ข่าวการศึกษา

คณะ ทอ. เปิดรับสมัครนิสิตเพื่อเข้าทุนการศึกษา สมาคมนิสิตเก่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 2 ทุนการศึกษา ๆ ล่ะ 10,000 บาท คุณสมบัตินิสิต 1) เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี 2) เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 3) มีความประพฤติดี เกรดไม่ต่ำ 2.00 เงื่อนไขการรับทุน 1) ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นอยู่ 2) นิสิตต้องพร้อมที่จะสละเวลาช่วยเหลืองาน/กิจกรรมของมหาวิทยาลัยหรือของสมาคมนิสิตเก่า มก. กำหนด วิธีการสมัคร 1) ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ คณะ ทอ. และส่งใบสมัครที่ สำนักงานคณบดี ทอ. (อาคาร 7 ชั้น 4) ภายในวันที่ 22 ม.ค.59 2) คัดเลือกนิสิตโดยวิธีการสัมภาษณ์ วันที่ 25 ม.ค.59 ณ ห้องประชุม คณะ ทอ. ใบสมัคร [ download ]...

ตามที่คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕8 ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ บัดนี้คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกนิสิตที่มีคุณสมบัติตามประเภททุนต่างๆ เรียบร้อยแล้ว คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร จึงขอประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยขอให้นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา ติดตามข่าวการมอบทุนการศึกษาอีกครั้งหนึ่ง ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา [ download ]...

ตามที่คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรรมเกษตร ได้ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปี 2558 แล้วนั้น ทางคณะจึงขอประกาศรายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนการศึกษา และขอให้นิสิตเข้าสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ในวันพุธ ที่ 2 ก.ย.2558 - วันพฤหัสบดี ที่ 3 ก.ย. 2558 ตามวันและเวลาข้างต้น รายชื่อนิสิต [ download ]...

ขยายเวลารับสมัคร "โครงการทุนไผ่ลอดกอ" ประจำปีการศึกษา 2558 คุณสมบัติผู้สมัคร : จบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร ผู้ที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุน : จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหอพักตลอด 4 ปี รายละเอียดเพิ่มเติมดังแนบ [ download ]...