ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

อัตราค่าบริการการใช้เครื่องมือ Gas  Chromatography & Mass Spectrometer (GC-MS)

ลักษณะงาน

บุคลากรในคณะ

ภายใน มก.

ภายนอก มก.

หมายเหตุ

ค่าบริการใช้เครื่อง GC-MS (ต่อชั่วโมง)

100

250

500

 

ค่าวิเคราะห์ตัวอย่าง (ต่อตัวอย่าง)

25

50

100

อัตรานี้คิดเพิ่มจากข้อ 1

หมายเหตุ
1. บุคลากรภายในคณะ ที่ไม่มีงบงานวิจัยให้ใช้โดยไม่มีค่าบริการใช้เครื่องมือ (จำกัดระยะเวลาใช้)
2. ค่าบริการใช้เครื่องมือของบุคลากรในคณะนั้น ผู้ขอใช้บริการ run เครื่องมือด้วยตนเอง
3. ค่าบริการใช้เครื่อง คิดขั้นต่ำ 1 ชั่วโมง เศษของชั่วโมงถัดไปคิดเป็น 1/2 ชั่วโมง
4. อัตราค่าใช้จ่ายคิดเฉพาะการใช้เครื่องมือเท่านั้น ยังไม่รวมค่า คอลัมน์ วัสดุและสารเคมี ซึ่งคิดตามชนิดและปริมาณที่ใช้
5. ค่าบันทึกข้อมูลลงแผ่น CD แผ่นละ 50 บาท
6. ค่า print ผลวิเคราะห์ แผ่นละ 5 บาท