ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรสัตวศาสตร์

    มุ่งเน้นการเรียนเพื่อวางแผนการผลิตปศุสัตว์อย่างครบวงจร ได้แก่ การผลิตสัตว์ การปรับปรุงพันธุ์ การคำนวณสูตรและตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ การบริหารจัดการระบบสุขาภิบาลฟาร์มเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมปศุสัตว์ของประเทศและโลก
ภาษาไทย

ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์)
ชื่อย่อ : วท.บ. (สัตวศาสตร์)

ภาษาอังกฤษ 

ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Animal Science)
ชื่อย่อ : B.S. (Animal Science)

    เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการเรียนเพื่อวางแผนการผลิต ปศุสัตว์อย่างครบวงจร ได้แก่ การผลิตสัตว์ การปรับปรุงพันธุ์ การคำนวณสูตรและตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ การบริหารจัดการระบบสุขาภิบาลฟาร์ม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมปศุสัตว์ของประเทศและของโลก

Motto:  Laws of Animal Science

L: Leadership มีภาวะผู้นำ กล้าริเริ่มในทางที่ดี

A: Attitude มีเจตคติที่ดี คิดเชิงบวก

W: Wisdom มีปัญญา มีความรู้ในวิชาชีพ

S: Smart มีความเฉียบคมต่อการแก้ปัญหา

ตัวอย่างอาชีพ

  1. ผู้จัดการฟาร์มหรือนักสัตวบาลประจำฟาร์ม
  2. นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการและพนักงานส่งเสริมด้านสัตวบาล/สัตวศาสตร์ ทั้งในภาครัฐบาลและเอกชน
  3. ธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวข้องโดยตรงและทางอ้อมกับการผลิตปศุสัตว์หรือการเกษตรกรรมทั่วไป
  4. บุคลากรในทุกภาคส่วนนของอุตสาหกรรมปศุสัตว์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
  5. ประกอบอาชีพอิสระอื่นๆ