผลนิสิตฝึกงาน สำหรับสถานประกอบการ 2009-08-26 10:16:17 15
11 แบบตอบรับนิสิตเข้าฝึกงาน 2009-08-26 10:15:44 6
12 ขอความอนุเคราะห์เข้ารับการฝึกงานภายนอก 2011-01-05 13:41:08 15
   
  -   สัมมนา ดาวน์โหลด
1 แบบฟอร์มสัมมนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 2009-03-01 18:00:34 18
   
  -   เทคนิควิจัย ดาวน์โหลด
1 ใบรับรองเทคนิคการวิจัยและปัญหาพิเศษ new 2016-06-07 13:47:08 6
2 ใบรับรองเทคนิคการวิจัย 2016-04-05 15:57:41 4
3 คู่มือการทำเทคนิควิจัย 2010-03-11 09:31:26 6
4 แบบฟอร์มปก CD เทคนิคการวิจัย 2009-03-01 17:59:11 64
5 ปกเทคนิคการวิจัย 2009-03-01 17:58:43 51
6 ใบรับรองเทคนิคการวิจัย 2009-03-01 17:58:02 21
7 แบบเสนอหัวข้อเทคนิคการวิจัย 2009-03-01 17:57:39 76