ข่าวการศึกษา

ตามที่คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรรมเกษตร ได้ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปี 2558 แล้วนั้น ทางคณะจึงขอประกาศรายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนการศึกษา และขอให้นิสิตเข้าสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ในวันพุธ ที่ 2 ก.ย.2558 - วันพฤหัสบดี ที่ 3 ก.ย. 2558 ตามวันและเวลาข้างต้น รายชื่อนิสิต [ download ]...

ขยายเวลารับสมัคร "โครงการทุนไผ่ลอดกอ" ประจำปีการศึกษา 2558 คุณสมบัติผู้สมัคร : จบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร ผู้ที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุน : จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหอพักตลอด 4 ปี รายละเอียดเพิ่มเติมดังแนบ [ download ]...

ด้วยมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา "ทุนอดุลย์ - จินตนา ธนาลงกรณ์" สำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ระดับปริยญาตรี จำนวน 16 ทุน ทุนการศึกษาละ 15,000 บาท โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย 2. เป็นนิสิตชั้นปีที่ 1-4 ทุกคณะ/สาขา 3. มีฐานะยากจน (รายได้ผู้ปกครองทั้งหมด ไม่เกิน 20,000 บาท/เดือน) 4. มีความประพฤติเรียบร้อย เป็นคนดี ไม่ฝักใฝ่ในอบายมุขและยาเสพติด ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและไม่เคยต้องโทษทางวินัย 5. มีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ 75% หรือดุลยพินิจของคณะกรรมการ (นิสิตชั้นปีที่ 1 ใช้ผลการเรียนระดับ ม.ปลาย) ส่งใบสมัครได้ที่ หน่วยทุนการศึกษา งานกิจการนิสิต อาคารสถานพยาบาล ภายในวันพุธ ที่ 16 กันยายน 2558 รายละเอียดเพิ่มเติม ดังแนบ [ download ]...

คณะ ทอ. รับสมัครทุนการศึกษา ประจำปี 2558 ตามประเภททุนการศึกษา ดังนี้ 1) ขาดแคลนทุนทรัพย์ 2) ผลการเรียนดีเด่น 3) ส่งเสริมนิสิตสู่ความเป็นเลิศ 4) ผลงานดีเด่นและสร้างชื่อเสียงให้คณะ มหาวิทยาลัย -เปิดรับสมัคร 18-31 ส.ค.2558 -ประกาศผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 1 ก.ย. 2558 -สัมภาษณ์ 2-3 ก.ย.2558 -ประกาศผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา 7 ก.ย. 2558 ใบสมัครและรายละเอียด [ download ]...

ตามที่คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนานิสิตเพื่อเป็นอาจารย์และบุคลากร มก.ฉกส. จำนวน 1 ทุนการศึกษา นั้น คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทุนการศึกษา จำนวน 1 ทุนการศึกษา ดังนี้ 1) นายภานุพงศ์ บ้านกลาง ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว เข้ารายงานตัว ณ สำนักงานคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ในระหว่างวันที่ 11-14 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. และต้องเข้าร่วมพิธีรับมอบทุนการศึกษา ในวันที่ 15 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 14) ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ สำนักงานคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร โทรศัพท์ 042-725036 มือถือ 091-0646635 ประกาศ [ download ]...

ตามที่คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนานิสิตเพื่อเป็นอาจารย์และบุคลากร มก.ฉกส. จำนวน 1 ทุนการศึกษา นั้น คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร จึงขอประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเข้าคัดเลือกทุนการศึกษา โดยวิธีสัมภาษณ์ ดังนี้ รายชื่อ [ download ]...

-ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานิสิตเพื่อเป็นอาจารย์และบุคลากร มก.ฉกส. ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ณ ห้องพระพิรุณ อาคารบริหาร มก.ฉกส. ที่ประชุมมีมติอนุมัติหลักการและมอบหมายให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร พิจารณาผู้ที่มีความเหมาะสมในการับทุน จำนวนคณะละ 1 ทุนการศึกษา เพื่อพัฒนาเป็นอาจารย์และบุคลากร นั้น คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร จึงประกาศรับสมัครบุคคลผู้ที่เป็นศิษย์เก่าคณะ ทอ. เพื่อรับทุนการศึกษา ดังนี้ -รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 24 กรกฏาคม 2558 –วันที่ 3 สิงหาคม 2558 -ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 5 สิงหาคม 2558 -สอบสัมภาษณ์ 7 สิงหาคม 2558 -ประกาศผลผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา 10 สิงหาคม 2558 -ผุ้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา 15 สิงหาคม 2558 -ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นายยุทธกร พรหมสาขา ณ สกลนคร...

