Author: yutthakorn

สำหรับนิสิตใหม่รหัส 63 KU 80 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ปรับลดค่าเทอมสำหรับนิสิต 10 % และสามารถแบ่งชำระได้ 2 งวด สามารถดาวน์โหลดใบชำระเงินค่าเทอมได้ที่ 👇👇👇 https://misreg.csc.ku.ac.th/misreg/admissions/round2/register.php?checkpass1=active&check=1&fbclid=IwAR1Zql8LUdVy-P8LuUdKdLum_8-fn-_cjc_NO2s_ScQDskItl6GgiEkyW1k ❗️❗️❗️❗️❗️❗️ ***งวดที่ 2 ชำระภายในวันที่ 20 สิงหาคม - 10 กันยายน 2563 เมือถึงกำหนดสามารถดาวน์โหลดใบแทนการชำระเงิน ได้ที่ระบบสารสนเทศนิสิต ...

บริษัทเมล็ดพันธุ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการแปลง ดูแลแปลงลูกไร่ผลิตเมล็ดพันธุ์ รายละเอียดงาน ประมาณการ/ วางแผนการผลิตตาม/ ติดตามแปลงลูกไร่/ และดูแลกระบวนการทางเมล็ดพันธุ์ คุณสมบัติ 1. เพศชาย 2. มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสกลนคร (หรือใกล้เคียง) 3. จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาทรัพยากรเกษตร สาขาเกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ผู้สนใจ สามารถส่งเอกสารการสมัครงาน ได้แก่ Resume เอกสารการศึกษา และ ไฟล์เล่มปัญหาพิเศษ มาที่ อ.ศุภาวรรณ ประพันธ์ ที่ e-mail:  supawan.p@ku.th...

บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง Operation Trainee fresh food (หัวหน้างานฝึกหัด แผนกสินค้าอาหารสด) โดยนิสิต คณะ ทอ. ที่ใกล้สำร็จการศึกษา  (ทรัพยากรเกษตร, ประมง, สัตวศาสตร์, ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต, เทคโนโลยีการอาหาร, อาหารปลอดภัยและโภชนาการ) ****สามารถสมัครงานในตำแหน่งนี้ได้ ทุกหลักสูตร**** ***เพียงแสกน QRcode จากนั้นกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทางบริษัทฯ จะทำการติดต่อนิสิตโดยตรงเพื่อสัมภาษณ์ทาง video call และตามลำดับ กระบวนการอื่นๆ ของบริษัทฯ ต่อไป ...

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้ทำการจัดตั้ง NRAI COVID-19 Call Center ขึ้น เพื่อรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยรวบรวมไว้เป็นข้อมูลและรายงานต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย ประกาศจาก อว./มก./มก.ฉกส./คณะ ข่าวสารและกิจกรรมของคณะ ตลอดจนลิงก์ในการกรอกข้อมูลของคณะด้วย เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการรับข้อมูลข่าวสารและการติดต่อกับทางคณะได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น  สามารถคลิกที่ลิงค์ ด้านล่างนี้ได้เลย https://sites.google.com/ku.th/nrai-covid19/home?authuser=0 ...

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ในรอบ TCAS 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและโรงเรียนเครือข่าย จำนวน 6 สาขาวิชา ดังนี้ 1. สาขาวิชาประมง 2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 3. สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร 4. สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต 5. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 6. สาขาวิชาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ 📌📌เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 23 มี.ค. นี้เท่านั้น 📌📌📌สิทธิพิเศษ ทุนการศึกษาลดค่าเทอม 50% ตลอด 4 ปีการศึกษา 👇👇สมัครได้ที่ 👇👇 https://misreg.csc.ku.ac.th/admission/ สนใจสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 👉👉LINE ID : nraiku 📞☎️095-5048479,085-7421609 รายละเอียดเพิ่มเติม รายละเอียดการรับสมัคร รอบ 2 ปี 63 รายละเอียดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรที่เปิดรับ และเกณฑ์การคัดเลือก ...

ขยายเวลารับสมัคร ถึงวันที่ 4 มี.ค.2563 ประเภททุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 5 ทุนการศึกษา ๆ ละ 5,000 บาท > หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และเงื่อนไขการให้ทุน 1) เป็นนิสิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ชั้นปีที่ 1-4 หลักสูตรประมง  2) เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์  3) มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียรในการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมของคณะฯ มหาวิทยาลัย  4) ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาต้องทำงานบำเพ็ญประโยชน์ของคณะฯ หรือตามที่คณะร้องขอไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง กำหนดระยะเวลา ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2563   5) หากนิสิตทำงานบำเพ็ญประโยชน์ไม่ครบตามกำหนด ทางคณะมีสิทธิ์เรียกเงินทุนการศึกษาคืน และนิสิตจะถูกพิจารณาตัดสิทธิ์รับทุนการศึกษาอื่นๆ หากเป็นนิสิตที่กำลังจะจบการศึกษาจะถูกระงับการยื่นขอจบการศึกษา การสมัครขอรับทุนการศึกษา  1) สามารถ Download ใบสมัคร ได้ที่นี่ 2) กรอกใบสมัครด้วยลายมือของตนเอง ตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมแนบหลักฐานให้เรียบร้อย 3) ยืนใบสมัครได้ที่ ห้องบริการการศึกษานิสิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร (ห้อง 21-201) กำหนดการรับสมัคร 1)...

บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด รับสมัครงาน หลายตำแหน่ง (นิสิต จบใหม่) ทั้งด้านเกษตร (สัตวศาสตร์) และอุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีการอาหาร) นิสิตชั้นปีที่ 4 ท่านใดสนใจสมัครงาน สามารถติดต่อรับใบสมัคร ได้ พี่ต่าย (ยุทธกร พรหมสาขา ณ สกลนคร) ห้อง 21-201 จากนั้นนิสิตกรอกรายละเอียดให้เรียบร้อย พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร ส่งคืนพี่ต่าย ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563 เพื่อจะได้รวบรวมนำส่งไปยังบริษัท Download รายละเอียดการรับสมัคร...

ขอเชิญน้องๆนิสิตชั้นปีที่ 2-3 เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับ National Chung Hsing University (NCHU) ณ ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 17 - 31 พฤษภาคม 2563 สำหรับน้องๆ ที่สนใจ สามารถส่งรายชื่อและสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณเหมวดี (พี่เหม) โทรศัพท์ : 095-5048479 Line ID : nraiku ...

ขอเชิญนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการ ASEAN International Mobility for Students (AIMS) ประจำปี 2563 เป็นโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะยาวกับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ณ University of Tsukuba เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ระหว่างเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2563 สำหรับน้องๆที่สนใจ สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 25 ก.พ. 63  **ติดต่อขอรับใบสมัครและส่งเอกสารการสมัครได้ที่ คุณธัญญลักษณ์ (พี่ส้ม) ห้องบริการนิสิต คณะ ทอ. อาคาร 21 ห้อง 21-201 สอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 085-7421609, 095-5048479 รายละเอียดของทุน AIM ใบสมัคร...

ประเภททุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 5 ทุนการศึกษา ๆ ละ 5,000 บาท > หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และเงื่อนไขการให้ทุน ๑) เป็นนิสิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ชั้นปีที่ ๑-๔ หลักสูตรประมง  ๒) เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์  ๓) มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียรในการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมของคณะฯ มหาวิทยาลัย  ๕) ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาต้องทำงานบำเพ็ญประโยชน์ของคณะฯ หรือตามที่คณะร้องขอไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง กำหนดระยะเวลา ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2563   ๖) หากนิสิตทำงานบำเพ็ญประโยชน์ไม่ครบตามกำหนด ทางคณะมีสิทธิ์เรียกเงินทุนการศึกษาคืน และนิสิตจะถูกพิจารณาตัดสิทธิ์รับทุนการศึกษาอื่นๆ หากเป็นนิสิตที่กำลังจะจบการศึกษาจะถูกระงับการยื่นขอจบการศึกษา การสมัครขอรับทุนการศึกษา  ๑) สามารถ Download ใบสมัคร ได้ที่นี่  ๒) กรอกใบสมัครด้วยลายมือของตนเอง ตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมแนบหลักฐานให้เรียบร้อย ๓) ยืนใบสมัครได้ที่ ห้องบริการการศึกษานิสิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร (ห้อง 21-201) กำหนดการรับสมัคร ๑) รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 5...

ในระหว่างวันที 17-26 มกราคม 2563 ฝายวิจัยและบริการวิชาการคณะทรัพยากร ธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร (คณะ ทอ.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้ให้การสนับสนุนคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมจัด แสดงผลิตภัณฑ์และผลงานวิจัย ในงานรวมนําใจไทสกลและงานกาชาด จังหวัดสกลนคร ทังนี ในงานดังกล่าว มีผู้บริหารจากคณะ ทอ. ทีเข้าร่วมพิธีเปดงานและเข้าร่วมงาน ประกอบด้วย ดร.รุ่งนภา บุญผวา ผู้ช่วยคณบดีฝายวิจัยและบริกาวิชาการ ดร.รุ่งกานต์ บุญนาถากร หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ และ ดร.มยูรกาญจน์ เดชกุญชร นอกจากนียังมีเจ้าหน้าที และนิสิตเข้าร่วมงานอีก จํานวน 5 คน [gallery ids="24156,24157,24158,24159,24160,24161,24162,24163,24164,24165,24166,24167,24168,24169,24170,24171,24172,24173,24174,24175,24176,24177,24178,24179,24180"] ประมวลภาพร่วมจัดนิทรรศการงานกาชาด สกลนคร...

