ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
Untitled Document
     
แผนกลยุทธ์
1. วิสัยทัศน์คณะ ทอ. พ.ศ. 2555-2558

"เป็นคณะชั้นนำด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง"

2. พันธกิจ

1) มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม
2) มุ่งสร้างผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
3) มุ่งให้บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการเพื่อยกระดับการแข่งขันของภูมิภาค
4) มุ่งสร้างเอกลักษณ์ทางวิชาการ และชื่อเสียงของคณะไปสู่ความเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
5) มุ่งทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3. ประเด็นยุทธศาสตร์

1) พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม
2) สร้างงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
3) ให้บริการวิชาการตรงตามความต้องการของภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
4) สร้างเอกลักษณ์ทางวิชาการของคณะไปสู่ระดับภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
5) สร้างชื่อเสียงของคณะสู่ภูมิภาคอาเซียน
6) พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

แผนยุทธศาสตร์ 10 ปี (พ.ศ.2556-2565) ฉบันปรับปรุง ครั้งที่ 1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2556-2560)
4. สรุปการประเมินตนเองตามบทบาทอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจำคณะ และการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