ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
 • ผลงานประจำปีการศึกษา 2555 ที่คณะภาคภูมิใจ
  ด้านการผลิตบัณฑิต
       ในปีการศึกษา 2555 สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพได้รับการอนุมัติเปิดหลักสูตร 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) ซึ่งเปิดรับนิสิตใหม่ในปีการศึกษา 2556 นี้ ทุกหลักสูตรมีการผลิตบัณฑิตที่มี การบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการโดยอาจารย์ผู้สอน และมีวิทยากรพิเศษจากหน่วยงานภายนอกมาให้ความรู้แก่นิสิตในหลายรายวิชา รวมทั้งมีการพานิสิตไปทัศนศึกษาเพื่อเปิดโลกการเรียนรู้ให้นิสิตในทุกสาขาวิชาทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา

       วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิให้ความรู้แก่นิสิตในรายวิชาพืชอาหารสัตว์และการจัดการทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
       การบรรยายพิเศษในรายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
       นิสิตเข้าร่วมอบรมในโครงการอบรม “แผนปฏิบัติการบำรุงรักษาสวนและการกรีดยางอย่างถูกวิธีเพื่อเพิ่มผลผลิต”
       การศึกษาดูงานนิสิตปริญญาตรีสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ
       การศึกษาดูงานนิสิตบัณฑิตศึกษา สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ
  ด้านการวิจัย
       บุคลากรในสาขาได้รับทุนวิจัยจากหลายแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก และมีความหลากหลายของสาขาที่ทำการวิจัย ผลงานด้านการวิจัยได้รับการยอมรับทั้ง การตีพิมพ์ในวารสารและการประชุมทางวิชาการ
       งานวิจัยการใช้ถั่วอาหารสัตว์ในระบบการปลูกพืชเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกภายใต้สภาพดินลูกรัง (อ.ชื่นจิต แก้วกัญญา)
       เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดข้าวเหนียวภายใต้สภาพดินลูกรัง (อ.ดร.พรทิพย์ ศรีมงคล)

  ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
       สาขามีการจัดให้มีการให้บริการวิชาการที่มีความหลากหลายและตรงตามความต้องการของชุมชนตามแผนปฏิบัติราชการของคณะฯ นอกจากนี้ยังมีหน่วยงาน ภายนอกทั้งใน และต่างประเทศ (ลาว และเวียดนาม) เชิญอาจารย์ และบุคลากรในสาขา ฯ เป็นผู้ฝึกอบรมและวิทยากรหลายหน่วยงาน รวมทั้งมีโอกาสเข้าร่วม ให้บริการวิชาการทางด้านการเกษตรในงานของจังหวัดสกลนคร นอกจากนี้มีหน่วยงานภายนอกเข้ามาศึกษาดูงานของสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ อีกทั้งมีศูนย์เรียนรู้ ู้การใช้หญ้าแฝกในระบบการปลูกพืชเพื่อการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดินลูกรังอย่างยั่งยืนเพื่อรองรับการบริการวิชาการอีกด้วย
       โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
       โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการการผลิตและเพิ่มผลผลิตอ้อย
       โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการการผลิตอาหารเลี้ยงโคเนื้อด้วยผลพลอยได้จากโรงงานแป้งมัน
       โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
       วิทยากรโครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านเกษตร คณะเกษตร (อ.ภาคภูมิ ตันเตชสาธิต)
       วิทยากรโครงการคลินิกวิจัยและการถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่ชุมชน ของสวพ.มก.ฉกส. (นางสาวอาภรณ์ ศรีมาตร)
       วิทยากรโครงการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อการฟื้นฟูดินเค็ม (ดร.วิมลนันทน์ กันเกตุ และ ดร.พรทิพย์ ศรีมงคล)
       วิทยากรบรรยายวิชาการทางการเกษตร คณะเกษตรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
       งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 7 ประจำปี 2555
       งานรวมน้ำใจไทสกลและงานกาชาด จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2556
       คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุดรพัฒนาการ จังหวัดอุดรธานี เดินทางศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการสาขาฯ
       ศูนย์เรียนรู้การใช้หญ้าแฝกในระบบการปลูกพืชเพื่อการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดินลูกรังอย่างยั่งยืน
  ด้านการพัฒนาสาขาฯ