ตามที่คณะ ทอ. ได้ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อเข้ารับทุนการศึกษา กองทุนการศึกษา ศ.ดร.จรัญ จันทลักขณา และกองทุนสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย นั้น จึงขอประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา ดังนี้ กองทุนการศึกษา ศ.ดร.จรัญ จันทลักขณา จำนวน 2 ทุนการศึกษาๆ ล่ะ 5,000 บาท 1) นางสาววิริยา วังทะพันธ์ 2) นางสาวอธิตยา อินภูวา กองทุนสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย จำนวน 1 ทุนการศึกษาๆ ล่ะ 5,000 1) นางสาวธนิษฐา วชิรนรเศรษฐ์ ทั้งนี้ขอให้นิสิตติดตามประกาศการรับมอบทุนการศึกษาต่อไป...

ตามที่คณะทอ. ได้ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อเข้าคัดเลือกทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ปีการศึกษา 2558 นั้น คณะ ทอ. จึงขอประกาศรายชื่อนิสิตเข้าคัดเลือกในระดับมหาวิทยาลัยต่อไปได้แก่ 1) นางสาวฐิดาวดี ระงับภัย รหัสประจำตัวนิสิต 5740100933 2) นางสาวจุฑามาศ แซ่ลิ้ม รหัสประจำตัวนิสิต 5740100623 จึงขอให้นิสิตดังกล่าว เข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ ที่ 22 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต ชั้น 5 อาคารระพีสาคริก วิทยาเขตบางเขน ทั้งนี้ขอให้นิสิตติดต่อ นายยุทธกร พรหมสาขา ณ สกลนคร นักวิชาการศึกษา สำนักงานคณบดี ทอ. เพื่อประสานงานเรื่องการเดินทางไปสัมภาษณ์ โทรศัพท์ 042-725036 ประกาศรายชื่อนิสิต [ download ]...

ด้วยกองทุนศาสตราจารย์ ดร.จรัญ จันทลักขณา ในมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาแก่นิสิต ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์ (หลักสูตรสัตวศาสตร์) โดยจะมอบให้นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จำนวน 2 ทุนการศึกษา ๆ ละ 5,000 บาท ในการทางคณะจึงประกาศรับสมัครทุนสำหรับนิสิต โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 1) เป็นผู้ที่มีความเดือนร้อนเรื่องเงิน มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 2) ไม่เป็นผู้กำลังรับทุนการศึกษาอื่นอยู่ 3) กำลังศึกษาในชั้นปีที่ 3 หลักสูตรสัตวศาสตร์ (ปี 2 ขึ้น ปี 3) 4) ได้รับการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา และหัวหน้าภาค และหัวหน้าหลักสูตร -กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - 22 มิถุนายน 2558 ส่งที่สำนักงานคณบดี ทอ. (พี่ต่าย) -สัมภาษณ์ 23 มิถุนายน 2558 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะ ทอ. ดาวน์โหลดใบสมัคร [ download...

ด้วยสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาจากเงินกองทุนสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย สถาบันการศึกษาละ 1 ทุนการศึกษา ๆ ล่ะ 5,000 บาท ทางคณะทอ. จึงประกาศรับสมัครนิสิต เพื่อเข้ารับทุนการศึกษา จำนวน 1 คน โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 1) เป็นนิสิตชั้นปีที่ 3 (หลักสูตรสัตวศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ 2 ขึ้น ปี 3) 2) เป็นผู้ที่ไม่ได้อยู่ในระหว่างการรับทุนอื่น 3) เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 4) มีผลการเรียนอยู่ในระหว่างดีถึงดีมาก 5) มีความขัดสนเรื่องการเงิน ค่าใช้จ่าย กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - 22 มิถุนายน 2558 ส่งที่สำนักงานคณบดี ทอ. (พี่ต่าย) -สัมภาษณ์ 23 มิถุนายน 2558 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะ ทอ. ดาวน์โหลดใบสมัคร [ download ]...

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปี 2558 -โดยนิสิตต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1) เป็นนิสิตชั้นปีที่ 2 (คณะ ทอ. สมัครได้ทุกหลักสูตร) 2) มีความประพฤติดี 3) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป 4) เป็นผู้ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์ 5) ไม่เป็นผู้ซึ่งมีปัญหาสุขภาพ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 6) ไม่เป็นผู้ที่ได้รับกองทุนอื่น ยกเว้นกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล 7) สามารถเข้ารับการฝึกงานภาคฤดูร้อนตามที่คณะกรรมการกำหนด -นิสิตที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ และส่งที่หน่วยทุนการศึกษา งานกิจการนิสิต ห้อง 16-110 อาคาร 16 -ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558 [ download ]...