ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ห้องปฏิบัติการวิจัยปริมาณธาตุอาหารดิน พืช ปุ๋ย

     เป็นศูนย์ให้บริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารใน ดิน พืชปุ๋ยและวัสดุการเกษตร แก่หน่วยงานภายในและภายนอก ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย

รายการวิเคราะห์

อัตราค่าบริการ / ตัวอย่าง (บาท)

1. วิเคราะห์ทางกายภาพ

ดิน

ปุ๋ยอินทรีย์

พืช

น้ำ

ขนาดเนื้อปุ๋ย
ความชื้น และสารที่ระเหยได้
หิน กรวด
เศษพลาสติก เศษแก้ว วัสดุมีคม และโลหะอื่นๆ
การย่อยสลายเสร็จสมบูรณ์
ความหนาแน่นรวม (Bulk Density)
ขี้เถ้า (Ash)
-
-
-
-
-
200
-
50
50
50
50
100
-
-
-
-
-
-
-
-
400
-
-
-
-
-
-
-

2. วิเคราะห์ทางเคมี

ดิน

ปุ๋ยอินทรีย์

พืช

น้ำ

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)
ค่าการนำไฟฟ้า (EC) ของน้ำ
ค่าการนำไฟฟ้า (EC) 1:5
วัดปริมาณเกลือ (%)
ปริมาณอินทรียวัตถุ (OM)
อัตราส่วนธาตุคาร์บอน ต่อ ธาตุไนโตรเจน (C/N ratio)
ไนโตรเจนทั้งหมด (Total nitrogen) N
ฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total phosphorus) P2O5
- ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Available phosphorus)                      
โพแทสเซียมทั้งหมด (Total potassium) K2O
-โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ ( Exchangeable potassium)
แอมโมเนียม

50
-
50
50
200
500
300
200
200
200
200
200

50
-
50
-
200
500
300
300
-
300
-
200

-
-
-
-
-
-
300
300
-
300
-
200

50
50
-
50
-
-
-
-
-
-
-
200

3. การเตรียมตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์

30

50

100