       ในปีการศึกษา 2555 สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพได้จัดทำความคาดหวังในอนาคตของสาขาฯ ทั้งด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม โดยใช้วิธีระดมความคิดเห็นของบุคลากรภายในสาขาฯ และแบ่งกลุ่มนำเสนอความคาดหวัง และความต้องการของบุคลากรที่ต้องการ ให้เกิดขึ้นในอนาคต เช่น มีห้องปฏิบัติการ ฟาร์มพืช ฟาร์มสัตว์ที่ทันสมัย สามารถรองรับการเรียนการสอนและการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่เป็นผลงานของบุคลากรในสาขา ฯ  และมีศูนย์บริการวิชาการด้านการเกษตรครบวงจร เป็นต้น
    การระดมความคิดเห็น และนำเสนอเพื่อจัดทำความคาดหวังในอนาคตของสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ
  ผลงานอาจารย์
       อาจารย์อริสรา โพธิ์สนาม ได้รับได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดผลงานวิจัยดีเด่นประเภทโปสเตอร์   ระดับวิทยาเขตในหัวข้อเรื่อง ผลของความเป็นกรด-ด่าง ต่อความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของเยลลี่เหลวจากเม่า ในโครงการวันนักวิจัย ประจำปี 2555 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
  ผลงานวิจัยตีพิมพ์ที่ภาคภูมิใจ
       อาจารย์สุริยัณห์ สุภาพวานิช มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ที่ได้รับคะแนน Impact Factor จากวารสารวิชาการ ดังนี้
            วารสารวิชาการ Food and bioprocess technology คะแนน impact factor เท่ากับ 3.703
            วารสารวิชาการ Postharvest Biology and Technology  คะแนน impact factor เท่ากับ 2.411
             วารสารวิชาการ International Journal Food Science and Technology คะแนน impact factor เท่ากับ  1.26
       อาจารย์อัมพร ศรีคราม มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ที่ได้รับคะแนน Impact Factor จากวารสารวิชาการ ดังนี้
            วารสารวิชาการ Infection and Immunity คะแนน impact factor เท่ากับ 3.99
            วารสารวิชาการ Vaccine  คะแนน impact factor เท่ากับ 3.46
       อาจารย์โศรยา แสนเมือง มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ที่ได้รับคะแนน Impact Factor จากวารสารวิชาการ ดังนี้
            วารสารวิชาการ Food and bioprocess technology   คะแนน impact factor เท่ากับ 3.703
            วารสารวิชาการ Food engineering   คะแนน impact factor เท่ากับ 2.845
  ผลงานของนิสิต
       นิสิตได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าวฮาง ในงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 7
  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และได้รับรางวัล ดังนี้
       รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1  จำนวน 1 รางวัล
       รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2  จำนวน 1 รางวัล

 • ผลงานประจำปีการศึกษา 2554 ที่คณะภาคภูมิใจ
  ด้านการผลิตบัณฑิต
       สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรใหม่จำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต) และ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทรัพยากรเกษตร) สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ อยู่ในระหว่างจัดทำหลักสูตรใหม่จำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์) และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) สาขาเทคโนโลยีการอาหาร จะเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรใหม่จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป
       คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรได้ผลักดันและกระตุ้นให้อาจารย์ผลิตผลงานวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อประกอบการ เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการในปีการศึกษา 2554 มีอาจารย์ที่อยู่ในกระบวนการพิจารณาตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 คน คือ อาจารย์เจษฎา เตชมหาศรานนท์ และมีอาจารย์ที่เสนอขอประเมินการเรียนการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 3 คน คือ อาจารย์ชื่นจิต แก้วกัญญาอาจารย์วัชรวิทย์ มีหนองใหญ่ และอาจารย์สุรัสวดี พรหมอยู่
       คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้สนับสนุนให้นิสิตได้พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้โดยส่งนิสิตไปฝึกงานยัง มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ โดยในปีการศึกษา 2554 ได้ส่งนิสิตสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ ไปฝึกงานที่ University of Tokyo ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 คน สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ได้มุ่งเน้นให้นิสิตมีความคิดสร้างสรรค์และเรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ กล่าวคือ ในรายวิชาฝึกงาน II สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ได้จัดตั้งบริษัทจำลอง โดยแบ่งออกเป็น 3 บริษัท และทางสาขาเทคโนโลยีการอาหาร ได้ส่งนิสิตเข้าร่วม ประกวดเมนูอาหารในงาน “บอกรักพ่อที่ภูพาน ยลดอกไม้งามที่หนองหาร เที่ยวงานลิ้มรสโคขุน ละมุนน้ำหมากเม่า ใต้แสงดาวหนาวนี้ที่สกลนคร” ซึ่งได้รับรางวัลดังนี้
       บริษัท KU Fresh Food จำกัด
       รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1     สุดยอดเมนูไก่ดำภูพาน
       รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2     สุดยอดเชฟโคขุนโพนยางคำ
       รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3     สุดยอดเมนูก๋วยเตี๋ยวบกเนื้อย่าง
       รางวัลชมเชย   สุดยอดเมนูก๋วยเตี๋ยวบกเนื้อย่าง
       รางวัลชมเชย   สุดยอดเมนูก๋วยเตี๋ยวบกเนื้อย่าง
       บริษัท Kaset Driry จำกัด
       รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2     สุดยอดเมนูก๋วยเตี๋ยวบกเนื้อย่าง
       รางวัลชมเชย   สุดยอดเชฟโคขุนโพนยางคำ
  ด้านการวิจัย
       บุคลากรสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพได้รับทุนวิจัยจากหลายแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอกและมีความหลากหลายของ สาขาที่ทำการวิจัยและผลงาน ด้านการวิจัยได้รับการยอมรับทั้งการตีพิมพ์ในวารสารและการประชุมทางวิชาการการสร้าง ความร่วมมือด้านงานวิจัยกับหน่วยงานภายนอก การสนับสนุนให้อาจารย ์เผยแพร่ผลงานวิจัย บุคลากรสาขาเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับรางวัลผลงานด้านการวิจัย ดังนี้
       อาจารย์ ดร.อัมพร  ศรีคราม ได้รับรางวัลลำดับที่ 1 ในการประกวดผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติที่มีค่า Impact Factor สูงในระดับวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2554
       อาจารย์ ดร.สุริยัณห์  สุภาพวานิช  ได้รับรางวัลลำดับที่ 3 ในการประกวดผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติที่มีค่า Impact Factor สูงในระดับวิทยาเขต เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2554
  ด้านการบริการวิชาการ
       บุคลากรสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพมีกิจกรรมให้บริการวิชาการที่มีความหลากหลายและตรงตามความต้องการของชุมชนนอกจากนี้ยังมี หน่วยงานภายนอกติดต่อ ให้อาจารย์ในสาขาเป็นผู้ฝึกอบรมและวิทยากรจำนวนมาก การให้บริการวิชาการ กับหน่วยงานภายนอก (โดยอาจารย์ภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์) การให้บริการวิชาการ (โดย อาจารย์ ดร.วิมลนันทน์ กันเกตุ) การให้บริการวิชาการโดยการมีส่วนร่วมของ นิสิตของสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพการให้บริการวิชาการแบบบูรณาการ 3 คณะและร่วมกับชุมชน โครงการดาวล้อมเดือน บุคลากร สาขาเทคโนโลยีการอาหาร มีกิจกรรมให้บริการวิชาการ ที่มีความหลากหลายและตรงตามความต้องการ ของชุมชน นอกจากนี้ยังมีหน่วยงาน ภายนอกติดต่อให้อาจารย์ ในสาขาเป็นผู้ฝึกอบรมและวิทยากรจำนวนมาก
  ด้านบุคลากร
       อาจารย์ ดร.สุริยัณห์ สุภาพวานิช ได้รับรางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2554

 • ผลงานประจำปีการศึกษา 2553 ที่คณะภาคภูมิใจ
  ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ
       สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ มีผลงานตีพิมพ์ในรอบปีการศึกษา 2553 จำนวน 11 เรื่อง ได้รับการอ้างอิง (citation) ใน refereed journal จำนวน 12 บทความ
       สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ มีอัตลักษณ์ด้านงานวิจัยของสาขาที่ชัดเจน คือ “การนำองค์ความรู้พื้นฐานเพื่อความมั่นคงทางอาหารปลอดภัย” และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์งานวิจัยของคณะมุ่งมั่นความเป็นเลิศทางวิชาการเกษตรเพื่อความมั่นคงทางอาหาร 9 ยุทธศาสตร์วิจัย ได้แก่ สร้างนวัตกรรมทางการเกษตร (I) พัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตร (Q) เพิ่มผลิตภาพ (P) การเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (E) พัฒนาเทคโนโลยีสะอาดเพื่อการเกษตร (C) การเกษตรที่คำนึงถึงสุขภาพ (H) ความปลอดภัยอาหาร (S) คุณภาพอาหาร (FQ) และการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน (FS)
       สาขาเทคโนโลยีการอาหาร“การนำองค์ความรู้พื้นฐานเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” และสอดคล้องกับพันธกิจของคณะในหัวข้อ “วิจัยและสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ประเทศ และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ” โดยมีการแปลงเป็นแผนปฏิบัติงานด้านการวิจัย และมีการกำหนดผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ผลงานวิจัยที่มีการดำเนินงาน มีการรวบรวมเป็นผลงานวิจัยของสาขา และถ่ายทอดสู่กลุ่มเกษตรกร และผู้สนใจอย่างเป็นรูปธรรม
  ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา
       สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ มีการกำหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสาขา เกี่ยวกับงานวิจัยของสาขา IQPECH
       สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ ได้จัดทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ของบุคลากรในสาขา เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์จากการไปเรียนรู้จากแหล่งอื่นๆ ร่วมกัน โดยนำเสนอผ่านการประชุมสาขา และ website สาขาเทคโนโลยีการอาหารมีการวางแผนการทำงานด้านประกันคุณภาพที่ดีโดยได้มีการแบ่งส่วนงาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบด้านงานประกันคุณภาพอย่างชัดเจน และได้จัดทำแผนงานด้านประกันคุณภาพในแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2553 ของสาขาฯ โดยนำผลการตรวจประกันคุณภาพ ปี 2552 มาปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2553 โดยการจัดทำแผนฯ นั้นเน้นให้บุคลากรทุกท่านมีส่วนร่วม ในการจัดทำ และมีการจัดทำโครงการ “การเตรียมความพร้อมด้านงานประกันคุณภาพรอบ 9 เดือน” โดยจัดโครงการขึ้นในวันที่ 7 มีนาคม 2554 เพื่อให้การจัดเตรียม เอกสารหรือหลักฐานมีความชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วนมากยิ่งขึ้น
  ด้านการจัดการเรียนการสอน
       สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ มีการจัดทำหลักสูตรใหม่ที่ได้รับการอนุมัติจำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร วท.บ.(ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต) และหลักสูตร วท.ม. (ทรัพยากรเกษตร) ซึ่งมีกำหนดรับนิสิตเข้าศึกษาตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2554 สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ กำลังดำเนินโครงการ ปรับปรุงหลักสูตร วท.บ. (ทรัพยากรเกษตร) ซึ่งเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 และใกล้จะครบกำหนดในการปรับปรุงหลักสูตร ตามกรอบระยะเวลาที่คณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กำหนดไว้ ซึ่งในขณะนี้ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร เรียบร้อยแล้ว ในปีการศึกษา 2553 สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ ได้จัดทำโครงการจัดทำหลักสูตรใหม่ คือ หลักสูตรควบปริญญา วท.บ.–วท.ม. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร) เพื่อตอบสนองตลาดงานด้านเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรใหม่แล้ว
       สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ ได้ให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยมีการปรับรายวิชาต่างๆ ให้เข้าสู่ระบบมาตรฐาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา (มคอ.)      สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพมีการกระตุ้นให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อประกอบการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ โดยมีอาจารย์จำนวน 1 คน อยู่ในขั้นตอนกระบวนการกำหนดขอตำแหน่งทางวิชาการ รายวิชาของหลักสูตรในสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ มีการออกแบบให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้จากบุคคล หน่วยงาน และชุมชนภายนอก เช่น วิชาระบบเกษตรผสมผสาน และการฝึกงาน II ซึ่งนิสิตต้องนำเอาความรู้ทางทฤษฎีไปปฏิบัติจริง นอกจากนี้ สาขายังดำเนินโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์นิสิตสู่หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ มีวิชาที่ให้นิสิตได้เรียน และเข้าใจ เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยได้เปิดการเรียนการสอนในรายวิชาชีวจริยธรรมสาขาเทคโนโลยี การอาหาร ได้สนับสนุนให้นิสิตมีความคิดสร้างสรรค์ในการนำความรู้ที่เรียนมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการให้นิสิตเข้าร่วมการประกวด ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการอาหารดังนี้     
  รายวิชาการฝึกงาน II นิสิตชั้นปีที่ 4
       รายวิชาการฝึกงาน II ได้จัดตั้งบริษัทจำลองโดยแบ่งนิสิตออกเป็น 2 บริษัทและในงาน “ลิ้มรสโคขุน ละมุนนมโคถิ่นภูพาน จิบรสหวานน้ำหมากเม่า ใต้แสงดาวหนาวนี้...ที่สกลนคร" ทางสาขาฯได้ส่งนิสิตเข้าร่วมการประกวด และได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
       บริษัท KU 67 INTER FOOD ได้รับ 1 รางวัล คือ รางวัลชมเชยสุดยอดเมนูไก่ดำภูพาน จาก “เมนูซั่วไก่ดำ”
       บริษัท Nontri Food ได้รับ 3 รางวัล คือรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สุดยอดเชฟโคขุนโพนยางคำ จากเมนู “ละเบ๋อบีฟ” รางวัลชมเชยสุดยอดเชฟโคขุนโพนยางคำ จากเมนู “น้ำพริกเนื้อโคขุนโพนยางคำ” รางวัลชมเชยสุดยอดเมนูก๋วยเตี๋ยวบก     
  รายวิชาเทคโนโลยีในกระบวนการแปรรูปอาหาร นิสิตชั้นปีที่ 3
       ในรายวิชาเทคโนโลยีในกระบวนการแปรรูปอาหารได้ให้นิสิตคิดค้นเมนูการแปรรูปไก่ดำภูพานเพื่อให้นิสิตมีความคิดสร้างสรรค์อีกทั้งเป็นการเน้นผูเรียนเป็นสำคัญ โดยได้ส่งเข้าประกวดในงาน “ลิ้มรสโคขุน ละมุนนมโคถิ่นภูพาน จิบรสหวานน้ำหมากเม่า ใต้แสงดาวหนาวนี้...ที่สกลนคร" ซึ่งนิสิตชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัล 1รางวัลคือ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 สุดยอดเมนูไก่ดำภูพาน จากเมนู “ราเมงไก่ดำ”
  ด้านกิจกรรมการพัฒนานิสิต
       คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรได้จัดกิจกรรมวิชาการ และกิจกรรมทางสังคม โดยให้นิสิตเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินงาน เพื่อการสร้างประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ ได้แก่ โครงการค่ายสัตวศาสตร์สัญจร ครั้งที่ 3 และโครงการการเข้าร่วมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 28 โดยในอนาคต สาขาจะเป็นเจ้าภาพในการเตรียมความพร้อมงานประเพณี 4จอบของหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร จัดให้มีบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ ศิษย์เก่า และนิสิตปัจจุบัน ผ่านระบบฐานข้อมูล และเว็บบอร์ด และมีกิจกรรมการเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนการดำเนินชีวิตระหว่าง อาจารย์ บุคลากร นิสิตปัจจุบันกับศิษย์เก่าในงาน “ฮักแพงน้องพี่ราตรีคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าครั้งที่ 2”
  คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการจัดโครงการกลุ่มเครือข่ายอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพัฒนานิสิตสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ ปี 2553 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกระตุ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ทำหน้าที่ ดูแล และช่วยเหลือนิสิตได้อย่างทั่วถึง คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพทางภาษา, โครงการ Agro–IT รุ่น 5 การพัฒนาศักยภาพทางด้านคอมพิวเตอร์ ในหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญ e-learning
  งานทำนุศิลปะและวัฒนธรรม
       คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการทางด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่ โครงการสืบสานประเพณีปลูกข้าว และเกี่ยวข้าว สามัคคีน้องพี่ ทอ. โดยนิสิตสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ ได้จัดทำโครงการบำรุงดูแลต้นข้าวก่อนถึงฤดูเก็บเกี่ยว และโครงการสืบสานเกี่ยวข้าวประเพณี สามัคคีน้องพี่ ทอ.ครั้งที่ 2 โดยให้นิสิตที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการผลิตพืช เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