ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
Untitled Document
     
ประวัติคณะ  
      คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร จัดตั้งตามประกาศสภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2543 (ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการจัดตั้งคณะ สำนัก และสำนักงานวิทยาเขต ที่จังหวัดสกลนคร ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2543) รับผิดชอบการสอน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
      คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ และ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร
                         
ปณิธาน
      ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นศูนย์กลางวิชาการ และการวิจัยชั้นนำด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ สร้างเครือช่ายและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น พร้อมทั้งสืบสานภูมิปัญญาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดี
 
วิสัยทัศน์
     ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นศูนย์กลางวิชาการ และวิจัยชั้นนำด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติสร้างเครือข่ายและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อตอบสนอง ความต้องการของท้องถิ่น พร้อมทั้งสืบสานภูมิปัญญาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดี
 
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่เพียบพร้อมด้วยความรู้และคุณธรรม มีความสามารถในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในระดับสากล สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศและความต้องการของตลาดแรงงานในระดับสากล
2. วิจัยและสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ที่ตอบสนองตามความต้องการของท้องถิ่น ประเทศ และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่ชุมชน ส่งเสริมและเผยแพร่ภูมิปัญญาไทย
4. สืบสาน ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมอันดีของสังคมให้ยั่งยืนสืบไป
5. พัฒนาเอกลักษณ์ทางวิชาการ และชื่อเสียงของคณะไปสู่ความเป็นผู้นำด้านเกษตรปลอดภัยและอาหารปลอดภัย
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรตั้งอยู่ ณ ชั้น 4 อาคาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(อาคาร 7)
แผนที่เดินทางมายังคณะ