ข่าวการศึกษา

รับสมัครนิสิต ทอ. เพื่อรับทุนการศึกษาเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 1) ทุนดอกผล มก. จำนวน 1 ทุนการศึกษา -ทุนการศึกษาละ 10,000 บาท 2) ทุนสโมสรนิสิตเก่า ทอ. จำนวน 3 ทุนการศึกษา -ทุนการศึกษาละ 5,000 บาท คุณสมบัตินิสิต 1) เป็นนิสิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ชั้นปีที่ 1-4 2) มีความประพฤติดี ช่วยเหลืองาน/ กิจกรรมของคณะฯ มหาวิทยาลัย 3) มีเกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.25 รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2559 สัมภาษณ์ 3 มีนาคม 2559 ประกาศผลผู้ได้รับทุน 4 มีนาคม 2559 ดาวน์โหลดใบสมัคร [ download ]...

ข่าวดีสำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 1-2 เกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป เข้าร่วมโครงการนิสิตแลกเปลี่ยน ASEAN International Mobility for Students (AIMS) กับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น # รับสมัครนิสิตจำนวน 1 คน คัดเลือกนิสิตโดยวิธีสัมภาษณ์ หมดเขตรับสมัคร 26 ก.พ.59 สอบถามรายละเอียดที่พี่ยุทธกร น่ะครับ 042-725036 รายละเอียดและใบสมัคร [ download ]...

- ตามที่สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในวาระครบรอบ 73 ปี คณะละ 2 ทุนการศึกษา ๆ ละ 10,000 บาท นั้น - คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิม- พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้ประกาศรับสมัครและคัดเลือกนิสิตที่มีคุณสมบัติตามประกาศกองกิจการนิสิต เรื่อง ทุนการศึกษาสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 2 ทุนการศึกษาๆ ละ 10,000 บาท ดังนี้ 1) 5740100623 นางสาวจุฑามาศ แซ่ลิ้ม อาหารปลอดภัยและโภชนาการ 2) 5840101851 นางสาวพัชราภรณ์ แสวงพันธ์ ทรัพยากรเกษตร ประกาศ [ download ]...

คณะ ทอ. เปิดรับสมัครนิสิตเพื่อเข้าทุนการศึกษา สมาคมนิสิตเก่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 2 ทุนการศึกษา ๆ ล่ะ 10,000 บาท คุณสมบัตินิสิต 1) เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี 2) เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 3) มีความประพฤติดี เกรดไม่ต่ำ 2.00 เงื่อนไขการรับทุน 1) ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นอยู่ 2) นิสิตต้องพร้อมที่จะสละเวลาช่วยเหลืองาน/กิจกรรมของมหาวิทยาลัยหรือของสมาคมนิสิตเก่า มก. กำหนด วิธีการสมัคร 1) ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ คณะ ทอ. และส่งใบสมัครที่ สำนักงานคณบดี ทอ. (อาคาร 7 ชั้น 4) ภายในวันที่ 22 ม.ค.59 2) คัดเลือกนิสิตโดยวิธีการสัมภาษณ์ วันที่ 25 ม.ค.59 ณ ห้องประชุม คณะ ทอ. ใบสมัคร [ download ]...

ตามที่คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕8 ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ บัดนี้คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกนิสิตที่มีคุณสมบัติตามประเภททุนต่างๆ เรียบร้อยแล้ว คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร จึงขอประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยขอให้นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา ติดตามข่าวการมอบทุนการศึกษาอีกครั้งหนึ่ง ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา [ download ]...