แผนกลยุทธ์

1. วิสัยทัศน์คณะ ทอ. พ.ศ. 2563-2567

“สร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดินด้านการเกษตรและอาหาร เพื่อทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน”

2. พันธกิจ

  1. สร้างคนที่มีขีดความสามารถสูงในการพัฒนาประเทศด้วยคุณภาพและคุณธรรม
  2. เสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. บูรณาการศาสตร์จากแผ่นดินสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน

3. ประเด็นยุทธศาสตร์

  1. พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม
  2. สร้างงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
  3. ให้บริการวิชาการตรงตามความต้องการของภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
  4. สร้างเอกลักษณ์ทางวิชาการของคณะไปสู่ระดับภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
  5. สร้างชื่อเสียงของคณะสู่ภูมิภาคอาเซียน
  6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
แผนยุทธศาสตร์ 10 ปี (พ.ศ.2556-2565) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2556-2560)