ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
Untitled Document
   
สาขาที่เปิดสอน
เปิดสอน 2 สาขา ได้แก่
      - สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ
      - สาขาเทคโนโลยีการอาหาร

 

 

สาขาทรัพยากรชีวภาพ(Agro-Bioresources)
ปรัชญาและปณิธาน

     สร้างสรรค์ความรู้ให้เป็นคลังปัญญา พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพ และคุณธรรม

 
วิสัยทัศน์ (แก้ไข 27 พ.ค. 53 ใช้ 2553-55)
“มุ่งพัฒนา สร้างองค์ความรู้  ประยุกต์ใช้ทรัพยากรเกษตรเพื่อความมั่นคงทางอาหาร  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม
เป็นศูนย์กลางวิชาการ และการวิจัยด้านการเกษตรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”
 
พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่เพียบพร้อมด้วยความรู้และคุณธรรม มีความสามารถในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในระดับสากล สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศและความต้องการของตลาดแรงงาน
2. วิจัยและสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตรเพื่อความมั่นคงทางอาหาร ให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ประเทศ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตรสู่ชุมชน ส่งเสริมและเผยแพร่ภูมิปัญญาไทยสู่สากล
4. สืบสาน ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมอันดีของสังคมให้ยั่งยืนสืบไป
5.พัฒนาเอกลักษณ์ทางวิชาการและชื่อเสียงของสาขาวิชาไปสู่ความเป็นผู้นำด้านการเกษตรเพื่อความมั่นคงทางอาหาร

 
วัตถุประสงค์

1. เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษา พัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพทางการเกษตรตามมาตรฐานสากล ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศแบบยั่งยืน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2.เพื่อวิจัยและสร้างเครือข่ายการวิจัยด้านการจัดการและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเกษตรเพื่อความมั่นคงทางอาหาร
3. เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ แก่ชุมชนและประเทศชาติ
โดยการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรเกษตรเพื่อความมั่นคงทางอาหาร
4. เพื่อให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมอันดีของสังคมคงอยู่อย่างยั่งยืน

 
สาขาเทคโนโลยีอาหาร(Food Technology)
ปรัชญาและปณิธาน
     มุ่งมั่นสั่งสมองค์ความรู้ ผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีการอาหารที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณใน วิชาชีพ ศึกษาวิจัยและให้บริการวิชาการ สู่ชุมชนเพื่อพัฒนาประเทศ
 
ภารกิจและความรับผิดชอบ
  1. เปิดสอนหลักสูตรด้านเทคโนโลยีการอาหาร เพื่อผลิตบุคลากรสู่ภาคอุตสาหกรรม อาหารของท้องถิ่นและประเทศชาติ
  2. วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการผลิตทางเทคโนโลยีการอาหารเพื่อพัฒนา การผลิตของภาคอุตสาหกรรมอาหารให้สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ แบบยั่งยืน