โครงสร้างการบริหาร

 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ดร.จินตนา  ต๊ะย่วน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.เกรียงไกร  พัทยากร

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ดร.ประภาษ  กาวิชา

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพเพื่อพัฒนาองค์กร

ดร.ปานชีวัน  ปอนพังงา

หัวหน้าภาควิชาเกษตรและทรัพยากร

อาจารย์ภาคภูมิ ตันเตชสาธิต

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ

ดร.รุ่งกานต์ บุญนาถกร

รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ

นางมโนรม  แสนสุภา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายรับนิสิตใหม่

ดร.พัชราภรณ์  ถิ่นจันทร์

21.1อ.พรทิพย์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประเมินและวางแผนพัฒนาบุคคลเพื่อความยั่งยืนขององค์กร

ผศ.ดร.พรทิพย์ ศรีมงคล

8.1อ.กุลวดี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต

ดร.กุลวดี แก้วก่า

11.1อ.ชุลีพร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ดร.ชุลีพร ชำนาญค้า

ผู้จัดการฟาร์มสัตว์

ผศ.ดร.วัชรวิทย์ มีหนองใหญ่

ผู้จัดการฟาร์มพืช

ผศ.ดร.ชื่นจิต  แก้วกัญญา

ผู้จัดการฟาร์มประมง

อ.สิทธิชัย  ฮะทะโชติ

ผู้จัดการงานแปรรูปผลิตภัณฑ์

ดร.มยูรกาญจน์  เดชกุญชร