โครงสร้างการบริหาร

 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ดร.จินตนา  ต๊ะย่วน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.เกรียงไกร  พัทยากร

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ดร.ประภาษ  กาวิชา

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพเพื่อพัฒนาองค์กร

ดร.ปานชีวัน  ปอนพังงา

หัวหน้าภาควิชาเกษตรและทรัพยากร

ดร.หทัยรัตน์  โชคทวีพาณิชย์

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ

ดร.ชื่นจิต  จันทจรูญพงษ์

รักษาการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

นางมโนรม  แสนสุภา

20.1พัดชา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

ดร.พัดชา  เศรษฐากา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายรับนิสิตใหม่และงานต่างประเทศ

ดร.พัชราภรณ์  ถิ่นจันทร์

ผู้จัดการฟาร์มสัตว์

ผศ.ดร.กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์

ผู้จัดการฟาร์มพืช

ผศ.ดร.ชื่นจิต  แก้วกัญญา

ผู้จัดการฟาร์มประมง

อ.สิทธิชัย  ฮะทะโชติ

ผู้จัดการงานแปรรูปผลิตภัณฑ์

ดร.มยูรกาญจน์  เดชกุญชร