ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
 

ทีมผู้บริหารคณะ

 
 

ดร.อรอนงค์ ฐาปนพันธ์นิติกุล
คณบดี
 
 

ผศ.ดร.ชื่นจิต แก้วกัญญา
รองคณบดีทรัพยากรบุคคลและสร้างความสุขในองค์กร
 
 

ผศ.ดร.ธนพร ขจรผล
รองคณบดีพัฒนานิสิตและนิสิตสัมพันธ์
 
 

ดร.ประภาษ กาวิชา
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
 
 

นางสาวปานชีวัน ปอนพังงา
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพเพื่อพัฒนาองค์กร
 
 

ดร.เกรียงไกร พัทยากร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 
 

ดร.ชื่นจิต จันทจรูญพงษ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
 
 

ดร.พัชราภรณ์ ถิ่นจันทร์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายรับนิสิตใหม่และงานต่างประเทศ
 
 

นางสาวฤทัยทิพย์ สุระเสียง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร
 
 

ดร.พัดชา เศรษฐากา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
 
 

ดร.ชื่นจิต จันทจรูญพงษ์
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ
 
 

ดร.หทัยรัตน์ โชคทวีพาณิชย์
หัวหน้าภาควิชาเกษตรและทรัพยากร
 
 

นางมโนรม แสนสุภา
รักษาการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
 
 

ดร.เจษฎา ภัทรเลอพงศ์
ผู้จัดการฟาร์มพืช
 
 

ผศ.ดร.กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์
ผู้จัดการฟาร์มสัตว์
 
 

นายสิทธิชัย ฮะทะโชติ
ผู้จัดการฟาร์มประมง
 
 

นายศุภรินธร์ มหาสวัสดิ์
ผู้จัดการงานแปรรูปผลิตภัณฑ์