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ พร้อมทั้งทุนเรียนดี ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 50 % มากกว่า 500 ทุน  ใน TCAS รอบ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและโรงเรียนเครือข่าย ในวันที่ 6 ก.พ. - 23 มี.ค. 2563 นี้  รายละเอียดการรับสมัคร สมัครเรียน ...

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประกวดแผนธุรกิจ 4.0 ระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา ทำการแข่งขันในวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ อาคาร​ 9​ ห้อง​ 9-306 (เปลี่ยนจากห้อง​ 9-210) *** ในระดับมัธยมศึกษา ทีมที่ 7 และ ทีมที่ 8 ที่ยังไม่ได้แจ้งชื่อโรงเรียน กรุณาแจ้งชื่อโรงเรียนมายังผู้จัดการประกวดด้วยนะคะ*** ...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" z_index=""][vc_column][vc_column_text] ขอเชิญเที่ยวงาน "เกษตรแฟร์ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 14" มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 20-26 ธันวาคม 2562   ส่วนงานประกวดและนิเทศการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ดังนี้ วันศุกร์ ที่ 20 ธันวาคม 2562 -เวลา 09.00-12.00 น. พิธีเปิดงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 -เวลา 06.00-13.00 น. การประกวดไก่พื้นเมือง ครั้งที่ 13 (รายละเอียด) -เวลา 08.00-16.30 น. การประกวดปลากัดสวยงามนนทรีอีสาน ครั้งที่ 5 (รายละเอียด) -เวลา 12.00-16.30 น. การประกวดและเสวนา "สุดยอดน้ำเม่าพร้อมดื่ม...

การประกวด สุดยอดน้ำเม่าพร้อมดื่ม จังหวัดสกลนคร ในงานเกษตรแฟร์ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ณ เวทีกลางเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน วันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 12.00-16.00   ชิงเงินรางวัลและใบเกียรติบัตร -รางวัลที่ 1 สุดยอดน้ำเม่าพร้อมดื่ม เงินรางวัล 2,000 บาท -รางวัลที่ 2 น้ำเม่าพร้อมดื่มยอดเยี่ยม เงินรางวัล 1,500 บาท -รางวัลที่ 3 น้ำเม่าพร้อมดื่มดีเด่น เงินรางวัล 1,000 บาท -รางวัลชมเชย 2 รางวัล เงินรางวัลละ 500 บาท เงื่อนไขการประกวด 1. ผู้เข้าประกวดต้องเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำเม่า 2. น้ำเม่าบรรจุขวดพร้อมดื่ม เปอร์เซ็นต์เม่าไม่ต่ำกว่า 30% ไม่กำหนดสีเม่า 3. ผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการฆ่าเชื้อบรรจุขวดมีฉลาก และเครื่องหมาย อย. 4. เกณฑ์การตัดสิน พิจารณาจากรสชาติ คุณภาพโดยรวมของน้ำเม่า ลีลาการนำเสนอ บรรจุภัณฑ์ และต้นทุน ชม ชิม ช็อป...

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ขอเชิญร่วมประกวด และเสวนา"สุดยอดน้ำเม่าพร้อมดื่ม จังหวัดสกลนคร" ในงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 14 ประกวดและเสวนา วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ชิงเงินรางวัลและใบประกาศ -รางวัลที่ 1 สุดยอดน้ำเม่าพร้อมดื่ม เงินรางวัล 2000 บาท -รางวัลที่ 2 น้ำเม่าพร้อมดื่มยอดเยี่ยม เงินรางวัล 1500 บาท -รางวัลที่ 3 น้ำเม่าพร้อมดื่มดีเด่น เงินรางวัล 1000 บาท -รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 500 บาท นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมเสวนา แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสถานการณ์หมากเม่าในจังหวัดสกลนคร ร่วมชิม ผลิตภัณฑ์แปรรูปหลากหลายจากเม่า และช็อป น้ำเม่าคุณภาพจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน -เงื่อนไขประกวด ผู้เข้าประกวดต้องเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำเม่าที่ส่งเข้าประกวด น้ำเม่าบรรจุขวดพร้อมดื่ม เปอร์เซ็นต์เม่าต่ำกว่า 60% ไม่กำหนดสีเม่า ผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการฆ่าเชื้อบรรจุขวดมีฉลาก และเครื่องหมาย อย. เกณฑ์การตัดสิน พิจารณาจากรสชาติ คุณภาพโดยรวมของน้ำเม่า ลีลาการนำเสนอ บรรจุภัณฑ์ และต้นทุน ติดต่อขอรายละเอียดและสมัคร คุณสิรินาฏ เนติศรี โทร 061-226-6595 หรือ สำนักงานเลขานุการคณะ...