แผนกลยุทธ์

1. วิสัยทัศน์คณะ ทอ. พ.ศ. 2555-2558

“เป็นคณะชั้นนำด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง”

2. พันธกิจ

 1. มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม
 2. มุ่งสร้างผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
 3. มุ่งให้บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการเพื่อยกระดับการแข่งขันของภูมิภาค
 4. มุ่งสร้างเอกลักษณ์ทางวิชาการ และชื่อเสียงของคณะไปสู่ความเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
 5. มุ่งทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3. ประเด็นยุทธศาสตร์

 1. พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม
 2. สร้างงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
 3. ให้บริการวิชาการตรงตามความต้องการของภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
 4. สร้างเอกลักษณ์ทางวิชาการของคณะไปสู่ระดับภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
 5. สร้างชื่อเสียงของคณะสู่ภูมิภาคอาเซียน
 6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
แผนยุทธศาสตร์ 10 ปี (พ.ศ.2556-2565) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2556-2560)