โครงสร้างสำนักงานเลขานุการ

งานนโยบายและแผน
ผศ.เจษฎา เตชมหาศรานนท์
หัวหน้างานนโยบายและแผน
หน้าที่รับผิดชอบ
ดูแล กำกับ และติดตาม งานด้านนโยบายและแผนของคณะ ดังนี้
-แผนยุทธศาสตร์คณะ
-แผนปฏิบัติการประจำปี
-แผนบริหารความเสี่ยง
นางสาวปทุมวดี ศรีประทุมวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หน้าที่รับผิดชอบ
ประสานงาน รวบรวมข้อมูล จัดทำ และวิเคราะห์งานด้านแผนการดำเนินงานของคณะ ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการดำเนินงานคณะ ตามวงจร PDCA ดังนี้
-แผนยุทธศาสตร์คณะ
-แผนปฏิบัติการประจำปี
-แผนบริหารความเสี่ยง
-เลขานุการงานแผนฝ่ายต่างๆ ได้แก่ วิชาการ พัฒนานิสิต วิจัยและบริการวิชาการ ทรัพยากรบุคคล
งานรับเข้านิสิตใหม่
ดร.พัชราภรณ์ ถิ่นจันทร์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายรับนิสิตใหม่และงานต่างประเทศ
หน้าที่รับผิดชอบ
กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผล
งานรับเข้านิสิตใหม่
นางสาวนิศารัตน์ ทิพวัจนา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน้าที่รับผิดชอบ
งานรับเข้านิสิตใหม่
งานวิชาการ
ผศ.ดร.เกรียงไกร พัทยากร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ดร.ชื่นจิต จันทจรูญพงษ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
หน้าที่รับผิดชอบ
งานส่งเสริมวิชาการนิสิตในประเทศและต่างประเทศ
นางสาวประภาพรรณ์ แสงดาว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน้าที่รับผิดชอบ
-งานตารางเรียน ตารางสอบ
-งานทะเบียนนิสิต
-งานหลักสูตร (ปรับปรุงและพัฒนา/มคอ.)
-งานสหกิจศึกษา
งานพัฒนานิสิตและนิสิตสัมพันธ์
ผศ.ดร.ธนพร ขจรผล
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและนิสิตสัมพันธ์
หน้าที่รับผิดชอบ
บริหารงานพัฒนานิสิตและนิสิตสัมพันธ์คณะ
นายยุทธกร พรหมสาขา ณ สกลนคร
นักวิชาการศึกษา
หน้าที่รับผิดชอบ
– งานกิจการนิสิต(สโมสรนิสิต)
– งานพัฒนานิสิต(กิจกรรมเสริมหลักสูตร)
– งานทุนนิสิต
– งานศิษย์เก่าสัมพันธ์
– งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้าภาควิชา
ดร.ประภาษ กาวิชา
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
หน้าที่รับผิดชอบ
บริหารงานวิจัยและบริการวิชาการคณะ
ดร.พัดชา เศรษฐากา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
หน้าที่รับผิดชอบ
ดูแลงานโครงการและงานบริการวิชาการของคณะ
นางสาววิภามาศ ไชยภักดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน้าที่รับผิดชอบ
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
งานประกันคุณภาพเพื่อพัฒนาองค์กร
นางสาวปานชีวัน ปอนพังงา
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพเพื่อพัฒนาองค์กร
หน้าที่รับผิดชอบ
บริหารงานประกันคุณภาพคณะ
นางสาวกฤติยา พรหมสาขา ณ สกลนคร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน้าที่รับผิดชอบ
งานประกันคุณภาพหลักสูตร/คณะ
งานประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
งานบริหารงานทั่วไป
นางมโนรม แสนสุภา
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
หน้าที่รับผิดชอบ
บริหารงานสำนักงานเลขานุการ
งานงบประมาณ(คำของบประมาณ)
งานอัตรากำลัง(สรรหา/บรรจุ)
งานเลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ
นายกฤษฎา คุรุศาสตรา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน้าที่รับผิดชอบ
งานสารบรรณ
งานประชุมคณะ
งานเอกสารฝึกงานนิสิต(ในประเทศ)
งานเอกสารอาจารย์เชิญสอน
งานเอกสารเดินทางไปต่างประเทศ
นางสาวมิลทะดา สุธรรมมา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน้าที่รับผิดชอบ
งานการเงินและงบประมาณ(ERP)
งานบัญชี
งานพัสดุ(จัดซื้อ/จัดจ้าง)
นางสาวณัฐวดี ความหมั่น
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน้าที่รับผิดชอบ
เอกสารค่าใช้จ่ายรายวิชา
เอกสารเบิกเงินคนงาน
เอกสารสรุปวันลา/ไปราชการ
งานประชุมภาควิชา